A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2022 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр

Дугаар А/199

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2-т заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Кино түгээлтийн мэдээлэл гаргах журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэ тушаалыг хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллахыг Кино урлагийн зөвлөл (Ч.Ундрал)-д үүрэг болгосугай.

САЙД Ч.НОМИН