A

A

A

Бүлэг: 1979

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2022 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдөр

Дугаар А/25

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн 3 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1, 2711.1.2 дахь заалт, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь хэсэг, Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны 2021 оны 08/06 тоот шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлох журам"-ыг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 692 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3.Барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлсон шийдвэр гаргахтай холбоотой програм боловсруулж нэвтрүүлэх, сан үүсгэх, хөтлөх ажлыг зохион байгуулахыг Гаалийн ерөнхий газрын Гаалийн бүрдүүлэлтийн газар /Д.Зоригоо/, Мэдээллийн технологийн төв /Б.Ганзориг/-д тус тус үүрэг болгосугай.

4.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын дэд дарга /Ц.Гэндэнцэвээн/-д даалгасугай.

ДАРГА Б.АСРАЛТ