A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр

Дугаар 197

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ, ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн 10.1.6-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг байгуулах, ашиглах журам"-ыг 1 дүгээр хавсралт, "Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдох байгууллагын жагсаалт"-ыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Тагнуулын ерөнхий газар (П.Одонбаатар)-т үүрэг болгосугай.

3. Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдож, мэдээ, мэдээллийг уг сүлжээгээр дамжуулж солилцох, ашиглах, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, агентлагийн дарга болон энэ тогтоолын хавсралтаар баталсан жагсаалтад дурдсан байгууллагын удирдлагад үүрэг болгож, холбогдох бусад төрийн байгууллагын дарга нарт зөвлөсүгэй.

4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Журам, жагсаалт батлах тухай" Засгийн газрын 2018 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 30 дугаар тогтоолын 1, 3 дугаар хавсралт, "Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 312 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын үүрэг хариуцагч Л.ЭНХ-АМГАЛАН