A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2022 оны 04 сарын 22 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.6 дахь хэсэг, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.4 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.4 дэх хэсэг, 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 дахь заалтын "нийслэл, сум," гэснийг "сум, нийслэл," гэж тус тус өөрчилсүгэй.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.20 дахь заалтын "Тэргүүлэгчдийн" гэснийг хассугай.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР