A

A

A

Бүлэг: 1979

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2022 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр

Дугаар А/145

Улаанбаатар хот

Жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2681 дүгээр зүйлийн 2681.1.8, 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.4 дэх заалт, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Дэлхийн гаалийн байгууллагаас "Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем"-ийн Жагсаалтад оруулсан 2022 оны 351 багц нэмэлт, өөрчлөлт, Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар зарим үндэсний кодод оруулсан 8 удаагийн нэмэлт, өөрчлөлттэй холбоотойгоор "Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт"-ыг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 300, 2018 оны А/20, 2019 оны А/212, А/266, 2020 оны А/34, А/114, А/130, А/166, 2021 оны А/171, А/248 дугаар тушаалуудыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын дэд даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Г.Энхтайван/-д даалгасугай.

ДАРГА Б.АСРАЛТ