A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн цахим мэдээллийн сан хариуцсан байгууллагаас үйлчилгээ үзүүлэх журам/, /ЗХХАЭ №24. 2022.08.25/
Бүлэг: 1979

ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

Дугаар А/35

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.14а дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Төрийн цахим мэдээллийн сан хариуцсан байгууллагаас үйлчилгээ үзүүлэх журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэ журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг "Үндэсний дата төв" УТҮГ /М.Баттулга/, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус яамны Цахим хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Билэгдэмбэрэл/-т тус тус үүрэг болгосугай.

3.Энэ журам батлагдсантай холбогдуулан Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын /хуучнаар/ даргын 2020 оны А/39 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Үйлчилгээний журам батлах тухай" журмыг хүчингүй болгосугай.

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД

БӨГӨӨД ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ХАРИЛЦАА

ХОЛБООНЫ САЙДЫН ҮҮРЭГ ХАРИУЦАГЧ    Л.ЭНХ-АМГАЛАН