A

A

A

Бүлэг: 1979

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр

Дугаар А/341

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсгийн 6.2 дахь заалт, Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, Гаалийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.2 дахь заалт, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2022 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.Захиргааны Ерөнхий хуульд нийцүүлэх, эрхийн актын зохицуулалтын уялдааг сайжруулах зорилгоор шинэчлэн боловсруулсан "Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам"–ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны "Журам батлах тухай" 388 дугаар тушаал, 2014 оны "Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай" А/53 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

3.Энэ журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн бүрдүүлэлтийн газар /Д.Зоригоо/-т даалгасугай.

ДАРГА Р.ОТГОНЖАРГАЛ