A

A

A

Бүлэг: 1979

Засгийн газрын 2022 оны 232 дугаар

 тогтоолын хавсралт                            

 

 

НЭЭЛТТЭЙ ӨГӨГДЛИЙН ЖАГСААЛТ

 

Байгууллага

Өгөгдлийн нэр

Нийтлэх хугацаа

 1.                 

Үндсэн хуулийн цэц

Нээлттэй хуралдааны тойм, мэдээ, мэдээлэл

Улирал бүр

 1.                 

Үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл

Улирал бүр

 1.                 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

Эрүүгийн, иргэний, захиргааны хэргийн шүүн таслах ажиллагааны мэдээлэл

Хагас жилээр

 1.                 

Монгол Улсын Дээд шүүх

Үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл

Хагас жилээр

 1.                 

Монгол Улсын Ерөнхий прокурор

Үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл /Гэмт хэрэг, зөрчил шалган шийдвэрлэх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад цуглуулсан мэдээллийн нээлттэй өгөгдөл/

Улирал, хагас жил, жилээр

 1.                 

Хүний эрхийн Үндэсний комисс

Сургалт, сурталчилгааны мэдээлэл

Улирал бүр

 1.                 

Хүний эрхийн судалгааны мэдээлэл

Улирал бүр

 1.                 

Хүний эрхийн Үндэсний комиссын зөвлөмж, санал, Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийн мэдээлэл

Улирал бүр

 1.                 

Комиссоос зохион байгуулсан хяналт шалгалтын тоо, хамрагдсан байгууллагын мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Комисст гаргасан өргөдөл, гомдлын мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Хүний эрхийн чиглэлээр өгсөн зөвлөгөө, мэдээлэл

Хагас жил, жилээр

 1.             

"Хүний эрх" сэтгүүл

Хагас жил, жилээр

 1.             

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл

Жил бүр

 1.             

Төрийн албаны зөвлөл

Төрийн албан хаагчийн нийт тоо

Жил бүр

 1.             

Төрийн албаны ангилал бүрд ажиллаж байгаа албан хаагчийн тоо

Жил бүр

 1.             

Төрийн албан хаагчийн тоо /төрийн албаны төрлөөр/

Жил бүр

 1.             

Төрийн албан хаагчийн тоо /боловсролын түвшин, хүйсийн харьцаа/

Жил бүр

 1.             

Төрийн албан хаагчийн тоо /насны бүлгээр/

Жил бүр

 1.             

Төрийн албан хаагчийн тоо /хүйсийн харьцаа, төрийн албаны ангиллаар/, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилт

Жил бүр

 1.             

Нутаг дэвсгэрт хамаарах хүн амд ногдох төрийн албан хаагч, төрийн байгууллагын тоо

Жил бүр

 1.             

Төрийн байгууллагын тоо /салбараар/, хамаарах албан хаагчийн тоо /хүйсийн харьцаагаар/

Жил бүр

 1.             

Төрийн байгууллагын тоо /төрийн байгууллаар/, хамаарах албан хаагчийн тоо /төрийн албаны ангилал, хүйсээр/

Жил бүр

 1.             

Төрийн жинхэнэ албаны ерөнхий шалгалтад бүртгүүлж, шалгалтад тэнцэн нөөцөд бүртгэгдсэн иргэний тоо /хүйсээр/

Жил бүр

 1.             

Тэтгэвэр тогтоолгоод ажиллаж байгаа албан хаагчийн тоо /тэтгэврийн төрөл, төрийн албаны ангилал, төрлөөр/

Жил бүр

 1.             

Хөгжлийн бэрхшээлтэй төрийн албан хаагчийн тоо /хүйс, төрийн албаны ангилал, төрөл, насны бүлгээр/

Жил бүр

 1.             

Төрийн албанаас тухайн онд түр чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын тоо /хүйсийн харьцаа, төрийн албаны ангилал, төрөл, үндэслэлээр/

Жил бүр

 1.             

Төрийн албанаас тухайн онд чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын тоо /хүйсийн харьцаа, төрийн албаны ангилал, төрөл, үндэслэлээр/

Жил бүр

 1.             

Төрийн албанаас тухайн онд халагдсан албан хаагчдын тоо /хүйсийн харьцаа, төрийн албаны ангилал, төрөл, үндэслэлээр/

Жил бүр

 1.             

Төрийн улс төрийн албан тушаалтны тоо /төрлөөр/

Жил бүр

 1.             

Төрийн улс төрийн албан тушаалтны тоо /насны бүлгээр/

Жил бүр

 1.             

Сайд, дэд сайдын тоо /хүйсийн харьцаагаар/, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилт

Жил бүр

 1.             

Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга нарын тоо /хүйсийн харьцаагаар/, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилт

Жил бүр

 1.             

Сум, дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын тоо /хүйсийн харьцаагаар/, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилт

Жил бүр

 1.             

Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал тус бүрд ажиллаж байгаа албан хаагчийн тоо /хүйсийн харьцаа/

Жил бүр

 1.             

Төрийн захиргааны албан тушаалд ажиллаж байгаа албан хаагчийн тоо /албан тушаалын төрлөөр/

Жил бүр

 1.             

Төрийн захиргааны албан тушаалд ажиллаж байгаа албан хаагчийн тоо /насны бүлэг, хүйсийн харьцаа/

Жил бүр

 1.             

Яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын агентлагийн даргаар ажиллаж байгаа албан тушаалтны тоо /хүйсийн харьцаа/, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилт

Жил бүр

 1.             

Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байгаа албан тушаалтны тоо /хүйсийн харьцаагаар/, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилт

Жил бүр

 1.             

Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга, сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын даргаар ажиллаж байгаа албан тушаалтны тоо /хүйсийн харьцаагаар/, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилт

Жил бүр

 1.             

Төрийн байгууллагын ангилал, төрийн захиргааны албан тушаалд ажиллаж байгаа албан хаагчийн тоо /хүйсийн харьцаагаар/

Жил бүр

 1.             

Төрийн захиргааны албан тушаалд ажиллаж байгаа албан хаагчийн хүйсийн харьцаа /албан тушаалын ангиллаар/

Жил бүр

 1.             

Төрийн захиргааны албан тушаалд ажиллаж байгаа албан хаагчийн тоо /албан тушаалын төрлөөр/

Жил бүр

 1.             

Төрийн тусгай албанд ажиллаж байгаа албан хаагчийн тоо /насны бүлгээр/

Жил бүр

 1.             

Төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн тоо /хүйсийн харьцаа, салбараар/

Жил бүр

 1.             

Төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн тоо /албан тушаалын төрлөөр/

Жил бүр

 1.             

Төрийн үйлчилгээний албан тушаалд ажиллаж байгаа албан хаагчийн тоо /насны бүлэг, хүйсээр/

Жил бүр

 1.             

Төрийн байгууллагын ангилал, төрийн үйлчилгээний албан тушаалд ажиллаж байгаа албан хаагчийн тоо /хүйсийн харьцаагаар/

Жил бүр

 1.             

Тусгай шалгалт өгч төрийн албанд томилогдсон албан хаагчийн тоо

Жил бүр

 1.             

Жендэрийн үндэсний хороо

Жендэрийн сургагч багшийн тоо

Жил бүр

 1.             

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 10.3-т заасан "Төрийн ба төсөвт байгууллагын нийт ажилтны дунд аль нэг хүйсийн төлөөлөл илт давамгайлсан тохиолдолд хүйсийн 40:60 гэсэн харьцаа бүхий тэнцвэрт байдлыг хангах" заалтын хэрэгжилтийн тоон мэдээ

Жил бүр

 1.             

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 10.1.1-д заасан "томилогдох төрийн улс төрийн албан тушаалтны дотор аль нэг хүйсийн төлөөлөл Засгийн газар, аймаг, нийслэлд 15 хувиас, дүүрэгт 20 хувиас, суманд 25 хувиас, хороонд 30 хувиас доошгүй байх" заалтын хэрэгжилтийн тоон мэдээ

Жил бүр

 1.             

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 10.1.2-т заасан "төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны дотор аль нэг хүйсийн төлөөлөл яамдын Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын агентлагийн даргын 15 хувиас, бусад төв байгууллагын удирдлагын 20 хувиас, яамдын газар, хэлтсийн даргын 30 хувиас, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын дарга, хэлтэс, албадын даргын 40 хувиас доошгүй байх" заалтын хэрэгжилтийн тоон мэдээ

Жил бүр

 1.             

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 10.2-т "Төрийн байгууллагын дэргэдэх болон үндэсний хэмжээний хороо, зөвлөл, комисс (цаашид "хороо" гэх) зэрэг зөвлөлдөх буюу хамтын удирдлагын байгууллагад аль нэгэн хүйсийн төлөөлөл нийт гишүүний 40 хувиас доошгүй байна" заалтын хэрэгжилтийн тоон мэдээ

Жил бүр

 1.             

Жендэрийн салбар зөвлөл, хорооны тоо

Жил бүр

 1.             

Жендэрийн салбар зөвлөл, хорооны дэд хөтөлбөрийн тоо

Жил бүр

 1.             

Жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний тоо

Жил бүр

 1.             

Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар тусгасан байгууллагын тоо

Жил бүр

 1.             

Цөмийн энергийн комисс

Цөмийн энергийн салбарт хэрэгжүүлсэн бодлогын судалгаа-хөгжүүлэлтийн тайлан

Жил бүр

 1.             

Дозиметрийн тохируулга, баталгаажуулалт

Хагас жилээр

 1.             

Цөмийн технологи, инновацын талаарх үндэсний болон олон улсын мэдээлэл

Хагас жилээр

 1.             

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалтын технологи, зах зээл, төлөв байдлын талаарх үндэсний болон олон улсын мэдээлэл

Хагас жилээр

 1.             

Цөмийн эрчим хүчний технологи, зах зээл, төлөв байдлын талаарх мэдээлэл

Хагас жилээр

 1.             

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс

Цагаатгагдсан иргэдийн мэдээлэл

Жил бүр

 1.             

Нөхөх олговор олгосон иргэдийн мэдээлэл

Хагас жил, жилээр

 1.             

Сонинд нийтлэгдсэн иргэдийн мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Сангийн яам

Аудит, хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрлийг олгосон, сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн болон хүчингүй болгосон тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Төсвийн жилд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, гүйцэтгэл /сая.төгрөг/

Жил бүр

 1.             

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслүүд, эдийн засгийн ангиллаар /хувиар/

Жил бүр

 1.             

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслүүдийн объектын төрөл /тоо/

Жил бүр

 1.             

Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн мэдээлэл

Тухай бүр

 1.             

Тендерт оролцогчдоос тус яаманд гаргасан гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээлэл

Сар бүр

 1.             

Засгийн газрын гадаад, дотоод өрийн мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Засгийн газрын гадаад, дотоод үнэт цаасны мэдээлэл

Улирал бүр

 

 1.             

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Бүх сайдын захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон тушаал 

Сар бүр

 1.             

Засгийн газрын агентлагийн даргын захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон тушаал

Сар бүр

 1.             

Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж

Сар бүр

 1.             

Зөвлөл, хороодын тогтоол

Сар бүр

 1.             

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр

Сар бүр

 1.             

УИХ-аас томилогдсон байгууллагын даргын шийдвэр

Сар бүр

 1.             

Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагууд

Сар бүр

 1.             

Нотариатын үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотой мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Галт зэвсэг импортлох, нийтэд худалдахтай холбоотой мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл үйлдвэрлэхтэй холбоотой мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Галт зэвсгийн сум үйлдвэрлэх, дахин цэнэглэхтэй холбоотой мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Галт зэвсгийн сум импортлох, нийтэд худалдахтай холбоотой мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотой мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Тамга, тэмдэг үйлдвэрлэхтэй холбоотой мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн мэдээлэл

Тухай бүр

 1.             

Барилга, хот байгуулалтын яам

Тохирлын гэрчилгээ авсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Технологийн заавар бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Сургалтад хамрагдсан инженер, техникийн ажилчдын статистик тоон мэдээлэл

Улирал бүр

 1.             

Улсын хэмжээнд ашиглалтад орсон орон сууцны статистик мэдээлэл

Хагас жил, жилээр

 1.             

Аймаг, нийслэлийн Сууц өмчлөгчдийн холбооны нэгдсэн бүртгэл, мэдээлэл

Хагас жил, жилээр

 1.             

Улсын хэмжээнд магадлалаар баталгаажсан зураг төслийн статистик тоон мэдээлэл

Хагас жил, жилээр

 1.             

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний статистик тоон мэдээлэл

Хагас жил, жилээр

 1.             

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Боловсролын сургалтын байгууллагын тоо /улс, аймаг, орон нутгаар/

Жил бүр

 1.             

Боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтан, хүний нөөцийн тоон мэдээлэл /улс, аймаг, орон нутаг, нас, хүйсээр/

Жил бүр

 1.             

Боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн тоон мэдээлэл /улс, аймаг, орон нутаг, нас, хүйсээр/

Жил бүр

 1.             

Боловсролын сургалтын байгууллага төгсөгчийн мэдээлэл /суурь, бүрэн дунд боловсролын мэдээлэл улс, аймаг, орон нутгаар, мэргэжлийн болон дээд боловсрол эзэмшсэн мэргэжил, боловсролын түвшин/

Тухай бүр

 1.         

Боловсролын сургалтын байгууллагын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл /боловсролын түвшин бүрээр/

Жил бүр

 1.         

Ерөнхий боловсролын сургуулийн улсын шалгалтын болон элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн мэдээлэл /нэгтгэлээр/

Жил бүр

 1.         

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Хот хоорондын зорчигч тээврийн мэдээллийн сангийн мэдээлэл

Өдөр бүр

 1.         

Автотээврийн техникийн хяналтын үзлэгт орсон автотээврийн хэрэгслийн тоон мэдээлэл, төрөл, марк, загвар

24 цагт, 7 хоног, сар, улирал, жилээр

 1.         

Техникийн хяналтын үзлэгт бүртгэгдсэн автотээврийн хэрэгслийн хорт утаа ялгаруулалтын хэмжээ /багц мэдээлэл/

Улирал бүр

 1.         

Техникийн хяналтын үзлэгт тэнцээгүй автотээврийн хэрэгслийн жагсаалт /сум, дүүргээр багц мэдээлэл/

Сар бүр

 1.         

Дотоодын ачаа тээврийн мэдээллийн сангийн мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Автотээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээний түүх /багц мэдээлэл/

Тухай бүр

 1.         

Бүртгэлтэй автотээврийн хэрэгслийн тоон мэдээлэл /төрөл, зориулалтаар/

24 цагт

 1.         

Бүртгэлтэй автотээврийн хэрэгслийн насжилтын мэдээлэл /багц мэдээлэл/

Улирал бүр

 1.         

Бүртгэлтэй автотээврийн хэрэгслийн тоо /түлшний төрлөөр, хүрдний байрлалаар, үйлдвэрлэгч улсаар/

Улирал бүр

 1.         

Бүртгэлтэй автотээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөний тоон мэдээлэл

Улирал бүр

 1.         

Бүртгэлтэй автотээврийн хэрэгслийн тоон мэдээлэл /марк, модель, модификаци бүрээр/

Тухай бүр

 1.         

Бүртгэлтэй жолоочийн тоо, үнэмлэхийн ангилал, хүчинтэй хугацааны мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Тээврийн нэгдсэн систем буюу хот хоорондын ачаа тээврийн мэдээллийн системд бүртгэлтэй байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл, бүртгүүлэхээр хүсэлт өгсөн байгууллагын мэдээлэл

Улирал бүр

 1.         

Автотээврийн хэрэгслийн "С" зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт

Улирал бүр

 1.         

Тээвэрлэсэн ачааны тоо хэмжээ, төрөл, тээвэрлэсэн зайн талаарх мэдээлэл

Улирал бүр

 1.         

Олон улсын, улсын, орон нутгийн чанартай, нийслэлийн, тусгай зориулалттай, хайрган хучилттай, сайжруулсан хөрсөн замын урт

Улирал бүр

 1.         

Замын хөдөлгөөний эрчмийн мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Авто замын төлбөр авах цэгүүдээр нэвтэрсэн автотээврийн хэрэгслийн тоо

Өдөр бүр

 1.         

Замын төлөвлөгөөний мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Замын паспортын мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Гүүрийн төлөвлөгөөний мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Гүүрийн паспортын мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Зам хариуцагчийн мэдээллийн жагсаалт буюу авто замын засвар, арчлалтын байгууллагуудын жагсаалт

Улирал бүр

 1.         

Вагон бүртгэлийн тоон мэдээлэл

Улирал бүр

 1.         

Төмөр замын урт, төмөр замын бүртгэлийн мэдээлэл

Улирал бүр

 1.         

Төмөр замын байгууламжийн бүртгэлийн мэдээлэл

Улирал бүр

 1.         

Салаа төмөр замын мэдээлэл

Улирал бүр

 1.         

"Улаанбаатар төмөр зам" ХНН, "Монголын төмөр зам" ТӨХК, "Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв"-ийн мэдээллийн сангуудын төмөр замын ачаа тээврийн мэдээлэл

Өдөр бүр

 1.         

"Улаанбаатар төмөр зам" ХНН, "Монголын төмөр зам" ТӨХК, "Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв"-ийн мэдээллийн сангуудын төмөр замын зорчигч тээврийн мэдээлэл

Өдөр бүр

 1.         

Зорчигч тээврийн статистик мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Газрын тосны бүтээгдэхүүний үлдэгдэл, нөөцийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагуудаар зуучлагдсан иргэдийн тоо

Хагас жил, жилээр

 1.         

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

Мал хээлтүүлгийн мэдээлэл

3 дугаар сард 1 удаа

 1.         

Худгийн тоо, ашиглалтын мэдээлэл

1 дүгээр сард 1 удаа

 1.         

Мал төллөлт болон төл бойжилтын мэдээлэл

3, 4, 5, 6, 9 дүгээр сард 7 хоног бүр

 1.         

Бод малын зүй бус хорогдлын мэдээлэл

1-6, 9 дүгээр сард 7 хоног бүр

 1.         

Малын генетик нөөцийн мэдээлэл

2 дугаар сард 1 удаа

 1.         

Махны агуулахын мэдээлэл

6 дугаар сард 1 удаа

 1.         

Уринш элдэншүүлгийн мэдээлэл

6, 7, 8 дугаар сард 2 удаа

 1.         

Хөрс боловсруулалт, тариалалтад ажиллах техникийн бэлэн байдлын мэдээлэл

3, 4 дүгээр сард 1 удаа

 1.         

Хадланд ажиллах техникийн бэлэн байдлын мэдээлэл

6, 7 дугаар сард 1 удаа

 1.         

Ургац хураалтад ажиллах техникийн бэлэн байдлын мэдээлэл

7, 8 дугаар сард 1 удаа

 1.         

Бэлэн байгаа буудайн үрийн мэдээлэл

4, 12 дугаар сард 1 удаа

 1.         

Газар тариалангийн бүтээгдэхүүн хадгалах байгууламжийн мэдээлэл

9 дүгээр сард 1 удаа

 1.         

Ургамлын генетик нөөцийн мэдээлэл

2 дугаар сард 1 удаа

 1.         

Гадаадаас импортолсон үржлийн малын мэдээлэл /төрлөөр/

Улирал бүр

 1.         

Ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлсэн малын тоо бүртгэл /төрлөөр/

Улирал бүр

 1.         

Малын үзлэг, ангилалтын мэдээлэл

Улирал бүр

 1.         

Удам зүйн үнэлгээнд хамрагдсан малын мэдээлэл /төрлөөр/

Улирал бүр

 1.         

Эрүүл мэндийн яам

Төрсөн эхийн тоо

Сар бүр

 1.         

Эхийн эндэгдэл /100 000 амьд төрөлтөд/

Сар бүр

 1.         

Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл /1000 амьд төрөлтөд/

Сар бүр

 1.         

Нас баралт /бодит тоогоор/

Сар бүр

 1.         

Халдварт өвчин 10 000 хүн амд

Сар бүр

 1.         

Эрчим хүчний яам

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлт, борлуулалтын мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Эдийн засаг, хөгжлийн яам

Гадаад шууд хөрөнгө оруулалтын статистик тоон мэдээлэл

Хагас жил, жилээр

 1.         

Орон нутгийн хөгжлийн индекс /33 үзүүлэлт/

Жил бүр

 1.         

Аж үйлдвэрийн салбарын мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Үйлдвэрийн мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Орон зайн мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам

Бүх нийтийн үүргийн сангийн төсөл, арга хэмжээний бүртгэлийн мэдээлэл

Хагас жилээр

 1.         

Мэдээлэл хариуцагч суурь болон төрөлжсөн мэдээллийн санг цахим хэлбэрээр шинээр үүсгэх, бүтцийн өөрчлөлт оруулах, ашиглалтаас гаргах бүртгэлийн мэдээлэл

Хагас жилээр

 1.         

Нийтийн мэдээллийн дэд бүтэц, төрийн цахим үйл ажиллагаанд хамаарах цахим төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний нэгдсэн бүртгэлийн мэдээлэл

Хагас жилээр

 1.         

Cуурь болон төрөлжсөн мэдээллийн сан, нээлттэй өгөгдлийн бүртгэлийн мэдээлэл

Хагас жилээр

 1.         

Соёлын яам

Улсын санд худалдан авсан дүрслэх урлагийн бүтээл

Жил бүр

 1.         

Улсын санд худалдан авсан хөгжмийн бүтээл

Жил бүр

 1.         

Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын урын сан дахь бүтээлийн нэгдсэн жагсаалт

Жил бүр

 1.         

Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын албан ёсны болон захиргааны статистик тайлан мэдээ /маягтын дагуу+инфографикууд/

Улирал, жилээр

 1.         

Чөлөөт уран бүтээлчдийн нэгдсэн сан /чиглэл тус бүрээр/

Жил бүр

 1.         

21 аймаг, нийслэл дэх төр, хувийн хэвшлийн урлагийн байгууллага, нэгдэл, студи, продакшн, хамтлагийн судалгаа

Жил бүр

 1.         

Олон улсын уралдаан наадамд амжилт үзүүлсэн уран бүтээлчдийн нэгдсэн судалгаа мэдээлэл, түүнд олгосон мөнгөн урамшуулал

Жил бүр

 1.         

Үндэсний утга зохиолын өв сан

Улирал бүр

 1.         

Үндэсний зохиолчдын мэдээллийн сангийн мэдээлэл

Улирал бүр

 1.         

Үндэсний ном, хэвлэлийн мэдээллийн сангийн мэдээлэл

Улирал бүр

 1.         

Үндэсний статистикийн хороо

Боловсролын статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Сүм хийдийн статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Хүнсний аюулгүй байдлын статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлт, биелэлт

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Тогтвортой хөгжлийн зорилт

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Сонгуулийн статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Мөнгө, санхүүтэй холбоотой статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Орон сууц, нийтийн аж ахуй, үнийн талаарх статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Улсын нэгдсэн төсөв

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Мал аж ахуйн статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Газар тариалангийн статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Харилцаа холбооны салбарын статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Хүн амын статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалингийн статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Гадаад худалдааны статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Төлбөрийн тэнцлийн статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Аялал жуулчлалын статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Үндэсний тооцооны статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Соёл, шинжлэх ухааны статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Үндэсний бүтээмжийн статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Бизнес регистрийн статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Хүний хөгжлийн индекс

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Хэрэглээний үнийн статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Хөрөнгө оруулалтын статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Барилгын салбарын статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Аж үйлдвэрийн салбарын статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Худалдаа, зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Үйлдвэрлэгчийн үнийн статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Байгаль орчин-эдийн засгийн дансны статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Зам, тээврийн салбарын статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Эрүүл мэндийн салбарын статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Нийгмийн даатгал, халамжийн статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Байгаль орчны салбарын статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Жендэрийн статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, хүн амын амьжиргааны доод түвшний статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Гэмт хэргийн статистик тоон мэдээлэл

Сар, улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Сонгуулийн ерөнхий хороо

Сонгуулийн тойрог, мандатын судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Сонгуулийн хэсгийн судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Санал авах байрын хаяг байршлын судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтны сургалтад хамрагдсан төрийн албан хаагчийн нөөцийн талаарх мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Сонгуулийн хороодын бүрэлдэхүүний судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Мэдээллийн технологийн баг, даамлын судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Сонгуульд оролцохоор бүртгүүлсэн нам, эвслийн судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Нэр дэвшигчдийн баримт бичиг, судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Ажиглагчдын судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Сонгуулийн ирцийн мэдээлэл, судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Санал хураалтын дүнгийн нэгтгэл

Тухай бүр

 1.         

Санал тоолох төхөөрөмж бүрээс хэвлэгдсэн санал хураалтын дүн

Тухай бүр

 1.         

Хяналтын тооллогын судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Санал өгсөн сонгогчийн нас, хүйсийн судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Сонгогдсон нэр дэвшигчдийн болон суудлын судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Санал хураалтын дүн /хэсэг тус бүрээр/

Тухай бүр

 1.         

Хяналтын камерын ашиглалтын талаарх судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Гадаад орнуудын сонгуультай холбоотой мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

Тухай бүр

 1.         

Гадаад орнуудын сонгууль, сонгуулийн төв байгууллагууд, олон улсын байгууллагуудын мэдээлэл, судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Сонгуулийн ажиглалтын талаарх мэдээлэл, тайлан

Тухай бүр

 1.         

Сонгуулийн зардлын нэгдсэн тайлан

Тухай бүр

 1.         

Шагнал, урамшууллын судалгаа

Тухай бүр

 1.         

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

Үүрэн холбооны нийт идэвхтэй хэрэглэгчийн тоо

Хагас жилээр

 1.         

Үүрэн холбооны нийт идэвхтэй хэрэглэгчийн тоо /технологийн төрлөөр (3G, 4G, M2M)/

Хагас жилээр

 1.         

Үүрэн холбооны нийт идэвхтэй хэрэглэгчийн тоо /төлбөрийн нөхцөлөөр (дараа төлбөрт, урьдчилсан төлбөрт)/

Хагас жилээр

 1.         

Үүрэн холбооны нийт идэвхтэй хэрэглэгчийн тоо /зах зээлд эзлэх хувь/

Хагас жилээр

 1.         

Нийт ухаалаг төхөөрөмж хэрэглэгчийн тоо

Хагас жилээр

 1.         

Үүрэн холбооны хөдөлгөөнт өргөн зурвасын хэрэглэгчийн тоо (яриа болон дата, дата)

Хагас жилээр

 1.         

Үүрэн холбооны сүлжээний ярианы нийт ачаалал

Хагас жилээр

 1.         

Үүрэн холбооны сүлжээнд илгээгдсэн нийт мессежний тоо

Хагас жилээр

 1.         

Үүрэн холбооны 3G хэрэглэгчийн үүсгэсэн нийт дата хэрэглээ

Хагас жилээр

 1.         

Үүрэн холбооны 4G/LTE хэрэглэгчийн үүсгэсэн нийт дата хэрэглээ

Хагас жилээр

 1.         

Суурин холбооны нийт хэрэглэгчийн тоо

Хагас жилээр

 1.         

Суурин холбооны сүлжээний ярианы нийт ачаалал

Хагас жилээр

 1.         

Интернэтийн гадаад урсгалын нийт багтаамж

Хагас жилээр

 1.         

Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд түрээсэлсэн нийт урсгал

Хагас жилээр

 1.         

Дамжуулах сүлжээний нийт урт

Хагас жилээр

 1.         

Нийт суурин интернэт хэрэглэгчийн тоо

Хагас жилээр

 1.         

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний хэрэглэгчийн тоо

Хагас жилээр

 1.         

Дотоодын буухиа шуудан солилцоо

Хагас жилээр

 1.         

Улс хоорондын буухиа шуудан солилцоо

Хагас жилээр

 1.         

Дотоодын шуудан солилцоо

Хагас жилээр

 1.         

Улс хоорондын шуудан солилцоо

Хагас жилээр

 1.         

Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн нийт орлого

Хагас жилээр

 1.         

Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн нийт хөрөнгө оруулалт

Хагас жилээр

 1.         

Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн нийт төсөвт төвлөрүүлсэн орлого

Хагас жилээр

 1.         

Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн нийт ажиллагчдын тоо

Хагас жилээр

 1.         

Домэйн нэрийн эзэмшигчийн бүртгэлийн мэдээлэл -WHOIS data

Тухай бүр

 1.         

Домэйн нэр бүртгэгч байгууллагуудын жагсаалт

Тухай бүр

 1.         

Харилцаа холбооны технологийн чиглэлээр хийсэн судалгааны мэдээлэл /тайлан хэлбэрээр/

Хагас жилээр

 1.         

Харилцаа холбооны сүлжээний дугаар олголтын талаарх мэдээлэл

Хагас жилээр

 1.         

Харилцаа холбооны салбарын стандартын жагсаалт

Хагас жилээр

 1.         

Шуудангийн нэгдсэн код

Жил бүр

 1.         

"Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний зах зээлд шударгаар өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, хэт төвлөрөл үүсэхээс сэргийлэх журам"-ын 3.13-т заасан судалгаа, мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Гаалийн ерөнхий газар

Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт

Өдөр бүр

 1.         

Гадаад худалдааны гүйцэтгэл /бараагаар, орноор, орон бараагаар, бараа орноор/

Өдөр бүр

 1.         

Гол нэрийн барааны динамик статистик мэдээлэл

Өдөр бүр

 1.         

Барааны ангилал, түүний татварын хувь хэмжээ

Засгийн газрын тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан тухай бүр

 1.         

Ачааны байршил, жагсаалт

Өдөр бүр

 1.         

Гаалийн бүрдүүлэлтийн горим

Тухай бүр

 1.         

Гаалийн байгууллагын жагсаалт /код/

Тухай бүр

 1.         

Татварын ерөнхий газар

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчийн хөдөлгөөний мэдээлэл /эдийн засгийн салбарын ангиллаар/

Сар бүр

 1.         

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн мэдээлэл /эдийн засгийн салбарын ангиллаар/

Хагас жил, жилээр

 1.         

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлангийн мэдээлэл /эдийн засгийн салбарын ангиллаар/

Сар бүр

 1.         

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого, шууд бус орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын тайлан /эдийн засгийн салбарын ангиллаар/

Улирал бүр

 1.         

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай татвар төлөгчдийн төлөлтийн мэдээ /улсаар/

Улирал бүр

 1.         

Улс, орон нутгийн төсвийн татварын орлогын гүйцэтгэл /төсвийн төрөл, эдийн засгийн салбараар/

Улирал бүр

 1.         

Эдийн засгийн салбарын ангиллаар, зөрчлийн төрлөөр

Улирал бүр

 1.         

Татварын маргаан таслах зөвлөлийн шийдвэрийн мэдээлэл

Улирал бүр

 1.         

Татварын албаны зөвлөгөө өгөх тусгай дугаарын хандалт

Улирал бүр

 1.         

Тусгай дугаарт ирсэн гомдлын тоо, шийдвэрлэлтийн бүртгэл

Улирал бүр

 1.         

Татварын статистик мэдээлэл

Улирал бүр

 1.         

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

Тухай бүр

 1.         

Гал түймрийн аюул, осолтой холбогдуулан гаргасан Улсын хяналтын байцаагчийн дүгнэлт

Тухай бүр

 1.         

Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын тоон мэдээ

Хагас, бүтэн жилээр

 1.         

Химийн хорт болон аюултай бодисын дүгнэлт

Тухай бүр

 1.         

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн үнэлгээний статистик мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын төлөвлөгөөний статистик мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллагын хяналтын хуудасны үнэлгээний статистик мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Улсын байцаагчийн авсан арга хэмжээ түүний биелэлтийн статистик мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Лабораторийн шинжилгээний статистик мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Хяналт шалгалтын гүйцэтгэлийн статистик мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Иргэн, ААНБ-ын өргөдөл, гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн статистик мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Иргэд, хэрэглэгчийн зүгээс аж ахуйн нэгж байгууллагын ажил, үйлчилгээнд өгсөн үнэлгээний статистик мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын бүртгэлийн статистик мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл, дүгнэлт, гэрчилгээний статистик мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн бүртгэл статистик мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Цагдаагийн ерөнхий газар

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоон мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Яллагдагчийн тоон мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Хохирогч иргэн, хуулийн этгээдийн тоон мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын тоон мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Зөрчил болон албадан эрүүлжүүлэгдсэн хүний тоон мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Тусгай дугаарын 101, 105 утсанд нийслэлийн хэмжээнд бүртгэгдсэн гал түймэр, гамшиг, осол, аврах ажиллагааны дуудлага, мэдээллийн тоон мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Тусгай дугаарын 103 утсанд нийслэлийн хэмжээнд бүртгэгдсэн эмнэлгийн түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Тусгай дугаарын 102 утсанд нийслэлийн хэмжээнд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлага, мэдээллийн тоон мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Зам, тээврийн осол, гэмт хэргийн тоон мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Зам, тээврийн осол, гэмт хэргийн "Хар цэгийн мэдээлэл"

Сар бүр

 1.         

Гудамж, замын хяналт, шалгалтаар илрүүлсэн зөрчлийн тоон мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Зам, тээврийн осолд холбогдсон тээврийн хэрэгслийн тоон мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх олгогдсон иргэний тоон мэдээлэл

Хагас жил, жилээр

 1.         

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох ангилал нэмсэн иргэний тоон мэдээлэл

Хагас жил, жилээр

 1.         

Жолоодох эрхийн үнэмлэх нөхөлт, солилт, хүчинтэй хугацаа сунгалт хийгдсэн талаарх тоон мэдээлэл

Хагас жил, жилээр

 1.         

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасагдсан иргэний тоон мэдээлэл

Хагас жил, жилээр

 1.         

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх сэргээсэн иргэний тоон мэдээлэл

Хагас жил, жилээр

 1.         

Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх олгогдсон иргэний тоон мэдээлэл

Хагас жил, жилээр

 1.         

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоо, цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын улирлын мэдээ /аймаг, нийслэл, бүс, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар/

Улирал бүр

 1.         

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалингийн улирлын мэдээ /аймаг, нийслэл, бүсээр, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар/

Улирал бүр

 1.         

Дундаж цалин хөлс /цалин хөлсний бүлэглэлтээр/

Улирал бүр

 1.         

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо /улирлаар/

Улирал бүр

 1.         

Нийгмийн даатгалд хамрагдсан даатгуулагчдын тоо /насны бүлгээр, даатгуулагчийн төрлөөр/

Хагас жилээр

 1.         

Нийгмийн даатгалд хамрагдсан даатгуулагчдын тоо /аймаг, нийслэлээр, даатгуулагчийн төрлөөр/

Хагас жилээр

 1.         

Тэтгэврийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ /насны бүлгээр/

Хагас жилээр

 1.         

Тэтгэврийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ /аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр/

Хагас жилээр

 1.         

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэвэр авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ /насны бүлгээр/

Хагас жилээр

 1.         

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэвэр авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ /аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр/

Хагас жилээр

 1.         

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ /насны бүлгээр/

Хагас жилээр

 1.         

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ /аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр/

Хагас жилээр

 1.         

Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж авагч болон сургалтын зардал гаргуулсан хүний тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ /насны бүлгээр/

Хагас жилээр

 1.         

Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж авагч болон сургалтын зардал гаргуулсан хүний тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ /аймаг, нийслэл, сум дүүргээр/

Хагас жилээр

 1.         

Нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлага

Улирал бүр

 1.         

Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан хүний тоо /аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр/

Жил бүр

 1.         

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үзүүлэлт

Жил бүр

 1.         

Гэрээт эрүүл мэндийн байгууллагуудын жагсаалт

Жил бүр

 1.         

Эмийн үнийн хөнгөлөлтийн мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийн тоон мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгосон санхүүжилт (нэгтгэл)

Сард 2 удаа

 1.         

Архивын ерөнхий газар

Хөмрөгийн жагсаалт

Тухай бүр

 1.         

Данс бүртгэлийн жагсаалт

Тухай бүр

 1.         

Хадгаламжийн нэгжийн жагсаалт

Тухай бүр

 1.         

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Нэрийн болон хаягийн сан

Тогтмол

 1.         

Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Тогтмол

 1.         

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Тогтмол

 1.         

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн газрын байршил, талбай /Төрийн болон албаны нууцад хамааруулснаас бусад/

Тогтмол

 1.         

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зориулалт /Төрийн болон албаны нууцад хамааруулснаас бусад/

Тогтмол

 1.         

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн төрөл /Төрийн болон албаны нууцад хамааруулснаас бусад/

Тогтмол

 1.         

Боловсролын ерөнхий газар

Сургуулийн өмнөх боловсролын статистик тоон мэдээлэл /СӨБ/

Жил бүр

 1.         

Ерөнхий боловсролын сургуулийн статистик тоон мэдээлэл /ЕБС/

Жил бүр

 1.         

Мэргэжлийн боловсролын байгууллагын статистик тоон мэдээлэл /МБС/

Жил бүр

 1.         

Дээд боловсролын байгууллагын статистик тоон мэдээлэл /ДБС/

Жил бүр

 1.         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар

Сэргээн засах эмнэлгээр үйлчлүүлэгчдийн тоо

Сар бүр

 1.         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан төрийн бус байгууллагын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Хагас жил, жилээр

 1.         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан аж ахуйн нэгжийн тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Хагас жил, жилээр

 1.         

Ажлын байранд зуучлагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тоо

Хагас жилээр

 1.         

Протез, ортопедийн үйлдвэрээр үйлчлүүлэгчдийн тоо

Улирал бүр

 1.         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвийн эмнэлгээр үйлчлүүлсэн хүүхдийн тоо

Улирал бүр

 1.         

Мэргэжлийн боловсрол, ур чадвар олгох сургуулийн суралцагчид, төгсөгчдийн тоо

Жил бүр

 1.         

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Нийгмийн халамжийн асаргааны тэтгэмж авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Алдарт эхийн одонгийн мөнгөн тусламжид хамрагдсан иргэдийн тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Хүнс, тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Ахмад настанд үзүүлсэн тусламж, хөнгөлөлтөд хамрагдсан иргэдийн тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Алдар цолтон ахмад настанд үзүүлсэн нэмэгдэл, хөнгөлөлтөд хамрагдсан иргэдийн тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үзүүлсэн тусламж, хөнгөлөлтөд хамрагдсан иргэдийн тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Насны хишигт хамрагдсан иргэдийн тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Цаатан иргэнд олгох тэтгэмж авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ

Сар бүр

 1.         

Ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдэд протез, ортопед, тусгай хэрэгсэл нийлүүлдэг аж ахуйн нэгж

Жил бүр

 1.         

Ахмад настанд хөнгөлөлттэй үнээр амралт, сувиллын үйлчилгээ үзүүлэх эрх авсан байгууллагын мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Гадаадаас ажиллах хүч авч байгаа байгууллагын мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл, хөтөлбөрүүдэд шалгарсан хуулийн этгээд болон бүлэг иргэдийн мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Гадаад улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэдийн тоо

Улирал бүр

 1.         

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

Монгол Улсын нислэгийн мэдээллийн бүсэд агаарын болон газрын үйл ажиллагаануудад ашиглагдах хэмжих зүйлс (зай, үнэмлэхүй өндөр ба харьцангуй өндрүүд, хэвтээ хурд, салхины хурд, салхины чиглэл, соронзон хазайлт, хэм, өндрийн хэрэглэлийн тохируулга гэх мэт)

Сар бүр

 1.         

Агаарын навигацийн үйлчилгээ

Сар бүр

 1.         

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний агаарын зай

Сар бүр

 1.         

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний маршрут

Сар бүр

 1.         

Радио навигацийн тоног төхөөрөмж /систем/

Сар бүр

 1.         

Навигацийн анхааруулга

Сар бүр

 1.         

Маршрутын зураг

Сар бүр

 1.         

Аэродром

Сар бүр

 1.         

Хэлипорт

Сар бүр

 1.         

Мал эмнэлгийн ерөнхий газар

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийн мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Биеийн тамир, спортын улсын хороо

Биеийн тамир, спортын статистикийн мэдээ

Тогтмол

 1.         

Цол, зэрэг авсан шүүгч, тамирчдын мэдээлэл

Тогтмол

 1.         

Үндэсний геологийн алба

Монгол Улсын Геологийн 1:1000000-ын масштабын зураг

Тогтмол

 1.         

Монгол Улсын Ашигт малтмалын байршлын 1:1000000-ын масштабын зураг

Тогтмол

 1.         

Гравиметрийн 1:5000000-ын масштабын зураг

Тогтмол

 1.         

Соронзон хэмжилтийн 1:5000000-ын масштабын зураг

Тогтмол

 1.         

Байр зүйн 1:200000-ын масштабын зураг

Тогтмол

 1.         

Улсын геологийн зураглал-200 бүрдлийн Геологийн жишээ зураг

Тогтмол

 1.         

Монгол Улсын голлох ашигт малтмалын ордууд

Жил бүр

 1.         

Засаг захиргааны нэгж /улсын хил, аймгийн хил, сумын хил/

Тогтмол

 1.         

Геологийн тайлангийн индекс зураг /Геологийн тайлан 1:50000, 1:200000, 1:500000 Гидрогеологийн тайлан 1:500000, 1:100000, 1:50000, Судалгаа явагдаж буй талбай, эрэл үнэлгээ, эрэл хайгуул, УГЗ-200/

Солигдохгүй

 1.         

Нэмэлт мэдээлэл /стратегийн ордууд, үнэмлэхүй нас тодорхойлсон цэгүүд, стратегийн ордын талбай, улсын тусгай хамгаалалттай газар, орон нутгийн хамгаалалттай газар, ой болон усан сан бүхий газар, нөөцөд авсан талбай, хамгаалалтын зурвас, суурин газрууд/

Тухай бүр

 1.         

Үндэсний геологийн албаны Геологийн баримтын төв архивд хадгалагдаж байгаа улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геологийн судалгааны ажлуудын /тайлан/ товч танилцуулга /Монгол, Англи/

Жил бүр

 1.         

Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны төслүүдийн үйл ажиллагааны явцыг цахимаар бүртгэх, хянах системд бүртгэгдсэн мэдээлэл

Хагас жилээр

 1.         

Веб газрын зургийн суурьт болон гар утсанд зориулсан хээрийн хөтөч систем

Тогтмол

 1.         

Суурь зураг: 1:1000000-ын Геологийн зураг 1:500000-ын Геологийн зураг

Тогтмол

 1.         

1:200000-ны байр зүйн зураг /растер/-энгийн, амралт, аялал жуулчлалын, байгаль орчны, геологийн, соёлын өвийн мэдээлэл, газрын нэр

Тогтмол

 1.         

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Шинээр тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн байршил, бүртгэл

Жил бүр

 1.         

Ашигт малтмалын хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл, талбайн байршил

Хагас жил, жилээр

 1.         

Ашигт малтмалын хүчингүй болсон тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл, талбайн байршил

Хагас жил, жилээр

 1.         

Буцаан хүлээлгэж өгсөн талбайн байршил, бүртгэл

Хагас жил, жилээр

 1.         

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэж хүлээн авсан ордын нөөц, эрэл хайгуулын үр дүнгийн тайлангийн жагсаалт

Хагас жил, жилээр

 1.         

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэж хүлээн авсан ордыг ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийн жагсаалт

Хагас жил, жилээр

 1.         

Хүчингүй болсон тусгай зөвшөөрлийн ордын нөөц, эрэл хайгуулын үр дүнгийн тайлангийн жагсаалт

Хагас жил, жилээр

 1.         

Хүчингүй болсон тусгай зөвшөөрлийн ордыг ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийн жагсаалт

Хагас жил, жилээр

 1.         

Хайгуулын болон уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан ирүүлсэн бүртгэл

Жил бүр

 1.         

Тухайн жилд хайгуулын ажилд зарцуулсан зардлын бүртгэл

Жил бүр

 1.         

Олборлосон хүдэр, үйлдвэрлэсэн, ачуулсан, борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, борлуулсан үнэ, ашиглалтын зардал, ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Тухайн жилийн нөөцийн хөдөлгөөний бүртгэл /уулын ажлын тайлангаас/

Тухай бүр

 1.         

Тухайн жилд оруулсан хөрөнгө оруулалтын бүртгэл /уулын ажлын тайлангаас/

Тухай бүр

 1.         

Тухайн жилийн ажиллах хүчний бүртгэл /уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлангаас/

Тухай бүр

 1.         

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрлийн гэрээ байгуулсан талбайн байршил, бүртгэл

Жил бүр

 1.         

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээтэй хайгуулын талбайн байршил, бүртгэл

Жил бүр

 1.         

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрлийн үр дүнгийн тайлангийн жагсаалт

Жил бүр

 1.         

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны хайгуулын ажлын тайлангийн жагсаалт

Жил бүр

 1.         

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээтэй ашиглалтын талбайн байршил, бүртгэл

Жил бүр

 1.         

Газрын тосны орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жагсаалт

Жил бүр

 1.         

Газрын тосны орд ашиглалтын талаар тухайн жилд хийгдсэн судалгааны ажлуудын жагсаалт

Жил бүр

 1.         

Газрын тосны орд ашиглах хүрээнд гүйцэтгэсэн технологийн ажлуудын тайлангийн жагсаалт

Жил бүр

 1.         

Газрын тосны олборлолт, экспортын мэдээ

Сар бүр

 1.         

Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станцуудын бүртгэл, байршил, шатахууны үнэ, импорт, үлдэгдлийн мэдээ

Тухай бүр

 1.         

Эрдэс баялгийн статистик мэдээ

Сар бүр

 1.         

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

Зөрчил шалган шийдвэрлэлт, төрийн хяналт шалгалт явуулсан мэдээлэл, албадан гаргасан гадаадын иргэдийн тоон мэдээ

Улирал, хагас жил, жилээр

 1.         

Түр, албан болон хувийн хэргээр оршин сууж байгаа иргэдийн тоон мэдээ /оршин суух хэлбэрээр/

Сар, улирал, жилээр

 1.         

Олгосон виз, зөвшөөрлийн тоо

Сар, улирал, жилээр

 1.         

Олгосон цахим визний тоо

Сар, улирал, жилээр

 1.         

Олгосон оршин суух зөвшөөрлийн тоо

Сар, улирал, жилээр

 1.         

Оршин суух зөвшөөрлийн сунгалт хийсэн тоо

Сар, улирал, жилээр

 1.         

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

БНХАУ-ын Хэмжил, зураглалын агентлагийн ZY-3 хиймэл дагуулын мэдээ нийлүүлэлтийн тайлан

Улирал бүр

 1.         

Газрын нэгдмэл сангийн тайлан (ГТ1-ГТ9)

Жил бүр

 1.         

Геопорталын веб үйлчилгээний статистик тоон үзүүлэлт

Улирал бүр

 1.         

Газар өмчлөлийн байдлыг иргэдийн тоотой харьцуулсан байдал /тоогоор/

Жил бүр

 1.         

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Жил бүр

 1.         

Газар олголтын мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Газрын төлбөр, татварын мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Хүчтэй элэгдэл, эвдрэлд орсон газрын нөхөн сэргээлтийн ажлын судалгаа

Жил бүр

 1.         

Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй хуулийн этгээдийн жагсаалт

Тухай бүр

 1.         

"Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа"-ны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй хуулийн этгээдийн жагсаалт

Тухай бүр

 1.         

Эрүүл мэндийн байгууллага, сургууль, цэцэрлэгийн судалгаа

Жил бүр

 1.         

Улсын хилийн шугам /1:500000-аас доош/

Тухай бүр

 1.         

Аймаг, нийслэлийн хил /1:500000-аас доош/

Тухай бүр

 1.         

Сум, дүүргийн хил /1:100000/

Тухай бүр

 1.         

Баг, хорооны хил /1:10000/

Тухай бүр

 1.         

Улсын тусгай хамгаалалттай газар /1:1000000/

Жил бүр

 1.         

Аймаг дундын отрын бэлчээр /1:1000000/

Жил бүр

 1.         

Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай /1:1000000/

Жил бүр

 1.         

Чөлөөт бүсийн газар /1:100000/

Жил бүр

 1.         

Үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх газар /1:100000/

Жил бүр

 1.         

Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газар /1:500000/

Жил бүр

 1.         

Газрын үнэлгээний бүсчлэл /Нийслэлд 1:200000, аймагт 1:1000000/

Хот, суурин 3 жилээр, бусад 4 жилээр

 1.         

Улаанбаатар хотын хамгаалалтын бүс /1:1500000/

Тухай бүр

 1.         

Байгалийн бүс бүслүүр

Тухай бүр

 1.         

Эдийн засгийн бүслүүр

Тухай бүр

 1.         

Бүсчлэлийн хил /шуудангийн/

Тухай бүр

 1.         

Газар зүйн нэр /Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж/ /1:500000-аас доош/

Тухай бүр

 1.         

Гидрогеологийн өгөгдөл /1:1000000/

Тухай бүр

 1.         

Рашаан, булаг шанд /1:5000000/

Тухай бүр

 1.         

Голын сүлжээний нягтшилын мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Шар усны үерийн мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Хур борооны үерийн мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Гадаргын усны ууршилтын мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Төмөр зам /1:500000-аас доош/

Тухай бүр

 1.         

Улсын чанартай авто зам

Тухай бүр

 1.         

Орон нутгийн чанартай авто зам

Тухай бүр

 1.         

Геологи /1:1000000/

Тухай бүр

 1.         

Газар хөдлөлийн мужлал /1:5000000/

Тухай бүр

 1.         

Хөрс /1:1500000/

Тухай бүр

 1.         

Ургамал /1:2000000/

Тухай бүр

 1.         

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мэдээлэл /төлөвлөгөөт/ /1:500000/

Тогтмол

 1.         

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мэдээлэл /захиалгат/ /1:500000/

Тогтмол

 1.         

Тектоникийн мэдээлэл /1:1000000/

Тогтмол

 1.         

Тектоник мужлал

Тогтмол

 1.         

Гүний структурын мэдээлэл

Тогтмол

 1.         

МКЗ-Структур дүүрэгчлэл

Тогтмол

 1.         

МКЗ-Тектоник мэдээлэл

Тогтмол

 1.         

Аймгийн төвийн газар хөдлөлтийн бичил мужлалын мэдээлэл

Тогтмол

 1.         

Дөрөвдөгчийн мэдээлэл /1:1500000/

Тогтмол

 1.         

Дөрөвдөгчийн хурдасны зузааны мэдээлэл /1:6000000/

Тогтмол

 1.         

Гидрогеологийн мэдээлэл /1:1000000/

Тогтмол

 1.         

Гидрогеологийн мужлалын мэдээлэл /1:10000000/

Тогтмол

 1.         

Газрын доорх усны ордын мэдээлэл /1:3000000/

Тогтмол

 1.         

Хөөлттэй хөрсний мужлалын мэдээлэл

Тогтмол

 1.         

Хөөлттэй хөрсний тархалтын мэдээлэл

Тогтмол

 1.         

Археологийн олдвор /1:1500000/

Тогтмол

 1.         

Түүх соёл, дурсгалт газар /1:3000000– 1:6000000/

Тогтмол

 1.         

Эзэнт гүрний түүхэн үеийн зураг

Тогтмол

 1.         

21 аймгийн төвийн нийгмийн дэд бүтцийн барилгын мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Хот, тосгон, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө

Жил бүр

 1.         

Энгийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэг

Жил бүр

 1.         

GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц–АА

Тогтмол

 1.         

Байр зүйн зургийн нэрлэвэр

Өөрчлөлт орсон тухай бүр

 1.         

Газрын нэгдмэл сангийн мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө

Жил бүр

 1.         

21 аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө

Жил бүр

 1.         

Оюуны өмчийн газар

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг, газар зүйн заалт, зохиогчийн эрхийг бүртгэсэн мэдээллийн сангийн мэдээлэл

Өдөрт 2 удаа

 1.         

Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

Төрийн худалдан авах ажиллагааны мэдээлэл

Тогтмол

 1.         

Стандарт, хэмжил зүйн газар

Стандартын мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Баталгаажуулалтын мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн

Шинжилгээний жишиг хугацаа

Өдөр бүр

 1.         

Галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн хонгио, хошууг нэгдсэн санд бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлийн жагсаалт

Өдөр бүр

 1.         

Салах ёс гүйцэтгэх ажиллагааны талаарх мэдээлэл

Өдөр бүр

 1.         

Усны газар

Булаг, шандын тоо /Сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчны газраас ирүүлсэн тооллогын мэдээлэл/

Жил бүр

 1.         

Хашиж хамгаалсан булаг шандын тоо /Сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчны газраас ирүүлсэн тооллогын мэдээлэл/

Жил бүр

 1.         

Гол, горхины тоо /Сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчны газраас ирүүлсэн тооллогын мэдээлэл/

Жил бүр

 1.         

Нуур, тойрмын тоо /Сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчны газраас ирүүлсэн тооллогын мэдээлэл/

Жил бүр

 1.         

Худгийн тоо /Сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчны газраас ирүүлсэн тооллогын мэдээлэл/

Жил бүр

 1.         

Баянбүрдийн тоо /Сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчны газраас ирүүлсэн тооллогын мэдээлэл/

Жил бүр

 1.         

Рашааны тоо /Сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчны газраас ирүүлсэн тооллогын мэдээлэл/

Жил бүр

 1.         

Цэвэрлэх байгууламжийн тоо /Сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчны газраас ирүүлсэн тооллогын мэдээлэл/

Жил бүр

 1.         

Усан сан, хөв цөөрмийн тоо /Сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчны газраас ирүүлсэн тооллогын мэдээлэл/

Жил бүр

 1.         

Услалтын системийн тоо /Сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчны газраас ирүүлсэн тооллогын мэдээлэл/

Жил бүр

 1.         

Үерийн далан сувгийн тоо /Сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчны газраас ирүүлсэн тооллогын мэдээлэл/

Жил бүр

 1.         

Усан цахилгаан станцын тоо /Сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчны газраас ирүүлсэн тооллогын мэдээлэл/

Жил бүр

 1.         

Байгальд нийлүүлсэн хаягдал усны хэмжээ

Улирал бүр

 1.         

Үйлдвэр, үйлчилгээний технологийн үйл ажиллагаанаас гарсан хаягдал усны хэмжээ

Улирал бүр

 1.         

Унд, ахуйн хэрэглээнээс гарсан хаягдал усны хэмжээ

Улирал бүр

 1.         

Эргүүлэн ашигласан хаягдал усны хэмжээ

Улирал бүр

 1.         

Ус бохирдуулсны төлбөрөөс хөнгөлсөн, чөлөөлсөн ус бохирдуулагчийн тоо

Улирал бүр

 1.         

Тоолууржуулалтын мэдээ

Хагас жил, жилээр

 1.         

Ус ашиглагчийн хэрэгжүүлэх төслийн нэр, товч тодорхойлолт

Жил бүр

 1.         

Ус ашиглагчийн усны эх үүсвэрийн төрөл, нэр

Жил бүр

 1.         

Ус ашиглагчид ус ашиглуулах дүгнэлт гарсан огноо, дугаар

Жил бүр

 1.         

Цаг уур, орчны шинжилгээний газар

Цаг уурын автомат станцын мэдээ /AWS/-130 автомат станц

Өдөр, цаг, таван минут

 1.         

Шар шороон шуурганы автомат станцын мэдээ-9 автомат станц

Өдөр, цаг, арван таван минут

 1.         

Нарны цацрагийн автомат станцын мэдээ-10 автомат станц

Өдөр, цаг, минут

 1.         

Улаанбаатар хот орчмын агаарын чанарын автомат станцын мэдээ-10 автомат станц

Өдөр, цаг тутам

 1.         

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үнийн мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Тээвэрлэлттэй холбоотой татан авалтын мэдээлэл

Хагас жил, жилээр

 1.         

Шалгалт тохируулгад хамрагдсан байгууллагын тоо, мэдээлэл

Улиралд 1-2 удаа

 1.         

Шинэ дэвшилтэт техник, технологийн судалгааны дүн

Сар бүр

 1.         

Хүний эмийн зөвлөл, салбар зөвлөлүүдийн эмийн бүртгэлтэй холбоотой шийдвэр

Тухай бүр

 1.         

Эмийг бүртгэсэн, сунгасан, өөрчилсөн тухай мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Licemed мэдээллийн санд тогтмол орох мэдээллийн жагсаалт

Тухай бүр

 1.         

Фармакопей хорооны шийдвэр

Улирал бүр

 1.         

Үндэсний үйлдвэрүүдийн тайлан мэдээ

Улирал бүр

 1.         

Эм шинжлэх лабораторийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлын шийдвэр, "Эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл, аюулгүй байдлын үнэлгээний тайлан"

Улирал бүр

 1.         

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгч, үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хүүхдийн тоо

Улирал бүр

 1.         

Хүүхдийн тусламжийн утас 108-д ирсэн дуудлагын мэдээлэл

Улирал бүр

 1.         

Хурдан морины уралдаанч хүүхдийн тоо, уралдааны тоо

Жил бүр

 1.         

Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвөөр үйлчлүүлсэн хүний тоо

Хагас жил, жилээр

 1.         

Нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байраар үйлчлүүлсэн хүний тоо

Улирал бүр

 1.         

Залуучуудын хөгжлийн төвөөр үйлчлүүлсэн хүний тоо

Хагас жил, жилээр

 1.         

Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл

Жил бүр

 1.         

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, мэдээлэл, арга зүйн төв

Мэргэжлийн чиглэлийн индекс

Тухай бүр

 1.         

Чадамжийн гэрчилгээний тоон мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Бүртгэлийн гэрчилгээний тоон мэдээлэл

Хоёр сар тутам

 1.         

Түр сургалтын байгууллагуудын тоо /жолоо, мэргэжил, хэл/

Хоёр сар тутам

 1.         

Үнэлгээнд хамрагдсан иргэдийн тоо

Сар бүр

 1.         

Төвийн нийт сургалтын тоон мэдээлэл

Сар бүр

 1.         

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын байгууллагуудын жагсаалт

Улирал бүр

 1.         

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтны сургалтын хөндлөнгийн үнэлгээний шалгалтын тоон мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

"И-Монгол академи" УТҮГ

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн "И-Монгол" системийн үйлчилгээний ашиглалтын талаарх мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Мэдэгдэл хүргэх системийн талаарх мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

"Үндэсний дата төв" УТҮГ

Үндсэн системийн үйлчилгээний ашиглалт

Тухай бүр

 1.         

Танилт, нэвтрэлтийн системийн талаар

Тухай бүр

 1.         

ТҮЦ машины үйлчилгээний ашиглалт

Тухай бүр

 1.         

Сервер байршуулах түрээсийн үйлчилгээ, ашиглалтын мэдээлэл

Тухай бүр

 1.         

Зохиомол сервер түрээсийн үйлчилгээний ашиглалт

Тухай бүр

 1.         

Домэйн нэрийн үйлчилгээний ашиглалт

Тухай бүр

 1.         

Цахим хуудас байршуулах үйлчилгээний ашиглалт

Тухай бүр

 1.         

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар

Хотын бүс

Жил бүр

 1.         

Голуудын хамгаалалтын бүс

Жил бүр

 1.         

Усны их газрын бүс

Жил бүр

 1.         

Ойн хил

Жил бүр

 1.         

Худалдаа, үйлчилгээний төв, супермаркет

Жил бүр

 1.         

Амралт, аялал жуулчлалын газар

Жил бүр

 1.         

Хүн амын тоо /хүйс, насны бүлгээр/

Жил бүр

 1.         

Хүн ам, өрхийн тоо /хэсгээр/

Жил бүр

 1.         

Өрхийн тоо /ам бүлийн тоогоор/

Жил бүр

 1.         

Өрх, хүн амын тоо /сууцны төрлөөр/

Жил бүр

 1.         

Дундаж наслалтын тоо

Жил бүр

 1.         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ам, хүүхдийн тоо /хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл, хэлбэрээр/

Жил бүр

 1.         

Бүтэн өнчин хүүхэд /хүйс, насаар/

Жил бүр

 1.         

Хагас өнчин хүүхэд /хүйс, насаар/

Жил бүр

 1.         

Өрх толгойлсон эх, эцэг /хүүхдийн тоогоор/

Жил бүр

 1.         

18 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эх /хүүхдийн тоогоор/

Жил бүр

 1.         

Ихэр хүүхдийн тоо

Жил бүр

 1.         

18 хүртэлх насны 4 түүнээс дээш хүүхэдтэй өрхийн тоо

Жил бүр

 1.         

4 хүүхэдтэй өрхийн тоо

Жил бүр

 1.         

5 хүүхэдтэй өрхийн тоо

Жил бүр

 1.         

6 хүүхэдтэй өрхийн тоо

Жил бүр

 1.         

7 түүнээс дээш хүүхэдтэй өрхийн тоо

Жил бүр

 1.         

6 түүнээс дээш гишүүнтэй өрхийн тоо

Жил бүр

 1.         

Ганц бие ахмад настан /хүйсээр/

Жил бүр

 1.         

Тэтгэвэр, тэтгэмжгүй ахмад настан /хүйсээр/

Жил бүр

 1.         

Төрөлт, эхийн нас /эхийн боловсролын түвшнээр/

Жил бүр

 1.         

Нас баралт /хүйсээр/

Жил бүр

 1.         

Гэрлэлт бүртгэл /нас, хүйс, хугацаагаар/

Жил бүр

 1.         

Гэрлэлт цуцлалт /хамт амьдарсан жилээр/

Жил бүр

 1.         

Үрчлэгдсэн хүүхэд /хүүхдийн нас, хүйсээр/

Жил бүр

 1.         

Шилжин ирэгч /хүйс, нас, аймгаар/

Жил бүр

 1.         

Шилжин явагч /хүйс, нас, аймгаар/

Жил бүр

 1.         

Бүртгэлтэй, ажил эрхэлдэггүй хүн /хүйс, нас, боловсролын түвшнээр/

Жил бүр