A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2022 оны 07 сарын 05 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, түүнийг байгуулах, паркийн зорилго, зарчим, хэлбэрийг тогтоох, паркийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, төрөөс үзүүлэх дэмжлэгтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Үйлдвэрлэл, технологийн паркийнэрх зүйн байдлын хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хууль нь үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах, түүний удирдлага, нэгжийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна.

3.2.Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хот байгуулалт, дэд бүтэц, барилга байгууламжийг барьж байгуулахтай холбогдсон харилцааг холбогдох хуулиар зохицуулна.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."үйлдвэрлэл, технологийн парк" /цаашид "парк" гэх/ гэж үйлдвэрлэл, технологийн хөгжлийн тодорхой зорилтыг хэрэгжүүлэх тусгайлсан нутаг дэвсгэр, бизнесийн таатай орчин, дэд бүтцийн хангамж бүхий, тодорхой салбарт үйл ажиллагаагаар харилцан уялдсан үйлдвэрлэл, технологийн цогцолборыг;

4.1.2."паркийн удирдлага" гэж паркийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хөгжүүлэх чиг үүрэг бүхий тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийг;

4.1.3."паркийн нэгж" гэж паркийн удирдлагатай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр паркийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх хуулийн этгээд, бизнес инкубатор, сургалт, судалгаа хөгжлийн байгууллагыг;

4.1.4."судалгаа хөгжлийн байгууллага" гэж паркт шинжлэх ухаан, судалгааны үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, туршилт, зохион бүтээх ажил эрхлэх, дэвшилтэт техник, технологийг дамжуулах, нутагшуулах замаар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хөгжүүлэх үүрэг бүхий байгууллагыг;

4.1.5."паркийн дэд бүтэц" гэж паркийн нутаг дэвсгэрт эрчим хүч, дулааны эх үүсвэр, шугам сүлжээ, цэвэр усан хангамж, ариутгах, цэвэрлэх байгууламж, авто зам, төмөр зам бүхий цогцолборыг;

4.1.6."паркийн хөгжлийн төлөвлөгөө" гэж нэгжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, техник, технологийн түвшин болон зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа, кластерын зарчимд суурилсан хөгжлийн баримт бичгийг.

5 дугаар зүйл.Паркийн зорилго, хэлбэр, зарчим

Хэвлэх

5.1.Паркийг дараах зорилгоор байгуулна:

5.1.1.улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд онцгой ач холбогдолтой импортыг орлох, экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үндэсний хэмжээний төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх;

5.1.2.байгаль орчинд ээлтэй, шинэ, дэвшилтэт болон өндөр технологи дамжуулах, нэвтрүүлэх, нутагшуулах;

5.1.3.байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөлгүй үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх;

5.1.4.улсын болон бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих;

5.1.5.жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хөгжих орчныг бүрдүүлэх, ажлын байр бий болгох;

5.1.6.хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх.

5.2.Паркийн удирдлага өмчлөлийн хувьд дараах хэлбэртэй байна:

5.2.1.төрийн өмчит;

5.2.2.орон нутгийн өмчит;

5.2.3.хувийн өмчит;

5.2.4.бусад.

5.3.Парк үйл ажиллагаандаа дараах зарчмыг баримтална:

5.3.1.өрсөлдөөнийг хязгаарлахгүй байх;

5.3.2.ашиг сонирхлоос ангид байх;

5.3.3.үр ашигтай байх;

5.3.4.ил тод, нээлттэй байх;

5.3.5.тогтвортой, тасралтгүй байх.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ПАРКИЙН ТАЛААР ТӨРИЙН БОЛОН НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

6 дугаар зүйл.Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Улсын Их Хурал үйлдвэрлэл, технологийн паркийн болон түүнтэй холбогдох бусад хууль тогтоомжийг батлах, тэдгээрийн биелэлтийг хянан шалгана.

7 дугаар зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

7.1.Засгийн газар паркийн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

7.1.1.паркийн талаар баримтлах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах;

7.1.2.паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох;

7.1.3.энэ хуулийн 5.2.1-д заасан паркийн удирдлагыг байгуулах, дүрмийг батлах;

7.1.4.паркийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих асуудлаар холбогдох дүрэм, журам, заавар баталж мөрдүүлэх;

7.1.5.Газрын тухай хуулийн 16.1.16-д заасан зориулалтаар газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах;

7.1.6.паркт эрхлэх үйлдвэрлэлийн салбар, үйл ажиллагааны чиглэл, бүтээгдэхүүний төрөл, паркийн байршлын жагсаалтыг үйлдвэржилт, урт, дунд хугацааны хөгжлийн болон инновацийн бодлого, дэд бүтцийн хөгжил, түүхий эд, ажиллах хүчний нөөц, зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээг харгалзан батлах;

7.1.7.паркт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд сурталчлах, борлуулахад дэмжлэг үзүүлэх, худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;

7.1.8.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

8 дугаар зүйл.Төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

8.1.Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд заасан үйлдвэрлэл, технологийн паркийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага /цаашид "төрийн захиргааны төв байгууллага" гэх/ паркийн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.1.1.харьяалах асуудлаар паркийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих;

8.1.2.дэвшилтэт техник, технологийн судалгаа хийх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнэ, эрэлт хэрэгцээний хэтийн төлөвийг тодорхойлох зорилгоор паркийн мэдээллийн сан үүсгэх, хөтлөх, холбогдох журмыг батлах;

8.1.3.паркийн нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг судлах, үнэлэх, дүгнэлт гаргах;

8.1.4.паркт шаардлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх, бэлтгэх, давтан сургах чиглэлээр холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах;

8.1.5.паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл /цаашид "тусгай зөвшөөрөл" гэх/ олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох талаар санал боловсруулж, Засгийн газраар шийдвэрлүүлэх;

8.1.6.паркийн удирдлагатай гэрээ байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлтэд хяналт тавих, дүгнэх;

8.1.7.паркийн хөгжлийн төлөвлөгөө болон нэгжийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл байгуулах, дүрмийг батлах;

8.1.8.үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх, зах зээлийг өргөтгөх, шинэ технологи нэвтрүүлэх, мэргэжлийн үйл ажиллагааны стандарт тогтоох, дотоодын үйлдвэрлэлийг хамгаалах, хөрөнгө оруулалт татах, сурталчлах чиглэлээр мэргэжлийн төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах;

8.1.9.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

9 дүгээр зүйл.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

9.1.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал паркийн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

9.1.1.энэ хуулийн 7.1.6-д заасан жагсаалтын дагуу паркийн нутаг дэвсгэр, байршлыг тогтоох;

9.1.2.Газрын тухай хуулийн 16.1.16-д заасан зориулалтаар газрыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах;

9.1.3.паркийн дэд бүтцийг барьж байгуулах асуудлыг үнэт цаас гаргах, төр, хувийн хэвшлийн оролцоог дэмжих болон бусад хэлбэрээр шийдвэрлэх;

9.1.4.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

10 дугаар зүйл.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын бүрэн эрх

Хэвлэх

10.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга паркийн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

10.1.1.паркийн үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлд хяналт тавих;

10.1.2.холбогдох эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийг үндэслэн паркийн удирдлагад газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах асуудлыг шийдвэрлэн, гэрээ байгуулах;

10.1.3.энэ хуулийн 5.2.3, 5.2.4-т заасан паркийн газрыг эзэмшүүлж, ашиглуулах асуудлыг Газрын тухай хуульд заасны дагуу шийдвэрлэх;

10.1.4.харьяалах нутаг дэвсгэртээ үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;

10.1.5.харьяалах нутаг дэвсгэртээ үйлдвэрлэл, технологийн паркийн асуудлаар гарсан шийдвэр, хэрэгжүүлж байгаа төслийн талаар тухай бүр олон нийтэд мэдээлэх;

10.1.6.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ПАРКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

11 дүгээр зүйл.Паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах

Хэвлэх

11.1.Дараах шаардлагыг хангасан хуулийн этгээд парк байгуулах тухай хүсэлтээ төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ:

11.1.1.Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулсан байх;

11.1.2.Монгол Улсад татвар төлөгч байх;

11.1.3.паркийн хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх санхүү, эдийн засаг, техник, технологи, менежментийн чадавхтай нэгжтэй байх;

11.1.4.энэ хуулийн 5.2.1-д заасан паркийн үйл ажиллагаа явуулах этгээд нь төрийн өмчит хуулийн этгээд байх.

11.2.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан баримт бичгээс гадна доор дурдсан баримт бичгийг холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ:

11.2.1.паркийн нэгжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл;

11.2.2.паркийн хөгжлийн төлөвлөгөө;

11.2.3.паркийн нэгжийн техник, технологийн түвшний үнэлгээ;

11.2.4.байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ;

11.2.5.гэрээ байгуулах паркийн нэгжийн жагсаалт;

11.2.6.тухайн аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын санал.

11.3.Энэ хуулийн 7.1.2-т заасан тусгай зөвшөөрлийг 15 хүртэл жилийн хугацаатайгаар олгоно.

11.4.Тусгай зөвшөөрлийг үндэслэн төрийн захиргааны төв байгууллага паркийн удирдлагатай тусгай зөвшөөрлийн хугацаагаар гэрээ байгуулна.

11.5.Төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 11.4-т заасан гэрээг жил бүр дүгнэж, Засгийн газарт танилцуулна.

11.6.Энэ хуулийн 11.3-т заасан хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах хүсэлтээ, холбогдох баримт бичгийн хамт төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ.

11.7.Төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 11.6-д заасан хүсэлтийг хүлээн авч, гэрээг дүгнэн, үр ашигтай хэрэгжүүлсэн гэж үзсэн бол тусгай зөвшөөрлийг 15 хүртэл жилийн хугацаагаар сунгах саналыг гаргаж, Засгийн газар уг саналыг үндэслэн сунгах эсэхийг шийдвэрлэнэ.

11.8.Паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг нэг удаа 15 жилээр сунгана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11.9.Төрийн захиргааны төв байгууллага паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах саналыг Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан магадлан шалгах ажиллагаа дууссанаас хойш ажлын таван өдрийн дотор Засгийн газарт хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11.10.Засгийн газар энэ хуулийн 11.8-д заасан асуудлыг ажлын 15 өдөрт багтаан хэлэлцэж, шийдвэр гаргана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох

Хэвлэх

12.1.Холбогдох хуульд заасан эрх бүхий байгууллага паркийн үйл ажиллагаанд дараах зөрчил илэрсэн талаар дүгнэлт гаргасан бол тухайн хуулийн этгээдэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай саналаа төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргана.

12.1.1.паркийн хөгжлийн төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа эрхлээгүй болон төлөвлөгөөнд зааснаас өөр үйл ажиллагаа эрхэлсэн;

12.1.2.төрөөс үзүүлсэн дэмжлэгийг зориулалтын бусаар ашигласан;

12.1.3.гэрээнд заасан хугацаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр үйл ажиллагаа эхлээгүй;

12.1.4.хууль болон гэрээнд заасан бусад тохиолдолд.

12.2.Энэ хуулийн 12.1 дэх хэсэг, эсхүл Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.1 дүгээр зүйлд заасныг үндэслэн энэ хуулийн 7.1.2-т заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.

12.3.Энэ хуулийн 17 дугаар зүйл, эсхүл Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг энэ хуулийн 7.1.2-т заасны дагуу хүчингүй болгоно.

12.4.Энэ хуулийн 12.2-т заасан түдгэлзүүлсэн нөхцөл байдал арилсан бол тусгай зөвшөөрлийн хугацааг энэ хуулийн 7.1.2-т заасны дагуу сэргээнэ.

12.5.Энэ хуулийн 12.3-т заасан нөхцөл үүссэн бол төрийн захиргааны төв байгууллага тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох саналыг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.3 дугаар зүйлийн 2-т заасан хугацаа дууссанаас хойш ажлын таван өдөрт багтаан Засгийн газарт хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12.6.Засгийн газар энэ хуулийн 12.5-д заасан асуудлыг ажлын 15 өдөрт багтаан хэлэлцэж, шийдвэр гаргана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ПАРКИЙН УДИРДЛАГА, НЭГЖ ТҮҮНИЙ ЭРХ, ҮҮРЭГ

13 дугаар зүйл.Паркийн удирдлага, нэгж түүний эрх, үүрэг

Хэвлэх

13.1.Паркийн удирдлага нь Компанийн тухай хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан компанийн хэлбэртэй байна.

13.2.Паркийн удирдлагын зохион байгуулалт, засаглал, хяналт, үйл ажиллагаатай холбоотой бусад харилцааг Компанийн тухай хуулиар зохицуулна.

13.3.Паркийн удирдлага дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

13.3.1.төрийн захиргааны төв байгууллагатай гэрээ байгуулж, хэрэгжилтийг хангах;

13.3.2.паркийн нэгжтэй техник, эдийн засгийн үндэслэл, техник, технологийн түвшний болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг үндэслэн гэрээ байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах;

13.3.3.энэ хуулийн 13.3.2-т заасны дагуу гэрээ байгуулснаар паркийн нэгжид үйлчилгээ үзүүлсний хураамж авах;

13.3.4.паркийн хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, шаардагдах дэд бүтцийг барьж байгуулах, эзэмших, түүний хэвийн үйл ажиллагааг хангах;

13.3.5.паркийн зориулалтаар олгогдсон тусгай хэрэгцээний газрыг зориулалтын дагуу эзэмших, ашиглах, паркийн нэгжид газрыг гэрээний үндсэн дээр ашиглуулах;

13.3.6.энэ хуулийн 8.1.2-т заасан мэдээллийн санд паркийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл өгөх, авах;

13.3.7.энэ хуулийн дагуу үзүүлэх дэмжлэгийг авах;

13.3.8.паркийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд үндэслэн паркийн нэгжид хөрөнгө оруулалт татах, бүтээгдэхүүнээ борлуулах, хүний нөөцийг бүрдүүлэх, санхүүгийн үйлчилгээ авахад зуучлах, бусад шаардлагатай үйлчилгээ үзүүлэх.

13.4.Паркийн нэгж дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

13.4.1.паркийн удирдлагатай энэ хуулийн 13.3.2, 13.3.5-д заасан гэрээ байгуулж, паркийн удирдлагыг гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах;

13.4.2.энэ хуулийн дагуу үзүүлэх дэмжлэгийг авах;

13.4.3.энэ хуулийн 8.1.2-т заасан мэдээллийн санд паркийн нэгжийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл өгөх, авах;

13.4.4.энэ хуулийн 13.3.3-т заасан гэрээний дагуу холбогдох хураамжийг төлөх;

13.4.5.паркийн удирдлагатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах;

13.4.6.паркийн дэд бүтцийг тэгш эрхтэй ашиглах.

13.5.Энэ хуулийн 13.3.5-д заасан гэрээнд ашиглуулах газрын хэмжээ, байршил, хугацааг тусгасан байна.

13.6.Паркийн нэгжээс паркийн удирдлагад төлөх хураамжийн хэмжээ, төлөх журмыг Засгийн газар тогтооно.

14 дүгээр зүйл.Паркийн удирдлагын үйл ажиллагааны орлого

Хэвлэх

14.1.Паркийн удирдлагын үйл ажиллагаа нь дараах орлогоос санхүүжинэ:

14.1.1.өөрийн үйл ажиллагааны орлого;

14.1.2.паркийн нэгжид үйлчилгээ үзүүлсний хураамж;

14.1.3.хуулиар зөвшөөрсөн бусад.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ПАРКТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ТӨРӨӨС ҮЗҮҮЛЭХ ДЭМЖЛЭГ

15 дугаар зүйл.Паркт тавигдах шаардлага

Хэвлэх

15.1.Парк нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

15.1.1.бизнесийг дэмжих зорилгоор нээлттэй, ил тод, шударга өрсөлдөөнд суурилсан байх;

15.1.2.хот байгуулалтын норм, дүрэм, стандартыг хангасан байх;

15.1.3.паркийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулах этгээдэд хөрөнгө оруулалт татах, үйл ажиллагаа явуулах таатай, тогтвортой орчныг бүрдүүлсэн байх;

15.1.4.байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөлгүй байх;

15.1.5.төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, харилцан хамгаалах;

15.1.6.паркийн нутаг дэвсгэр нь авто болон төмөр зам зэрэг шаардлагатай дэд бүтэцтэй байх буюу эдгээр дэд бүтцийг хөгжүүлэх боломжтой байх;

15.1.7.паркийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжих төсөл хөтөлбөр, түүний дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтад шаардлагатай усан хангамж, эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрээр хангагдсан байх;

15.1.8.улс, орон нутгийн тогтвортой хөгжил, эдийн засгийг дэмжих, ажилгүйдлийг бууруулах, мэргэжлийн ажилтныг бэлтгэх нарийвчилсан төлөвлөгөөтэй байх;

15.1.9.хуульд заасан бусад.

15.2.Парк нь сургалт, судалгаа хөгжлийн болон бизнес инкубаторын үйлчилгээ үзүүлдэг нэгжтэй байж болно.

16 дугаар зүйл.Паркийн үйл ажиллагаанд төрөөс үзүүлэх дэмжлэг

Хэвлэх

16.1.Паркийн үйл ажиллагаанд төрөөс дараах төрлийн дэмжлэгийг үзүүлж болно:

16.1.1.паркийн удирдлага, нэгжийн үйл ажиллагаанд татварын дэмжлэг үзүүлэх;

16.1.2.паркийн үйл ажиллагааг төрөөс дэмжихэд шаардагдах санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх зорилгоор үнэт цаас гаргах, гадаадын хөнгөлөлттэй зээлд хөрөнгийн баталгаа гаргах;

16.1.3.паркийн дэд бүтэц, барилга байгууламжийг барихад төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, оролцоог дэмжих;

16.1.4.паркийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг улс, орон нутгийн төсөв, Засгийн газрын бонд болон холбогдох бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх;

16.1.5.паркийн нутаг дэвсгэрт гаалийн тусгай бүс, гаалийн баталгаат үйлдвэр байгуулах;

16.1.6.төсөл, хөтөлбөртэй холбоотойгоор шаардлагатай зөвшөөрөл авахад дэмжлэг үзүүлэх;

16.1.7.гадаадаас авах ажиллах хүч, мэргэжилтний тоо, хэмжээг нэмэгдүүлэх, холбогдох зөвшөөрлийг хөнгөвчилсөн горимоор олгох;

16.1.8.паркийн удирдлага, нэгж үйлдвэрлэлийн ажилчдыг сургах, дадлагажуулах зорилгоор гадаадын иргэнийг ажлын байраар хангаж, орлого бүхий ажил, үйлчилгээ үзүүлсэн бол ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх;

16.1.9.Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн дагуу тогтворжуулах гэрчилгээ олгох, хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах;

16.1.10.хуульд заасан бусад дэмжлэг.

16.2.Энэ хуулийн 16.1-д заасан дэмжлэг нь зөвхөн паркийн нутаг дэвсгэрт эрхлэх үйл ажиллагаанд хамаарна.

16.3.Энэ хуулийн 16.1-д заасан дэмжлэгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу үзүүлнэ.

16.4.Доор дурдсан тохиолдолд паркийн нэгжид төрөөс үзүүлсэн дэмжлэгийг цуцалж, төсөвт бий болсон татварын зарлагыг тухайн нөхцөл байдал тогтоогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор буцаан төлүүлнэ:

16.4.1.паркийн тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусгавар болохоос өмнө дампуурснаас бусад шалтгаанаар татан буугдсан бол;

16.4.2.паркийн нэгж нь гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 12 сарын хугацаанд үйл ажиллагаа эхлүүлээгүй бол;

16.4.3.паркийн нэгж нь үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн боловч дараалсан 24 сараас дээш хугацаагаар үйл ажиллагаа нь тасалдсан, зогссон бол;

16.4.4.энэ хуулийн 12.3-т заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон бол.

16.5.Энэ хуулийн 16.4.1, 16.4.2, 16.4.3, 16.4.4-т заасан нөхцөл байдал нь гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан бий болсон бол паркийн нэгж нь татварын зарлагыг буцаан төлөхгүй.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

17 дугаар зүйл.Паркийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл

Хэвлэх

17.1.Паркт дараах үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно:

17.1.1.согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл;

17.1.2.тамхины үйлдвэрлэл;

17.1.3.мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын үйлдвэрлэл;

17.1.4.хуулиар хориглосон химийн хорт, цацраг идэвхт бодис ашиглах үйлдвэрлэл;

17.1.5.байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, нөхөн сэргээх боломжгүй үйл ажиллагаа;

17.1.6.хуулиар хориглосон бусад үйл ажиллагаа.

17.2.Паркийн удирдлага паркийн нэгжтэй ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.

18 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

18.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

19 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

19.1.Энэ хуулийг 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022-10-07-ны өдрийн орчуулга)     Unofficial translation

 

 

LAW OF MONGOLIA

 

July 5, 2022                                                                                              Ulaanbaatar city

 

on legal status of industrial and technological parks

/Revised edition/

 

cHapter one

General provisions

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of this law is to regulate relations in respect to defining the legal basis of industrial and technological parks, establishing an industrial and technological park, determining its purposes, principles and forms, as well as relations related to its organizational structure, activities and supports to be provided by the State to them.

Article 2.Legislation on the legal status of industrial and technological parks

2.1.The legislation on the legal status of industrial and technological parks consists of the Constitution of Mongolia, this law and other legislative acts enacted in conformity with them.

2.2.If an international treaty to which Mongolia is a party stipulates otherwise than this law, then clauses of the international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of application of the law

3.1.This law shall apply to the relations in connection with establishing the industrial and technological parks and defining the legal basis of organizational structure of the operation of its management and units.    

3.2.The relations in connection with urban development, infrastructure and constructing buildings and facilities of the industrial and technological parks shall be regulated by the relevant laws.

Article 4.Definitions of terms

4.1.Terms used in this Law shall have the following meanings: 

4.1.1."Industrial and technological park" /hereinafter referred to as "the park"/ means a complex of production and technology interconnected with the activities in certain sector and which has a specific territory, favorable business environment and infrastructure for the implementation of certain objectives of industrial and technological developments;

4.1.2."Park management" means a legal entity which is a holder of a license to organize and develop the operation of the park;

4.1.3."Park unit" means a legal entity, a business incubator, and/or a research and development organization to be conducted production and service in the territory of the park based on the contract made with the park management;

4.1.4."Research and development organization" means an organization with function to develop products and services through the introducing science and research results into production, the carrying out experiments and designing, and the transfer and localization of advanced techniques and technologies;

4.1.5."Infrastructure of the park " means a complex with power and heat sources, pipelines, clean water supply, disinfection and treatment facilities, roads and railways in the territory of the park;

4.1.6."Development plan of the park" means a development document based on the feasibility study of the unit, technical and technological level, market demand and supply research, and cluster principle.

Article 5.Purpose, form and principle of the park

5.1.The park shall be established for the following purposes:

5.1.1.to implement nationwide projects and programs in order to replace imports and produce export products, which are particularly important for the social and economic development of the country, and improve economic competitiveness;

5.1.2.to transfer, introduce and localize environmentally friendly, new, advanced and high technology;

5.1.3.to develop production without adverse impact on the environment;

5.1.4.to support national and regional social and economic development;

5.1.5.to establish an environment for the development of small and medium industries and services, to create workplaces;

5.1.6.to develop waste sorting, recycling, reuse, disposal, and burial industry.

5.2.The park management shall have the following forms of ownership:

5.2.1.state-owned;

5.2.2.locally owned;

5.2.3. privately owned;

5.2.4. others.

5.3.The Park shall adhere to the following principles in its activities:

5.3.1.not to restrict competition;

5.3.2.to be free of interest;

5.3.3.to be efficient;

5.3.4.to be transparent and open;

5.3.5.to be stable and continuous.

Chapter two

POWERS OF STATE AND LOCAL SELF-GOVERNING BODIES IN RESPECT TO THE PARK

Article 6.Power of State Great Khural

6.1.The State Great Khural shall approve legislation on industrial and technological park and other legislation in connection with thereof and supervise their implementation.

Article 7.Power of Government

7.1.The Government shall exercise the following powers with respect to the park:

7.1.1.to implement the state policy on the park and to organize the implementation of the legislation;

7.1.2.to issue, extend, suspend, restore and revoke a license for conducting activities of the park based on the proposal of the relevant state central administrative body;

7.1.3.to establish a park management specified in the provision 5.2.1 of this Law and adopt a charter;

7.1.4.to approve and enforce relevant rules, regulations and instructions on the matter of supporting and controlling over the park's activities;

7.1.5.to take and allocate a land for special needs of the state for the purposes specified in Article 16.1.16 of the Law on Land;

7.1.6.to approve the list of industrial sectors, directives of operation, product types and park locations for the park, by taking into account of industrialization, long and medium-term development and innovation policies, infrastructure development, raw materials, labor resources, as well as market demand and needs;

7.1.7.to promote and provide support in selling products produced in the park in foreign markets, and develop commercial, economic, scientific and technical cooperation;

7.1.8.other powers stipulated by law.

Article 8.Power of State central administrative body

8.1.The state central administrative body in charge of industrial and technological park matters as stated in the Law on the Government of Mongolia /hereinafter referred to as the "state central administrative body"/ shall exercise the following powers with respect to the park:

8.1.1.to implement, enforce and monitor the legislation on the park on matters of its jurisdiction;

8.1.2.to create and maintain a park database for the purpose of researching advanced techniques and technologies, determining the price of products and services, and the perspective of demand and needs, and to approve related regulations thereof;

8.1.3.to study, assess, and make conclusions on the social and economic impact of the park;

8.1.4.to cooperate with relevant organizations in the field of forming, preparing and retraining human resources necessary for the park;

8.1.5.to develop a proposal to issue, extend, suspend, restore and revoke a license for conducting activities of the park /hereinafter referred to as "the license"/ and have it approved by the Government;

8.1.6.to enter into an agreement with the park management, to ensure and monitor its implementation, and to make a conclusion;

8.1.7.to establish a non-staff council with function to provide opinions and recommendations on the park development plan and the technical and economic feasibility of the unit, and approve its rule;

8.1.8.to cooperate with professional non-governmental organizations in the field of improving production efficiency, expanding the market, introducing new technologies, setting standards of professional activity, protecting domestic industry, attracting investment, and promoting it;

8.1.9.other powers provided by law.

Article 9.Power of local self-governing body

9.1.Citizens' Representatives Khurals of aimag or capital city shall exercise the following powers with respect to the park:

9.1.1.to determine the territory and location of the park in accordance with the list stipulated in the Article 7.1.6 of this Law;

9.1.2.to take and allocate the land for local special needs for the purposes specified in Article 16.1.16 of the Law on Land;

9.1.3.to resolve the issue of building the park infrastructure in the way of issuing securities, supporting public private partnership, and/or other ways;

9.1.4.other powers provided by law.

Article 10.Power of aimag or capital city governors

10.1.Aimag or capital city governors shall exercise the following powers with respect to the park:

10.1.1.to monitor the adverse impact of park's activities to the environment;

to approve local programs to support park activities in the given territory, and to monitor its implementation;

10.1.2.to resolve matters on land possession and usage to the park management based on the decisions of the relevant competent authorities, and make an agreement;

10.1.3.to resolve matters on possession and usage of the park land specified in the Articles 5.2.3 and 5.2.4 of this Law in accordance with the Law on Land;  

10.1.4.to support the establishment of an industrial and technological park in the given territory;

10.1.5.to inform the public about decisions related to industrial and technological parks, and projects being implemented in the respective territories from time to time;

10.1.6.other powers provided by law.

chapter three

LICENSE FOR CONDUCTING ACTIVITIES OF THE PARK

Article 11.Issue and extend the license for conducting activities of the park

11.1.A legal entity that meets the following requirements shall submit a request to establish a park to the state central administrative body:

11.1.1.to be established in accordance with the legislation of Mongolia;

11.1.2.to be a taxpayer in Mongolia;

11.1.3.to have financial, economic, technological and management capacity to implement the park development plan;

11.1.4.to be state an owned legal entity as of the legal entity which will conduct activities of the park stated in the Article 5.2.1 of this Law;

11.2.The applicant requesting for the license shall submit the following documents to the relevant state central administrative body in addition to the documents stated in the Paragraph 3, Article 561 of the Law on Permits:

11.2.1.park unit feasibility study;

11.2.2.park development plan;

11.2.3.assessment of the technical and technological level of the park unit;

11.2.4.environmental impact assessment;

11.2.5.a list of park units to be contracted;

11.2.6.proposals of the Citizens' Representatives Khural of the respective aimag or capital city.

11.3.A license stated in the Article 7.1.2 of this Law shall be issued for the term of up to 15 years.

11.4.Based on the license, the State central administrative body shall enter into an agreement with the park management for the term of the license.

11.5.The State central administrative body shall annually evaluate the agreement specified in Article 11.4 of this Law and present it to the Government.

11.6.Prior to 30 days before expiration of the term specified in Article 11.3 of this Law, a license holder shall submit a request to extend the term of the license together with relevant documents  to the state central administrative body.

11.7.The State central administrative body shall receive the request stated in the Article 11.6 of this Law, evaluate the agreement, and if it considers that it was implemented efficiently, it shall make a proposal to extend the license for the term of up to 15 years, and the Government shall decide whether to extend it or not based on the proposal by the state central administrative body.

Article 12.Suspension, renewal or revocation of the license

12.1.If the authorized organization stated in the relevant law made a conclusion that the following violations have been detected in the park's activities, it shall submit a proposal to suspend the license, issued to the legal entity, to the state central administrative body:

12.1.1.did not operate in accordance with the park development plan, or engaged in activities other than those specified in the plan;

12.1.2.misuse of state support;

12.1.3.has not started its activities within the period specified in the agreement;

12.1.4.other cases specified by law and agreement.

12.2.Based on provisions stated in the Article 13.1 of this Law or Article 6.1 of the Law on Permits, the license shall be suspended in accordance with Article 7.1.2 of this Law.

12.3.The license for conducting park activities shall be revoked on the grounds specified in Article 17 of this Law, or Article 6.2 of the Law on Permits.

12.4.If the suspended conditions stated in the Article 12.2 of this Law were diminished, the period of the license shall be restored in accordance with Article 7.1.2 of this Law.

Chapter four

PARK MANAGEMENT AND UNITS, AND THEIR RIGHTS AND OBLIGATIONS

Article 13.Rights and obligations of park management and park units

13.1.The park management shall be in the form of a company established in accordance with the Law on Company.

13.2.Other relations related to the organizational structure, governance, control and activities of park management shall be governed by the Law on Company.

13.3.The park management shall have the following rights and obligations:

13.3.1.to make an agreement with the central state administrative body, and enforce its implementation;

13.3.2.to make an agreement with the park unit on the basis of the feasibility study, technical and technological level and environmental impact assessment, and enforce its implementation;

13.3.3.to receive a fee for providing services to the park unit by making an agreement in accordance with Article 13.3.2 of this Law;

13.3.4.to implement the development plan of the park, build and possess the required infrastructure, and ensure its normal operation;

13.3.5.to possess and use the special needs land allocated for the purpose of the park in accordance with designation, to have used the land by the park unit on the basis of the agreement;

13.3.6.to provide and receive information related to park activities in the database specified in Article 8.1.2 of this Law;

13.3.7.to receive support to be provided according to this Law;

13.3.8.to intermediate in order to attract investment to the park unit based on the investment plan of the park, to sell products, to form human resources, and to obtain financial services, and to provide other necessary services.

13.4.The park unit shall have the following rights and obligations:

13.4.1.to make an agreement with the park management as specified in Articles 13.3.2 and 13.3.5 of this Law, and require the park management to fulfill its contractual obligations;

13.4.2.to receive support to be provided according to this Law;

13.4.3.to provide and receive information related to the activities of the park unit in the database specified in Article 8.1.2 of this Law;

13.4.4.to pay the relevant fees according to the agreement specified in Article 13.3.3 of this Law;

13.4.5.to ensure the implementation of the agreement made with the park management;

13.4.6.to use of park infrastructure in equal rights.

13.5.The amount, location and period of the land to be used shall be specified in the agreement stated in Article 13.3.5 of this Law.

13.6.The amount of fees to be paid by the park unit to the park management and the payment procedure shall be determined by the Government.

Article 14.Income from park management activities

14.1.Park management activities shall be financed from the following income:

14.1.1.income from own activities;

14.1.2.fee for providing services to the park unit;

14.1.3.others permitted by law.

CHAPTER FIVE

PARK REQUIREMENTS AND STATE SUPPORT

Article 15.Requirements to be set to the Park

15.1.The Park shall meet the following requirements:

15.1.1.to be based on open, transparent and fair competition in order to support business;

15.1.2.to meet urban development norms, rules and standards;

15.1.3.to create a favorable and stable environment for the persons operating in the territory of the park to attract investment and conduct operations;

15.1.4.not to have an adverse impact to the environment;

15.1.5.to support and mutually protect the public and private partnerships and investments;

15.1.6.to have the necessary infrastructure, such as roads and railways, in the territory of the park, or be able to develop these infrastructures;

15.1.7.to be provided with a water supply and reliable source of energy necessary for the projects and programs to be implemented in the territory of the park, and their infrastructure and development;

15.1.8.to have a detailed plan to support the national and local sustainable development and economy, reduce unemployment, and train professional workers;

15.1.9.others prescribed by law.

15.2.The park may have units that provide training, research and development, and business incubator services.

Article 16.State support to be provided for park activities

16.1.The state may provide the following types of support for the park activities:

16.1.1.to provide tax support for park management and unit activities;

16.1.2.to issue securities and make capital guarantees for discounted foreign loans in order to create the funding sources required to support the activities of the park by the state;

16.1.3.to support public-private partnership, private sector investment and participation in the construction of park infrastructure and buildings;

16.1.4.to finance the construction of park infrastructure from state and local budgets, government bonds and other related sources;

16.1.5.to establish a special customs zone and a customs-guaranteed factory in the territory of the park;

16.1.6.to support obtaining necessary permits in connection with projects and programs;

16.1.7.to increase the number and amount of labor force and specialists to be hired from abroad, and to issue relevant permits in a simplified manner;

16.1.8.to provide with work office to the foreign citizen in order to train and practice production workers of the park management and unit, and to exempt from payment of employment working place if a foreigner provided income-generating work or service;

16.1.9.to issue a stabilization certificate and make an investment contracts in accordance with the Law on Investment;

16.1.10.other support provided by law.

16.2.The support specified in Article 16.1 of this Law shall apply only to activities carried out in the territory of the park.

16.3.The support specified in Article 16.1 of this law shall be provided in accordance with relevant legislation.

16.4.In the following cases, the state support to the park unit shall be canceled and the tax expenses incurred in the budget shall be refunded within 30 days from the date of determination of such cases:

16.4.1.if it is liquidated for reasons other than bankruptcy before the expiration of the license of the park;

16.4.2.if the park unit has not started its activities within 12 months from the date of making the agreement;

16.4.3.if the park unit has started its operation, but its operation has been interrupted or stopped for more than 24 consecutive months;

16.4.4.if the license was revoked according to Article 12.3 of this law.

16.5.The park unit shall not refund the tax expenses if the situation specified in clauses 16.4.1, 16.4.2, 16.4.3, and 16.4.4 of this Law is caused by unexpected or force majeure factors.

Chapter SIX

MISCELLANEOUS

Article 17.Prohibited activities to the park

17.1.The following activities are prohibited to the park:

17.1.1.production of alcoholic beverages;

17.1.2.tobacco production;

17.1.3.production of narcotic drugs and psychotropic substances;

17.1.4.production using toxic and radioactive chemicals prohibited by law;

17.1.5.activities that are not possible to reduce and rehabilitate an adverse impact on the environment;

17.1.6.other activities prohibited by law.

Article 18.Liabilities for violators of the law

18.1.A person or legal entity that violates this Law shall be subject to liability specified in the Criminal Code or the Law on Violations.

Article 19.Entry into force of the law

19.1.This Law shall enter into force on August 1, 2022.

 

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ZANDANSHATAR.G