A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

Дугаар 491

Улаанбаатар хот

ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Төрийн албаны тухай хуулийн 57.7, 57.8-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1."Журам батлах тухай" Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 382 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам"-ын 2 дахь заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

"2.Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг тухайн төрийн албан хаагчийн төрийн байгууллагад ажилласан хугацааг харгалзан түүний албан тушаалын сарын үндсэн цалингаас дор дурдсан хувиар бодож олгоно:

Төрийн алба хаасан хугацаа (жилээр, сараар)

Албан тушаалын сарын үндсэн цалингаас бодох хувь

2 дахь жил (13 – 24 сар)

1

3 дахь жил (25 – 36 сар)

2

4 дэх жил (37 – 48 сар)

3

5 дахь жил (49 – 60 сар)

4

6 дахь жил (61 – 72 сар)

5

7 дахь жил (73 – 84 сар)

6

8 дахь жил (85 – 96 сар)

7

9 дэх жил (97 – 108 сар)

8

10 дахь жил (109 – 120 сар)

9

11 дэх жил (121 –132 сар)

10

12 дахь жил (133 – 144 сар)

11

13 дахь жил (145 – 156 сар)

12

14 дэх жил (157 – 168 сар)

13

15 дахь жил (169 – 180 сар)

14

16 дахь жил (181 – 192 сар)

15

17 дахь жил (193 – 204 сар)

16

18 дахь жил (205 – 216 сар)

17

19 дэх жил (217 – 228 сар)

18

20 дахь жил (229 – 240 сар)

19

21 дэх жил (241 – 252 сар)

20

22 дахь жил (253 – 264 сар)

21

23 дахь жил (265 – 276 сар)

22

24 дэх жил (277 – 288 сар)

23

25 дахь жил (289 – 300 сар)

24

26 ба түүнээс дээш жил (301 ба түүнээс дээш сар)

25

2.Энэ тогтоолыг 2023 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Т.АЮУРСАЙХАН