A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2021 оны 12 сарын 17 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь цахим орчинд хүн, хуулийн этгээд цахим гарын үсэг хэрэглэх, түүнд тавигдах эрх зүйн болон техникийн шаардлага, нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтооход оршино.

2 дугаар зүйл.Цахим гарын үсгийн хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Цахим гарын үсгийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол тухайн олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Төрийн нууцад хамааруулснаас бусад цахим мэдээлэлд цахим гарын үсэг хэрэглэхтэй холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.

3.2.Цахим хэлбэрээр хэлцэл хийхтэй холбогдсон энэ хуулиар зохицуулснаас бусад харилцааг Иргэний хууль болон бусад хуулиар зохицуулна.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."гэрчилгээжүүлэх байгууллага" гэж улсын бүртгэлийн байгууллага, тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийг;

4.1.2."нийтийн түлхүүрийн дэд бүтэц" гэж тоон гарын үсгийн хувийн болон нийтийн түлхүүрийг үүсгэх, зохион байгуулах, хуваарилах, хэрэглэх, хадгалах, хүчингүй болгох, түүнийг цахим харилцаанд нэвтрүүлж ашиглах, аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон тогтолцоог;

4.1.3."тоон гарын үсэг" гэж энэ хуулийн 6.2-т заасан шаардлагыг хангасан цахим гарын үсгийг;

4.1.4."тоон гарын үсгийн гэрчилгээ" гэж тоон гарын үсгийн нийтийн түлхүүртэй давтагдашгүй байдлаар холбогдсон хүн, хуулийн этгээдэд тоон гарын үсэг хэрэглэх эрхийг олгосон цахим баримт бичгийг;

4.1.5."тоон гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмшигч" гэж энэ хуульд заасны дагуу тоон гарын үсэг, цахим тамга хэрэглэх тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр эзэмшигч хүн, хуулийн этгээдийг;

4.1.6."тоон гарын үсгийн нийтийн түлхүүр" гэж тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүртэй математик хамааралтай, өгөгдлийг нууцлах, тоон гарын үсгийг шалгах зориулалттай тэмдэгтийн дарааллыг;

4.1.7."тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр" гэж тоон гарын үсгийг үүсгэх, өгөгдлийг тайлах зориулалттай тэмдэгтийн давтагдашгүй дарааллыг;

4.1.8."тоон гарын үсгийн хэрэгсэл" гэж тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр ашиглан тоон гарын үсгийг үүсгэх, нийтийн түлхүүр ашиглан тоон гарын үсгийг шалгах боломжтой техник хэрэгсэл, программ хангамжийг;

4.1.9."цахим баримт бичиг" гэж Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 4.1.9-д заасныг;

4.1.10."цахим гарын үсэг" гэж цахим мэдээлэлд гарын үсэг зурсан, цахим тамга хэрэглэсэн этгээдийг тодорхойлох зорилгоор мэдээлэлд хавсаргасан, эсхүл нэгтгэсэн цахим өгөгдлийг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ЦАХИМ ГАРЫН ҮСЭГ ХЭРЭГЛЭХ

5 дугаар зүйл.Цахим гарын үсэг хэрэглэх

Хэвлэх

5.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол мэдээллийн системийн тусламжтайгаар цаасан хэлбэрт байгаа мэдээллийг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн, эсхүл цахим орчинд үүсгэсэн, илгээсэн, хүлээн авсан, хадгалсан, хандах боломжтой цахим мэдээлэлд цахим гарын үсэг хэрэглэнэ.

5.2.Хүн, хуулийн этгээдийн хэрэглэх цахим гарын үсгийн тоо, хэлбэрт хязгаар тогтоохгүй.

5.3.Хуулийн этгээд дотоод үйл ажиллагаандаа нийтийн түлхүүрийн дэд бүтэц ашиглах бол тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагагүй.

6 дугаар зүйл.Тоон гарын үсэг хэрэглэх

Хэвлэх

6.1.Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ /цаашид "гэрчилгээ" гэх/-д заасан тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр эзэмшигч 16 насанд хүрсэн хүн тоон гарын үсэг хэрэглэж болно.

6.2.Тоон гарын үсэг нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

6.2.1.тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр /цаашид "хувийн түлхүүр" гэх/ ашиглан мэдээллийг шифрлэж хувиргалтад оруулж үүсгэсэн байх;

6.2.2.тоон гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмшигч /цаашид "гэрчилгээ эзэмшигч" гэх/-ийг тоон гарын үсгийн нийтийн түлхүүр /цаашид "нийтийн түлхүүр" гэх/ ашиглан таних, шалгах боломжтой байх;

6.2.3.мэдээлэлд тоон гарын үсгийг хавсаргасан, эсхүл нэгтгэсний дараа мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсан, мэдээллийн бүрэн бүтэн эсэхийг мэдэх боломжтой байх.

6.3.Тоон гарын үсэг нь бичмэл гарын үсэгтэй адил хүчинтэй байна.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.4.Төрийн албан хаагч төрийн албан тушаалыг эрхэлж, эрх, үүргээ хэрэгжүүлэхдээ тоон гарын үсэг хэрэглэж болно.

6.5.Хуулийн этгээдэд олгох тоон гарын үсэг нь цахим тамга хэлбэртэй байна.

6.6.Мэдээллийн системд хүн, хуулийн этгээдийг таньж, баталгаажуулах зорилгоор тоон гарын үсгийг ашиглаж болно.

7 дугаар зүйл.Цахим тамга хэрэглэх

Хэвлэх

7.1.Цахим тамгыг гэрчилгээнд заасан хувийн түлхүүр эзэмшигч хуулийн этгээд хэрэглэж болно.

7.2.Цахим тамгыг хуулийн этгээдийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд эзэмшинэ.

7.3.Цахим тамгыг хуулийн этгээдийг итгэмжлэлийн үндсэн дээр төлөөлөх этгээд итгэмжлэлээр олгосон эрхийн хүрээнд хэрэглэж болно.

7.4.Цахим тамга энэ хуулийн 6.2-т заасан шаардлагыг хангасан байна.

7.5.Хуулийн этгээд цахим тамгагүй бол энэ хуулийн 7.2, 7.3-т заасан этгээдийн тоон гарын үсгийг хэрэглэж болно.

7.6.Цахим тамгыг энэ хуулийн 7.2, 7.3-т заасан этгээдийн тоон гарын үсэгтэй хамт хэрэглэж болно.

8 дугаар зүйл.Тоон гарын үсгийн хэрэгсэл, түүнд тавигдах шаардлага

Хэвлэх

8.1.Тоон гарын үсэг үүсгэх болон хувийн түлхүүрийг хадгалах, хэрэглэхэд дараах шаардлагыг хангасан тоон гарын үсгийн хэрэгслийг ашиглана:

8.1.1.хувийн түлхүүрийг хууль бусаар ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх;

8.1.2.хувийн түлхүүрийг үүсгэх болон нийтийн түлхүүрийг дамжуулахдаа түүний давтагдашгүй байдал болон нууцлалыг хангасан байх.

8.2.Тоон гарын үсгийн хэрэгслийг гэрчилгээ эзэмшигч эзэмшинэ.

8.3.Тоон гарын үсгийн хэрэгсэлд гэрчилгээний мэдээлэл, хувийн түлхүүрийг байршуулна.

8.4.Иргэний үнэмлэхийг тоон гарын үсгийн хэрэгслээр ашиглаж болох бөгөөд энэ хуулийн 8.3-т заасан мэдээллийг түүний санах ойд байршуулна.

8.5.Тоон гарын үсгийн хэрэгслийн төрөлд хязгаар тогтоохгүй бөгөөд шаардлага хангасан тоон гарын үсгийн хэрэгслийн төрлийн жагсаалтыг цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гаргаж, нийтэд мэдээлнэ.

9 дүгээр зүйл.Цагийн бүртгэл

Хэвлэх

9.1.Цахим мэдээлэлд тоон гарын үсэг зурагдсан хугацаа, мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг тогтоох зорилгоор цагийн бүртгэл хөтөлнө.

9.2.Тоон гарын үсэг зурахад ашиглах мэдээллийн систем нь цагийн бүртгэлийн системтэй холбогдсон байна.

9.3.Цагийн бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагаа хараат бус, хөндлөнгийн байна.

9.4.Цагийн бүртгэлийн систем нь Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос тодорхойлсон сүлжээний цагийн сервертэй холбогдсон байна.

9.5.Цагийн бүртгэл хөтлөх, аюулгүй байдлыг хангахад тавигдах шаардлагыг цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

9.6.Тоон гарын үсгээс бусад хэлбэрийн цахим гарын үсэг зурахад ашиглах мэдээллийн систем нь цагийн бүртгэлийн системтэй холбогдож болно.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ГЭРЧИЛГЭЭ, ГЭРЧИЛГЭЭ ЭЗЭМШИГЧ

10 дугаар зүйл.Гэрчилгээ

Хэвлэх

10.1.Тоон гарын үсэг нь гэрчилгээжүүлэх байгууллагаас олгосон гэрчилгээтэй байна.

10.2.Гэрчилгээнд дараах мэдээллийг тусгана:

10.2.1.гэрчилгээ олгосон байгууллагын нэр;

10.2.2.гэрчилгээ эзэмшигч нь хүн бол эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр, Монгол Улсын иргэн бол иргэний бүртгэлийн дугаар, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол бүртгэлийн дугаар, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн оноосон нэр, регистрийн дугаар, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 23.3-т заасан цахим шуудангийн хаяг;

10.2.3.гэрчилгээний дугаар, гэрчилгээ олгосон он, сар, өдөр;

10.2.4.гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа;

10.2.5.нийтийн түлхүүртэй холбоотой мэдээлэл.

10.3.Гэрчилгээ эзэмшигчийн хүсэлтээр энэ хуулийн 10.2-т зааснаас гадна дараах мэдээллийг гэрчилгээжүүлэх байгууллага гэрчилгээнд нэмж тусгаж болно:

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.3.1.тоон гарын үсэг, цахим тамга хэрэглэх эрхэд хийсэн хязгаарлалт;

10.3.2.тоон гарын үсэг, цахим тамгыг хэрэглэн хийх хэлцэл /гэрээ/-ийн үнийн дүнгийн хэмжээнд тогтоосон хязгаарлалт.

11 дүгээр зүйл.Гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа

Хэвлэх

11.1.Гэрчилгээг Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдэд таван жил, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүнд түүний оршин суух хугацаагаар, эсхүл гурван жилээс дээш хугацаагаар оршин суух бол гурван жилийн хугацаагаар олгоно.

11.2.Гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацааг гэрчилгээнд заасан гэрчилгээжүүлэх байгууллагын олгосон өдрөөс дуусах өдөр хүртэл хугацаагаар тооцно.

12 дугаар зүйл.Гэрчилгээний үнэ

Хэвлэх

12.1.Гэрчилгээний үнэ нь дараах үнээс бүрдэнэ:

12.1.1.хүн, хуулийн этгээдэд олгох тоон гарын үсэг, цахим тамгын үнэ;

12.1.2.тоон гарын үсгийн хэрэгслийн үнэ.

12.2.Улсын бүртгэлийн байгууллагаас иргэнд олгох тоон гарын үсгийн гэрчилгээ, хувийн түлхүүрийг иргэний үнэмлэхийн санах ойд байршуулахад энэ хуулийн 12.1 дэх хэсэг хамаарахгүй.

12.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс олгох тоон гарын үсгийн гэрчилгээний үнийг Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос тогтоосон гэрчилгээ олгох үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлалын дагуу тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч өөрөө тогтооно.

13 дугаар зүйл.Гэрчилгээний мэдээллийн сан

Хэвлэх

13.1.Гэрчилгээжүүлэх байгууллага гэрчилгээ олгосон, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон болон бусад мэдээллийг агуулсан мэдээллийн сантай байна.

13.2.Мэдээллийн санд дараах мэдээллийг тусгана:

13.2.1.гэрчилгээ эзэмшигч нь хүн бол эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр, Монгол Улсын иргэн бол иргэний бүртгэлийн дугаар, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол бүртгэлийн дугаар, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн оноосон нэр, регистрийн дугаар, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 23.3-т заасан цахим шуудангийн хаяг;

13.2.2.гэрчилгээний дугаар;

13.2.3.гэрчилгээ олгосон он, сар, өдөр;

13.2.4.гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа;

13.2.5.гэрчилгээг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон хугацаа, үндэслэл;

13.2.6.бусад.

14 дүгээр зүйл.Гэрчилгээ эзэмшигч

Хэвлэх

14.1.Энэ хуульд заасан журмын дагуу гэрчилгээ авсан хүн, хуулийн этгээд нь гэрчилгээ эзэмшигч байна.

14.2.Гэрчилгээ эзэмшигч дараах эрхтэй:

14.2.1.тоон гарын үсэг, цахим тамга хэрэглэх;

14.2.2.гэрчилгээг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох тухай хүсэлт гаргах;

14.2.3.өөрийн хувийн түлхүүрийг гэрчилгээжүүлэх байгууллагад хэсэгчилсэн байдлаар хадгалуулах;

14.2.4.тоон гарын үсэг, цахим тамга хэрэглэхдээ энэ хуулийн 10.3-т заасан хязгаарлалт тогтоох;

14.2.5.хуульд заасан бусад.

14.3.Гэрчилгээ эзэмшигч дараах үүрэгтэй:

14.3.1.хувийн түлхүүрийг бусдад шилжүүлэхгүй байх;

14.3.2.хувийн түлхүүрийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах;

14.3.3.хувийн түлхүүрийг бусад этгээд мэдсэн, эсхүл мэдэх үндэслэлтэй гэж үзвэл энэ тухай гэрчилгээжүүлэх байгууллагад даруй мэдэгдэх;

14.3.4.гэрчилгээг хүчингүй болгосон тохиолдолд гэрчилгээнд хамаарах хувийн түлхүүрийг ашиглахгүй байх;

14.3.5.хууль бус гэж үзсэн мэдээллийг баталгаажуулах, нууцлахад хувийн түлхүүрийг ашиглахгүй байх;

14.3.6.хуульд заасан бусад.

14.4.Гэрчилгээ эзэмшигч нь өөрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж хувийн түлхүүрийг бусдад шилжүүлсэн, хувийн түлхүүрийн нууцыг задруулснаас үүсэх үр дагаврыг өөрөө хариуцна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ

15 дугаар зүйл.Хүн, хуулийн этгээд гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргах

Хэвлэх

15.1.Гэрчилгээ эзэмших хүсэлтийг Монгол Улсын иргэн улсын бүртгэлийн байгууллагад, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн, хуулийн этгээд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр гаргана.

15.2.Монгол Улсын иргэн улсын бүртгэлийн байгууллагаас олгосон гэрчилгээнээс гадна нэмэлт тоон гарын үсэг хэрэглэх зорилгоор гэрчилгээ эзэмших бол тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид хүсэлт гаргана.

15.3.Хүсэлтэд дараах мэдээллийг тусгана:

15.3.1.хүсэлт гаргагчийн эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хуулийн этгээдийг төлөөлөх хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр;

15.3.2.хүсэлт гаргагч нь Монгол Улсын иргэн бол иргэний бүртгэлийн дугаар, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол бүртгэлийн дугаар, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар, хуулийн этгээдийг төлөөлөх хүний иргэний бүртгэлийн дугаар;

15.3.3.хүсэлт гаргагчийн харилцах утасны дугаар, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 23.3-т заасан цахим шуудангийн хаяг;

15.3.4.тоон гарын үсэг, цахим тамга хэрэглэх эрхэд хязгаарлалт тогтоосон эсэх;

15.3.5.тоон гарын үсэг, цахим тамгыг хэрэглэн хийх хэлцэл /гэрээ/-ийн үнийн дүнгийн хэмжээнд хязгаарлалт тогтоосон эсэх;

15.3.6.гэрчилгээнд тусгах шаардлагатай бусад мэдээлэл.

16 дугаар зүйл.Хүсэлтийг шийдвэрлэх, гэрчилгээ олгох

Хэвлэх

16.1.Гэрчилгээжүүлэх байгууллага энэ хуулийн 15.1, 15.2-т заасны дагуу хүн, хуулийн этгээдийн гаргасан хүсэлтийг хүлээн авч ажлын гурван өдрийн дотор дараах шийдвэрийн аль нэгийг гаргана:

16.1.1.хүсэлтийг энэ хуульд заасан журмын дагуу гаргасан, хүсэлт гаргагчийн мэдээлэл үнэн зөв бол гэрчилгээг олгох;

16.1.2.хүсэлт гаргагчийн мэдээлэл зөрүүтэй бол хүсэлтийг буцаах.

16.2.Энэ хуулийн 16.1-д заасан шийдвэрийг гаргахад хүсэлт гаргагч нь Монгол Улсын иргэн бол иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаад паспорт, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол бүртгэлийн дугаар, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хуулийн этгээдийг төлөөлөх хүний төлөөлөх эрх, иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийн дугаараар хүн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл үнэн зөв, баримт бичиг нь хүчинтэй эсэхийг шалгана.

16.3.Хүн, хуулийн этгээд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрчилгээ авахдаа энэ хуулийн 12.1-д заасны дагуу гэрчилгээний үнийг төлнө.

16.4.Гэрчилгээжүүлэх байгууллага гэрчилгээ олгохдоо тоон гарын үсэг, цахим тамга хэрэглэхтэй холбоотой дараах мэдээллийг хүсэлт гаргагчид тайлбарлаж өгнө:

16.4.1.хуульд өөрөөр заагаагүй бол тоон гарын үсэг хэрэглэснээр цаасан хэлбэрт байгаа баримт бичигт зурсан гарын үсэгтэй адил эрх зүйн үр дагавар үүсэх тухай;

16.4.2.гэрчилгээг эзэмших, ашиглах техникийн болон бусад нөхцөлийн тухай;

16.4.3.хувийн түлхүүрийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээний тухай;

16.4.4.гэрчилгээ эзэмшигчийн буруутай үйл ажиллагаанаас хувийн түлхүүрийг алдсан, хувийн түлхүүрийн нууцыг задруулснаас үүсэх хариуцлагыг өөрөө хүлээх тухай.

16.5.Гэрчилгээг тоон гарын үсэг, цахим тамга хэрэглэх зааврын хамт гэрчилгээ эзэмшигчид олгоно.

16.6.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэрчилгээ олгохдоо гэрчилгээ эзэмшигчтэй харилцан тохиролцож гэрээ байгуулна.

16.7.Энэ хуулийн 16.6-д заасан гэрээнд тусгах мэдээллийг цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

16.8.Төрийн албан хаагчид гэрчилгээ олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах журмыг Төрийн албаны зөвлөлийн саналыг харгалзан цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

17 дугаар зүйл.Гэрчилгээг түдгэлзүүлэх, сэргээх

Хэвлэх

17.1.Гэрчилгээжүүлэх байгууллага дараах тохиолдолд гэрчилгээг түдгэлзүүлнэ:

17.1.1.гэрчилгээ эзэмшигч гэрчилгээг түдгэлзүүлэх талаар бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр хүсэлт гаргасан;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

17.1.2.гэрчилгээнд тусгасан мэдээлэл алдаатай, эсхүл хувийн түлхүүрийн нууцлал алдагдсан гэж гэрчилгээжүүлэх байгууллага үзсэн;

17.1.3.хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гэрчилгээг түдгэлзүүлэх талаар эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарсан;

17.1.4.эрх зүйн чадамжгүй нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.

17.2.Гэрчилгээжүүлэх байгууллага гэрчилгээг түдгэлзүүлсэн тухай гэрчилгээ эзэмшигчид даруй мэдэгдэнэ.

17.3.Гэрчилгээжүүлэх байгууллага хойшлуулшгүй тохиолдолд гэрчилгээ эзэмшигчийг таньсны үндсэн дээр гэрчилгээ эзэмшигчийг энэ хуулийн 17.1.1-д зааснаас бусад хэлбэрээр гэрчилгээг түдгэлзүүлэх боломжоор хангана.

17.4.Энэ хуулийн 17.1.1-д заасан үндэслэлээр гэрчилгээг түдгэлзүүлэх талаар хүсэлт гаргасан гэрчилгээг сэргээх тухай хүсэлт гаргаснаар гэрчилгээг гэрчилгээжүүлэх байгууллага даруй сэргээнэ.

17.5.Энэ хуулийн 17.1.1-д заасан үндэслэлээр гэрчилгээг түдгэлзүүлэх хугацааг гэрчилгээ эзэмшигч өөрөө тогтоох бөгөөд уг хугацаа нь энэ хуулийн 11.1-д заасан хугацаанаас хэтрэхгүй байна.

17.6.Энэ хуулийн 17.1.2, 17.1.3-т заасны дагуу түдгэлзүүлсэн шалтгаан арилснаар гэрчилгээжүүлэх байгууллага гэрчилгээг сэргээж, энэ тухай гэрчилгээ эзэмшигчид даруй мэдэгдэнэ.

18 дугаар зүйл.Гэрчилгээг хүчингүй болгох

Хэвлэх

18.1.Гэрчилгээжүүлэх байгууллага гэрчилгээг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгоно:

18.1.1.гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа дууссан;

18.1.2.хувийн түлхүүр задарсан, задрах боломж бүрдсэн тухай гэрчилгээ эзэмшигч мэдэгдэж хүсэлт гаргасан;

18.1.3.гэрчилгээ эзэмшигч гэрчилгээг хүчингүй болгуулахаар бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр хүсэлт гаргасан;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

18.1.4.гэрчилгээ эзэмшигч хүн нас барсан, эсхүл хүнийг нас барсанд тооцсон, хуулийн этгээд татан буугдсан;

18.1.5.гэрчилгээг авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

18.1.6.гэрчилгээ эзэмшигч энэ хуулийн 14.3-т заасан үүргээ биелүүлээгүй.

18.2.Гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа дуусаагүй нь гэрчилгээг хүчингүй болгоход нөлөөлөхгүй.

19 дүгээр зүйл.Гадаад улсын гэрчилгээг хүлээн зөвшөөрөх

Хэвлэх

19.1.Гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу олгосон гэрчилгээг доор дурдсан нөхцөлийн аль нэгийг хангасан тохиолдолд энэ хуульд заасан журмын дагуу олгосон гэрчилгээтэй адилтган хэрэглэж болно:

19.1.1.гадаад улсын гэрчилгээжүүлэх байгууллага нь хууль, холбогдох журамд заасан шаардлагыг хангаж байгаа талаар цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэр гарсан;

19.1.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр гадаад улсын гэрчилгээжүүлэх байгууллагын гэрчилгээг хүлээн зөвшөөрсөн.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА

20 дугаар зүйл.Гэрчилгээжүүлэх байгууллагын эрх, үүрэг

Хэвлэх

20.1.Гэрчилгээжүүлэх байгууллага дараах эрхтэй:

20.1.1.гэрчилгээ олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх,хүчингүй болгох;

20.1.2.хүн, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр гэрчилгээ үүсгэх;

20.1.3.хуульд заасан бусад.

20.2.Гэрчилгээжүүлэх байгууллага дараах үүрэгтэй:

20.2.1.техникийн болон аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг бүрэн хангаж, үйл ажиллагаа явуулах;

20.2.2.үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын болон үндэсний стандартыг дагаж мөрдөх;

20.2.3.хүн, хуулийн этгээдийн гэрчилгээ авах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох тухай хүсэлтийг байнга хүлээн авах зохион байгуулалт, тогтолцоог бүрдүүлэх;

20.2.4.хүн, хуулийн этгээдийн хүсэлтэд дурдсан мэдээллийн үнэн зөв байдлыг шалгах;

20.2.5.гэрчилгээтэй холбоотой бүртгэл хөтлөх, бүртгэлийг хадгалах;

20.2.6.энэ хуулийн 13.1-д заасан сангийн тасралтгүй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх;

20.2.7.гэрчилгээний үндэсний сан болон бусад гэрчилгээжүүлэх байгууллагын мэдээллийн сантай тасралтгүй мэдээлэл солилцдог байх;

20.2.8.гэрчилгээг хуурамчаар үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, гэрчилгээний нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авах;

20.2.9.цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан жагсаалтад орсон тоон гарын үсгийн хэрэгсэл ашиглах;

20.2.10.гэрчилгээ эзэмшигчийн нууцыг задруулахгүй байх;

20.2.11.гэрчилгээг хуульд заасан журмын дагуу шалгах боломжийг бүрдүүлэх, түүнийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, хуурамч гэрчилгээ олгохоос урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ авах;

20.2.12.тоон гарын үсэг, цахим тамга хэрэглэхтэй холбоотой мэдээллийг гэрчилгээ эзэмшигчид тайлбарлах;

20.2.13.гэрчилгээг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон талаар гэрчилгээ эзэмшигчид мэдэгдэж, мэдээллийг даруй гэрчилгээний мэдээллийн санд оруулах;

20.2.14.энэ хуулийн 22.1-д заасан мэдээллийг өөрийн цахим хуудсанд байршуулан тогтмол шинэчлэх;

20.2.15.хуульд заасан бусад.

20.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ хуулийн 20.2-т зааснаас гадна дараах үүрэгтэй:

20.3.1.цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, харилцаа холбооны улсын байцаагчаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг хугацаанд нь биелүүлж хариу мэдэгдэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах;

20.3.2.цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас шаардсаны дагуу гэрчилгээтэй холбоотой бүртгэл, хяналтын талаарх үнэн зөв мэдээлэл өгөх;

20.3.3.тусгай зөвшөөрөл болон түүнийг авахад бүрдүүлсэн баримт бичигт заасан мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд энэ талаар ажлын гурван өдрийн дотор цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэх.

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

20.4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол гэрчилгээ эзэмшигч гэрчилгээг гэмтээх, хүчинтэй гэрчилгээг хүлээн авахгүй байх, хүчингүй болгосон гэрчилгээг ашиглах тохиолдолд гэрчилгээжүүлэх байгууллага гэрчилгээ эзэмшигчийн өмнө үүрэг хүлээхгүй.

21 дүгээр зүйл.Гэрчилгээ олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой бүртгэл хийх

Хэвлэх

21.1.Гэрчилгээжүүлэх байгууллага нь гэрчилгээ олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох талаар хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хүлээн авах, энэ хуулийн 20.2.4-т заасны дагуу холбогдох мэдээллийг шалгасан талаар бүртгэл хөтөлж, бүртгэлийг хадгална.

21.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараах үүргийг гүйцэтгэх бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөцтэй байна:

21.2.1.хүн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг хүлээн авах, мэдээллийн үнэн зөв эсэхийг шалгах;

21.2.2.гэрчилгээний мэдээллийн санд гэрчилгээ олгосон, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон тухай мэдээллийг оруулах, мэдээллийн санг тасралтгүй ажиллуулах;

21.2.3.энэ хуулийн 20.2.12-т заасан үүргийг гүйцэтгэх;

21.2.4.энэ хуулийн 22.1-д заасны дагуу мэдээллийг нээлттэй болгох;

21.2.5.хүсэлт гаргагчийн хувийн түлхүүрийг хуулбарлаж авахгүй байх.

21.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний үндсэн дээр бусад этгээдээр энэ хуулийн 21.2-т заасан үүргийг гүйцэтгүүлж болно.

21.4.Энэ хуулийн 21.3-т заасны дагуу гэрээний үндсэн дээр бүртгэл хийх үүргийг шилжүүлэн авсан этгээд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бүртгэл хийхтэй холбоотой өгсөн үүрэг, чиглэл, даалгаврыг зөрчсөн нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг хуулиар хүлээх үүрэг, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

22 дугаар зүйл.Мэдээллийг нээлттэй болгох

Хэвлэх

22.1.Гэрчилгээжүүлэх байгууллага дараах мэдээллийг өөрийн цахим хуудас болон төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системд ойлгомжтой байдлаар байршуулж, тогтмол шинэчилнэ:

22.1.1.гэрчилгээ олгох журам;

22.1.2.олгосон, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон гэрчилгээний дугаар.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

23 дугаар зүйл.Гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

Хэвлэх

23.1.Улсын бүртгэлийн байгууллагаас бусад этгээд гэрчилгээ олгох үйл ажиллагааг цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл /цаашид "тусгай зөвшөөрөл" гэх/-тэйгээр эрхэлнэ.

23.2.Тусгай зөвшөөрлийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан компанид олгоно.

23.3.Компанийг нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх замаар өөрчлөн зохион байгуулагдсан тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмших эрхийг шинээр бий болж байгаа компанид шилжүүлж болох бөгөөд шилжүүлэн авсан компани энэ хуулийн 20.1, 20.2, 20.3-т заасан эрх, үүргийг хүлээнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

24 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид тавигдах шаардлага

Хэвлэх

24.1.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараах шаардлагыг хангасан байна:

24.1.1.гэрчилгээжүүлэх үйл ажиллагааны журмыг боловсруулж, баталсан байх;

24.1.2.цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон санхүү, хүний нөөц, техник, технологи болон мэдээллийн аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан байх.

24.2.Энэ хуулийн 24.1.1-д заасан гэрчилгээжүүлэх үйл ажиллагааны журмыг боловсруулахдаа гэрчилгээжүүлэх байгууллагын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг тодорхойлно.

25 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

/Энэ зүйлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

Хэвлэх

25.1.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүсэлт гаргана:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

25.1.1.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

25.1.2.гэрчилгээжүүлэх үйл ажиллагааны журам;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

25.1.3.харилцагч банкны мэдэгдэл;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

25.1.4.баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

25.1.5.кибер аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ, мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийлгэсэн талаарх тайлан;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

25.1.6.олон улсын мэргэжлийн холбоо, стандартын байгууллагын стандартын шаардлагыг хангасан талаарх тайлан;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

25.1.7.өөр төрлийн зөвшөөрөл эзэмшдэг бол зөвшөөрлийн хуулбар.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

26 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл олгох

Хэвлэх

26.1.Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан хүсэлт, холбогдох бусад баримт бичгийг хянан үзэж, хүсэлт хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 17 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

26.2.Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 25.1-д заасан баримт бичгийг хүлээн авч дараах ажиллагаа явуулна:

26.2.1.хүсэлтийг бүртгэж, бүртгэл хийгдсэн баримтыг хүсэлт гаргасан этгээдэд өгөх;

26.2.2.хүсэлт, түүнд хавсаргасан баримт бичиг нь хуульд заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг хянаж, шаардлага хангасан гэж үзвэл тусгай зөвшөөрөл олгох тухай тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид мэдэгдэх;

26.2.3.мэдэгдэл хүлээн авсан тусгай зөвшөөрөл хүсэгч даатгалд даатгуулж, холбогдох баримт бичгийг ирүүлсний дараа тусгай зөвшөөрөл олгох.

26.3.Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан бол үндэслэлийг зааж, хариуг бичгээр, эсхүл Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 18.2-т заасан систем, албаны цахим шуудангаар дамжуулан цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

26.4.Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийг ажлын гурван өдрийн дотор нийтэд мэдээлнэ.

26.5.Энэ хуулийн 26.2.3-т заасан даатгалын үнэлгээний доод хэмжээг цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно.

26.6.Тусгай зөвшөөрөлд дараах мэдээллийг тусгана:

26.6.1.тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагын нэр;

26.6.2.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг;

26.6.3.эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл;

26.6.4.тусгай зөвшөөрлийн хугацаа;

26.6.5.тусгай зөвшөөрлөөр эрхлэх үйл ажиллагаандтавих нөхцөл, шаардлага;

26.6.6.тусгай зөвшөөрлийн дугаар, олгосон он, сар, өдөр;

26.6.7.тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга /тэмдэг/.

26.7.Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тусгай зөвшөөрөл олгоход тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй гэрээ байгуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

26.8.Гэрээнд тусгай зөвшөөрлөөр эрхлэх үйл ажиллагаанд тавигдах нөхцөл, шаардлагыг хэрэгжүүлэх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүргийг тогтоохтой холбоотой харилцааг тусгана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

27 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа, түүнийг сунгах

Хэвлэх

27.1.Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа таван жил байна.

27.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас гурван сарын өмнө хугацааг сунгуулах тухай хүсэлтийг улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримтын хамт цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргана.

27.3.Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 27.2-т заасан хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын таван өдрийн дотор тусгай зөвшөөрлийг сунгах эсэх тухай шийдвэр гаргаж, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид мэдэгдэнэ.

27.4.Тусгай зөвшөөрлийг таван жилийн хугацаагаар сунгана.

27.5.Энэ хуулийн 28.1-д заасан тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх үндэслэл байхгүй тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүсэлтийг үндэслэн ажлын гурван өдрийн дотор тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгаж, тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлд холбогдох тэмдэглэл хийнэ.

27.6.Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгасан шийдвэрийг гаргаснаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор энэ тухай нийтэд мэдээлнэ.

27.7.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахгүй тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас нэг сарын өмнө гэрчилгээ эзэмшигчид энэ тухай мэдэгдэнэ.

28 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх

Хэвлэх

28.1.Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа, нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд харилцаа холбооны улсын байцаагчийн дүгнэлт, эсхүл татвараас хоёр, түүнээс дээш удаа зайлсхийсэн, татвар төлөхөөс зугтсан тохиолдолд татварын албаны хүсэлтийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийг гурав хүртэл сарын хугацаагаар түдгэлзүүлж болно.

28.2.Энэ хуулийн 28.1-д заасны дагуу түдгэлзүүлсэн тохиолдолд өмнө олгосон гэрчилгээ эзэмшигч тоон гарын үсэг хэрэглэх нөхцөлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хангаж ажиллах бөгөөд түдгэлзүүлсэн хугацаанд шинээр гэрчилгээ олгохгүй.

28.3.Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тусгай зөвшөөрлийн үйлчлэлийг түдгэлзүүлсэн шийдвэрийн талаар тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон харьяалах татварын албанд ажлын гурван өдрийн дотор бичгээр, эсхүл энэ хуулийн 26.3-т заасан цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

28.4.Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тусгай зөвшөөрлийн үйлчлэлийг түдгэлзүүлсэн шалтгаан арилсан тохиолдолд зөвшөөрлийг сэргээнэ.

29 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

Хэвлэх

29.1.Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно:

29.1.1.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;

29.1.2.хуулийн этгээд татан буугдсан;

29.1.3.тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

29.1.4.тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа зөрчсөн;

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

29.1.5.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй.

29.2.Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа дууссан бөгөөд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч сунгах тухай хүсэлт гаргаагүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болсонд тооцно.

29.3.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу бүрдүүлсэн гэрчилгээний мэдээллийн санг цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад үнэ төлбөргүй шилжүүлнэ.

29.4.Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 29.3-т заасны дагуу хүлээлгэн өгсөн гэрчилгээний мэдээллийн санг гэрээний үндсэн дээр өөр тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид шилжүүлнэ.

29.5.Энэ хуулийн 29.1, 29.2-т заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон эсэхээс үл хамааран гэрчилгээ эзэмшигчийн гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа, нөхцөл хэвээр хадгалагдах бөгөөд үүнтэй холбоотой бодит зардлыг гэрчилгээний мэдээллийн санг хүлээлгэн өгсөн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хариуцна.

29.6.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ хуулийн 29.1.2, 29.1.3, 29.1.4, 29.1.5-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу, эсхүл шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.

30 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид хориглох зүйл

Хэвлэх

30.1.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч доор дурдсанаас бусад тохиолдолд гэрчилгээ эзэмшигчийн мэдээллийг бусдад дамжуулахыг хориглоно:

30.1.1.гэрчилгээ эзэмшигч өөрт хамааралтай мэдээллийг бусдад дамжуулахыг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр зөвшөөрсөн;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

30.1.2.цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, харилцаа холбооны улсын байцаагч хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан шаардсан;

30.1.3.хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гэрчилгээ эзэмшигчийн мэдээллийг эрх бүхий этгээд шаардсан.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

НИЙТИЙН ТҮЛХҮҮРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААРХ ТӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

31 дүгээр зүйл.Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг

Хэвлэх

31.1.Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн талаар цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

31.1.1.нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг ашиглах талаар хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

31.1.2.нийтийн түлхүүрийг гэрчилгээжүүлэх, гэрчилгээ олгосон, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон тухай мэдээллийг агуулсан гэрчилгээний үндэсний санг бүрдүүлэхтэй холбогдсон журам батлах;

31.1.3.гадаад улсын нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн үйл ажиллагаатай үндэсний нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн үйл ажиллагааг нийцүүлэх чиглэлээр гадаад улс, олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах;

31.1.4.гэрчилгээжүүлэх үйл ажиллагааны журамд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, аюулгүй байдлын хяналтыг тодорхойлсон баримт бичиг батлах;

31.1.5.нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлагыг батлах;

31.1.6.энэ хуулийн 26, 27, 28, 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, хүчингүй болсонд тооцох, энэ талаар бүртгэл хөтлөх;

31.1.7.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн энэ хуульд заасан үйл ажиллагаанд жилд нэгээс доошгүй удаа шалгалт хийж, дүгнэлт гаргах;

31.1.8.шаардлагатай тохиолдолд гэрчилгээжүүлэх байгууллагын энэ хуульд заасан үйл ажиллагаанд олон улсын хөндлөнгийн шинжээчээр шалгалт хийлгэж, дүгнэлт гаргуулах;

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

31.1.9.тоон гарын үсгийн хэрэглээг төрийн болон хувийн хэвшлийн үйлчилгээнд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааны уялдаа, зохион байгуулалтыг хангах;

31.1.10.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хувь, хэмжээг зах зээлийн багтаамж, хэрэглэгчийн тоонд үндэслэн тогтоох;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

31.1.11.хуульд заасан бусад.

/Энэ заалтын дугаарт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

32 дугаар зүйл.Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны чиг үүрэг

Хэвлэх

32.1.Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн талаар Харилцаа холбооны зохицуулах хороо дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

32.1.1.нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг ашиглахтай холбогдсон нийтлэг дүрэм, журам, заавар боловсруулж батлах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

32.1.2.нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн стандарт боловсруулах;

32.1.3.гэрчилгээ олгох үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлал батлах;

32.1.4.гэрчилгээжүүлэх үйл ажиллагааны журамд тавигдах шаардлага, аюулгүй байдлын хяналтыг тодорхойлсон баримт бичгийг боловсруулж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

32.1.5.гэрчилгээний мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах, хадгалах журмыг батлах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

32.1.6.энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу бүртгэлийн үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдсон журам батлах;

32.1.7.хуульд заасан бусад.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД

33 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

33.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

33.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

34 дүгээр зүйл.Шилжилтийн үеийн зохицуулалт

Хэвлэх

34.1.Энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө гэрчилгээ олгож байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш зургаан сарын дотор энэ хуульд нийцүүлэн тусгай зөвшөөрлөө шинэчлэх тухай хүсэлт гаргана.

34.2.Энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнөх хугацаанд хүн, хуулийн этгээдэд олгосон гэрчилгээг энэ хуульд нийцүүлэх арга хэмжээг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш зургаан сарын дотор зохион байгуулна.

35 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

35.1.Энэ хуулийг 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.The purpose of this Law is to determine the legal basis of using electronic signatures by individuals and legal entities in the digital environment, the legal and technical requirements for it, and the operation of the public key.

Article 2.Legislation on the electronic signature

2.1.The legislation on electronic signature shall consist of the Constitution of Mongolia, the Civil Code, the Law on Transparency of Public Information, the Law on the Protection of Personal Information, this Law and other legislative acts issued in conformity with them.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of the application of the Law

3.1.Relations in connection with the use of electronic signatures in electronic information other than state secrets shall be regulated by this Law.

3.2.Relations in connection with electronic transactions other than those regulated by this Law shall be governed by the Civil Code and other laws.

Article 4.Definition of the terms of the Law

4.1.The following terms used in this Law shall be understood in the following meanings:

4.1.1."certification organization" shall mean a state registration organization, and a legal entity that holds a special permit to engage in activities to issue digital signature certificates;

4.1.2."public key infrastructure" shall mean the system related to creating, organizing, distributing, using, storing, revoking the private and public keys of digital signatures, introducing and using them in electronic communication, and ensuring security thereto;

4.1.3."digital signature" shall mean a digital signature that meets the requirements specified in paragraph 6.2 of this Law;

4.1.4."digital signature certificate" shall mean an electronic document that grants a right to use a digital signature to a person or legal entity uniquely connected to the public key of a digital signature;

4.1.5."digital signature certificate holder" shall mean a person or legal entity who is holding a private key of a digital signature to use the digital signature or a digital seal in accordance with this Law;

4.1.6."public key of a digital signature" shall mean a sequence of characters mathematically related to the private key of a digital signature, used for data confidentiality and verification of a digital signature;

4.1.7."private key of a digital signature" shall mean a unique sequence of characters used to create a digital signature and decrypt data;

4.1.8."digital signature tool" shall mean hardware and software that can create a digital signature using a private key of a digital signature and verify a digital signature using a public key;

4.1.9."electronic document" shall mean a definition specified in sub-paragraph 4.1.9 of the Law on Transparency of Public Information;

4.1.10."electronic signature" shall mean electronic data attached to or combined with the information in order to identify the person who signed the electronic information and/or used the electronic seal.

CHAPTER TWO

USE OF ELECTRONIC SIGNATURES

Article 5.Use of electronic signatures

5.1.Unless otherwise specified by law, electronic signatures shall be applied to electronic information created, sent, received, stored, or accessible in an electronic environment or the information in paper form that was converted into electronic form with the help of the information system.

5.2.No limit shall be set on the number and form of electronic signatures to be used by individuals and legal entities.

5.3.If a legal entity uses a public key infrastructure for its internal operations, it is not necessary to obtain a special permit.

Article 6.Application of digital signature

6.1.The person who reached 16 years old who is holding the private key of the digital signature specified in the certificate of digital signature /hereinafter referred to as "certificate"/ can use the digital signature.  

6.2.The digital signature shall meet the following requirements:

6.2.1.to encrypt and convert information using the private key of digital signature /hereinafter referred to as "private key"/;

6.2.2.to be able to identify and verify the digital signature certificate holder /hereinafter referred to as "certificate holder"/ using the public key of the digital signature /hereinafter referred to as "public key"/;

6.2.3.to be possible to know whether or not the changes have been made to the information or the information is complete after a digital signature has been attached or merged to the information.

6.3.Digital signatures have the same validity as signatures signed on information in paper form.

6.4.A public servant may use a digital signature when holding a public position and exercising his/her rights and duties.

6.5.The digital signature to be issued to a legal entity shall be in the form of an electronic seal.

6.6.Digital signatures can be used to identify and verify individuals and legal entities in the information system.

Article 7.Use of electronic seal

7.1.The electronic seal can be used by the legal entity that is holding the private key specified in the certificate.

7.2.The electronic seal shall be held by the competent person authorized to represent the legal entity without its power of attorney.

7.3.The electronic seal can be used by a person representing a legal entity on the basis of a power of attorney within the scope of the powers granted by the power of attorney.

7.4.The electronic seal shall meet the requirements specified in paragraph 6.2 of this Law.

7.5.If the legal entity does not have an electronic seal, the digital signature of the person specified in paragraphs 7.2 and 7.3 of this Law may be used.

7.6.The electronic seal can be used together with the digital signature of the person specified in paragraphs 7.2 and 7.3 of this Law.

Article 8.Digital signature tool and its requirements

8.1.When creating a digital signature and storing and using a private key, the digital signature tool that meets the following requirements shall be used:

8.1.1.to create conditions to prevent illegal use of private keys;

8.1.2.to ensure its authenticity and security when creating a private key and transmitting a public key.

8.2.The digital signature tool shall be held by the certificate holder.

8.3.The certificate information and private key shall be uploaded to the digital signature tool.

8.4.The identity card can be used as a digital signature device, and the information specified in paragraph 8.3 of this Law shall be stored in its memory.

8.5.There shall be no limit on the types of digital signature tools, and the list of the types of digital signature devices that meet the requirements shall be issued by the state central administrative body in charge of digital development and communication matters and announced to the public.

Article 9.Time registration

9.1.Time records shall be kept for the purpose of establishing digital signature period and data integrity.

9.2.The information system used for digital signature shall be connected to the time registration system.

9.3.The activity of keeping time records shall be independent and external.

9.4.The time registration system shall be connected to the network time server defined by the Communications Regulatory Commission.

9.5.Requirements for keeping time records and ensuring security shall be approved by the state central administrative body in charge of digital development and communication matters.

9.6.The information system used for electronic signature other than the digital signature can be connected to the time registration system.

CHAPTER THREE

CERTIFICATE AND CERTIFICATE HOLDER

Article 10.Certificate

10.1.The digital signature shall have a certificate issued by the certification body.

10.2.The following information shall be included in the certificate:

10.2.1.name of the organization that issued the certificate;

10.2.2.if the holder of the certificate is a person, his or her surname and given name, if he/she is a citizen of Mongolia, his/her citizen's registration number, if he/she is a foreign citizen or stateless person, his/her registration number, if the holder of the certificate is a legal entity, the name and registration number assigned by the legal entity, e-mail address specified in paragraph 23.3 of the Law on Transparency of Public Information;

10.2.3.certificate number, date of certificate issuance;

10.2.4.period of validity of the certificate;

10.2.5.public key related information.

10.3.At the request of the certificate holder, in addition to the provisions specified in paragraph 10.2 of this Law, the certification body may add the following information to the certificate:

/This paragraph was amended by the law as of January 6, 2023/

10.3.1.restrictions on the right to use digital signatures and electronic seals;

10.3.2.restrictions on the value of transactions/contracts using digital signatures and electronic seals.

Article 11.Validity period of the certificate

11.1.Certificates shall be issued for five years to Mongolian citizens and legal entities, and to foreign citizens and stateless persons for the duration of their stay, or for three years if they stay longer than three years.

11.2.The validity period of the certificate shall be calculated from the date of issuance by the certification body specified in the certificate to the expiration date.

Article 12.Price of certificate

12.1.The price of the certificate shall consist of the following prices:

12.1.1.price of digital signatures and electronic seals issued to individuals and legal entities;

12.1.2.price of digital signature tool.

12.2.Paragraph 12.1 of this Law shall not apply to the placement of the digital signature certificate and private key issued to the citizen by the state registration body in the memory of the identity card.

12.3.The price of the digital signature certificate to be issued by the holder of the special permit shall be determined by the special permit holder him/herself in accordance with the method of setting the tariff for certification services established by the Communications Regulatory Commission.

Article 13.Certificate database

13.1.The certification body has a database containing information on issued, suspended, restored, revoked and other certificates.

13.2.The following information shall be included in the database:

13.2.1.if the holder of the certificate is a person, his or her surname and given name, if he/she is a citizen of Mongolia, his/her citizen's registration number, if he/she is a foreign citizen or stateless person, his/her registration number, if the holder of the certificate is a legal entity, the name and registration number assigned by the legal entity, e-mail address specified in paragraph 23.3 of the Law on Transparency of Public Information;

13.2.2.certificate number;

13.2.3.date of certificate issuance;

13.2.4.period of validity of the certificate;

13.2.5.period and grounds for suspension, restoration or revocation of certificates;

13.2.6.others.

Article 14.Certificate holder

14.1.A person or a legal entity who has received a certificate in accordance with the procedure specified in this Law shall be the holder of the certificate.

14.2.The certificate holder shall have the following rights:

14.2.1.to use digital signature and electronic seal;

14.2.2.to submit a request for suspension, restoration, or revocation of the certificate;

14.2.3.to partially deposit oneself private key with the certification body;

14.2.4.to set restrictions specified in paragraph 10.3 of this Law when using digital signatures and electronic seals;

14.2.5.others prescribed by law.

14.3.The certificate holder shall have the following obligations:

14.3.1.not to transfer the private key to others;

14.3.2.to ensure privacy and security of private keys;

14.3.3.to immediately notify the certification body if the private key is known by another person or if there is reason to know;

14.3.4.not to use the private key related to the certificate in case of invalidation of the certificate;

14.3.5.not to use the private key to confirm or keep confidential the information considered illegal;

14.3.6.others prescribed by law.

14.4.The holder of the certificate shall be responsible for the consequences arising from the transfer of the private key to others due to his/her own wrongdoing and the disclosure of the secret of the private key.

CHAPTER FOUR

ISSUANCE, SUSPENSION AND REVOCATION OF CERTIFICATE

Article 15.Submitting a request for holding of certificates by individuals and legal entities

15.1.The request to hold a certificate shall be submitted in writing to the state registration body by the citizens of Mongolia, to the holder of the special permit by the foreign citizens, stateless persons, and legal entities.

15.2.If a citizen of Mongolia would like to hold certificate in order use digital signature in addition to the certificate issued by the Mongolian State Registration Authority, he/she shall submit a request to the special permit holder.

15.3.The following information shall be included in the request:

15.3.1.surname and given name of the applicant, if it is the legal entity, the proper name of the legal entity, as well as the surname and given name of the person representing the respective legal entity;

15.3.2.if the applicant is a citizen of Mongolia, his/her civil registration number, if he/she is a foreign citizen or stateless person, his/her registration number, if the holder of the certificate is a legal entity, the registration number of the respective legal entity, as well as the civil registration number of the person representing the respective legal entity;

15.3.3.the applicant's contact phone number and e-mail address specified in paragraph 23.3 of the Law on Transparency of Public Information;

15.3.4.whether restrictions have been set on the right to use digital signatures and electronic seals;

15.3.5.whether restrictions have been set on the value of transactions/contracts to be made by using digital signatures and electronic seals;

15.3.6.other information required to be included in the certificate.

Article 16.Resolving requests and issuing certificates

16.1.The certification body shall make one of the following decisions within three working days after receiving a request made by a person or a legal entity in accordance with paragraphs 15.1 and 15.2 of this Law:

16.1.1.to issue a certificate if the request is made in accordance with the procedure specified in this Law and the applicant's information is correct;

16.1.2.to return the request if the applicant's information is inconsistent.

16.2.When making the decision specified in paragraph 16.1 of this Law, the certification body shall check whether the information of a person or a legal entity is correct and the document is valid or not by the numbers of an identity card or foreign passport if the applicant is a citizen of Mongolia, registration number if the applicant is a foreign citizen or a stateless person, state registration certificate of the legal entity, and the right of representation of the person representing the legal entity, his/her identity card or an equivalent document if the applicant is a legal entity.

16.3.Upon obtaining a certificate from a special permit holder, a person or legal entity shall pay the price of the certificate in accordance with paragraph 12.1 of this Law.

16.4.The certification body shall explain to the applicant the following information related to the use of digital signatures and electronic seals when issuing certificates:

16.4.1.unless otherwise specified by law, the use of a digital signature shall result in the same legal consequences as a signature on a paper document;

16.4.2.in regards with the technical and other conditions of possession and use of the certificate;

16.4.3.in regards with measures to ensure privacy and security of private keys;

16.4.4.in regards with taking liability for the loss of the private key due to wrongful actions of the certificate holder and disclosure of the secret of the private key.

16.5.The certificate shall be issued to the holder of the certificate along with the instructions for using the digital signature and electronic seal.

16.6.When issuing a certificate, the special permit holder shall enter into a contract with the certificate holder through mutual agreement.

16.7.The information to be included in the contract specified in paragraph 16.6 of this Law shall be approved by the state central administrative body in charge of digital development and communications issues.

16.8.The state central administrative organization in charge of digital development and communication issues shall approve the procedure for regulating relations in connection with issuing, suspending, restoring, and revoking certificates to civil servants by taking into account of the proposal of the Civil Service Council.

Article 17.Suspension and restoration of certificates

17.1.The certification body shall suspend the certificate in the following cases:

17.1.1.the certificate holder submitted a written request to suspend the certificate;

17.1.2.the certification body believes that the information contained in the certificate is incorrect or that the confidentiality of the private key has been lost;

17.1.3.the decision of the competent authority on the suspension of the certificate was made during the process of adjudicating cases and disputes;

17.1.4.legal incapacity was determined by the decision of the competent authority.

17.2.The certification body shall immediately notify the certificate holder of the suspension of the certificate.

17.3.In urgent cases, the certification body shall provide the certificate holder with the opportunity to suspend the certificate in ways other than those specified in sub-paragraph 17.1.1 of this Law, based on the recognition of the certificate holder.

17.4.Upon submission of a request to restore a certificate on the grounds specified in sub-paragraph 17.1.1 of this Law, the certification body shall restore the certificate immediately.

17.5.The certificate holder shall determine the period of suspension of the certificate based on the grounds specified in sub-paragraph 17.1.1 of this Law by him/herself, and the period shall not exceed the period specified in paragraph 11.1 of this Law.

17.6.Upon removal of the grounds for suspension in accordance with sub-paragraphs 17.1.2 and 17.1.3 of this Law, the certification body shall restore the certificate and notify the certificate holder immediately.

Article 18.Revocation of certificate

18.1.The certification body shall revoke the certificate on the following grounds:

18.1.1.the validity period of the certificate has expired;

18.1.2.the certificate holder informed and requested that the private key has been leaked or there is a possibility of it being leaked;

18.1.3.the certificate holder submitted a written request to revoke the certificate;

18.1.4.the death of the certificate holder person, or a certificate holder person is considered dead, or the liquidation of the certificate holder legal entity;

18.1.5.it was determined that fake documents were prepared when obtaining the certificate;

18.1.6.the holder of the certificate has not fulfilled the obligations stipulated in paragraph 14.3 of this Law.

18.2.The fact that the validity period of the certificate has not expired shall not affect the revocation of the certificate.

Article 19.Recognition of foreign certificates

19.1.The certificate issued according to the laws of a foreign country can be used in the same way as the certificate issued according to the procedure specified in this Law if one of the following conditions is met:

19.1.1.there has been a decision of the state central administrative body in charge of digital development and communication issues that the foreign certification organization meets the requirements specified in the law and relevant procedures;

19.1.2.the certificate of the foreign certification organization has been accepted under the international treaty of Mongolia.

CHAPTER FIVE

CERTIFICATION BODY

Article 20.Rights and obligations of the certification body

20.1.The certification body shall have the following rights:

20.1.1.to issue, suspend, restore, and revoke certificates;

20.1.2.to create a certificate at the request of a person or legal entity;

20.1.3.others prescribed by law.

20.2.The certification body shall have the following obligations:

20.2.1.to fully meet technical and safety requirements and carry out operations;

20.2.2.to comply with the legislation of Mongolia, international and national standards;

20.2.3.to create an organization and system for receiving requests for obtaining, suspending, restoring, or revoking certificates from people and legal entities on regular basis;

20.2.4.to check the accuracy of the information mentioned in the request of a person or legal entity;

20.2.5.to maintain records and keep records related to certificates;

20.2.6. to create conditions for constant operation of the fund specified in paragraph 13.1 of this Law;

20.2.7.to continuously exchange information with the national certificate fund and the database of other certification bodies;

20.2.8.to take measures to prevent forgery of certificates and to ensure confidentiality and security of certificates;

20.2.9.to use of digital signature tools included in the list issued by the state central administrative body in charge of digital development and communication issues;

20.2.10.not to disclose the secret of the certificate holder;

20.2.11.to create an opportunity to verify the certificate in accordance with the procedure prescribed by law, to suspend or cancel it, to take measures to prevent and protect the issuance of false certificates;

20.2.12.to explain information related to the use of digital signatures and electronic seals to the certificate holder;

20.2.13.to inform the certificate holder about the suspension, restoration or revocation of the certificate and immediately enter the information into the certificate database;

20.2.14.to upload and regularly update the information specified in paragraph 22.1 of this Law on its website;

20.2.15.others prescribed by law.

20.3.In addition to paragraph 20.2 of this Law, the special permit holder shall have the following obligations:

20.3.1.to timely fulfill the legal requirements set by the state central administrative body in charge of digital development and communications issues, and the state inspector of communications, inform the response thereto, and take measures to eliminate the detected violations;

20.3.2.to provide true and accurate information about registration and control related to certificates as required by the state central administrative body in charge of digital development and communications issues;

20.3.3.in case of changes made in the information specified in the special permit or the documents prepared for obtaining it, to notify the state central administrative body in charge of digital development and communication issues in writing within three working days.

20.4.Unless otherwise provided by law, the certification body shall not be liable to the certificate holder in case the certificate holder damages the certificate, does not accept a valid certificate, or uses a revoked certificate.

Article 21.Registration related to issuing, suspending, restoring, and revoking certificates

21.1.The certification body shall receive the request of the applicant for issuing, suspending, restoring or revoking the certificate, and maintain and keep a record on checking the relevant information in accordance with sub-paragraph 20.2.4 of this Law.

21.2.The special permit holder shall have the structure, organization and human resources to perform the following duties:

21.2.1.to receive requests from people and legal entities, and check the accuracy of information;

21.2.2.to enter information about certificates issued, suspended, restored or revoked in the certificate database, and continuously operate the database;

21.2.3.to perform the duties specified in sub-paragraph 20.2.12 of this Law;

21.2.4.to make information open in accordance with paragraph 22.1 of this Law;

21.2.5.not to copy the applicant's private key.

21.3.On the basis of the contract, the special permit holder may have other persons perform the duties specified in paragraph 21.2 of this Law.

21.4.Violation of the duties, directives, and assignments given by the special permit holder in connection with conducting the registration by the person who received the duties on conducting registration on the basis of the contract according to paragraph 21.3 of this Law shall not the ground to exempt the special permit holder from the obligations and liabilities undertaken by law.

Article 22.Making information open

22.1.The certification body shall upload the following information in a clear manner on its website and in the integrated system of public services and update it regularly:

22.1.1.certificate issuance procedure;

22.1.2.number of the certificate issued, suspended or revoked.

CHAPTER SIX

SPECIAL PERMIT FOR CERTIFICATE ISSUING ACTIVITIES

Article 23.Special permit for certificate issuing activities

23.1.Certificate issuing activities by the person other than the state registration organization shall be carried out with a special permit on engaging in activities to issue a certificate /hereinafter referred to as "special permit"/ issued by the state central administrative body in charge of digital development and communications issues.

23.2.The special permit shall be granted to a company established in accordance with the legislation of Mongolia.

23.3.In case of reorganization of the company through merger, consolidation, division, separation, or transformation, the right to hold a special permit may be transferred to the newly created company, and the transferred company shall undertake the rights and obligations specified in paragraphs 20.1, 20.2, and 20.3 of this Law.

/This paragraph was added by the law as of January 6, 2023/

Article 24.Requirements for special permit applicants

24.1.The special permit applicant shall meet the following requirements:

24.1.1.to have developed and approved certificate issuing procedures;

24.1.2.to fully meet the financial, human resources, technical, technological and information security requirements set by the state central administrative body in charge of electronic development and communication issues.

24.2.When developing the procedures for certificate issuing activities specified in sub-paragraph 24.1.1 of this Law, the requirements for the activities of the certification body and measures to ensure security shall be determined.

Article 25.Documents to be submitted for obtaining a special permit

/This article was modified by the law as of January 6, 2023/

25.1.The special permit applicant shall prepare the following documents and submit a request to the state central administrative body in charge of digital development and communication issues:

25.1.1.a copy of the state registration certificate of the legal entity;

25.1.2.certificate issuing procedure;

25.1.3.reference of the correspondent bank;

25.1.4.certified financial statements with audit conclusions;

25.1.5.report on cyber security risk assessment and information security audit;

25.1.6.report on meeting the requirements of international professional associations and standards organizations;

25.1.7.copy of the permit if another type of permit is held.

Article 26.Issuing a special permit

26.1.The state central administrative body in charge of digital development and communications issues shall review the request specified in Article 25 of this Law and other relevant documents, and make a decision within 17 working days from the date of receipt of the request.

/This paragraph was amended by the law as of January 6, 2023/

26.2.The state central administrative body in charge of digital development and communications issues shall receive the documents specified in paragraph 25.1 of this Law and carry out the following actions:

26.2.1.to register the request and give the registered document to the person who made the request;

26.2.2.to review whether the request and the documents attached to it meet the requirements set forth in the law, and if the requirements are met, notify the applicant of the special permit with respect to issuing it;

26.2.3.to issue a special permit after the applicant for a special permit is insured and submits the relevant documents.

26.3.If the state central administrative body in charge of digital development and communication issues refuses to issue a special permit, it shall state the reasons and notify the response in writing.

26.4.The state central administrative body in charge of digital development and communication issues shall inform the public of the decision on granting a special permit within three working days.

26.5.The minimum amount of insurance assessment specified in sub-paragraph 26.2.3 of this Law shall be determined by the state central administrative body in charge of digital development and communication issues.

26.6.The following information shall be included in the special permit:

26.6.1.the name of the organization that issued the special permit;

26.6.2.name and address of the special permit holder;

26.6.3.type of eligible activity;

26.6.4.period of special permit;

26.6.5.conditions and requirements for activities to be carried out with a special permit;

26.6.6.special permit number, date of issuance;

26.6.7.signature and seal /stamp/ of the competent official of the organization that issued the special permit.

26.7.The state central administrative body in charge of digital development and communication issues shall sign a contract with the holder of a special permit when issuing a special permit.

/This paragraph was added by the law as of January 6, 2023/

26.8.The contract shall reflect the relations in connection with the implementation of the conditions and requirements for the operation of the special permit and the establishment of the rights and obligations of the special permit holder.

/This paragraph was added by the law as of January 6, 2023/

Article 27.Term of special permit and its extension

27.1.The term of the special permit shall be five years.

27.2.Three months before the expiration of the special permit, the special permit holder shall submit a request for extension of the special permit to the state central administrative body in charge of digital development and communication issues along with the proof of payment of the state stamp duty.

27.3.The state central administrative body in charge of digital development and communication issues shall make a decision on whether or not to extend the special permit within five working days after receiving the request specified in paragraph 27.2 of this Law, and notify the holder of the special permit.

27.4.The special permit shall be extended for a period of five years.

27.5.If there is no reason to suspend the special permit specified in paragraph 28.1 of this Law, based on the request of the special permit holder, the period of the special permit shall be extended within three working days, and a corresponding entry shall be made in the special permit register.

27.6.The state central administrative body in charge of digital development and communication issues shall inform the public within three working days after the decision to extend the period of the special permit has been made.

27.7.If the term of the special permit does not extend, the special permit holder shall inform the certificate holder thereto one month before the expiration of the term of the special permit.

Article 28.Suspension and restoration of special permits

28.1.In case of violation of the terms, conditions, and requirements of the special permit, the special permit may be suspended for up to three months based on the opinion of the State Communications Inspector, or in case of two or more tax evasions or tax avoidance, it may be suspended based on the request of the tax authorities.

28.2.In case of suspension according to paragraph 28.1 of this Law, the holder of the special permit shall fulfill the conditions for the use of digital signature by the previously issued certificate holder, and no new certificate shall be issued during the suspension period.

28.3.The state central administrative body in charge of digital development and communication issues shall notify the special permit holder and the relevant tax authority in writing with respect to the decision to suspend the effectiveness of the special permit within three working days.

28.4.The state central administrative body in charge of digital development and communication issues shall restore the special permit if the grounds for the suspension of the special permit is removed.

Article 29.Revocation of special permit

29.1.The state central administrative body in charge of digital development and communication issues shall revoke the special permit on the following grounds:

29.1.1.the holder of the special permit has submitted a request;

29.1.2.the legal entity is liquidated;

29.1.3.it was determined that false documents were prepared when obtaining a special permit;

29.1.4.repeatedly violated the conditions and requirements of the special permit;

/This sub-paragraph was amended by the law as of January 6, 2023/

29.1.5.during the period of suspension of the special permit, the special permit holder did not fulfill the requirements for eliminating violations.

29.2.If the validity period of the special permit has expired and the holder of the special permit has not applied for extension, the special permit shall be considered invalid.

29.3.In case of revocation of the special permit, the holder of the special permit shall transfer the database of certificates created in accordance with Article 13 of this Law to the state central administrative body in charge of digital development and communication issues free of charge.

29.4.The state central administrative body in charge of digital development and communication issues shall transfer the database of certificates handed over in accordance with paragraph 29.3 of this Law to another special permit holder on the basis of a contract.

29.5.Regardless of whether or not the special permit is revoked in accordance with paragraphs 29.1 and 29.2 of this Law, the validity period and conditions of the certificate of the certificate holder shall remain the same, and the actual costs related to this shall be borne by the special permit holder who handed over the certificate database.

29.6.If the holder of a special permit does not agree with the decision to revoke the special permit in accordance with sub-paragraphs 29.1.2, 29.1.3, 29.1.4, and 29.1.5 of this Law, it shall have a right to file a complaint in accordance with the procedures specified in the General Administrative Law or to the court.

Article 30.Prohibited items for the special permit holders

30.1.It shall be prohibited to the special permit holder to transfer the information of the certificate holder to others, except as mentioned below:

30.1.1.the holder of the certificate has agreed in writing to transfer the relevant information to others;

30.1.2.the state central administrative body in charge of digital development and communication issues, and the state communications inspector demanded in connection with the implementation of their functions stipulated by law;

30.1.3.in the process of adjudicating cases and disputes, the competent person requested the certificate holder's information.

CHAPTER SEVEN

STATE REGULATION OF PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE

Article 31.Functions of the state central administrative body in charge of digital development and communication issues

31.1.The state central administrative body in charge of digital development and communication issues shall implement the following functions in regards with public key infrastructure:

31.1.1.to develop development policy documents on the use of public key infrastructure and organize its implementation;

31.1.2.to approve procedures in connection with certificate issuing of public keys, creation of a national fund of certificates containing information on issued, suspended, restored and revoked certificates;

31.1.3.to cooperate with foreign countries and international organizations in the field of harmonizing the activities of the national public key infrastructure with the activities of the public key infrastructure of foreign countries;

31.1.4.to determine the requirements for the certificate issuing procedure and to approve the document describing the security control;

31.1.5.to approve requirements for public key infrastructure;

31.1.6.according to Articles 26, 27, 28, and 29 of this Law, to issue, extend, suspend, restore, revoke a special permit, or consider it revoked, and keep records in this regard;

31.1.7.to conduct an inspection at least once a year on the activities of the special permit holder specified in this Law and make a conclusion;

31.1.8.in case of necessity, to have an international external expert examined the activities of the certification body and issued a conclusion;

/This sub-paragraph was amended by the law as of January 6, 2023/

31.1.9. to ensure the coordination and organization of activities for introducing the use of digital signatures in public and private sector services;

31.1.10.to determine the percentage and amount of the special permit holder based on the market capacity and the number of users;

/This sub-paragraph was added by the law as of January 6, 2023/

31.1.11.others prescribed by law.

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of January 6, 2023/

Article 32.Functions of the Communications Regulatory Committee

32.1.The Telecommunications Regulatory Committee shall perform the following functions in regards with public key infrastructure:

32.1.1.to develop and approve common rules, procedures and instructions related to the use of public key infrastructure, and monitor their implementation;

32.1.2.to develop public key infrastructure standards;

32.1.3.to approve methodology on the setting tariff for certificate issuing services;

32.1.4.to develop documents defining the requirements and safety controls for certificate issuing procedures, and monitor their implementation;

32.1.5.to approve the procedure for creating, using and storing the certificate database, and monitor its implementation;

32.1.6.to approve procedures related to conducting registration activities in accordance with Article 21 of this Law;

32.1.7.others prescribed by law.

chapter EIHGT

MISCELLANEOUS

Article 33.Liabilities to be imposed on violators of the Law

33.1.If the actions of officials who violate this Law are not in criminal nature, they shall be held liable as provided in the Law on Civil Service.

33.2.Any person or legal entity who violates this Law shall be charged with the liability specified in the Criminal Code or the Law on Violations.

Article 34.Regulations during the transitional period

34.1.The holder of a special permit issuing a certificate before the entry into force date of this Law shall submit a request to renew its special permit in accordance with this Law within six months from the entry into force date of this Law.

34.2.The holder of a special permit shall organize the measures to be complied with this Law the certificates issued to individuals and legal entities in the period prior to the entry into force of this Law within six months after the Law enters into force.

Article 35.Entry into force of the Law

35.1.This Law shall enter into force on May 1, 2022.

 

 

THE CHAIRMAN OF STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ZANDANSHATAR.G