A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих хяналтын журам/ - /ЗХХАЭ-ийн 2022 оны 11 дугаарт нийтлэгдсэн./
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД, БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2022 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр

Дугаар 28/ А/108/ А/180

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих хяналтын журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Журмын хэрэгжилтийг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Боловсролын ерөнхий газар, аймаг, нийслэлийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, Эрүүл мэндийн газарт тус тус даалгасугай.

3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, тайлагнаж ажиллахыг Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /Ч.Энх-Амгалан/, Эрүүл мэндийн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /С.Төгсдэлгэр/, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар /Б.Баасандорж/-т тус тус даалгасугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД                     БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД                            ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД

С.АМАРСАЙХАН                           Л.ЭНХ-АМГАЛАН                                    С.ЭНХБОЛД