A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2022 оны 07 сарын 05 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, худалдах, хэрэглэх, түүгээр үйлчлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах, архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх, архидан согтуурахтай тэмцэхэд оршино.

2 дугаар зүйл.Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль, Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Хүнсний тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, Эрүүл ахуйн тухай хууль, Гаалийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжоос бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хууль дараах харилцаанд хамаарахгүй:

3.1.1.ашиг олох зорилгогүй, хувийн хэрэгцээнд зориулан уламжлалт аргаар, байгалийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн ашиглан согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх;

3.1.2.зорчигчийн хувийн хэрэглээний согтууруулах ундааг гаалийн болон бусад татваргүйгээр гаалийн хилээр нэвтрүүлэх;

3.1.3.олон улсын үзэсгэлэн, худалдаанд оролцох, бүтээгдэхүүний дээж, загварыг танилцуулах, эсхүл Монгол Улсын болон гадаад улсын эрх бүхий байгууллагад шинжлүүлэх, экспортлох болон импортлох тусгай зөвшөөрөл авах зорилгоор гаалийн хилээр нэвтрүүлэх.

3.2.Энэ хуулийн 3.1.2-т заасан согтууруулах ундааны нэр төрөл, гаалийн хилээр нэвтрүүлэх хэмжээг гаалийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга тогтооно.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."согтууруулах ундаа" гэж хүнсний зориулалтын түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн спирт, 2 хувиас дээш хатуулагтай нэршлээс үл хамаарсан бүх төрлийн архи, дарс, шар айраг зэргийг;

4.1.2."согтууруулах ундааны эргэлт" гэж согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, худалдах, хэрэглэх болон түүгээр үйлчлэхийг;

4.1.3."хатуулаг" гэж согтууруулах ундаанд агуулагдах этилийн спиртийн хэмжээг эзлэхүүний хувиар илэрхийлсэн үзүүлэлтийг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

5 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл

Хэвлэх

5.1.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн тоог хүн амын нягтрал, байршил, үйлдвэрийн хүчин чадлыг харгалзан Засгийн газар тогтооно.

5.2.Уламжлалт технологиор үйлдвэрлэснээс бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг дуудлага худалдаагаар олгох бөгөөд дуудлага худалдаа зохион байгуулах журмыг хүнсний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн Засгийн газар батална.

5.3.Уламжлалт технологиор үйлдвэрлэснээс бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг татварын байгууллагын санал, холбогдох улсын байцаагчийн дүгнэлтийг үндэслэн энэ хуулийн 5.2-т заасан журмын дагуу хүнсний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн олгож, сунгаж, түдгэлзүүлж, сэргээж, хүчингүй болгоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.4.Уламжлалт технологиор үйлдвэрлэх согтууруулах ундааны тусгай зөвшөөрлийг тухайн нутаг дэвсгэрийн хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагын санал, дүгнэлтийг үндэслэн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч олгож, сунгаж, түдгэлзүүлж, сэргээж, хүчингүй болгоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.5.Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийг энэ хуульд заасан журмын дагуу олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхэлнэ.

5.6.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг ашгийн төлөө хуулийн этгээдэд олгоно.

5.7.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлд согтууруулах ундааны нэр төрөл, үйлдвэрлэх арга, ашиглах түүхий эд, үйлдвэрийн байршил, үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын талаарх мэдээллийг тусгана.

5.8.Үйлдвэрлэх согтууруулах ундааны нэр төрөл, үйлдвэрийн байршлыг өөрчлөх, эсхүл шинэ нэр төрлийн согтууруулах ундаа үйлдвэрлэхэд энэ хуулийн 5.3, 5.4-т заасан тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулна.

5.9.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийг худалдах, бэлэглэх, барьцаалах, түрээслэх зэргээр бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахыг хориглоно.

5.10.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон энэ хуулиар зохицуулаагүй бусад харилцааг Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

Хэвлэх

6.1.Энэ хуулийн 5.3, 5.4-т заасан тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

6.1.1.тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл;

6.1.2.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

6.1.3.согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төслийн баримт бичиг;

6.1.4.урьд өмнө үйл ажиллагаа эрхэлж байсан бол аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн гурван жилийн санхүүгийн тайлан;

6.1.5.үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн чанар, стандарт, өмчлөлийн талаарх мэдээлэл;

6.1.6.үйлдвэрлэх согтууруулах ундааны нэр төрөл, хэмжээ, үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг тодорхойлсон баримт бичиг;

6.1.7.үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, хатуулгийг бүртгэх, мэдээлэх тоног төхөөрөмж суурилуулах, түүнийг нэгдсэн сүлжээнд холбох тооцоолол;

6.1.8.үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн тус бүр дахин давтагдашгүй, цахим өгөгдөл бүхий кодтой онцгой албан татварын тэмдэг наах, татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд холбох тоног төхөөрөмж шаардлага хангасан эсэх талаар татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дүгнэлт;

6.1.9.энэ хуулийн 6.1.3-т заасан төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэр, мэргэжлийн хүний нөөцийн талаарх мэдээлэл;

6.1.10.татварын өргүй тухай татварын байгууллагын тодорхойлолт;

6.1.11.үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын саналыг авсан байх.

6.2.Энэ хуулийн 6.1.3-т заасан баримт бичгийн жагсаалтыг хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно.

7 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид тавигдах шаардлага

Хэвлэх

7.1.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч стандартын шаардлага хангасан, техникийн зохицуулалт, чанар, аюулгүй байдлыг баталгаажуулсан, тохирлын гэрчилгээ авсан согтууруулах ундааг худалдаа, үйлчилгээнд нийлүүлэх нийтлэг шаардлагаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна:

7.1.1.эрх бүхий байгууллагаас хянаж, баталгаажуулсан зураг төслийн дагуу баригдсан, стандарт, техникийн зохицуулалтад нийцсэн барилга байгууламж, агуулах, тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл, технологийн заавартай байх;

7.1.2.үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, хатуулгийг бүртгэх, мэдээлэх тоног төхөөрөмж суурилуулах, түүнийг нэгдсэн сүлжээнд холбох техникийн нөхцөл, боломжийг бүрдүүлсэн байх;

7.1.3.үйлдвэрлэлийн үе шат бүрд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж, түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг бүрэн хариуцаж ажиллах мэргэжлийн хүний нөөцтэй байх;

7.1.4.үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн болон үйлдвэрлэлд ашиглах түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг шалган тогтоох лабораторитой байх;

7.1.5.цахим төлбөрийн баримтын систем, татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд холбогдсон байх;

7.1.6.Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай хуулийн 5.1.5-д заасан онцгой албан татварын тэмдэг наах, мэдээллийг бүртгэх тоног төхөөрөмжтэй байх;

7.1.7.байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэсэн байх;

7.1.8.худалдаа хийх тухай бүр цахим төлбөрийн баримт олгох, спирт худалдан авалт, согтууруулах ундааны борлуулалт бүрийг энэ хуулийн 38.7-д заасан журмын дагуу бүртгэх.

7.2.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч согтууруулах ундааны онцгой албан татварын тэмдэгтэй сав, баглаа, боодол импортлох бол энэ хуулийн 7.1-д заасан төхөөрөмжгүй байж болно.

8 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа, түүнийг сунгах

Хэвлэх

8.1.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг 10 жилийн хугацаагаар олгож, мөн хугацаагаар тухай бүр сунгаж болно. Тусгай зөвшөөрөл авах, сунгуулах хүсэлт, материалыг цахимаар шийдвэрлэж болно. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахад энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.10, 6.1.11-д заасан баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

8.2.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргахдаа Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.5 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

8.3.Эрх бүхий этгээд тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахдаа Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.5 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтлах бөгөөд 10 жилээс дээш хугацаагаар сунгахгүй.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.4.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахгүй.

8.5.Татварын өртэй тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахгүй.

9 дүгээр зүйл.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх

Хэвлэх

9.1.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 1.2-т зааснаас гадна дараах тохиолдолд түдгэлзүүлнэ:

9.1.1.согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлд шууд таслан зогсоох, эсхүл хугацаатай үүрэг өгч арилгуулах боломжгүй доголдол, зөрчил илэрсэн;

9.1.2.үйл ажиллагаагаа хууль тогтоомжид заасан шаардлагад нийцүүлэх талаар хяналт тавих эрх бүхий байгууллагын хууль ёсны шаардлагыг тогтоосон хугацаанд биелүүлээгүй;

9.1.3.үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээний талаар энэ хуулийн 38.1-д заасан мэдээллийг оруулаагүй;

9.1.4.хяналт тавих эрх бүхий байгууллагаас үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн чанар, аюулгүй байдал болон үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, хатуулгийг бүртгэх, мэдээлэх тоног төхөөрөмжид хяналт шалгалт хийх үйл ажиллагаанд саад учруулсан.

9.2.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг энэ хуулийн 9.1-д заасан зөрчлийг арилгуулах зорилгоор гурав хүртэл сарын хугацаагаар түдгэлзүүлж, үндэслэл бүхий хүсэлт гаргасан бол гурав хүртэл сарын хугацаагаар сунгаж, зөрчлийг арилгасан бол сэргээнэ.

10 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

Хэвлэх

10.1.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.2, 1.3-т зааснаас гадна дараах тохиолдолд хүчингүй болгоно:

10.1.1.согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч татан буугдсан;

10.1.2.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийг дуусгавар болгох тухай хүсэлт гаргасан;

10.1.3.энэ хуулийн 6.1-д заасан баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн, эсхүл баримт бичиг нь худал мэдээлэл агуулсан болох нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон;

10.1.4.энэ хуулийн 37.2-т заасан онцгой албан татварын тэмдэггүй согтууруулах ундаа худалдсан, бусдад шилжүүлсэн, эсхүл онцгой албан татварын тэмдгийг хуурамчаар үйлдсэн, захиалгаар хийлгэсэн, хуурамч онцгой албан татварын тэмдэг ашигласан, хуурамч онцгой албан татварын тэмдэг наасан согтууруулах ундаа худалдан борлуулсан;

10.1.5.энэ хуулийн 9.1-д заасан үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд согтууруулах ундаа үйлдвэрлэсэн;

10.1.6.нэг жилийн хугацаанд хоёр, түүнээс дээш удаа үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээний талаар энэ хуулийн 35.1-д заасан хяналт тавих эрх бүхий байгууллагад мэдээллийг хугацаанд нь ирүүлээгүй, эсхүл худал мэдээлэл ирүүлсэн;

10.1.7.стандарт, техникийн зохицуулалтад нийцээгүй согтууруулах ундаа үйлдвэрлэсэн, худалдсан;

10.1.8.үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, хатуулгийг бүртгэх, мэдээлэх тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаагүй, санаатайгаар гэмтээсэн, устгасан, лацыг хөдөлгөсөн;

10.1.9.энэ хуулийн 9.2-т заасан тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх хугацаанд зөрчлийг арилгаагүй;

10.1.10.хуульд өөрөөр заагаагүй бол үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын тогтоосон доод хэмжээг ашиглаагүй;

10.1.11.онцгой албан татварын тэмдгийг бусдад дамжуулсан, шилжүүлсэн;

10.1.12.согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш хоёр жил, түүнээс дээш хугацаанд согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлээгүй;

10.1.13.согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг худалдах, бэлэглэх, түрээслэх, барьцаалах зэргээр бусдад шилжүүлсэн, ашиглуулсан.

10.2.Энэ хуулийн 10.1-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд тухайн үйлдвэрийн барилга байгууламж болон байршилд согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг гурван жилийн хугацаанд дахин олгохыг хориглоно.

10.3.Энэ хуулийн 10.1-д заасан тохиолдол үүссэн нь тогтоогдсон бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай саналыг хүнсний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд хүргүүлж, шийдвэрлэх хүртэл хугацаанд согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг зогсооно.

11 дүгээр зүйл.Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлд тавигдах шаардлага

Хэвлэх

11.1.Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийг шугамын оролт, гаралтыг тоолууржуулсан зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр технологийн горим, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нөхцөл, батлагдсан стандартын дагуу явуулна.

11.2.Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлд ашиглах үндсэн техник, тоног төхөөрөмж техникийн зохицуулалтад нийцсэн байна.

11.3.Энэ хуулийн 38.1-д заасан мэдээллийг мэдээллийн санд оруулах үүрэгтэй.

11.4.Орц, найрлага, түүхий эд, хатуулаг ижил согтууруулах ундааг зөвхөн оноосон нэг нэрээр үйлдвэрлэнэ.

11.5.Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэгч нь хуурамч бүтээгдэхүүнээс сэргийлсэн бүтээгдэхүүний нууцлал бүхий бүртгэлтэй, буцаан татах бодлого, механизмыг бүрдүүлсэн байна.

11.6.Энэ хуулийн 11.1-д заасан тоног төхөөрөмж нь татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын мэдээллийн цахим санд холбогдсон байх бөгөөд тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага, нэгдсэн сүлжээнд холбох, үйл ажиллагаанд хяналт тавих журмыг хүнсний болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

12 дугаар зүйл.Согтууруулах ундааны шошго, савлагаанд тавигдах шаардлага

Хэвлэх

12.1.Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа дараах мэдээллийг агуулсан шошготой байна:

12.1.1.согтууруулах ундааны нэр төрөл, цувралын дугаар;

12.1.2.согтууруулах ундаа үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг;

12.1.3.савлагааны хэмжээ;

12.1.4.орц бүрдүүлэгч, хүнсний нэмэлтийн дугаар, тэмдэглэгээ;

12.1.5.үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр, хадгалах нөхцөл;

12.1.6.согтууруулах ундааны хатуулаг;

12.1.7.стандарт, техникийн зохицуулалт;

12.1.8.согтууруулах ундаанаас үүдэлтэй эрүүл мэндийн хор нөлөөний анхааруулга.

12.2.Согтууруулах ундааны шошгонд барааны тэмдэг, зохистой дадал, чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэн тухай мэдээллийг байршуулж болно.

12.3.Согтууруулах ундааны шошгонд тавигдах шаардлага, анхааруулгын загварыг хүнсний болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

12.4.Монгол Улсад үйлдвэрлэх согтууруулах ундааны шошго нь монгол хэлээр байх бөгөөд гадаад улсад экспортлох бол энэ хуулийн 12.1-д заасныг мөрдөхгүй байж болно.

12.5.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь согтууруулах ундааны нэр, савлалтын хэмжээний өөрчлөлтийг татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага болон хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тухай бүр мэдэгдэнэ.

12.6.Гадаад улсад экспортлох, агаарын хөлгийн үйлчилгээ, татваргүй барааны дэлгүүр, зочид буудлын хэрэгцээнд тусгай зориулалтаар, захиалгаар нийлүүлэхээс бусад тохиолдолд 18, түүнээс дээш хувийн хатуулагтай этилийн спирт агуулсан согтууруулах ундааг 0.33 литрээс бага, 1 литрээс их хэмжээгээр савлахыг хориглоно.

12.7.Согтууруулах ундаа хүнсний зориулалтын сав, баглаа, боодол, бөглөөтэй байна.

12.8.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь согтууруулах ундааны шил, савыг татан авах, дахин ашиглах бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллана.

12.9.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэгчээс бусад этгээд согтууруулах ундааны сав, баглаа, боодол, бөглөө, шошгыг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бол тухайн нэрийн согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээг үндэслэнэ.

13 дугаар зүйл.Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэхийг хориглох газар

Хэвлэх

13.1.Дараах газарт согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэхийг хориглоно:

13.1.1.төрийн байгууллагын эзэмшлийн болон үйл ажиллагаа явуулж байгаа албан байр, барилга байгууламж, газар;

13.1.2.хүүхдийн цэцэрлэг, бүх шатны сургууль, эмнэлэг, сувиллын газар, соёл, урлагийн газар, тэдгээрийн эзэмшил, ашиглалтад байгаа бүх төрлийн барилга байгууламж;

13.1.3.спортын бэлтгэл, сургуулилалт, уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах зориулалт бүхий бүх төрлийн барилга байгууламж;

13.1.4.оюутан, сурагчдын хичээлийн болон дотуур байр;

13.1.5.нийтийн зориулалттай орон сууцны байшин, түүний орц, хонгил, өргөтгөл, суурийн давхар;

13.1.6.галт тэрэг, авто тээвэр, усан болон нисэх онгоцны буудал.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ИМПОРТ, ЭКСПОРТ

14 дүгээр зүйл.Согтууруулах ундаа импортлох, экспортлох

Хэвлэх

14.1.Импортлох согтууруулах ундааны чанар, аюулгүй байдлын үзүүлэлтийн техникийн зохицуулалтыг эрүүл мэндийн болон хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар батална.

14.2.Импортлох согтууруулах ундаа энэ хуулийн 14.1-д заасан техникийн зохицуулалтын шаардлагыг хангасан байна.

14.3.Импортлох согтууруулах ундааны загвар дээжийг гаалийн байгууллагын урьдчилан шинжилгээнд хамруулна.

14.4.Энэ хуулийн 14.3-т заасан шинжилгээний зорилгоор согтууруулах ундаанаас авах сорьц,дээж, загварын тоо хэмжээ нь Монгол Улсын стандартын шаардлага хангасан шинжилгээ, дүгнэлтэд хүрэлцэхүйц хамгийн бага хэмжээтэй байна.

14.5.Согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөл хүсэгч зөвшөөрөл шинээр авах болон хугацаа сунгуулахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

14.5.1.тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл;

14.5.2.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

14.5.3.урьд өмнө үйл ажиллагаа эрхэлж байсан бол аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн гурван жилийн санхүүгийн тайлан;

14.5.4.импортолсон бүтээгдэхүүнээ хадгалах агуулахын талаарх мэдээлэл;

14.5.5.импортлох согтууруулах ундаа үйлдвэрлэсэн болон экспортолсон улс орны чанар, стандартын шаардлага хангаж байгааг тодорхойлсон гэрчилгээ, баримт бичиг;

14.5.6.импортлох бүтээгдэхүүн бүрд дахин давтагдашгүй, цахим өгөгдөл бүхий кодтой онцгой албан татварын тэмдэг үйлдэх, үйлдсэн тэмдгийн талаарх мэдээллийг цахим төлбөрийн баримтын системд холбох тоног төхөөрөмж шаардлага хангасан эсэх талаар татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дүгнэлт;

14.5.7.үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын саналыг авсан байх.

14.5.8.энэ хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3-т заасан шинжилгээнд хамруулж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан талаарх баримт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

14.5.9.импортын согтууруулах ундаа хадгалах барилга байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулсан талаарх цагдаагийн байгууллагын санал;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

14.5.10.татварын өргүй талаар татварын байгууллагын тодорхойлолт.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

14.6.Согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч техникийн зохицуулалт, чанар, аюулгүй байдлыг баталгаажуулсан, тохирлын гэрчилгээ авсан согтууруулах ундааг импортлон нийлүүлэх нийтлэг шаардлагаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна:

14.6.1.цахим төлбөрийн баримтын систем, татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд холбогдсон байх;

14.6.2.онцгой албан татварын тэмдэг бүхий согтууруулах ундаа импортлох;

14.6.3.борлуулалт хийх бүрд цахим төлбөрийн баримт олгох, импорт, худалдаа бүрийг энэ хуулийн 38.7-д заасан журмын дагуу бүртгэх.

14.7.Импортлох, экспортлох согтууруулах ундааны чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавих журмыг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.8.Согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрлийг хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага таван жилийн хугацаагаар олгож, мөн хугацаагаар тухай бүр сунгаж болох бөгөөд таван жилээс дээш хугацаагаар сунгахгүй.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.9.Тусгай зөвшөөрөл авах, сунгуулах хүсэлт, материалыг цахимаар шийдвэрлэж болно. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээг дүгнэсний үндсэн дээр сунгах асуудлыг шийдвэрлэх бөгөөд тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахгүй.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

14.10.Татварын өртэй тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахгүй.

14.11.Үйл ажиллагаагаа хууль тогтоомжид заасан шаардлагад нийцүүлэх талаар хяналт тавих эрх бүхий байгууллагын хууль ёсны шаардлагыг тогтоосон хугацаанд биелүүлээгүй тохиолдолд согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрлийг зөрчлийг арилгуулах зорилгоор гурав хүртэлх сарын хугацаагаар түдгэлзүүлж, зөрчлийг арилгасан бол сэргээнэ.

14.12.Согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрлийг дараах тохиолдолд хүчингүй болгоно:

14.12.1.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч татан буугдсан;

14.12.2.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийг дуусгавар болгох тухай хүсэлт гаргасан;

14.12.3.энэ хуулийн 14.5-д заасан баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн, эсхүл тэдгээр нь худал мэдээлэл агуулсан болохыг эрх бүхий байгууллага тогтоосон;

14.12.4.энэ хуулийн 37.2-т заасан онцгой албан татварын тэмдэггүй согтууруулах ундаа худалдсан, эсхүл онцгой албан татварын тэмдгийг хуурамчаар үйлдсэн, хуурамч онцгой албан татварын тэмдэг ашигласан, захиалгаар хийлгэсэн, хуурамч онцгой албан татварын тэмдэгтэй согтууруулах ундаа худалдсан;

14.12.5.онцгой албан татварын тэмдгийг бусдад дамжуулсан, шилжүүлсэн;

14.12.6.энэ хуулийн 14.11-д заасан хугацаанд зөрчлийг арилгаагүй;

14.12.7.техникийн зохицуулалтын шаардлага хангаагүй согтууруулах ундаа импортолсон;

14.12.8.согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш хоёр жил, түүнээс дээш хугацаанд согтууруулах ундаа импортлоогүй;

14.12.9.согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрлийг худалдах, бэлэглэх, барьцаалах, түрээслэх зэрэг аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлсэн, ашиглуулсан.

14.13.Согтууруулах ундаа импортлох, экспортлоход Засгийн газраас тогтоосон хилийн боомтоор нэвтрүүлнэ.

14.14.Согтууруулах ундааг тусгай зөвшөөрөлгүй, эсхүл бусад этгээдийн тусгай зөвшөөрөл ашиглан импортлохыг хориглоно.

14.15.Импортын согтууруулах ундаа нь чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй бол тухайн этгээдийн зардлаар буцаана.

14.16.Согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон энэ хуулиар зохицуулаагүй бусад харилцааг Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

15 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл

Хэвлэх

15.1.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг энэ хуулийн 15.7-д заасан тусгай зөвшөөрлийн тоонд нийцүүлэн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсэд чөлөөт бүсийн захирагч энэ хуулийн 151 дүгээр зүйлд заасны дагуу олгож, сунгаж, түдгэлзүүлж, сэргээж, хүчингүй болгоно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

15.2.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох журмыг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

15.3.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг таван жилийн хугацаагаар олгож, мөн хугацаагаар тухай бүр сунгаж болох бөгөөд таван жилээс дээш хугацаагаар сунгахгүй.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.4.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч техникийн зохицуулалт, стандартын шаардлага хангасан, чанар, аюулгүй байдлыг баталгаажуулсан, тохирлын гэрчилгээ авсан согтууруулах ундааг худалдана.

15.5.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахад энэ хуулийн 15.2-т заасан журмыг баримтална.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

15.6.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь уг зөвшөөрлийг бэлэглэх, худалдах, барьцаалах, түрээслэх зэргээр бусдад шилжүүлэх болон энэ хуульд зааснаас бусад тохиолдолд үйл ажиллагаа явуулах байршлыг өөрчлөхийг хориглоно.

15.7.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн тоог тухайн нутаг дэвсгэрт оршин сууж байгаа хүн амын тоо, нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал, эрүүл мэнд, соёл, спортын байгууллага, оюутан, сурагчдын хичээлийн болон дотуур байрны байршил, аймаг, нийслэлийн саналыг харгалзан хүнс, эрүүл мэнд болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагууд хамтран тогтооно.

15.8.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга энэ хуулийн 15.1-д заасан эрхээ сум, дүүргийн Засаг дарга, эсхүл доод шатны албан тушаалтанд шилжүүлж болох бөгөөд ийнхүү шилжүүлсэн нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

15.9.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, цахим төлбөрийн баримтын системд холбогдсон, татварын байгууллагад хугацаа хэтэрсэн өргүй этгээдэд олгоно.

15.10.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон энэ хуулиар зохицуулаагүй бусад харилцааг Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

151 дүгээр зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

/Энэ зүйлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

Хэвлэх

151.1.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн хуулийн этгээд тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг даргад, эсхүл чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагчид Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1, 5.4 дүгээр зүйлд зааснаас гадна дараах баримт бичгийг цахимаар хүргүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

151.1.1.тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг /эрхлэх үйлчилгээний төрөл, оноосон нэр, байрлах хаяг, харилцах утсыг тодорхой дурдах/;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

151.1.2.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

151.1.3.хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагаас тухайн үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагааг эрхлэх талаар гаргасан улсын байцаагчийн болон ажлын байрны дүгнэлт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

151.1.4.тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх байранд хийгдсэн онцгой байдлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын галын дүгнэлт.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

151.2.Энэ хуулийн 151.1-д заасан баримт бичиг эрх бүхий байгууллагад байгаа, эсхүл Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуульд заасан үндсэн болон дэмжих системээс татан авах боломжтой бол иргэн, хуулийн этгээдээс шаардахгүй.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

151.3.Тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбоотой асуудлаар дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг даргын, эсхүл чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагчийн захирамжаар байгуулна. Ажлын хэсэг баримт бичгийн бүрдэл шалгах болон магадлан шалгах ажиллагааг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлд заасан хугацаанд шийдвэрлэж, зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

151.4.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, эсхүл чөлөөт бүсийн захирагч энэ хуулийн 151.3-т заасан ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн шаардлага хангасан хуулийн этгээдэд Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасны дагуу согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

151.5.Тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд шийдвэр гарснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор үндэслэлийг тодорхой дурдсан мэдэгдлийг тухайн хуулийн этгээдэд хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

152 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах

/Энэ зүйлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

Хэвлэх

152.1.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.5 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д заасан этгээдэд дараах баримт бичгийг хүргүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

152.1.1.тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах тухай өргөдөл;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

152.1.2.цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

152.1.3.хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

16 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн төрөл

Хэвлэх

16.1.Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг ашгийн төлөө хуулийн этгээдэд олгоно.

16.2.Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг ашгийн төлөө хуулийн этгээдэд олгох бөгөөд дараах төрөлтэй байна:

16.2.1. 11.00-22.00 цаг хүртэл согтууруулах ундаагаар үйлчлэх;

16.2.2. 14.00-04.00 цаг хүртэл согтууруулах ундаагаар үйлчлэх.

16.3.Энэ хуулийн 16.2-т заасан тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээд нь олон нийтийг хамарсан ёслолын арга хэмжээ, урлагийн тоглолт, үзэсгэлэн худалдаа, олон улсын чанартай тэмцээн, уралдаан зохион байгуулах, түүнийг дамжуулан нэвтрүүлэх газарт 18 хүртэлх хувийн хатуулагтай этилийн спирт агуулсан согтууруулах ундаагаар үйлчилж болно.

16.4.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй этгээд нь энэ хуулийн 16.3-т заасан арга хэмжээг зохион байгуулагчтай гэрээ байгуулсан байна.

16.5.Энэ хуулийн 16.3-т заасан үйл ажиллагаанд согтууруулах ундаагаар үйлчлэхдээ энэ хуулийн 16.2-т заасан цагийн хязгаарт нийцүүлнэ.

16.6.Энэ хуулийн 16.1, 16.2-т заасан тусгай зөвшөөрөл авах үйлчилгээний ангилал, тавигдах шаардлагыг хүнсний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

17 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх

Хэвлэх

17.1.Хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага, татвар, цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтны хамтарсан, эсхүл дангаар гаргасан санал, дүгнэлтийг үндэслэн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах тохиолдолд түдгэлзүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17.1.1.илэрсэн зөрчлийг арилгах, үйл ажиллагаагаа хууль тогтоомжид заасан шаардлагад нийцүүлэх талаар хяналт тавих эрх бүхий байгууллагын хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй;

17.1.2.согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх үйл ажиллагаанд тавигдах хууль тогтоомжид заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй;

17.1.3.согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх хууль тогтоомж зөрчсөн зөрчилд оногдуулсан торгох шийтгэлийг хуульд заасан хугацаанд сайн дураараа биелүүлээгүй.

17.2.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг энэ хуулийн 17.1-д заасан зөрчлийг арилгуулах зорилгоор гурав хүртэл сарын хугацаагаар түдгэлзүүлэх бөгөөд түдгэлзүүлсэн үндэслэл арилсан бол тусгай зөвшөөрлийг сэргээнэ.

17.3.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацааг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс ирүүлсэн хүсэлт болон илэрсэн зөрчлийг арилгах боломжийг харгалзан гурав хүртэл сарын хугацаагаар сунгаж болно.

18 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

Хэвлэх

18.1.Энэ хуулийн 17.1-д заасан байгууллага, албан тушаалтны санал, дүгнэлтийг үндэслэн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах тохиолдолд хүчингүй болгоно:

18.1.1.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч татан буугдсан;

18.1.2.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийг дуусгавар болгох тухай хүсэлт гаргасан;

18.1.3.тусгай зөвшөөрөл хүссэн баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн, эсхүл тэдгээр нь худал мэдээлэл агуулсан болох нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон;

18.1.4.хуульд заасан өдөр, цагийн хязгаарыг гурван сарын хугацаанд гурав, түүнээс дээш удаа зөрчсөн;

18.1.5.энэ хуулийн 17.2-т заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх үндэслэл болсон зөрчлийг арилгаагүй, эсхүл хоёр сарын хугацаанд хоёр, түүнээс дээш удаа тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх зөрчил гаргасан;

18.1.6.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд согтууруулах ундаа худалдсан, түүгээр үйлчилсэн;

18.1.7.тусгай зөвшөөрлийг худалдах, бэлэглэх, барьцаалах, түрээслэх зэргээр бусдад шилжүүлсэн, хуульд зааснаас бусад тохиолдолд үйл ажиллагаа явуулах байршлыг өөрчилсөн;

18.1.8.согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглох тухай эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрийг биелүүлээгүй;

18.1.9.энэ хуулийн 22.1-д заасныг гурван сарын хугацаанд давтан зөрчсөн;

18.1.10.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлснээс бусад тохиолдолд зургаан сараас дээш хугацаагаар тусгай зөвшөөрөлд заасан үйл ажиллагаа явуулаагүй;

18.1.11.стандарт, чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй, эсхүл баталгаажилтгүй, онцгой албан татварын тэмдэггүй согтууруулах ундаа худалдсан, түүгээр үйлчилсэн, хуурамчаар үйлдсэн, хуурамч онцгой албан татварын тэмдэг ашигласан, захиалгаар хийлгэсэн, хуурамч онцгой албан татварын тэмдэг наасан согтууруулах ундаа худалдан борлуулсан, цахим төлбөрийн баримт олгоогүй согтууруулах ундаа худалдан борлуулсан;

18.1.12.Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 30.1, 30.2-т заасан гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үүргийг биелүүлээгүй;

18.1.13.хуульд заасан бусад.

19 дүгээр зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглох

Хэвлэх

19.1.Онц байдлын тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд заасан нөхцөл байдал үүссэн болон шаардлагатай бусад тохиолдолд тодорхой нэр төрлийн, эсхүл бүх нэр төрлийн согтууруулах ундааны худалдаа, үйлчилгээг тодорхой нутаг дэвсгэрт хориглох шийдвэрийг орон нутагт аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч, улсын хэмжээнд Засгийн газар гаргана.

20 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглох газар

Хэвлэх

20.1.Дараах газарт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглоно:

20.1.1.энэ хуулийн 13.1.1, 13.1.2, 13.1.4-т заасан газар, нийтийн эдэлбэр газарт;

20.1.2.бүх төрлийн нийтийн тээврийн хэрэгсэлд, агаарын хөлөг болон зорчигч тээврийн галт тэрэгний зөвшөөрөгдсөн цэгээс бусад газарт;

20.1.3.шатахуун түгээх газар, шашны байгууллагын байр болон нийтийн эдэлбэр газарт байрлаж байгаа авто тээврийн хэрэгсэл дотор;

20.1.4.галт тэрэг, авто тээвэр, усан болон нисэх онгоцны буудлын зөвшөөрөгдсөн цэгээс бусад газарт;

20.1.5.энэ хуулийн 16.3-т зааснаас бусад тохиолдолд олон нийтийг хамарсан жагсаал, цуглаан, спортын арга хэмжээ, тэмцээн, уралдаан зохион байгуулагдаж байгаа газарт;

20.1.6.согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэйгөөс бусад этгээдийн ажлын байрны дотоод орчинд;

20.1.7.барилгын батлагдсан зураг төсөл нь үйлчилгээний зориулалтаар төлөвлөгдөж, тохижуулснаас бусад орон сууц, түүний өргөтгөл, орц, хонгил, суурийн давхарт 18-аас дээш хувийн хатуулагтай этилийн спирт агуулсан согтууруулах ундаагаар үйлчлэх;

20.1.8.олон нийтийн газрын зөвшөөрөгдсөн цэгээс бусад газарт.

21 дүгээр зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхэд хориглох зүйл

Хэвлэх

21.1.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхэд дараах зүйлийг хориглоно:

21.1.1.21 нас хүрээгүй, эсхүл согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн хүнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх;

21.1.2.стандарт, чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй, эсхүл баталгаажилтгүй, эсхүл савлагаа нь энэ хуулийн 12.7-д заасан шаардлагад нийцээгүй согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх;

21.1.3.онцгой албан татварын тэмдэггүй согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх;

21.1.4.согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл эзэмшигчээс бусад этгээд цахим орчин, холбооны хэрэгсэл, өөртөө үйлчлэх автомат төхөөрөмж ашиглан согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх, хаягаар хүргэх;

21.1.5.энэ хуулийн 12.7-д заасан шаардлагыг хангаагүй согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх;

21.1.6.согтууруулах ундааг гар дээрээс, эсхүл согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлгүйгээр, эсхүл тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан, түдгэлзүүлсэн үед худалдах, түүгээр үйлчлэх.

22 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглох өдөр

Хэвлэх

22.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн, Монгол Улсын Их Хурлын, Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн санал авах өдөр, санал авах өдрийн өмнөх болон дараагийн өдөр согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглоно.

22.2.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн захирагч энэ хуулийн 22.1-д зааснаас гадна гэмт хэрэг, зөрчил, гамшиг, ослын үед, эсхүл гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор орон нутгийн онцлогийг харгалзан согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг харьяа нутаг дэвсгэртээ хориглох шийдвэр гаргаж болно.

23 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цагийн хязгаарлалт

Хэвлэх

23.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн захирагч харьяалах нутаг дэвсгэртээ согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, үйлчилгээний газрын үйл ажиллагаа явуулах цагийн хязгаарыг тогтооно.

23.2.Энэ хуулийн 23.1 дэх хэсэг татваргүй барааны дэлгүүрийн горимд хамаарахгүй.

24 дүгээр зүйл.Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид тавигдах тусгай шаардлага

Хэвлэх

24.1.Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрөл эзэмшигч нь үйлчлүүлэгчид зориулсан, худалдан авсан согтууруулах ундааг хэрэглэх танхимтай байна.

24.2.Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс худалдан авсан согтууруулах ундааг энэ хуулийн 24.1-д заасан танхимд хэрэглэнэ.

24.3.Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч үйлчилгээний танхимдаа халуун, хүйтэн зуушаар үйлчилдэг байх бөгөөд энэ хуулийн 16.2.2-т заасан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь үйлчлүүлэгчид ундны усаар үнэ төлбөргүй үйлчилнэ.

24.4.Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх үйлчилгээний стандартыг хүнсний болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагууд хамтран боловсруулж, Засгийн газар батална.

24.5.Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх танхимд согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох болон хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас үүсэх хор уршгийн талаар санамж, такси, нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг байршуулна.

25 дугаар зүйл.Согтууруулах ундааны хариуцлагатай үйлчилгээ

Хэвлэх

25.1.Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бусдад үйлчлэх үүрэг бүхий ажилтан нь согтууруулах ундааны хариуцлагатай үйлчилгээний сургалтад хамрагдсан байна.

25.2.Согтууруулах ундааны хариуцлагатай үйлчилгээний сургалт нь хууль тогтоомжийг таниулах, үйлчлүүлэгчийн насыг тогтоох, үйлчлүүлэгч согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэхээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйлчилгээний арга барилыг төлөвшүүлэх зорилготой байна.

25.3.Согтууруулах ундааны хариуцлагатай үйлчилгээний сургалтыг ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд эрхлэн явуулах бөгөөд сургалтын төлбөрийн 50 хувийг энэ хуулийн 33.1-д заасан сангаас санхүүжүүлнэ.

25.4.Энэ хуулийн 25.2-т заасан хариуцлагатай үйлчилгээ явуулах журам, хариуцлагатай үйлчилгээний жишиг төлбөрийн хэмжээг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

26 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийн өмнө баримт бичгийг шалгах

Хэвлэх

26.1.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн ажилтан нь үйлчлүүлэгчийн баримт бичгийг шалгах эрхтэй.

26.2.Үйлчлүүлэгч 21 нас хүрээгүй гэх үндэслэл байгаа тохиолдолд энэ хуулийн 26.1-д заасан ажилтан согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийн өмнө хуулиар зөвшөөрөгдсөн насанд хүрсэн эсэхийг шалгах зорилгоор үйлчлүүлэгчийн баримт бичгийг биечлэн болон техник технологи ашиглан заавал шалгана.

26.3.Энэ хуулийн 26.1-д заасан ажилтан үйлчлүүлэгч баримт бичиггүй, эсхүл баримт бичгээ шалгуулахаас татгалзсан тохиолдолд түүнд согтууруулах ундаа худалдахгүй, эсхүл түүгээр үйлчлэхгүй.

26.4.Үйлчлүүлэгч согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн гэж үзэх үйлдэл гаргасан тохиолдолд энэ хуулийн 26.1-д заасан ажилтан түүнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхээс татгалзах эрхтэй.

26.5.Энэ хуулийн 26.1-д заасан баримт бичигт иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт болон жолоочийн үнэмлэх хамаарах бөгөөд үйлчлүүлэгч цахим систем ашиглан насанд хүрсэн эсэхээ нотолж болно.

27 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хариуцлага

Хэвлэх

27.1.21 нас хүрээгүй, эсхүл согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн хүнд согтууруулах ундаа худалдсан, түүгээр үйлчилсний улмаас бусдад учруулсан гэм хорыг согтууруулах ундаа худалдсан, түүгээр үйлчилсэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хариуцна.

27.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ хуулийн 26.2-т заасан үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүйн улмаас үйлчлүүлэгч хуульд заасан насанд хүрээгүй болохыг мэдээгүй нь хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ХЭРЭГЛЭЭ

28 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа хэрэглэхийг хориглох

Хэвлэх

28.1.Дараах хүн согтууруулах ундаа хэрэглэхийг хориглоно:

28.1.1.тээврийн хэрэгсэл жолоодож байгаа;

28.1.2.21 нас хүрээгүй;

28.1.3.жирэмсэн.

28.2.Бусдыг согтууруулах ундаа хэрэглэхийг шаардахыг хориглоно. Бусдыг согтууруулах ундаа хэрэглэхийг шаардаж согтоосны улмаас бусдад учруулсан гэм хорыг согтууруулах ундаа хэрэглэхийг шаардсан этгээдэд хариуцуулж болно.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ

29 дүгээр зүйл.Согтууруулах ундааны хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий үйл ажиллагааг хориглох

Хэвлэх

29.1.Согтууруулах ундаатай холбоотой дараах үйл ажиллагааг хориглоно:

29.1.1.Зар сурталчилгааны тухай хуулийн 141.4-т зааснаас бусад тохиолдолд спортын, соёл, урлагийн болон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, нэвтрүүлгийн үеэр согтууруулах ундааны зар сурталчилгаа явуулах, байршуулах;

29.1.2.38, түүнээс дээш хувийн хатуулагтай этилийн спирт агуулсан согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхэд хямдрал, урамшуулал зарлах, хөнгөлөлттэй үнэ, нөхцөлөөр худалдах, үйлчлэх болон урамшуулал, хөнгөлөлтийг илэрхийлсэн утгатай зар сурталчилгаа ашиглах;

29.1.3.согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч согтууруулах ундаагаар дээж, загвар хэлбэрээр үнэ төлбөргүй үйлчлэх, бусдыг дайлах, амтлагаа зохион байгуулах;

29.1.4.нэг тогтоосон үнээр хязгааргүй хэмжээгээр согтууруулах ундаагаар үйлчлэх;

29.1.5.согтууруулах ундаагаар шагнаж урамшуулах, цалин хөлсийг орлуулан олгох, согтууруулах ундаа оролцуулсан тоглоом, наадам, хонжворт сугалаа зохион байгуулах;

29.1.6.Зар сурталчилгааны тухай хуулийн 141.5-д зааснаас бусад тохиолдолд согтууруулах ундаа болон согтууруулах ундааны үйлдвэрийн нэр, лого, барааны тэмдэг, зураг ашиглах замаар согтууруулах ундааг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл, кино, интернэт, ханын самбар, зурагт хуудас, зар чимэглэл, хоолны цэс, зорчигчийн тийзэд болон бусад биет байдлаар гаргах;

29.1.7.онцгой албан татварын тэмдэггүй согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, худалдах, онцгой албан татварын тэмдгийг хуурамчаар үйлдэх, хуурамч онцгой албан татварын тэмдэг ашиглах, захиалгаар хийлгэх, хуурамч онцгой албан татварын тэмдэг наасан согтууруулах ундаа худалдан борлуулах.

29.2.Төрийн ёслол, хүндэтгэлийн гадаад арга хэмжээг зохион байгуулахаас бусад тохиолдолд төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг байгууллагын хөрөнгөөр согтууруулах ундаа худалдан авахыг хориглоно.

30 дугаар зүйл.Архидан согтуурахын эсрэг сурталчилгаа

Хэвлэх

30.1.Согтууруулах ундааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах харилцааг Зар сурталчилгааны тухай хуулиар зохицуулна.

31 дүгээр зүйл.Албадан эрүүлжүүлэх

Хэвлэх

31.1.Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх ажиллагааг тухайлсан хуулиар зохицуулна.

32 дугаар зүйл.Эмчилгээ

Хэвлэх

32.1.Архинд донтох өвчтэй нь эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон боловч сайн дураар эмчлүүлэхээс зайлсхийсэн этгээдийг албадан эмчлэхтэй холбогдсон харилцааг тухайлсан хуулиар зохицуулна.

32.2.Энэ хуулийн 33.1-д заасан сангийн хөрөнгөөс Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай хууль, Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуульд заасан тусламж, үйлчилгээний зориулалтаар зарцуулж болно.

33 дугаар зүйл.Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг дэмжих сан

Хэвлэх

33.1.Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг дэмжих сан /цаашид "сан" гэх/-гийн хөрөнгөөр Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 213.1-д заасан дараах үйл ажиллагааг санхүүжүүлнэ:

33.1.1.архидан согтуурахтай тэмцэх, түүний хор уршгийг олон нийтэд таниулан сурталчлах;

33.1.2.согтууруулах ундааны хариуцлагатай үйлчилгээний сургалтын төлбөрийн 50 хувийг;

33.1.3.согтуурах, мансуурах донтой болон дэлгэцэд донтох өвчний хор уршигтай тэмцэхэд чиглэсэн зайлшгүй шаардлагатай тусламж, үйлчилгээг хүн амд хүргэх;

33.1.4.согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж бусад тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх;

33.1.5.архидан согтуурахтай тэмцэх, согтууруулах ундааны хор уршиг, хэрэглээний эсрэг бусад үйл ажиллагааг.

33.2.Сан нь хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний дэргэд ажиллах бөгөөд сангийн ажлын алба хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэд ажиллана.

33.3.Сан нь Удирдах зөвлөлтэй байх бөгөөд уг Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд төрийн байгууллагын болон олон нийтийн төлөөллийг тэнцүү тоогоор оролцуулна.

33.4.Сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үйл ажиллагаанд Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 25.5-д заасан хяналтын хороо хяналт тавих бөгөөд уг хорооны бүрэлдэхүүнд олон нийтийн төлөөлөл нь гуравны хоёроос доошгүй байна.

33.5.Энэ хуулийн 33.4-т заасан олон нийтийн төлөөлөлд согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийг төлөөлөх ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн төлөөллийг оролцуулна.

33.6.Сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах, хянахтай холбогдсон харилцааг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулиар зохицуулна.

34 дүгээр зүйл.Спиртийн олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих

Хэвлэх

34.1.Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журмыг хүнсний, санхүү, төсвийн, хууль зүйн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

34.2.Жил бүр үйлдвэрлэвэл зохих спиртийн доод хэмжээг хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ШИЛЖИЛТИЙН ҮЕИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ БОЛОН БУСАД ЗҮЙЛ

35 дугаар зүйл.Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, хэрэглээнд тавих хяналт

Хэвлэх

35.1.Согтууруулах ундааны эргэлтэд дараах байгууллага, албан тушаалтан хууль тогтоомжоор олгосон эрх хэмжээний хүрээнд хяналт тавина:

35.1.1.хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;

35.1.2.бүх шатны Засаг дарга, чөлөөт бүсийн захирагч;

35.1.3.татварын байгууллага;

35.1.4.мэргэжлийн хяналтын байгууллага;

/Энэ заалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

35.1.5.гаалийн байгууллага;

35.1.6.цагдаагийн байгууллага;

35.1.7.хуулийн этгээдийн удирдлага;

35.1.8.хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн байгууллага;

35.1.9.хуульд заасан бусад.

36 дугаар зүйл.Зөрчлийн талаар мэдээлэл авах

Хэвлэх

36.1.Төрийн эрх бүхий байгууллага согтууруулах ундаа хууль бусаар үйлдвэрлэсэн, гаалийн хилээр нэвтрүүлсэн, борлуулсан зөрчлийн талаарх мэдээллийг Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасны дагуу төлбөртэй авч болно.

37 дугаар зүйл.Татвар, хураамж төлөх, онцгой албан татварын тэмдэг

Хэвлэх

37.1.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, согтууруулах ундаа экспортлох үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хуулийн этгээд хууль тогтоомжид заасны дагуу татвар, хураамж төлнө.

37.2.Экспортлох болон гаалийн баталгаат бүсээс бусад Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт худалдсан, бусдад үйлчлэх согтууруулах ундаа онцгой албан татварын тэмдэгтэй байх бөгөөд онцгой албан татварын тэмдэггүй согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх, онцгой албан татварын тэмдэг хуурамчаар үйлдэх, ашиглах, захиалгаар хийлгэх, хуурамч онцгой албан татварын тэмдэг наасан согтууруулах ундаа худалдан борлуулах, цахим төлбөрийн баримтгүй согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг хориглоно.

38 дугаар зүйл.Мэдээллийн сан

Хэвлэх

38.1.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бүртгэл болон холбогдох бусад мэдээллийг агуулсан мэдээллийн цахим сантай байна.

38.2.Мэдээллийн цахим сан нь татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, гаалийн үйл ажиллагааны мэдээллийн сантай холбогдсон байна.

38.3.Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн болон импортолсон, чөлөөт бүс, татваргүй барааны дэлгүүрт оруулсан бүх төрлийн согтууруулах ундааг үйлдвэрлэл, импорт, борлуулалтын үе шат бүрээр эцсийн хэрэглэгч хүртэл олон улсын стандартад нийцсэн дахин давтагдашгүй, цахим өгөгдөл бүхий код ашиглан цахим төлбөрийн баримт, гаалийн мэдүүлэгт үндэслэн татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэнэ.

38.4.Энэ хуулийн 38.3-т заасан санд дараах мэдээллийг бүртгэнэ:

38.4.1.үйлдвэрлэгчийн нэр;

38.4.2.худалдсан этгээдийн нэр;

38.4.3.импортолсон тохиолдолд импортлогчийн нэр;

38.4.4.үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр;

38.4.5.үйлдвэрлэсэн тоо, хэмжээ;

38.4.6.импортолсон тохиолдолд гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн он, сар, өдөр;

38.4.7.импортолсон тохиолдолд гаалийн бүрдүүлэлтэд тусгасан гаалийн үнэлгээ;

38.4.8.төлсөн онцгой албан татварын дүн;

38.4.9.худалдан борлуулсан үнийн дүн.

38.5.Энэ хуулийн 38.4-т заасан мэдээллийг согтууруулах ундаа худалдан авсан этгээд өөрийн ашигладаг цахим төлбөрийн баримтын системээр дамжуулан танилцах боломжтой байна.

38.6.Энэ хуулийн 38.1-д заасан цахим санг бүрдүүлэх, ашиглах үйл ажиллагааг хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эрхэлнэ.

38.7.Энэ хуулийн 38.1-д заасан цахим санг бүрдүүлэх, ашиглах, баяжуулах журмыг хүнсний, санхүү, төсвийн болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

39 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

39.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

39.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

40 дүгээр зүйл.Шилжилтийн үеийн зохицуулалт

Хэвлэх

40.1.Энэ хуулийн 12 дугаар зүйл нь тус хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө үйлдвэрлэгдсэн согтууруулах ундаанд хамаарахгүй.

40.2.Энэ хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, 12.6 дахь хэсгийг 2026 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

40.3.Энэ хуулийн 14.5.4, 14.6.2 дахь заалт, 15, 16 дугаар зүйлийг 2023 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

40.4.Засгийн газар энэ хуулийн 5.1-д заасан тусгай зөвшөөрлийн тоог 2023 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор батална.

40.5.Энэ хуулийн 20.1.7-д заасан 18, түүнээс дээш хувийн хатуулагтай этилийн спирт агуулсан согтууруулах ундаагаар үйлчлэхийг хориглох газарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдэд энэ заалт нь 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хамаарахгүй.

40.6.Энэ хуулийн 15.7-д заасан тусгай зөвшөөрлийн тоог батлах хүртэл хугацаанд шинээр согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгохыг хориглоно.

40.7.2000 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр баталсан Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн дагуу олгогдсон согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг энэ хуулийн 15.7-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн тоог батлах хүртэлх хугацаагаар сунгана.

40.8.Энэ хуулийг батлахаас өмнө согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авсан этгээдэд энэ хуулийн 5.2, 5.3-т заасан зохицуулалт хамаарахгүй бөгөөд тусгай зөвшөөрлийг энэ хуульд заасан журмын дагуу сунгуулж болно.

40.9.Энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан тусгай зөвшөөрлийн тоог баталснаас хойших хугацаанд 2000 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр баталсан Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн дагуу олгогдсон согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусмагц хүчингүй болсонд тооцох бөгөөд хүсэлт гаргасан хуулийн этгээдэд энэ хуульд заасан журмын дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.

41 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

41.1.Энэ хуулийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.09.20-ны өдрийн орчуулга)                                                    Unofficial translation


LAW OF MONGOLIA

July 05, 2022                                                                                               Ulaanbaatar city

 

ON CONTROL OF THE CIRCULATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES AND COMBATING ALCOHOLISM

/Revised edition/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations in connection with producing, importing, exporting, selling, and using, and serving  alcoholic beverages, and preventing and combating against alcoholism.

Article 2.Legislation on the control of the circulation of alcoholic beverages and combating alcoholism

2.1.The legislation on control of the circulation of alcoholic beverages and combating alcoholism shall consist of the Constitution of Mongolia, the Law on Permits, the Law on Prevention of Crimes and Violations, the Law on Food, the Law on Ensuring the Safety of Food Products, the Law on Hygiene, the Law on Customs, this Law, and the legislation enacted in conformity with these laws.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, provides otherwise than this Law, the provision of the international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of the application of the Law

3.1.This Law shall not apply to the following relations:

3.1.1.to produce alcoholic beverages by using  a traditional technology, and natural raw materials, and products for the purposes of not making a profit and for personal use;

3.1.2.to pass through the customs border the alcoholic beverages for personal consumption of passenger free from customs duties and other taxes;

3.1.3.to pass through the customs border for the purposes to participate in an international fair, and to present product samples and models, or to obtain special permit to analyze them by the competent authorities of Mongolia and foreign states, to export and import;

3.2.The species of alcoholic beverages, and the amount to be carried across the customs border shall be determined by the Head of the state administrative body in charge of customs matters.

Article 4.Definition of terms of the Law

4.1.The following terms used in this Law shall be interpreted as the follows:

4.1.1."Alcoholic beverage" means spirit produced from food-grade raw materials, all types of alcohol, wine, and beer, regardless of nomenclature, with a hardness of more than 2%;

4.1.2."Circulation of alcoholic beverages" means producing, importing, exporting, selling, consuming, and serving of alcoholic beverages;

4.1.3."Hardness" means the amount of ethanol contained in an alcoholic beverage expressed as a percentage by volume.

CHAPTER TWO

PRODUCTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES

Article 5.Special permit for producing alcoholic beverages

5.1.The Government shall determine the number of special permits for producing alcoholic beverages by taking into account of density and location of population, as well as the factory capacity.

5.2.The special permit for producing the alcoholic beverages other than those produced by using traditional technology shall be issued by auction, and  the Government shall approve the procedure for organizing auction based on the proposal of the Cabinet member in charge of food matters.

5.3.The special permit for producing the alcoholic beverages other than those produced by using traditional technology shall be issued by the Cabinet member in charge of food matters based on the proposal of the tax authority, and the conclusion of the relevant state inspector in accordance with procedure specified in the paragraph 5.2 of this Law.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

5.4.Special permits for alcoholic beverages produced by using traditional technology shall be issued, extended, suspended, restored, and revoked by Governors of aimags and the Capital city, as well as Governors of free zones based on the opinions and conclusions of the competent authority authorized to conduct inspection in the respective territory.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

5.5.The production of alcoholic beverages shall be carried out on the basis of a special permit issued in accordance with the procedure specified in this Law.

5.6.A special permit for the production of alcoholic beverages shall be issued to legal entities for profit.

5.7.The special permit for the production of alcoholic beverages shall include information on the types of alcoholic beverages, production methods, raw materials to be used, location of the factory, and production capacity.

5.8.When changing the type of alcoholic beverages to be produced, the location of the factory,  or the production of new types of alcoholic beverages, the special permit specified in paragraphs 5.3 and 5.4 of this Law shall be changed. 

5.9.It shall be prohibited to the license holder of the production of alcoholic beverages from transferring or using the respective license to others through the means of selling, gifting, pledging, or renting it.

5.10.The relations in connection with the producing alcoholic beverages other those not regulated by this Law shall be regulated by the Law on Permits.

/This paragraph was added by the law as of January 06, 2023/

Article 6.Documents to be completed in obtaining a special permit to produce the alcoholic beverages

6.1.An applicant for the special permit specified in paragraphs 5.3 and 5.4 of this Law shall complete the following documents:

6.1.1.application requesting for a special permit;

6.1.2.receipt of payment of the state stamp duty;

6.1.3.the project documents of factory of alcoholic beverages;

6.1.4.financial statements of the last three years, certified by an auditing legal entity institution, if previously operating;

6.1.5.information about industrial equipment, their quality, standards and ownership;

6.1.6.the documents specifying the types, quantities, and industrial capacity of alcoholic beverages to be produced;

6.1.7.installation of equipment for reporting and registering the quantity and hardness of each manufactured product, and the calculation for connecting it to the integrated network;

6.1.8.the conclusion of the state administrative body in charge of tax matters on whether or not the equipment to affix an excise tax stamp with a unique electronic data code, and to connect it to the integrated database of tax registration and information meet the requirements;

6.1.9.information on fund sources and professional human resources necessary for the implementation of the project specified in sub-paragraph 6.1.3 of this Law;

6.1.10.reference by the tax authority defining have no tax debt;

6.1.11.to have installed video recording tools and obtained a proposal from the police organization in order to ensure the safety of the external environment of the building where the activity is to be carried out.

6.2.The list of documents specified in sub-paragraph 6.1.3 of this Law shall be determined by the state central administrative body in charge of food matters.

Article 7.The requirements for the special permit holder to product the alcoholic beverages

7.1.The holder of a special permit for the production of alcoholic beverages shall meet the following requirements in addition to the general requirements on supplying alcoholic beverages for sale and service, which meet the requirements of standards, technical regulations, quality, and safety:

7.1.1.to have buildings, warehouses, equipment, vehicles, and technical instructions built according to the design reviewed and certified by the competent authority and complying with standards and technical regulations;

7.1.2.to install equipment for reporting and registering the quantity and hardness of manufactured products, and to have created technical conditions and opportunities to connect it to the integrated network;

7.1.3.to have a professional human resource to conduct internal monitoring in each production stages and to be fully in charge of the quality, hygiene, and safety of products and raw materials;

7.1.4.to have a laboratory to check and verify the quality and safety of manufactured products as well as raw materials and products to be used in production;

7.1.5.to have connected to the electronic payment receipt system, and integrated database of the registration and information of the taxation;

7.1.6.to have an equipment for affixing excise tax stamps and reporting data which specified in sub-paragraph 5.1.5 of the Law on Excise Tax Stamps;

7.1.7.to have done an environmental impact assessment;

7.1.8.to issue electronic payment receipts for every trade, and register every purchase of spirit, and every sale of alcoholic beverages in accordance with the procedure specified in paragraph 38.7 of this Law.

7.2.If a holder of a special permit for the production of alcoholic beverages imports containers, packages, and bundles with excise tax stamps of alcoholic beverages, it may not have the equipment specified in paragraph 7.1 of this Law.

Article 8.Term of the special permit for producing alcoholic beverages, and its extension

8.1.The special permit for producing alcoholic beverages can be issued for the period of 10 years, and it can be extended for the same period per each time. Requests and materials to obtain and extend special permits can be decided by electronically. The documents specified in sub-paragraphs 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.10, and 6.1.11 of Article 6 of this Law shall be completed for extending the term of a special permit.

/This paragraph was amended by the law as of January 06, 2023/

8.2.A holder of the special permit shall adhere to the procedure specified in Article 5.5 of the Law on Permits when applying a request to extend the term of special permit.

8.3.A competent body shall adhere to a procedure specified in Article 5.5 of the Law on Permits when extending the special permit, and it cannot be extended more than 10 years.

/This paragraph was amended by the law as of January 06, 2023/

8.4.The term of the special permit shall not be extended if the conditions and requirements of the special permit for producing alcoholic beverages are violated

8.5.The term of the special permit shall not be extended if the holder has tax debt.

Article 9.Suspending and restoring the special permit for producing alcoholic beverages

9.1.The special permit for producing the alcoholic beverages shall be suspended in the following cases in addition to the provisions specified in sub-paragraphs 1.1 and 1.2 of paragraph 1 of Article 6.1 of the Law on Permits:

9.1.1.if the defects or violations which causing to immediately terminate or could not be removed upon giving the time-framed assignment were detected in the production of alcoholic beverages;

9.1.2.if failed to perform the legal requirements of the competent authority which is authorized to conduct inspection to comply with the requirements specified in the legislation within the specified time;

9.1.3.if failed to enter the information about quantity of manufactured products specified in paragraph 38.1 of this Law;

9.1.4.if made obstruction to the activities on conducting inspection into equipment on registering and reporting the manufactory equipment, manufactured products, their quality and safety, and quantity of manufactured products, as well as the hardness.

9.2.The special permit for producing alcoholic beverages can be suspended for purpose of eliminating violations specified in paragraph 9.1 of this Law for the period of up to three months, and if submitted a justifiable request, it shall be extended for the period of up to three months, and if the violations are eliminated, it shall be restored.

Article 10.Revocation of the special permit for producing alcoholic beverages

10.1.The special permit for producing alcoholic beverages shall have revoked in the following cases in addition to the sub-paragraphs 1.2 and 1.3 of paragraph 1 of Article 6.2 of the Law on Permits:

10.1.1.if the holder of special permit for producing alcoholic beverages is liquidated;

10.1.2.if the holder of special permit submitted a request to terminate the special permit;

10.1.3.if it is determined by the decision of the competent authority that the documents specified in paragraph 6.1 of this Law was made falsely, or the documents contained false information;

10.1.4.if sold or transferred to others the alcoholic beverages without an excise tax stamp specified in paragraph 37.2 of this Law, or sold the alcoholic beverages by making falsely an excise tax stamp, or having made them falsely under the order, or using a fake excise tax stamp, or by affixing the fake excise tax stamp;

10.1.5.if the alcoholic beverages were manufactured during the term of suspending the special permit in accordance with the ground specified in paragraph 9.1 of this Law;

10.1.6.if failed to send the information about quantity of manufactured products within the specified period, or submitted the false information to the competent authority which authorized to conduct inspection specified in paragraph 35.1 of this Law two or more times in a year;

10.1.7.if manufactured, and sold alcoholic beverages that did not meet the standard and technical regulations;

10.1.8.if failed to fulfill the normal operation of the equipment for registering and reporting the quantity and hardness of manufactured products, or intentionally damaged, destroyed, moved the seal of it;

10.1.9.if failed to remove the violation during the term of suspending of the special permit specified in paragraph 9.2 of this Law;

10.1.10.unless otherwise stipulated in the law, if failed use the established minimum manufacturing capacity;

10.1.11.if assigned or transferred the excise tax stamp to others;

10.1.12.if failed to engage in producing activities of alcoholic beverages for the period of two or more years after the issuance of the special permit;

10.1.13.if the special permit for the production of alcoholic beverages was transferred or used by the others in the form of selling, gifting, renting, or pledging it.

10.2.In case of revocation of the special permit in accordance with paragraph 10.1 of this Law, it shall be prohibited to re-issue the special permit for the production of alcoholic beverages in the respective premises and location of the factory for a period of three years.

10.3.If it is determined that the case specified in paragraph 10.1 of this Law has occurred, the proposal to revoke the special permit shall be submitted to the Cabinet member in charge of food issues, and the production of alcoholic beverages shall be suspended until it is resolved.

Article 11.The requirements for producing alcoholic beverages

11.1.Production of alcoholic beverages shall be carried out in accordance with technological procedures, sanitary and hygienic conditions, and approved standards using dedicated equipment with metered input and output of the line.

11.2.The main techniques and equipment to be used in the production of alcoholic beverages shall be in compliance with technical regulations.

11.3.The information specified in paragraph 38.1 of this Law shall be obliged to be inserted into the database.

11.4.The alcoholic beverages with the same ingredients, raw materials, and hardness shall be produced only under one proper name.

11.5.The manufacturer of alcoholic beverages shall have established a recall policy and mechanism with registration ensuring the privacy of the product to prevent counterfeit products.

11.6.The equipment specified in paragraph 11.1 of this Law shall be connected to the integrated database of registration and information of the taxation and electronic database of the state central administrative body in charge of food matters, and the requirements for equipment as well as the procedures on connecting to the integrated network and monitoring its operations shall be approved jointly by Cabinet members in charge of food and financial and budget matters.

Article 12.The labeling and packaging requirements for alcoholic beverages

12.1.The alcoholic beverages that were made in Mongolia shall have a labeling which includes the following information:

12.1.1.types of alcoholic beverages, and serial number;

12.1.2.name, and address of manufacturer of alcoholic beverages;

12.1.3.package size;

12.1.4.number and designation of the ingredient and food additive;

12.1.5.date of manufacture, and storage conditions;

12.1.6.hardness of alcoholic beverages;

12.1.7.standard and technical regulation;

12.1.8.warnings in regards with the health effects caused due to alcoholic beverages.

12.2.Labeling of alcoholic beverages may include the information in regards with introducing trademarks, proper habits, and quality management systems.

12.3.Cabinet members in charge of food and health matters shall approve jointly the requirements for labeling the alcoholic beverages, and warning format.

12.4.The labeling of alcoholic beverages to be made in Mongolia shall be in the Mongolian language, and in case of exportation to foreign countries, the paragraph 12.1 of this Law may not be followed.

12.5.The holder of the special permit to produce the alcoholic beverages shall report the changes to be made in names and packaging sizes of alcoholic beverages from time to time to state administrative body in charge of taxation matters as well as to the state central administrative body in charge of food matters.

12.6.It shall be prohibited to pack alcoholic beverages containing 18 or more percent  hardness of ethanol in the size of less than 0.33 liters and/or more than 1 liter, except for special purpose and order supply for export, aircraft services, duty-free shops and hotels.

12.7.The alcoholic beverages shall have the containers, bundles, packages, and corks with purpose of food designation.

12.8.The holder of the special permit to produce the alcoholic beverages shall implement policies and activities to withdraw and recycle the bottles and containers of alcoholic beverages.

12.9.If a person other than a producer of alcoholic beverages enters containers, bundles, packages, corks, and labeling of alcoholic beverages through the customs border, it shall be based on the contract concluded with the holder of the special permit for the production of alcoholic beverages of the respective proper name.

Article 13.The places prohibited to engage in producing the alcoholic beverages

13.1.It shall be prohibited to produce the alcoholic beverages in the following places:

13.1.1.the offices, the buildings, and the lands possessed by the state organizations or where their operation being conducted;

13.1.2.kindergartens, schools of all levels, hospitals, sanatoriums, cultural places, and all types of the buildings being possessed or used by them;

13.1.3.all kinds of buildings which designated to organize sports training, practicing, competitions, and games;

13.1.4.classrooms, and dorms of students;

13.1.5.public residential buildings, their entrances, corridors, extensions, and basement floors;

13.1.6.train, auto transport, harbor, and airport stops;

CHAPTER THREE

IMPORTING AND EXPORTING OF THE ALCOHOLIC BEVERAGES

Article 14.Importing and exporting of the alcoholic beverages

14.1.The technical regulation of the quality and safety indicators of imported alcoholic beverages shall be approved by the Government based on the proposal of the state central administrative body in charge of health and food matters.

14.2.The importing alcoholic beverages shall meet the requirements of technical regulations specified in paragraph 14.1 of this Law.

14.3.Samples and models of the importing alcoholic beverages shall be analyzed by the preliminary analyze of custom's authority.

14.4.The quantities of specimens, samples, and models to be taken from alcoholic beverages for the purposes of analysis specified in paragraph 14.3 of this Law shall be the minimum amount sufficient for analysis and conclusions that meet the requirements of Mongolian standard.

14.5.The special permit applicant requesting for importing alcoholic beverages shall complete the following documents for obtaining a new special permit or for an extension of it:

/This paragraph was amended by the law as of January 06, 2023/

14.5.1.application for the special permit;

14.5.2.receipt of payment of the state stamp duty;

14.5.3.financial statements of the last three years, certified by an auditing legal entity institution, if previously operating;

14.5.4.information on the warehouse to keep imported products;

14.5.5.certificates and documents defining that the importing alcoholic beverages are being met with quality and standard requirements of the respective country where they are produced and exported;

14.5.6.conclusion of the state administrative body in charge of tax matters on whether the equipment to create excise tax stamp with unique and electronic data code for each imported product and to connect the information on the created stamp to the electronic payment receipt system is in compliance with the requirements or not;

14.5.7.in order to ensure the safety of the external environment of the building where the activity is to be carried out, to be installed video recording equipment and tools and to have obtained the opinion of the police organization;

14.5.8.the documents certifying that the alcoholic beverages were involved in the analysis specified in paragraph 14.3 of Article 14 of this Law, and met the hygiene requirements;

/This paragraph was added by the law as of January 06, 2023/

14.5.9.in order to ensure the safety of the building where the importing alcoholic beverages is to be kept, the opinion of the police organization on the video recording equipment and tools have installed;

/This paragraph was added by the law as of January 06, 2023/

14.5.10.tax authority's definition of no tax debt.

/This paragraph was added by the law as of January 06, 2023/

14.6.The holder of a special permit to import alcoholic beverages shall meet the following requirements in addition to the general requirements for the import and supply of alcoholic beverages with technical regulations, quality, and safety assurance, and certificates of conformity;

14.6.1.to be connected to the electronic payment receipt system, integrated database of registration and information of taxation;

14.6.2.to import the alcoholic beverages with excise tax stamps;

14.6.3.to issue an electronic receipt for each sale, and register for each import and sale in accordance with the procedure specified in paragraph 38.7 of this Law.

14.7.The Government shall approve the procedure on controlling the quality and safety of alcoholic beverages to be imported and exported.

/This paragraph was amended by the law as of January 06, 2023/

14.8.The state central administrative body in charge of food matters shall issue a special permit for importing alcoholic beverages for the period of five years, and it can be extended for the same period in each time, and it shall not be extended more than five years.

/This paragraph was amended by the law as of January 06, 2023/

14.9.Requests and materials for obtaining the special permits and extending it can be decided by electronically. The issue of extension of the special permit shall be resolved based on the evaluation of the contract made with the special permit holder, and in case of violation of the conditions and requirements of the special permits, the term of special permit shall not be extended.

/This paragraph was amended by the law as of January 06, 2023/

14.10.The special permit shall not be extended if it has a tax debt.

14.11.If failed to fulfill the legal requirements of the competent authority authorized to conduct inspection demanding to comply its operation with requirements specified in legislation within the specified period, the special permit for importing alcoholic beverages shall be suspended for the purpose of eliminating the violations for the period of up to three months, and it shall be restored if the violations are eliminated.

14.12.The special permit for importing the alcoholic beverages shall be suspended in the following cases:

14.12.1.if the holder of the special permit is liquidated;

14.12.2.if the holder of the special permit submitted a request to terminate a special permit;

14.12.3.if it is determined by the competent authority that the documents specified in paragraph 14.5 of this Law was made falsely, or the documents contained false information;

14.12.4.if sold the alcoholic beverages without excise tax stamp specified in the paragraph 14.5 of this Law, or sold the alcoholic beverages by making falsely an excise tax stamp, or using a fake excise tax stamp, or having made them falsely under the order, or with fake excise tax stamp;

14.12.5.if assigned or transferred the excise tax stamp to others;

14.12.6.if failed to remove the violation within the term specified in paragraph 14.11 of this Law;

14.12.7.if imported alcoholic beverages that did not meet the requirements of technical regulations;

14.12.8.if failed to engage in importing activities of alcoholic beverages for the period of two or more years after the issuance of the special permit for importing alcoholic beverages;

14.12.9.if the special permit for the importing the alcoholic beverages was transferred or used by the others in the form of selling, gifting, renting, or pledging it.

14.13.Import and export of alcoholic beverages shall be carried out through border ports designated by the Government.

14.14.It shall be prohibited to import alcoholic beverages without a special permit, and/or by using another person's special permit.

14.15.If importing alcoholic beverages do not meet the quality and safety requirements, it shall be returned by the expense of the person concerned.

14.16.The relations in connection with the importing alcoholic beverages which are not regulated  by this Law shall be regulated by the Law on Permits.

/This paragraph was added by the law as of January 06, 2023/

CHAPTER FOUR

SALE AND SERVING OF THE ALCOHOLIC BEVERAGES

Article 15.The special permit for sale, and serving of the alcoholic beverages

15.1.The special permit for selling and serving of alcoholic beverages shall be issued, extended, suspended, restored, or revoked by the Governor of the aimag, capital city, and by the Governor of the free zone in the free zone in accordance in Article 151 of this Law within the number of special permits specified in paragraph 15.7 of this Law.

/This paragraph was amended by the law as of January 06, 2023/

15.2.The Government shall approve the procedure of issuing, extending, suspending, restoring, and revoking the alcoholic beverages for sale, and serving of them.

/This paragraph was invalidated by the law as of January 06, 2023/

15.3.The special permit for sale and serving of the alcoholic beverages shall be issued for the period of five years, and it can be extended for the same period each time, however, it shall not be extended for the period of more than five years.

/This paragraph was amended by the law as of January 06, 2023/

15.4.The holder of the special permit for sale and serving of alcoholic beverages shall sell the alcoholic beverages that meet the requirements of technical regulations and standards, have obtained the quality and safety assurance, as well as a certificate of conformity.

15.5.The procedure specified in paragraph 15.2 of this Law shall be adhered to in extending the term of special permit for sale and serving of the alcoholic beverages.

/This paragraph was invalidated by the law as of January 06, 2023/

15.6.It shall be prohibited to the holder of the special permit for the sale and serving of the alcoholic beverages from transferring the special permit to others in the form of selling, gifting, pledging, and renting, as well as changing the location to carry out the operation, except as specified in this Law.

15.7.The numbers of special permits for the sale and serving of alcoholic beverages shall be determined jointly by the state central administrative bodies in charge of food, health, and legal matters by taking into account of the number of people living in the respective territory, territory size, the criminal and public order situation, location of health, cultural and sports institutions, the students' school and dormitory, as well as  proposal of aimag and the Capital city.

15.8.The Governors of aimag and the Capital city may transfer their powers specified in paragraph 15.1 of this Law to the Governors of soum, district or lower level officials, however such transfer shall not be a ground to release them from the liabilities.  

15.9.The special permit for sale and serving of alcoholic beverages shall be issued to the person who connected with integrated database of registration and information of the taxation, and electronic payment receipt system, and does not have any overdue debt.

15.10.The other relations in connection with the sale and serving alcoholic beverages that are not regulated by this Law shall be regulated by the Law on Permits.

/This paragraph was added by the law as of January 06, 2023/

Article 151.Issuing the special permit for sale and serving alcoholic beverages

/This article was added by the law as of January 06, 2023/

151.1.A legal entity requesting for the special permit for sale and serving alcoholic beverages shall deliver the following documents electronically in addition to the documents specified in paragraphs 5.1 and 5.4 of the Law on Permits to the Governors of the respective aimag, the capital city, and the Governor of the free zone in the free zone territory:

151.1.1.official letter for requesting the special permit /clearly specify the type of service to be engaged in, the proper name, the locating address, and the communicating phone number/;

151.1.2.copy of state registration certificate of legal entity;

151.1.3.the opinion of the state inspector and the workplace issued by the competent authority authorized to implement the inspection on the engaging in the activities in the field of the service;

151.1.4.the fire report made by the state administrative body in charge of emergency matters in regards with the workplace where the respective activity to be carried out.

151.2.If the competent organization has documents specified in paragraph 151.1 of this Law, or they can be taken from the main or support system specified in the Law on Transparency of public information, they shall not demanded to be submitted by the citizen or legal entity.

151.3.The working group with duties to issue a conclusion on the matters of issuing the special permit shall be established by the order of Governors of aimag, the Capital city, and the Governor of the free zone in the free zone territory. The working group shall decide the checking of a completion of documents and conducting due diligence activities within the period specified in Article 5.2 of the Law on Permits, and deliver them to the competent person authorized to issue the special permit.

151.4.The Governors of aimag, the capital city, and the Governor of the free zone in the territory of the free zone shall issue a special permit for sale and serving of the alcoholic beverages in accordance with the Law on Permits to the legal entity meeting the requirements based on the conclusion of working group specified in paragraph 151.3 of this Law.

151.5.In case of refusal to issue a special permit, a notification stating the reasons shall be delivered to the legal entity within two working days after the decision.

Article 152.Extending a special permit for sale and serving of alcoholic beverages

/This article was added by the law as of January 06, 2023/

152.1.The holder of the special permit shall deliver the following documents in accordance with Article 5.5 of the Law on Permits to the competent person specified paragraph 15.1 of this Law:

152.1.1.an application requesting for extending the period;

152.1.2.definition of the police organization;

152.1.3.state supervisory inspector's conclusion.

Article 16.Types of the special permit for sale and serving of alcoholic beverages

16.1.A special permit for the sale of alcoholic beverages shall be issued to legal entities for profit engaging in the field of a trade.

16.2.The special permit for serving of alcoholic beverages shall be issued to legal entities for profit engaging in the field of food processing and service, and it shall have the following types:

16.2.1.to serve alcoholic beverages between 11.00 am to 10.00 pm;

16.2.2.to serve alcoholic beverages between 02.00 pm to 04.00 am.

16.3.An entity with a special permit specified in paragraph 16.2 of this Law may serve with alcoholic beverages containing up to 18 percent hardness of ethanol at places where organizing and/or broadcasting the public ceremonial events, art performances, trade fairs, international competitions and contests.

16.4.An entity with a special permit for sale and serving of alcoholic beverages shall make a contract with an organizer of the event specified in paragraph 16.3 of this Law.

16.5.While serving alcoholic beverages in the activities specified in paragraph 16.3 of this Law, the time limit shall be matched with the time specified in paragraph 16.2 of this Law.

16.6.The Cabinet member in charge of food matters shall approve the classification of services and their meeting requirements to be received a special permit specified in paragraphs 16.1 and 16.2 of this Law.

Article 17.Extending and suspending the special permit for sale and serving of alcoholic beverages

17.1.Based on the joint or individual opinions and conclusions of the competent authority conducting inspection, taxation and police organizations, and officials thereof, the special permit to sell or serve alcoholic beverages shall be suspended in the following cases:

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

17.1.1.if failed to fulfill the legal requirements of the competent authority conducting inspection demanded in regards with eliminating the detected violations, and complying its operation with the requirements specified in the legislation;

17.1.2.if failed to meet the conditions and requirements specified in the legislation to be imposed on the activities of  sale and serving alcoholic beverages;

17.1.3.if failed to fulfill voluntarily the penalty of fine to have imposed on the violation breaching the legislation on control of the circulation of alcohol beverages and combating alcoholism within the period specified in the law.

17.2.The special permit for sale and serving alcoholic beverages shall be suspended for up to three months in order to eliminate the violations specified in paragraph 17.1 of this Law, and it shall be restored if the violations to suspend are eliminated.

17.3.The period of suspension of the special permit can be extended for up to three months based on submitted request by the holder of the special permit and the opportunity to eliminate the detected violations.

Article 18.Revoking the special permit for sale and serving alcoholic beverages

18.1.The special permit for sale and serving alcoholic beverages shall be revoked in the following cases based on the opinions and conclusion of organizations and officials specified in Article 17 of this Law;

18.1.1.if the holder of special permit is liquidated;

18.1.2.if the holder of special permit submitted a request to terminate the special permit;

18.1.3.if it is determined by the decision of the competent authority that the documents specified in paragraph 6.1 of this Law was made falsely, or the documents contained false information;

18.1.4.if violated the date and time limit specified in the law three or more times in the period of three months;

18.1.5.if failed to remove the violation that was the ground for suspension of the special permit within the period specified in paragraph 17.2 of this Law, or committed the violation that caused the suspension of the special permit two or more times within the period of two months;

18.1.6.if sold and served the alcoholic beverages within the period of suspension of the special permit;

18.1.7.if the special permit is transferred to others in the form of sale, gift, pledge, or rent, or the location of operations is changed in cases other than those specified by the law;

18.1.8.if failed to implement the decision of the competent authority and officials on banning to sell and serve alcoholic beverages;

18.1.9.if violated the provision specified in paragraph 22.1 of this Law repeatedly within the period of three months;

18.1.10.if failed to carry out the activities specified in the special permit more than six months except the grounds of suspending the special permit;

18.1.11.if sold and served the alcoholic beverages that do not meet the requirements of the standard, quality, and safety, or do not have assurance, or without excise tax stamp, or sold the alcoholic beverages by making falsely an excise tax stamp, or using a fake excise tax stamp, or having made them falsely under the order, or by affixing the fake excise tax stamp, or sold the alcoholic beverages without issuing electronic payment receipts;

18.1.12.if failed to comply with the obligations to prevent from crimes and violations specified in paragraphs 30.1 and 30.2 of the Law on Prevention of crimes and violations;

18.1.13.others specified by the law.

Article 19.Prohibiting to sell and serve alcoholic beverages

19.1.The decision to ban the sale or service of certain types and/or all types of alcoholic beverages in a certain territory shall be made by the Governor of an aimag or the Capital city in a local area, or the Governor of a free zone in the territory of a free zone, and by the Government at the national level in the event of a situation specified in the Law on State of Emergency and the Law on Disaster Prevention, or in other cases where it is necessary.

Article 20.The forbidden places to sell and serve alcoholic beverages

20.1.Following places shall be forbidden to sell and serve alcoholic beverages:

20.1.1.the places and publicly possessed areas specified in sub-paragraphs 13.1.1, 13.1.2, and 13.1.4 of this Law;

20.1.2.in all types of public transport, except at designated points of aircraft and passenger trains;

20.1.3.inside a vehicle located in a gas station, a religious organization building, or a public property areas;

20.1.4.places other than designated areas at the train stop, road transportation stop, harbor port and the airport;

20.1.5.in places where public demonstrations, assemblies, sports events, competitions, and contests are being held, except specified in paragraph 16.3 of this Law;

20.1.6.inside environments of the workplace of an entity, except who has the special permit to sell and serve alcoholic beverages;

20.1.7.to serve alcoholic beverages containing ethanol with a hardness of more than 18 percent in apartments, their expansions, entrances, corridors, and basements floors unless the approved design of the building is designed and furnished for service purposes.

20.1.8.in places other than approved points in public places.

Article 21.Forbidden things when selling and serving alcoholic beverages

21.1.Following things shall be forbidden when selling and serving alcoholic beverages:

21.1.1.to sell and serve alcoholic beverages to a person who is under an age of 21, and/or who is under excessive consumption of alcoholic beverages;

21.1.2.to sell or serve alcoholic beverages that do not meet standards, quality, or safety requirements, or are not certified, or whose packaging does not meet the requirements specified in paragraph 12.7 of this Law;

21.1.3.to sell and serve alcoholic beverages without an excise tax stamp;

21.1.4.to sell, serve, or deliver alcoholic beverages using the electronic environment, communication tools, or self-service automatic devices by a person other than the holder of a special permit to sell alcoholic beverages;

21.1.5.to sell and serve alcoholic beverages which do not meet the requirements specified in paragraph 12.7 of this Law;

21.1.6.to sell and serve the alcoholic beverages from hand to hand, or without a special permit for selling and serving alcoholic beverages, or during a period of expiration and suspension of the special permit.

Article 22.Forbidden days to sell and serve alcoholic beverages

22.1.It shall be prohibited to sell or serve alcoholic beverages on the day of the election of the President of Mongolia, the State Great Khural of Mongolia, the Citizens Representatives Khurals of aimags, the Capital city, soums and districts, and on the day before and after the day of the election.

22.2.In addition to paragraph 22.1 of this Law, Governors of aimags, the Capital city, and free zones may decide to prohibit the sale or serving of alcoholic beverages in their respective jurisdiction in order to prevent crimes, violations, disasters, or accidents, or to prevent crimes or violations.

Article 23.Time limit of selling and serving the alcoholic beverages

23.1.Governors of Aimag, the capital city, and the Governor of the free zone shall determine the time limit of trade and service organizations with the special permits for selling and serving the alcoholic beverages in their respective territories.

23.2.Paragraph 23.1 of this Law shall not apply to the regime of duty-free shops.

Article 24.Special requirements for the holder of the special permit for selling and serving alcoholic beverages

24.1.The holder of the permit for the selling and serving alcoholic beverages shall have a hall dedicated for clients to consume the alcoholic beverages purchased by them.

24.2.The alcoholic beverages which was purchased from the holder of the special permit for serving alcoholic beverages shall be consumed in the hall specified in paragraph 24.1 of this Law.

24.3.The holder of the special permit for serving alcoholic beverages shall serve hot and cold snacks in the service hall, and the holder of the special permit specified in sub-paragraph 16.2.2 of this Law shall serve a drinking water to the clients free of charge.

24.4.State central administrative bodies in charge of food and health matters shall develop jointly the standards of serving alcoholic beverages, and the Government shall approve it.

24.5.In the alcoholic beverages service hall, the reminders about the harmful effects of driving and excessive consumption of alcoholic beverages, information about taxi and public transport services shall be posted.

Article 25.Responsible service of the alcoholic beverages

25.1.An employee of the holder of the special permit for serving alcoholic beverages who is responsible for serving to others shall be attended training on responsible service of alcoholic beverages.

25.2.A purpose of training of responsible service of alcoholic beverages shall have a purpose of developing a service approach aimed at creating awareness of the legislation, determining the age of the client, and preventing the client from overusing alcoholic beverages.

25.3.A training of responsible service of alcoholic beverages shall be organized by a non-profit legal entity, and 50% of the training fee shall be financed from the fund specified in paragraph 33.1 of this Law.

25.4.The procedure for conducting a training of responsible service of alcoholic beverages and standard fee amount for the training of responsible service of alcoholic beverages specified in paragraph 25.2 of this Law shall be approved by the Cabinet member in charge of legal affairs.

Article 26.Verifying the documents before selling and serving alcoholic beverages

26.1.An employee of the holder of the special permit for selling and serving alcoholic beverages shall have a right to verify the documents of a client.

26.2.If there is a ground that a client is under the age of 21, the employee specified in paragraph 26.1 of this Law shall verify the client's document in person, and/or by using technology in order to check whether the client reached the age permitted by law or not before selling and serving alcoholic beverages.

26.3.An employee specified in paragraph 26.1 shall not sell and serve an alcoholic beverages, if the client does not have any documents, or refused to be checked his/her documents.

26.4.An employee specified in paragraph 26.1 shall have a right not to sell and serve an alcoholic beverages, if the client made an action which shows the excessive consumption of alcoholic beverages by him/her.

26.5.The documents specified in paragraph 26.1 of this Law shall include the citizen's identification card, foreign passport, and driver's license, and the client can prove his or her age by using electronic devices.

Article 27.Liability of the holder of the special permit for selling and serving alcoholic beverages

27.1.The holder of the special permit which sold or served alcoholic beverages shall be liable for the damages caused to others due to the sale and serving of the alcoholic beverages to the person under the age of 21 or to the person who is excessively consumed the alcoholic beverages.

27.2.The fact that the holder of the special permit did not properly fulfill the obligations stipulated in paragraph 26.2 of this Law, and not knowing that the client is under the legal age shall not be a ground for exemption from liability.

CHAPTER FIVE

USE OF ALCOHOLIC BEVERAGES

Article 28.Prohibiting the use alcoholic beverages

28.1.Following persons shall be forbidden to use alcoholic beverages:

28.1.1.a person who is driving vehicles;

28.1.2.a person who is under the age of 21;

28.1.3.a person who is pregnant;

28.2.It shall be prohibited to demand others to use the alcoholic beverages. The person who demanded the consumption of alcoholic beverages may be held liable for the harm caused to others due to drunkenness by forcing others to consume alcoholic beverages..

CHAPTER SIX

COMBATING ALCOHOLISM

Article 29.Prohibiting the activities to increase the use of alcoholic beverages

29.1.The following activities in connection with the alcoholic beverages shall be prohibited:

29.1.1.to place and make advertisement of alcoholic beverages during sport, cultural, art, and public events and broadcasting programs;

29.1.2.to sell the alcoholic beverages containing ethanol with a hardness of 38% or more, to announce discounts and incentives when serving by them, to sell and serve them with discounted prices and conditions, and to use the advertisements with the content of describing the incentives and discounts;

29.1.3.to serve alcoholic beverages free of charge in the form of samples and models, to dine others, and to organize tasting by the holder of the special permit for selling and serving the alcoholic beverages;

29.1.4.to serve unlimited amount of alcoholic beverages at one price;

29.1.5.to reward with alcoholic beverages, to pay with it instead of salary, and to organize the games, festivals, and lottery which involves the alcoholic beverages;

29.1.6.to advertise the alcoholic beverages by using the alcoholic beverages and the name, logo, trademark, or image of an alcoholic beverage factory in the press, media, film, internet, wall boards, posters, advertisements, food menus, passenger's tickets or other physical form with the exception specified in paragraph 141.5 of the Law on Advertising;

29.1.7.to produce and sell the alcoholic beverages without an excise tax stamp, or to make falsely an excise tax stamp, to use or to be made under order a fake excise tax stamp, and to sell alcoholic beverages affixed with a fake excise tax stamp.

29.2.It shall be prohibited to purchase alcoholic beverages by the funds of the state owned and state partially owned legal entities, or organizations being financed by state, and local budget, other than organizing the state ceremonies and external events of honor.

Article 30.Advertisements against alcoholism

30.1.A relation to advertise the alcoholic beverages via the media and press shall be regulated by the Law on Advertising.

Article 31.Coercive rehabilitation

31.1.The coercive rehabilitation of the person used the alcoholic beverages excessively shall be regulated by the specialized law.

Article 32.Treatment

32.1.Relations in connection with the coercive treatment of a person who has been diagnosed with alcohol addiction by the opinion of a medical institution, but who avoids treatment voluntarily, shall be regulated by the specialized law.

32.2.The funds specified in paragraph 33.1 of this Law may be used for the purposes of care and service provided for in the Law on compulsory administrative treatment of a person addicted to alcohol or drugs and the Law on Compulsory Rehabilitation of a person who has consumed alcohol excessively.

Article 33.Funds for supporting the combat against alcoholism, and preventive actions

33.1.The following activities specified in paragraph 213.1 of the Law on Government Special funds shall be financed by the assets of the fund for the supporting the combat against alcoholism and preventive actions /hereinafter referred to as the "Fund"/:

33.1.1.to fight against alcoholism and promote publicly its harmful effects;

33.1.2.50 percent of training fee of the responsible service of the alcoholic beverages;

33.1.3.to deliver the necessary care and services to the population aimed at combating the detrimental effects of intoxication, drug addiction and screen addiction;

33.1.4.to increase access to buildings, equipment and other care and services to be provided for persons who have consumed excessive alcohol;

33.1.5.other activities against detrimental effects and consumption of alcohol and fighting against alcoholism.

33.2.The fund shall operate next to the Cabinet member in charge of legal matters, and the office of the fund shall operate next to the state central administrative body in charge of legal matters.

33.3.The fund shall have Board of directors, and the Board of directors shall include equal numbers of representatives of state bodies and the public.

33.4.The supervisory committee specified in paragraph 25.5 of the Law on Government Special funds shall control the expenditure and operation of the fund, and the members of the committee shall be at least two-thirds of the representatives of public.

33.5.Public representation specified in paragraph 33.4 of this Law shall include representatives of non-profit legal entities representing the holders of the special permit for producing and importing alcoholic beverages.

33.6.Relations in connection with the collecting, spending, reporting a performance and controlling over the fund assets shall be regulated by the Law on Government Special Funds.

Article 34.Issuing and spending the spirit, and controlling over them

34.1.The Cabinet members in charge of food, finance, budget, legal and health matters shall jointly approve the procedure on distributing, issuing, and consuming the spirit to be used for the foods and technical purposes, and controlling over them.

34.2.The state central administrative body in charge of food matters shall approve the minimum amount of alcohol to be produced each year.

CHAPTER SEVEN

TRANSITIONAL ARRANGEMENTS AND MISCELLANEOUS

Article 35.Controliing over production, sale, service, and consumption

35.1.Following organizations, and officials shall control over the circulation of alcoholic beverages within the scope of their powers issued by the legislation:

35.1.1.state central administrative body in charge of food matters;

35.1.2.all levels of governors, and governor of free zones;

35.1.3.tax authority;

35.1.4.specialized inspection organization;

/This paragraph was invalidated by the law as of November 11, 2022/

35.1.5.customs authority;

35.1.6.police organization;

35.1.7.management of legal entities;

35.1.8.state organization in charge of consumer right protection;

35.1.9.others specified by the law.

Article 36.Obtaining information about violations

36.1.State competent authorities may obtain the information in regards with violations of producing, passing through customs border, and selling the alcoholic beverages illegally in accordance the Law on prevention of crimes and violations under payment.

Article 37.Paying taxes and duties, and an excise tax stamp

37.1.The special permit holder for producing, importing, selling, and serving alcoholic beverages, and a legal entity being engaged in exporting activities of alcoholic beverages shall pay taxes and duties in accordance the legislation.

37.2.Alcoholic beverages sold and served to others in the territory of Mongolia, except for export and customs guaranteed zones, shall have an excise tax stamp, and it shall be prohibited to sell and serve alcoholic beverages without special tax stamps, to make, use, or to be made by order the excise tax stamps falsely, to sell alcoholic beverages with fake excise tax stamps, and to sell alcoholic beverages without electronic payment receipts.

Article 38.Database

38.1.There shall be an electronic database containing the registration of the special permit holders for producing, importing, selling, and serving alcoholic beverages, and other relevant information thereto.

38.2.The electronic database shall be connected to the integrated database of registration and information of taxation, and the database of the activities of customs.

38.3.All types of alcoholic beverages shall be produced and imported, as well as inserted into the free zone and duty-free shops shall be registered in the integrated database of registration and information of taxation by using codes with unique electronic data that meet international standards based on the electronic payment receipts and customs declarations until the final consumer by every stage of production, import, and sale.

38.4.Following information shall be registered in the database specified in paragraph 38.3 of this Law:

38.4.1.name of manufacturer;

38.4.2.name of person which sold;

38.4.3.name of importer in case of importation;

38.4.4.date of manufacture;

38.4.5.quantities and amounts of manufacture;

38.4.6.date of customs declaration, in case of importation;

38.4.7.in case of importation, the customs assessment reflected in customs declaration;

38.4.8.amount of paid excise tax;

38.4.9.amount of sold price.

38.5.The person who purchased alcoholic beverages can access the information specified in paragraph 38.4 of this Law through the electronic payment receipt system which he/she uses.

38.6.The state central administrative body in charge of food matters shall carry out the creation and usage of the electronic database specified in paragraph 38.1 of this Law.

38.7.The Cabinet member in charge of food, finance, budget, and legal matters shall approve jointly the procedure on creating, using, and enriching the database specified in paragraph 38.1 of this Law.

Article 39.Liabilities to be imposed on the violators of the Law

39.1.If the act of an official who violates this Law does not constitute criminal nature, he/she shall be held liable as provided in the Law on Civil Service.

39.2.An individual or a legal entity who breached this Law shall be subject to liability in accordance with the Criminal Code or Law on Violations.

Article 40.Transitional arrangement

40.1.Article 12 of this Law shall not apply to alcoholic beverages produced before this Law enters into force.

40.2.Paragraphs 12.1 and 12.6 of Article 12 of this Law shall enter into force on January 1, 2026.

40.3.Sub-paragraphs 14.5.4 and 14.6.2, and Articles 15, 16 of this Law shall enter into force on July 1, 2023.

40.4.The Government shall approve the special permit specified in paragraph 5.1 of this Law within the July 1, 2023.

40.5.Sub-paragraph 20.1.7 of this Law shall not apply to legal entities with a special permit operating in places prohibiting from serving of alcoholic beverages containing 18% or more ethanol hardness as specified in the respective provision of this Law until January 1, 2025.

40.6.It shall be prohibited to issue a special permit newly until approving the number of special permit specified in paragraph 15.7 of this Law.

40.7.The special permit for sell and serve alcoholic beverages issued under the Law on Combating Alcoholism approved on January 28, 2000 shall be extended until the numbers of special permits will be approved in accordance with paragraph 15.7 of this Law.

40.8.The regulations specified in paragraphs 5.2 and 5.3 of this Law shall not apply to a person who obtained a special permit for producing alcoholic beverages before enactment of this Law, and the special permit shall be extended in accordance with the procedures specified in this Law.

40.9.In the period after the approval of the numbers of special permits specified in Article 15 of this Law, the special permit for sell and serve alcoholic beverages issued under the Law on Combating Alcoholism, approved on January 28, 2000, shall be considered invalid on the date of expiration of their terms, and the matter whether to issue special permits to the legal entities that submitted the requests shall be decided according to the procedures specified in this Law.

Article 41.Entry into force of the Law

41.1.This Law shall enter into force on January 1, 2023.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ZANDANSHATAR.G