A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

Дугаар 371

Улаанбаатар хот

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 15.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

"Засгийн газрын үндэсний хороо, комисс, үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай" Засгийн газрын 2022 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 350 дугаар тогтоолын 27 дугаар хавсралтаар баталсан "Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн"-ийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Д.АМАРБАЯСГАЛАН

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2023 оны 10 сарын 18 өдөр

Дугаар 383

Улаанбаатар хот

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1, Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1."Засгийн газрын үндэсний хороо, комисс, үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай" Засгийн газрын 2022 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 350 дугаар тогтоолын 27 дугаар хавсралтаар баталсан "Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн"-ийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2.Мөн тогтоолын тогтоох хэсгийн "Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 15.2," гэснийг "Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 20.2," гэж өөрчилсүгэй.

3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Тогтоолын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай" Засгийн газрын 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 371 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД Б.БАТ-ЭРДЭНЭ