A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2023 оны 05 сарын 04 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь байгаль, үндэсний онцлог бүхий түүх, соёлын өвд тулгуурласан тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, эдийн засаг, нийгмийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд төр, иргэн, хуулийн этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Аялал жуулчлалын хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Аялал жуулчлалын хууль тогтоомж нь Иргэний хууль, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хуулиар Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг зохицуулна.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."аялал жуулчлал" гэж хүн өөрийн байнга оршин суудаг газар нутгаасаа өөр газарт 90 хоног хүртэлх хугацаагаар суралцах, ажил хөдөлмөр эрхлэхээс бусад зорилгоор аялан явахыг;

4.1.2."аялал жуулчлалын бүсийн менежментийн төлөвлөгөө" гэж аялал жуулчлалын бүсийн байгалийн нөөц, түүх, соёлын дурсгалыг хамгаалах, зохистой ашиглах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн богино болон дунд хугацааны төлөвлөгөөг;

4.1.3."аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ" гэж аялал жуулчлалын байгууллагаас жуулчинд санал болгож байгаа аяллын явцад шаардагдах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг;

4.1.4."аялал жуулчлалын дэд бүтэц" гэж нисэх буудал, зам, тээвэр, эрчим хүч, ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж, улсын, олон улсын, орон нутгийн чанартай авто зам дагуух үйлчилгээний байгууламж, тэмдэг тэмдэглэгээ, харилцаа, холбоо, мэдээлэл технологийн цахим дэд бүтцийг;

4.1.5."аялал жуулчлалын нөөц" гэж аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд ашиглах байгалийн тогтоц, амьтан, ургамал, түүх, палеонтологи, археологи, шашин, соёлын биет болон биет бус өв, өв тээгчийг;

4.1.6."аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага" гэж байр сууц, тээвэр, хоол үйлдвэрлэл, үзмэр, үзвэр үйлчилгээ, жуулчны мэдээллийн төв зэрэг жуулчинд зориулсан үйлчилгээ эрхэлж байгаа хуулийн этгээдийг;

4.1.7."аяллын агент" гэж тур оператор болон аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зуучлан борлуулж байгаа хуулийн этгээдийг;

4.1.8."жуулчин" гэж энэ хуулийн 4.1.1-д заасан аялал жуулчлалд хамрагдаж байгаа хүнийг;

4.1.9."жуулчны хөтөч-тайлбарлагч" гэж жуулчинд үндэсний түүх, соёл, өв уламжлал, зан заншил, байгаль, газар зүйн онцлог болон шаардлагатай бүх мэдээллийг хүргэж, аяллыг хөтлөн явуулах энэ хуульд заасан шаардлага хангасан хүнийг;

4.1.10."нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал" гэж тухайн орон нутгийн иргэд, нөхөрлөл жуулчинд энэ хуулийн 11.1-д заасан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэхийг;

4.1.11."отоглох цэг" гэж аялал жуулчлалын эрэлт, байгаль орчны даацад нийцүүлэн хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэхэд зориулагдсан, өөрийн стандарт бүхий, жуулчинд зориулсан түр байрлах үйлчилгээний цогц орчныг;

4.1.12."тур оператор" гэж аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг төлөвлөн бүрдүүлж, шууд, эсхүл аяллын агентаар дамжуулан худалдан борлуулах, аялал зохион байгуулах хуулийн этгээдийг;

4.1.13."тусгай сонирхлын аялал жуулчлал" гэж тусгай мэргэжлийн ур чадвар, техник хэрэгсэл шаардсан аялал жуулчлалыг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

5 дугаар зүйл.Аялал жуулчлалын үйлдвэрлэл

Хэвлэх

5.1.Аялал жуулчлалын үйлдвэрлэл нь аялал жуулчлалын үндсэн ба дагалдах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс бүрдэнэ.

5.2.Аялал жуулчлалын үндсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд дараах үйлчилгээ хамаарна:

5.2.1.жуулчныг байр сууцаар хангах үйлчилгээ;

5.2.2.зорчигч тээврийн үйлчилгээ;

5.2.3.аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бий болгох, хөгжүүлэх үйлчилгээ.

5.3.Аялал жуулчлалын дагалдах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд дараах үйлчилгээ хамаарна:

5.3.1.хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ;

5.3.2.аялал жуулчлалын мэдээлэл, зар сурталчилгааны үйлчилгээ;

5.3.3.спортын арга хэмжээ, үзмэр болон урлаг, соёлын бусад үйлчилгээ;

5.3.4.жуулчинд зориулсан гар урлалын болон бусад худалдаа үйлчилгээ.

5.4.Төрөөс экспортын үйлдвэрлэлд үзүүлэх дэмжлэг, хөнгөлөлтөд аялал жуулчлалын байгууллагын гадаадын жуулчинд үзүүлсэн энэ хуулийн 5.2, 5.3-т заасан үйлчилгээ нэгэн адил хамаарна.

6 дугаар зүйл.Аялал жуулчлалын байгууллага

Хэвлэх

6.1.Аялал жуулчлалын байгууллага нь аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг жуулчинд үзүүлэх зорилго бүхий, Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан ашгийн төлөө хуулийн этгээд байна.

6.2.Аялал жуулчлалын байгууллагыг дараах байдлаар ангилна:

6.2.1.тур оператор;

6.2.2.аяллын агент;

6.2.3.аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага.

6.3.Энэ хуулийн 6.2.1, 6.2.2-т зааснаас бусад байгууллага эрсдэл бүхий аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэх тохиолдолд энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдэд бүртгүүлсэн байна.

6.4.Тур оператор, аяллын агент энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдэд бүртгүүлсэн байна.

6.5.Энэ хуулийн 6.2.3-т заасан аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагын ангилал, зэрэглэлийг тогтоох, олгох, бууруулах, хүчингүй болгох болон уг үйл ажиллагааны үйлчилгээний хөлстэй холбоотой журмыг Засгийн газар батална.

6.6.Энэ хуулийн 6.5-д заасан журмын дагуу аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагын зэрэглэлийг энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд олгоно.

6.7.Аялал жуулчлалын байгууллага байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй, соёлын биет өвийн бүрэн бүтэн байдал, хэлбэр, шинж чанарыг алдагдуулж, гэмтээх байдлаар аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

6.8.Аялал жуулчлалын байгууллага татварын цахим төлбөрийн систем, татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд холбогдон үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд бараа, ажил, үйлчилгээ үзүүлэх бүрд цахим төлбөрийн баримт олгоно.

7 дугаар зүйл.Тур оператор

Хэвлэх

7.1.Тур оператор дараах үйл ажиллагааг эрхэлнэ:

7.1.1.аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг төлөвлөн бүрдүүлж шууд, эсхүл аяллын агентаар дамжуулан худалдан борлуулах, аялал зохион байгуулах;

7.1.2.жуулчдад зориулсан соёл, урлаг, олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах, худалдан борлуулах;

7.1.3.виз авахтай холбогдсон болон аяллын бусад бичиг баримтын бүрдүүлэлт хийх;

7.1.4.агаарын, төмөр замын болон бусад тээврийн хэрэгслээр зорчих тасалбар /тийз/-ын захиалга хийх, тасалбар /тийз/ худалдан борлуулах.

7.2.Тур оператор дараах үүрэгтэй:

7.2.1.Монгол Улсын хууль тогтоомж, түүх, соёл, зан заншлын талаар жуулчинд үнэн зөв, бодит мэдээлэл өгөх;

7.2.2.аялал жуулчлалын мэдээллийн санд үйл ажиллагааныхаа статистик мэдээллийг маягтын дагуу тогтоосон хугацаанд ирүүлэх;

7.2.3.аяллыг баталсан хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулах, түүнд хяналт тавих, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж ажиллах;

7.2.4.байгаль, түүх, соёлын биет өвийг хамгаалахад шаардлагатай арга хэмжээ авч, гарсан зөрчлийн талаар холбогдох байгууллагад мэдэгдэх;

7.2.5.жуулчны аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг авах;

7.2.6.байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй, хүн амын эрүүл мэнд, уламжлалт зан заншилд харшлахгүй аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлэх;

7.2.7.бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон байгууллагынхаа үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл авах боломжийг цахим орчинд бүрдүүлсэн байх;

7.2.8.хуульд заасан бусад үүрэг.

8 дугаар зүйл.Аяллын агент

Хэвлэх

8.1.Аяллын агент дараах үйл ажиллагааг эрхэлнэ:

8.1.1.тур операторын болон аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зуучлан худалдан борлуулах үйл ажиллагаа;

8.1.2.энэ хуулийн 7.1.3, 7.1.4-т заасан үйл ажиллагаа.

8.2.Аяллын агент энэ хуулийн 7.1.1-д заасан үйл ажиллагааг эрхлэхийг хориглоно.

9 дүгээр зүйл.Аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага

Хэвлэх

9.1.Аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага дараах шаардлагыг хангаж ажиллана:

9.1.1.тухайн үйлчилгээний техникийн зохицуулалт, стандартын шаардлагыг хангасан үйлчилгээ үзүүлэх;

9.1.2.үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа техникийн зохицуулалт, стандарт, үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардлагатай бусад мэдээллийг өөрийн албан ёсны цахим хуудас, мэдээллийн самбар, мэдээллийн бусад хэрэгсэл ашиглан нээлттэй, ил тод байршуулах.

10 дугаар зүйл.Жуулчны хөтөч-тайлбарлагч

Хэвлэх

10.1.Аялал жуулчлалын мэргэжилтэй, эсхүл хөтөч-тайлбарлагчийн сургалтад хамрагдаж, энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдэд бүртгүүлж үнэмлэх авсан хүн жуулчны хөтөч-тайлбарлагчийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

10.2.Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал эрхлэхэд энэ хуулийн 10.1-д заасан шаардлага хамаарахгүй.

10.3.Жуулчны хөтөч-тайлбарлагч дараах үүрэгтэй:

10.3.1.энэ хуульд заасны дагуу олгосон үнэмлэх, энгэрийн тэмдэг хэрэглэх;

10.3.2.жуулчныг хууль тогтоомж, үндэсний түүх, соёлын дурсгалт зүйл, өв уламжлал, зан заншлын талаар үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах;

10.3.3.аялал жуулчлалын байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрмийг дагаж мөрдөх.

10.4.Энэ хуулийн 10.1-д заасан жуулчны хөтөч-тайлбарлагчид үнэмлэх олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох болон мэргэжлийн ур чадварын зэрэглэл тогтоох журмыг аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

10.5.Энэ хуулийн 10.4-т заасан жуулчны хөтөч-тайлбарлагчид үнэмлэх олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох болон мэргэжлийн ур чадварын зэрэглэл тогтоох чиг үүргийг энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдэд шилжүүлж болно.

11 дүгээр зүйл.Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал

Хэвлэх

11.1.Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалд жуулчинд зориулсан дараах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хамаарна:

11.1.1.нүүдэлчдийн соёл, ахуй, зан заншлыг танилцуулан сурталчлах;

11.1.2.зочны гэрээр үйлчлэх;

11.1.3.ердийн хөсгөөр үйлчлэх;

11.1.4.энэ хуулийн 5.3-т заасан аялал жуулчлалын дагалдах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэх.

11.2.Төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал хөгжүүлэхийг дэмжиж ажиллана.

11.3.Улсын болон орон нутгийн аялал жуулчлалын бүсэд нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал эрхлэхэд энэ хуулийн 16.15-д заасан бүсийн төлөвлөлтийг баримтална.

11.4.Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг эрхлэгч нь эрх бүхий байгууллагаас баталсан техникийн зохицуулалт, стандартыг үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

12 дугаар зүйл.Тур операторын бүртгэл

Хэвлэх

12.1.Энэ хуулийн 6.4-т заасны дагуу нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд тур операторыг дараах ангиллаар бүртгэнэ:

12.1.1.Монгол Улсаас бусад улс руу хийх аялал жуулчлалын үйлчилгээ;

12.1.2.бусад улсаас Монгол Улс руу хийх аялал жуулчлалын үйлчилгээ;

12.1.3.энэ хуулийн 12.1.1, 12.1.2-т заасан аялал жуулчлалын үйлчилгээг хамтад нь эрхлэх олон улсын аялал жуулчлалын үйлчилгээ;

12.1.4.дотоодын аялал жуулчлалын үйлчилгээ.

12.2.Тур оператороор бүртгүүлэхдээ дараах мэдээллийг ирүүлнэ:

12.2.1.аялал жуулчлалын мэргэжлийн ажилтны мэдээлэл;

12.2.2.бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдээлэл;

12.2.3.цахим төлбөрийн баримтын систем, татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд холбогдсон талаарх мэдээлэл;

12.2.4.хариуцлагын даатгалд хамрагдсан талаарх мэдээлэл.

13 дугаар зүйл.Аялал жуулчлалын гэрээ

Хэвлэх

13.1.Аялал жуулчлалын байгууллага жуулчинтай аялал жуулчлалын гэрээ байгуулахдаа Иргэний хуулийн 370-379 дүгээр зүйлд заасан журмыг баримтална.

13.2.Хууль болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол жуулчин, аялал жуулчлалын байгууллагын хооронд аялал жуулчлалын гэрээтэй холбогдон гарсан маргааныг энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн дэргэдэх эвлэрүүлэн зуучлагчаар шийдвэрлүүлж болно.

14 дүгээр зүйл.Даатгал

Хэвлэх

14.1.Тур оператор, аяллын агент нь үйл ажиллагаандаа алдаа гаргасны улмаас үйлчлүүлэгчид учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх зорилгоор хариуцлагын даатгалд заавал даатгуулна.

14.2.Өндөр уулын авиралт, спорт агнуур, олзворын ан, усны гүнд шумбах, авто спорт, нисдэг тэрэгний аялалд оролцох жуулчин, жуулчны хөтөч-тайлбарлагч, мэргэшсэн сургагч багш, зааварлагч гэнэтийн ослын даатгалд заавал даатгуулна.

14.3.Энэ хуулийн 14.2-т зааснаас бусад эрсдэл бүхий аялалд оролцох жуулчин, жуулчны хөтөч-тайлбарлагч, мэргэшсэн сургагч багш, зааварлагч гэнэтийн ослын даатгалд даатгуулж болно.

14.4.Энэ хуулийн 14.2-т заасан даатгалд хамруулах үйл ажиллагааг аялал жуулчлалын байгууллага хариуцан зохион байгуулна.

14.5.Энэ хуулийн 14.1, 14.2-т заасан даатгалын эрсдэл, нөхцөл, үнэлгээ, хяналт тавих журмыг аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран батална.

15 дугаар зүйл.Жуулчны аюулгүй байдал

Хэвлэх

15.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт жуулчны аюулгүй байдлыг цагдаагийн байгууллага, аялал жуулчлалын байгууллага хангана.

15.2.Жуулчны аюулгүй байдалд жуулчны хувийн аюулгүй байдал, өмч хөрөнгө болон Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4.1.11, 4.1.12-т заасан мэдээллийг хадгалах, хамгаалах үйл ажиллагаа хамаарна.

15.3.Жуулчин эрсдэлт нөхцөл байдалд орсон, сураггүй алга болсон тохиолдолд эрэн хайх, аврах ажиллагааг тухайн орон нутгийн онцгой байдлын алба Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасны дагуу шуурхай эхлүүлнэ.

15.4.Энэ хуулийн 6.2-т заасан аялал жуулчлалын байгууллага нь жуулчинд байгалийн гамшигт үзэгдэл, аливаа гэмтэл, халдварт өвчин, тахал болон шаардлагатай бусад тохиолдолд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх нөхцөл боломжийг бий болгосон байна.

15.5.Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага жуулчинд учирч болзошгүй аюул, халдварт өвчин, тахал болон зорчиход аюултай газар, байршлын жагсаалтыг гарган аялал жуулчлалын байгууллага, жуулчинд мэдээлэх бөгөөд өөрийн албан ёсны цахим хуудсанд тухай бүр байршуулах үүрэгтэй.

15.6.Жуулчин аяллын явцад эрсдэлт нөхцөлд орсон, гэмт хэргийн хохирогч болсон, гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон, албадлагын арга хэмжээ авагдсан тохиолдолд аялал жуулчлалын байгууллага тухайн хэрэг, зөрчлийг боломжит богино хугацаанд шийдвэрлүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллана.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС

16 дугаар зүйл.Аялал жуулчлалын бүс

Хэвлэх

16.1.Монгол Улс тодорхой газар нутгийг тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх зорилгоор орон зайн зохистой төлөвлөлтийг бий болгосон аялал жуулчлалын бүстэй байна.

16.2.Аялал жуулчлалын бүсийг дараах байдлаар ангилна:

16.2.1.улсын аялал жуулчлалын бүс;

16.2.2.орон нутгийн аялал жуулчлалын бүс.

16.3.Улсын аялал жуулчлалын бүсийг тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, аялал жуулчлалын салбарт байгаль, түүх, соёлын өв, аялал жуулчлалын нөөцийг хамгаалах зорилгод нийцүүлэн Засгийн газраас тогтоож, хилийн заагийг батална.

16.4.Улсын аялал жуулчлалын бүсийн хилийн заагийг тогтоохдоо газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хорооны саналыг авна.

16.5.Улсын аялал жуулчлалын бүсэд аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа, газар ашиглалтад холбогдох техникийн зохицуулалт, стандартыг мөрдөх бөгөөд түүнд нийцсэн менежментийн төлөвлөгөөтэй байна.

16.6.Энэ хуулийн 16.5-д заасан менежментийн төлөвлөгөө, бүсийн аялал жуулчлалын маршрутыг аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

16.7.Аймаг, нийслэлийн аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан нэгж орон нутгийн аялал жуулчлалын бүсийн хилийн заагийг аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нийцүүлэн боловсруулах бөгөөд аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал баталж, газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системд болон энэ хуулийн 27.1-д заасан аялал жуулчлалын мэдээллийн санд хүргүүлнэ.

16.8.Орон нутгийн аялал жуулчлалын бүс нь менежментийн төлөвлөгөөтэй байна. Орон нутгийн аялал жуулчлалын бүсийн газар зохион байгуулалтын асуудлыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ.

16.9.Улсын аялал жуулчлалын бүсэд хамаарах аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд аялал жуулчлалын газрын ашиглалт, хамгаалалтын асуудлыг тусгаж хэрэгжүүлэхдээ энэ хуулийн 16.5-д заасан техникийн зохицуулалт, стандартыг мөрдөнө.

16.10.Энэ хуулийн 16.8-д заасан орон нутгийн аялал жуулчлалын бүсийн менежментийн төлөвлөгөөг аймаг, нийслэлийн аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан нэгж боловсруулж, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал батална.

16.11.Улсын аялал жуулчлалын бүсийн менежментийг аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, орон нутгийн аялал жуулчлалын бүсийн менежментийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга хариуцан зохион байгуулна.

16.12.Аялал жуулчлалын бүсийн менежментийг бүхэлд нь, эсхүл тодорхой хэсгийг гэрээний үндсэн дээр хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлж болно.

16.13.Орон нутгийн аялал жуулчлалын бүсийн хилийн заагийг тогтоохдоо улсын аялал жуулчлалын бүсийн хилийн заагтай давхцуулж тогтоохыг хориглоно.

16.14.Улсын аялал жуулчлалын бүстэй орон нутгийн аялал жуулчлалын бүс давхацсан тохиолдолд тухайн хэсгийг холбогдох иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал хүчингүй болгоно.

16.15.Улсын болон орон нутгийн аялал жуулчлалын бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага болон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал эрхлэгч хоорондын орон зайн төлөвлөлтөд холбогдох техникийн зохицуулалт, стандартыг заавал дагаж мөрдөнө.

17 дугаар зүйл.Отоглох цэг

Хэвлэх

17.1.Улсын аялал жуулчлалын бүс болон улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт аялал жуулчлалын эрэлт, байгаль орчны даацыг үндэслэн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага отоглох цэг байгуулах байршлыг тогтооно.

17.2.Энэ хуулийн 17.1-д заасан улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт байгуулах отоглох цэгийг улсын төсвийн, тухайн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны, олон улсын төслийн болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулна.

17.3.Энэ хуулийн 17.1-д заасан улсын тусгай хамгаалалттай газарт байрлах отоглох цэгийн менежментийг тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа хэрэгжүүлэх бөгөөд менежментийг гэрээний үндсэн дээр хуулийн этгээд, орон нутгийн иргэнээр гүйцэтгүүлж болно.

17.4.Энэ хуулийн 17.1-д заасан улсын аялал жуулчлалын бүс нь улсын тусгай хамгаалалттай газартай давхцаагүй тохиолдолд тухайн аялал жуулчлалын бүс дэх отоглох цэгийн менежментийг гэрээний үндсэн дээр хуулийн этгээд, орон нутгийн иргэнээр гүйцэтгүүлж болно.

17.5.Энэ хуулийн 17.4-т заасан отоглох цэгийн менежментийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх этгээдийг аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага сонгон шалгаруулна.

17.6.Энэ хуулийн 17.1-д заасан улсын тусгай хамгаалалттай газарт байрлах отоглох цэгийн үйлчилгээний хураамж авах, зарцуулахтай холбогдсон харилцааг Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулиар зохицуулна.

17.7.Отоглох цэг нь байнгын, эсхүл түр байж болох бөгөөд стандартын шаардлага хангасан байна.

17.8.Отоглох цэгт олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг Цагдаагийн албаны тухай хуулиар зохицуулна.

18 дугаар зүйл.Хил орчмын аялал жуулчлал

Хэвлэх

18.1.Хил орчмын аялал жуулчлалаар гадаадын иргэн Монгол Улс руу нэвтрэх асуудлыг хөрш улстай харилцан тохиролцож, Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр шийдвэрлэнэ.

18.2.Хил орчмын аялал жуулчлалын нутаг дэвсгэрт энэ хуулийн 18.1-д заасан гадаадын иргэн зорчих маршрутыг хууль зүйн болон аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.

18.3.Энэ хуулийн 18.2-т заасан маршрутын дагуу хил орчмын аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг энэ хуулийн 12.1.2, 12.1.3-т заасан ангиллаар бүртгүүлсэн тур оператор эрхэлнэ.

18.4.Энэ хуулийн 18.3-т заасан тур оператор хилийн зурвасын аюулгүй байдлыг хангах зорилгын хүрээнд улсын хил хамгаалах байгууллагатай гэрээ байгуулж ажиллана.

18.5.Хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон журмыг Засгийн газар батална.

18.6.Энэ хуулийн 18.3-т заасан тур оператор хил орчмын аялал жуулчлалын үйлчилгээ авч байгаа жуулчны тоон мэдээллийг энэ хуулийн 27.1-д заасан аялал жуулчлалын мэдээллийн санд хүргүүлнэ.

Тайлбар:Энэ зүйлд заасан "хил орчмын аялал жуулчлалын нутаг дэвсгэр" гэж хил залгаа улстай хиллэж байгаа аймгийн нутаг дэвсгэрийг ойлгоно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТАЛААР ТӨРИЙН БОЛОН НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГА, МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООНЫ БҮРЭН ЭРХ

19 дүгээр зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

19.1.Засгийн газар аялал жуулчлалын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

19.1.1.аялал жуулчлалын талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

19.1.2.Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хороог байгуулах;

19.1.3.бүс нутгийг хамарсан аялал жуулчлалын олон улсын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргах;

19.1.4.аялал жуулчлалын салбарт гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, зохистой харьцааг бий болгох;

19.1.5.энэ хуулийн 6.5, 18.5, 20.4-т заасан журмыг батлах.

20 дугаар зүйл.Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хорооны бүрэн эрх

Хэвлэх

20.1.Энэ хуулийн 19.1.2-т заасан Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хороо /цаашид "Үндэсний хороо" гэх/ дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

20.1.1.аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх асуудлаар санал гаргах;

20.1.2.Монгол Улсыг бусад улсад сурталчлах үйл ажиллагааг нэгдсэн зохион байгуулалтаар удирдах;

20.1.3.аялал жуулчлалын асуудлаар салбар дундын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах;

20.1.4.иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн агаарын зорчигч тээврийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

20.2.Үндэсний хороог Ерөнхий сайд тэргүүлэх бөгөөд байгаль орчин, аялал жуулчлалын, төсөв, санхүүгийн, эдийн засгийн, тээврийн, эрчим хүчний, гадаад харилцааны, хууль зүйн болон соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас санал болгосон тус бүр нэг, энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс санал болгосон таван гишүүнээс бүрдэнэ.

20.3.Үндэсний хороо орон тооны бус байх бөгөөд гишүүдийг Ерөнхий сайд томилж, чөлөөлнө.

20.4.Үндэсний хорооны ажиллах журмыг Засгийн газар батална.

21 дүгээр зүйл.Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

21.1.Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага аялал жуулчлалын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

21.1.1.аялал жуулчлалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх;

21.1.2.дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх;

21.1.3.олон улсад аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх бодлого боловсруулах;

21.1.4.аялал жуулчлалын талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавих;

21.1.5.аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр улсын болон олон улсын хэмжээнд аялал жуулчлалын байгууллага хоорондын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, хамтран ажиллах;

21.1.6.аялал жуулчлалын салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, мэргэжлийн сургалт, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр холбогдох иргэн, хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх;

21.1.7.аялал жуулчлалын бүсийн нөөц, даацыг тогтоох, аялал жуулчлалын бүсэд үйл ажиллагаа явуулах аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал эрхлэгчийн тоо, байршлыг тогтоох, тэдгээрийн нэгдсэн бүртгэлийг хөтлөх;

21.1.8.Монгол Улсыг сурталчлах ажлыг холбогдох чиг үүргийн төрийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах;

21.1.9.аялал жуулчлалын үйлчилгээний салбарт олон улсын стандартыг нэвтрүүлж байгаа аялал жуулчлалын байгууллагыг бодлогоор дэмжих;

21.1.10.төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн төслийг төлөвлөх, төслийн санал гаргах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээний хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих;

21.1.11.аялал жуулчлалын дэд бүтцийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх;

21.1.12.тусгай сонирхлын аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг зохицуулах журмыг батлах;

21.1.13.энэ хуулийн 10.4, 14.5-д заасан журмыг батлах.

22 дугаар зүйл.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

22.1.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал аялал жуулчлалын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

22.1.1.нутаг дэвсгэртээ аялал жуулчлалын талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих, Засаг даргын тайланг хэлэлцэх;

22.1.2.нутаг дэвсгэрийнхээ тодорхой хэсгийг аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэх шийдвэр гаргах.

23 дугаар зүйл.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын бүрэн эрх

Хэвлэх

23.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга аялал жуулчлалын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

23.1.1.аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах;

23.1.2.аялал жуулчлалын хууль тогтоомж, холбогдох бусад хууль, дүрэм, журам, техникийн зохицуулалт, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах;

23.1.3.харьяалах нутаг дэвсгэртээ аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэх;

23.1.4.харьяалах нутаг дэвсгэртээ аялал жуулчлалыг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлоготой уялдуулан төлөвлөгөө боловсруулах, зохих шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд санал оруулах, хэрэгжүүлэх;

23.1.5.харьяалах нутаг дэвсгэртээ байгуулах аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагад газар эзэмших зөвшөөрлийг аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тогтоосон нөөц, даац, тоо, байршлыг баримтлан зохих хууль тогтоомжийн дагуу гэрээ байгуулж, олгох;

23.1.6.аялал жуулчлалын мэдээллийн санг хөтлөх;

23.1.7.аймаг, нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагддаг аялал жуулчлалын арга хэмжээний товыг өмнөх оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө зарлах, уг арга хэмжээг зохион байгуулах, удирдлагаар хангах;

23.1.8.улсын аялал жуулчлалын бүсэд гүйцэтгэж байгаа аялал жуулчлалын бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;

23.1.9.орон нутгийн аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авах;

23.1.10.шаардлагатай тохиолдолд харьяалах нутаг дэвсгэртээ жуулчны мэдээллийн төв байгуулах;

23.1.11.байгаль, түүх, соёлын өв бүхий аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлан таниулах, хадгалж, хамгаалах;

23.1.12.харьяалах нутаг дэвсгэртээ аялал жуулчлалын байгууллага, жуулчны үйл ажиллагаанаас үзүүлэх сөрөг үр дагаврыг багасгах, арилгах арга хэмжээ авах;

23.1.13.харьяалах нутаг дэвсгэртээ улсын болон олон улсын чанартай авто замын дагуу аялал жуулчлалын үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, жуулчинд үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд хамтран ажиллах;

23.1.14.аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлагыг харгалзан аймаг, нийслэлд аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан нэгж, эсхүл ажилтан ажиллуулах.

24 дүгээр зүйл.Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

24.1.Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал аялал жуулчлалын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

24.1.1.энэ хуулийн 16.2.1, 16.2.2-т заасан аялал жуулчлалын бүсийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

24.1.2.нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсгийг орон нутгийн аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэх саналаа аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлэх.

25 дугаар зүйл.Сум, дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрх

Хэвлэх

25.1.Сум, дүүргийн Засаг дарга аялал жуулчлалын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

25.1.1.харьяалах нутаг дэвсгэртээ аялал жуулчлалын арга хэмжээг зохион байгуулах, орон нутгаа сурталчлах;

25.1.2.сум, дүүргийн соёл, спорт, олон нийтийн арга хэмжээг аялал жуулчлалын үйл ажиллагаатай уялдуулан зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх;

25.1.3.нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;

25.1.4.жуулчны аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг харьяалах нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллага, нутгийн иргэдтэй хамтран зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

25.1.5.орон нутгийн иргэдийн өв соёлын үнэт зүйлс, гар урлал, уламжлалт соёлыг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгон хөгжүүлэх зорилгоор орон нутагт хөрөнгө оруулалт татах нөхцөлийг хангах;

25.1.6.харьяалах нутаг дэвсгэртээ аяллын маршрутын дагуу тэмдэг тэмдэглэгээ, нэгдсэн хаягжуулалт бий болгох.

26 дугаар зүйл.Аялал жуулчлалын мэргэжлийн холбоо

Хэвлэх

26.1.Аялал жуулчлалын мэргэжлийн холбоо нь тур оператор, аяллын агент, аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага, жуулчны хөтөч-тайлбарлагч, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал эрхлэгчийн нэгдэл бүхий, ашгийн төлөө бус нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд байна.

26.2.Аялал жуулчлалын мэргэжлийн холбоо нь аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд оролцогчдыг сургалт, зөвлөгөө, мэдээлэл, мэргэжлийн арга зүйгээр хангах, аялал жуулчлалын байгууллагын ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг батлах болон энэ хуульд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

26.3.Аялал жуулчлалын мэргэжлийн холбооны дүрэм, удирдлагын бүтэц, санхүүжилт, зохион байгуулалтын бусад асуудлыг бүх гишүүдийн хурлаар бие даан шийдвэрлэнэ.

26.4.Аялал жуулчлалын мэргэжлийн холбоо тухайн жилийн үйл ажиллагааны тайлангаа дараа оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж, олон нийтэд нээлттэй мэдээлнэ.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

27 дугаар зүйл.Аялал жуулчлалын мэдээллийн сан

Хэвлэх

27.1.Аялал жуулчлалын салбарын судалгаа, шинжилгээ, статистик мэдээллийн нэгдсэн сан /цаашид "Аялал жуулчлалын мэдээллийн сан" гэх/-г аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага цахим хэлбэрээр бүрдүүлнэ.

27.2.Аялал жуулчлалын мэдээллийн сан дараах мэдээллээс бүрдэнэ:

27.2.1.хууль тогтоомжийн болон салбарын хүний нөөцийн мэдээлэл;

27.2.2.дотоодын болон олон улсын жуулчны тоон мэдээлэл;

27.2.3.аялал жуулчлалын байгууллагын бүртгэл, мэдээлэл;

27.2.4.улсын, орон нутгийн, хил орчмын аялал жуулчлалын бүс, маршрутын мэдээлэл;

27.2.5.олон улсын, улсын болон орон нутгийн чанартай авто зам дагуух үйлчилгээний байгууламжийн мэдээлэл;

27.2.6.энэ хуулийн 17 дугаар зүйлд заасан отоглох цэгийн мэдээлэл;

27.2.7.энэ хуулийн 15.5-д заасан жуулчдад учирч болзошгүй аюул, халдварт өвчин, тахал болон зорчиход аюултай газар, байршлын талаарх мэдээлэл.

27.3.Аялал жуулчлалын мэдээллийн сан нийтэд нээлттэй байна.

28 дугаар зүйл.Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд тавих хяналт

Хэвлэх

28.1.Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд тавих хяналт дараах төрөлтэй байна:

28.1.1.аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд тавих төрийн хяналт;

28.1.2.аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд тавих олон нийтийн хяналт.

29 дүгээр зүйл.Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд тавих төрийн хяналт

Хэвлэх

29.1.Аялал жуулчлалын хууль тогтоомжийн биелэлтэд аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, бүх шатны Засаг дарга эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хяналт тавина.

29.2.Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, орон нутгийн аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан нэгж нь бүх шатандаа аялал жуулчлалын нөөцийг хамгаалах, бүрдүүлэх, зүй зохистой ашиглахад хяналт тавина.

29.3.Энэ зүйлд заасан аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд тавих төрийн хяналтыг энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдэд шилжүүлж болно.

30 дугаар зүйл.Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд тавих олон нийтийн хяналт

Хэвлэх

30.1.Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд тавих олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх талаар иргэн, хуулийн этгээд дараах эрх эдэлнэ:

30.1.1.аялал жуулчлалын хууль тогтоомж зөрчсөн тухай өргөдөл, гомдлыг эрх бүхий байгууллагад гаргаж, шийдвэрлүүлэх;

30.1.2.аялал жуулчлалын хууль тогтоомж зөрчигдсөнтэй холбоотойгоор учирсан хохирлыг арилгуулах талаар харьяалах шүүхэд нэхэмжлэл гаргах.

31 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

31.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

31.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

32 дугаар зүйл.Шилжилтийн үеийн зохицуулалт

Хэвлэх

32.1.Энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах хурлыг аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан журмын дагуу аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хууль батлагдсан өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор зохион байгуулна.

32.2.Энэ хууль батлагдахаас өмнө байгуулагдан аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа тур оператор, аяллын агент, аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага хамтран энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулна.

32.3.Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 32.1-д заасан хуралд оролцох байгууллагыг нээлттэй бүртгэх ба тур оператор, аяллын агент, аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагын зохистой харьцааг хангаж хурлыг зохион байгуулна.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.11.07-ны өдрийн орчуулга)        Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

 

May 4, 2023                                      Ulaanbaatar city

ON TOURISM

/Revised edition/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law shall be to govern relations arising between the State, citizens, and legal entities connected with tourism activities, to develop sustainable tourism based on historical and cultural heritage with characteristics of nature and national uniqueness, to increase economic and social benefits.

Article 2.Tourism legislation

2.1.The tourism legislation shall consist of the Civil Code, the Law on the Protection of Cultural Heritage, the Law on Special Funds of the Government, the Law on Specially Protected Areas, the Law on the Legal Status of Foreign Nationals, this Law, and other legislative acts enacted in conformity therewith.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, provides otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of the application of the Law

3.1.This Law shall regulate tourism activities in the territory of Mongolia.

Article 4.Definitions of the terms of Law

4.1.The terms used in this Law shall have the following meanings:

4.1.1."Tourism" shall mean travel by individuals at the territory other than their permanent residence up to 90 days for purposes other than studying or working;

4.1.2."Tourism area management plan" shall mean a short- and medium-term plan aimed at the protection and appropriate use of natural resources, historical and cultural memorials of the tourist area, reduction and prevention of negative impacts, and development of sustainable tourism;

4.1.3."Tourism products and services" shall mean the products and services required during the trip being offered by the tourism organization to tourists;

4.1.4."Tourism infrastructure" shall mean airports, roads, transportation, energy, water supply, sanitary facilities, service facilities along national, international, and local auto roads, signs and markings, communication, connection, and information technology electronic infrastructure;

4.1.5."Tourism resources" shall mean a natural formation, animals, plants, tangible and intangible heritage of history, paleontology, archeology, religion, and culture, and heritage bearers to be used in tourism activities;

4.1.6."Tourism service organization" shall mean a legal entity providing services for tourists such as accommodation, transportation, food production, exhibition, sightseeing services, and tourist information centers;

4.1.7."Travel agency" shall mean a legal entity that sells products and services of tour operators and tourism service organizations;

4.1.8."Tourist" shall mean a person participating in tourism as specified in sub-paragraph 4.1.1 of this Law;

4.1.9."Tourist guide-interpreter" shall mean a person who meets the requirements of this Law to conduct a tour and provide tourists with characteristics of national history, culture, heritage, tradition, customs, nature, geography, and all the necessary information;

4.1.10."Local community-based tourism" shall mean local citizens and community providing products and services to tourists as specified in paragraph 11.1 of this Law;

4.1.11."camping point" shall mean a complex environment of temporary locating services dedicated to the tourists, having its own standards, designed to implement waste management in accordance with tourism demand and environmental capacity;

4.1.12."Tour operator" shall mean a legal entity that plans and completes tourism products and services, sells them directly or through a travel agency, and organize the tours;

4.1.13."Special interest tourism" shall mean tourism that requires special professional skills and equipment.

CHAPTER TWO

TOURISM ACTIVITIES

Article 5.Tourism production

5.1.Tourism production shall consist of main and secondary tourism products and services.

5.2.The main tourism products and services shall include the following services:

5.2.1.accommodation services for tourists;

5.2.2.passenger transportation service;

5.2.3.services to create and develop tourism products and services.

5.3.The secondary products and services shall include the following services:

5.3.1.food production and service;

5.3.2.tourism information and advertising services;

5.3.3.sports events, exhibitions and other art, cultural services;

5.3.4.handicrafts and other commercial services for tourists.

5.4.The support and discounts to be provided by the State for export products shall also apply to services provided by tourism organizations to foreign tourists as stated in paragraphs 5.2 and 5.3 of this Law.

Article 6.Tourism organization

6.1.A tourism organization shall be a non-profit legal entity established under the laws of Mongolia with the purpose of providing tourism products and services to tourists.

6.2.Tourism organizations shall be classified as follows:

6.2.1.tour operator;

6.2.2.travel agency;

6.2.3.tourism service organization.

6.3.In case of provision of risky tourism products and services, organizations other than those specified in sub-paragraphs 6.2.1 and 6.2.2 of this Law shall be registered as public legal entities specified in paragraph 26.1 of this Law.

6.4.Tour operators and travel agency shall be registered as public legal entities specified in paragraph 26.1 of this Law.

6.5.The procedure in connection with establishing, issuing, reducing or revoking the classification and ranking of tourism service organizations specified in sub-paragraph 6.2.3 of this Law and the service fees for the respective activities shall be approved by the Government.

6.6.In accordance with the procedure specified in paragraph 6.5 of this Law, the ranking of the tourism service organization shall be issued by the public legal entity specified in paragraph 26.1 of this Law.

6.7.It shall be prohibited to tourism organizations from carrying out tourism activities in the manner that have a negative impact on the environment, loss or damage the integrity, form, or characteristics of tangible cultural heritage.

6.8.The tourism organization shall operate its activities upon connecting to the electronic tax payment system and integrated database of tax registration and information, and shall issue an electronic payment receipt for every product, work, or service provided.

Article 7.Tour operator

7.1.The tour operator shall perform the following activities:

7.1.1.to plan and complete tourism products and services, sell them directly or through a travel agency, and organize tours;

7.1.2.to organize and sell cultural, art, and public events for tourists;

7.1.3.to complete the documentation for obtaining visas and other travel documents;

7.1.4.to book and sell tickets for air, railway, and other means of transportation.

7.2.The tour operator shall have the following obligations:

7.2.1.to provide accurate and factual information to tourists on the legislation, history, culture, and customs of Mongolia;

7.2.2.to submit statistical data of their activities to the tourism database within the specified period according to the form;

7.2.3.to organize the tour according to the approved program, monitor them, and work upon developing a risk management plan;

7.2.4.to take necessary measures to protect the tangible heritage of nature, history, and culture, and inform relevant authorities in regards with committed violations;

7.2.5.to take measures to ensure the safety of tourists;

7.2.6.to provide tourism products and services that do not have a negative impact on the environment, and do not have contradiction with the health of the population and traditional customs;

7.2.7.to provide an opportunity to obtain information about products, services and activities of the organization in a digital environment;

7.2.8.other obligations provided by law.

Article 8.Travel agency

8.1.The travel agency shall perform the following activities:

8.1.1.activities of selling products and services of tour operators and tourism service organizations.;

8.1.2.activities specified in sub-paragraphs 7.1.3 and 7.1.4 of this Law.

8.2.It shall be prohibited to the travel agency from engaging in activities specified in sub-paragraph 7.1.1 of this Law.

Article 9.Tourism service organization

9.1.The tourism service organization shall work upon complying with the following requirements:

9.1.1.to provide services that meet the requirements of technical regulations and standards of the respective service;

9.1.2.to place openly and transparently technical regulations and standards being adhered to in its operation, and other information necessary for conducting its activities using its official website, information board, and other means of information.

Article 10.Tourist guide-interpreter

10.1.A tourist guide-interpreter service shall be provided by a person who has a tourism profession or has undergone training as a guide-interpreter, registered with a public legal entity specified in paragraph 26.1 of this Law and obtained an identification card thereto.

10.2.The requirements specified in paragraph 10.1 of this Law shall not apply to local community-based tourism.

10.3.Tourist guide-interpreter shall have the following obligations:

10.3.1.to use the identification card and badge issued in accordance with this Law;

10.3.2.to provide tourists with accurate and factual information on the legislation, national historical and cultural memorials, heritage, tradition, and customs;

10.3.3.to comply with code of ethics of employees of tourism organizations.

10.4.The procedure for issuing, extending, suspending, restoring, and revoking the identification card to the tourist guides-interpreters specified in paragraph 10.1 of this Law, and determining their level of professional competence shall be approved by the Cabinet member in charge of tourism matters.

10.5.The functions on issuing, extending, suspending, restoring, and revoking the identification card to the tourist guides-interpreters, and determining their level of professional competence specified in paragraph 10.4 of this Law may be transferred to the public legal entity specified in paragraph 26.1 of this Law.

Article 11.Local community-based tourism

11.1.Local community-based tourism shall include the following products and services for tourists:

11.1.1.to introduce and promote the culture, lifestyle and customs of nomads;

11.1.2.to serve with guest house;

11.1.3.to serve with ordinary carriages;

11.1.4.to provide tourism secondary products and services stated in paragraph 5.3 of this Law.

11.2.The State and local self-governing bodies shall support the development of local community-based tourism.

11.3.For conducting local community-based tourism in State and local tourism areas, the regional planning provided for in paragraph 16.15 of this Law shall be applied.

11.4.The local community-based tourism operator shall apply in its activities technical regulations and standards approved by the competent authority.

Article 12.Registration of Tour operator

12.1.According to paragraph 6.4 of this Law, a public legal entity shall register a tour operator in the following categories:

12.1.1.tourism services from Mongolia to other countries;

12.1.2.tourism services from other countries to Mongolia;

12.1.3.international tourism services for the joint operation of tourism services specified in sub-paragraphs 12.1.1 and 12.1.2 of this Law;

12.1.4.domestic tourism services.

12.2.When registering as a tour operator, it shall submit the following information:

12.2.1.information of tourism professional employees;

12.2.2.information on products and services;

12.2.3.information on connection to the electronic payment receipt system and integrated database on tax registration and information;

12.2.4.information on coverage of liability insurance.

Article 13.Tourism agreement

13.1.When concluding a tourism agreement with a tourist, the tourism organization shall be obliged to comply with the procedure stated in Articles 370-379 of the Civil Code.

13.2.Unless otherwise stated in the law or the agreement, the dispute arisen between the tourist and the tourism organization in connection the tourism agreement may be resolved by the mediator next to the public legal entity stated in paragraph 26.1 of this Law.

Article 14.Insurance

14.1.Tour operators and travel agency shall be insured to liability insurance in order to compensate for damages caused to customers due to errors in their operations.

14.2.Tourists, tourist guides-interpreters, qualified trainers and instructors participating in high mountain climbing, sport hunting, game hunting, deep water diving, motor sports and helicopter tours shall be insured in sudden accident insurance mandatorily.

14.3.Tourists, tourist guides- interpreters, qualified trainers and instructors who participate in tours with risks other than those stated in paragraph 14.2 of this Law may be insured in sudden accident insurance.

14.4.The tourism organization shall be responsible for organizing the insurance coverage activities stated in paragraphs 14.2 of this Law.

14.5.The risks, conditions, assessment, and control procedures of the insurances specified in paragraphs 14.1 and 14.2 of this Law shall be approved jointly by the state central administrative body in charge of tourism matters and the Financial Regulatory Commission.

Article 15.Tourist safety

15.1.The security of tourists in the territory of Mongolia shall be ensured by the police office and tourism organizations.

15.2.Tourist security shall include the personal safety and property of tourists, as well as the storage and protection of information stated in sub-paragraphs 4.1.11 and 4.1.12 of the Law on Personal Data Protection.

15.3.In the event that a tourist is in a dangerous situation or goes missing, the local emergency department shall promptly initiate search and rescue operations in accordance with Article 18 of the Law on Disaster Protection.

15.4.The tourism organization specified in paragraph 6.2 of this Law shall have created conditions and opportunities to provide first aid to tourists in the event of a natural disaster, any injury, infectious disease, epidemic, or other necessary cases.

15.5.The state central administrative body in charge of tourism matters shall be obliged to inform tourism organizations and tourists of potential dangers, infectious diseases, epidemics, and places and locations that are dangerous for travel and shall upload it to its official website from time to time.

15.6.In the event that a tourist is in a risky situation during the tour, became a victim of a crime, was involved in a crime or violation, or coercive measures were taken, the tourism organization shall take the necessary measures to resolve the case or violation in the shortest possible time.

CHApTER THREE

TOURISM AREA

Article 16.Tourism area

16.1.Mongolia shall have a tourism area established the proper spatial planning in order to develop sustainable tourism in certain areas, to attract foreign and domestic investments, and to diversify and develop tourism products and services.

16.2.Tourism area shall be classified as follows:

16.2.1.state tourism area;

16.2.2.local tourism area.

16.3.The state tourism area shall be established by the Government and the borders shall be approved in accordance with the goals of developing sustainable tourism and protecting natural, historical, and cultural heritage in the tourism sector, and tourism resources.

16.4.When determining the borders of the state tourism area, the opinion of the state central administrative body in charge of land matters and the National Committee for Tourism Development shall be taken.

16.5.The technical regulations and standards related to tourism activities and land use shall be adhered to in the state tourism area, and it shall have management plans in accordance with them.

16.6.The management plan specified in paragraph 16.5 of this Law and regional tourism route shall be approved by the state central administrative body in charge of tourism matters.

16.7.The unit in charge of tourism matters of the aimag and the Capital city shall develop the boundaries of the local tourism area in accordance with the land management plan of the aimag and the Capital city, and it shall be approved by the Citizens' Representatives Khurals of the aimag and the Capital city and submitted to the integrated electronic management system of the unified land fund and to the tourism database specified in paragraph 27.1 of this Law.

16.8.The local tourism area shall have a management plan. Land management issues in local tourist areas shall be resolved in accordance with the land development plans of aimags, the Capital city, soums, and districts.

16.9.When implementing the use and protection of tourism areas upon reflecting them in the land management plans of aimags, the Capital city, soums, and districts which belongs to the state tourism areas, the technical regulations and standards specified in paragraph 16.5 of this Law shall be applied.

16.10.The local tourism area management plan specified in paragraph 16.8 of this Law shall be developed by the unit in charge of tourism matters of the aimag and the Capital city, and approved by the Citizens' Representatives Khurals of the aimag and the Capital city.

16.11.The management of state tourism areas shall be organized by the state central administrative body in charge of tourism matters, and the management of local tourism areas shall be organized by the Governors of aimags and the Capital city.

16.12.Management of a tourist area can be carried out by a legal entity in whole or in part on the basis of an agreement.

16.13.When determining the boundaries of local tourism areas, it shall be prohibited to determine it in duplicate with the borders of state tourism areas.

16.14.In the event that the local tourism area overlaps with the state tourism area, the respective section shall be annulled by the Citizens' Representatives Khurals.

16.15.The relevant technical regulations and standards shall be adhered in to spatial planning between tourism service organizations operating in state and local tourism areas and local community-based tourism operators.

Article 17.Camping point

17.1.Based on the demand for tourism and environmental capacity, the state central administrative body in charge of the environment matters shall determine the location of the establishment of camping points in the state tourism areas and lands under state special protection.

17.2.The camping point to be established in the lands under state special protection stated in paragraph 17.1 of this Law shall be established with the investment of the state budget, the administration of the respective area under state special protection, international projects, and the private sector.

17.3.The management of camping points to be located in areas under state special protection stated in paragraph 17.1 of this Law shall be carried out by the administration of protection of specially protected areas, and management may be performed by legal entities or local citizens on the basis of an agreement.

17.4.If the state tourist area specified in paragraph 17.1 of this Law does not coincide with the lands under state special protection, the management of the camping points in the respective tourist area may be carried out by a legal entity or a local citizen on the basis of an agreement.

17.5.The state central administrative body in charge of tourism matters shall carry out the selection process of the entity to be performed the management of the camping point on the basis of the agreement stated in paragraph 17.4 of this Law.

17.6.Relations in connection with receiving and spending fees for camping point services located in lands under special state protection stated in paragraph 17.1 of this Law shall be regulated by the Law on Specially Protected Areas.

17.7.The camping point may be permanent or temporary and it shall comply with requirements of the standards.

17.8.Relations in connection with the maintenance of public safety at camping points shall be regulated by the Law on Police Office.

Article 18.Border tourism

18.1.The issue of the entry of foreign citizens into Mongolia under the border tourism shall be negotiated by mutual agreement with neighboring country, and resolved in accordance with the international treaty of Mongolia.

18.2.The travel route for foreign citizens in the border tourism area stated in paragraph 18.1 of this Law shall be jointly approved by the Cabinet members in charge of legal and tourism matters.

18.3.According to the route stated in paragraph 18.2 of this Law, tour operators registered under the categories stated in sub-paragraphs 12.1.2 and 12.1.3 of this Law shall conduct border tourism activities.

18.4.The tour operator specified in paragraph 18.3 of this Law shall enter into an agreement with the state border protection organization in order to ensure the security of the border area.

18.5.The Government shall approve the procedure for organizing tourism activities in the border area and ensuring their security.

18.6.The tour operator specified in paragraph 18.3 of this Law shall submit the statistical data of tourists receiving border tourism services to the tourism database stated in paragraph 27.1 of this Law.

Interpretation: In this article, the term "border tourism area" shall mean the territory of the aimag bordering the neighboring country.

CHAPTER FOUR

Powers of state and local self-governing bodies and professional associations on tourism

Article 19.Government powers

19.1.The Government shall exercise the following powers in relation to tourism:

19.1.1.to organize the implementation of state policies and legislation on tourism;

19.1.2.to establish the National Committee for Tourism Development;

19.1.3.to make decisions on the implementation of international tourism projects and events covering the region;

19.1.4.to support foreign and domestic investment in the tourism sector and to create appropriate ratios;

19.1.5.to approve the procedures stated in paragraphs 6.5, 18.5, and 20.4 of this Law.

Article 20.Powers of the National Committee for Tourism Development

20.1.The National Committee for Tourism Development (hereinafter referred to as the "National Committee") stated in sub-paragraph 19.1.2 of this Law shall exercise the following powers:

20.1.1.to make proposals on the development and implementation of tourism development policies;

20.1.2.to manage the promotion of Mongolia in other countries through a unified organization;

20.1.3.to provide coordination and unified management of inter-sectoral activities on tourism issues;

20.1.4.to support the increase of air passenger transport based on the proposal of the state central administrative body in charge of civil aviation matters.

20.2.The National Committee shall be headed by the Prime Minister, and it shall consist of one member each nominated by the state central administrative bodies in charge of environment, tourism, budget, finance, economy, transport, energy, foreign relations, legal and cultural matters, and five members nominated by the public legal entity stated in paragraph 26.1 of this Law.

20.3.The National Committee shall be non-staff, and members shall be appointed and dismissed by the Prime Minister.

20.4.The working procedure of the National Committee shall be approved by the Government.

Article 21.Powers of the state central administrative body in charge of tourism matters

21.1.The state central administrative body in charge of tourism matters shall exercise the following powers in relation to tourism:

21.1.1.to develop and implement policies to develop the tourism production and increase working places;

21.1.2.to develop and implement policies to develop domestic tourism;

21.1.3.to develop policies to increase the competitiveness of international tourism;

21.1.4.to organize the implementation of state policies, legislation and government decisions in the field of tourism, and monitor their implementation;

21.1.5.to coordinate and cooperate the activities between tourism organizations at the national and international level in the field of tourism development;

21.1.6.to prepare human resources in the tourism sector, to provide with professional management, to cooperate with relevant citizens and legal entities in the field of professional training and research work, and support them;

21.1.7.to determine the resources and capacity of the tourist area, to determine the number and location of local community-based tourism operators, and the tourism service organizations operating in the tourist area, and maintain their unified register;

21.1.8.to organize the promotion of Mongolia in cooperation with relevant State organizations in charge of;

21.1.9.to support through the policy to tourism organizations that being introduced international standards in the field of tourism services;

21.1.10.to plan public and private partnership projects, make project proposals, ensure the implementation of public and private partnership agreements, and monitor them;

21.1.11.to support the creation of tourism infrastructure;

21.1.12.to approve of procedure governing special interest tourism activities;

21.1.13.to approve the procedures specified in paragraphs 10.4 and 14.5 of this Law.

Article 22.Powers of the Citizens' Representatives Khurals of aimag and the Capital city

22.1.The Citizens' Representatives Khurals of aimag and the Capital city shall exercise the following powers in relation to tourism:

22.1.1.to monitor the implementation of the States policies and legislation regarding tourism in the territory of their jurisdiction, and discuss the governor's report;

22.1.2.to make a decision to develop a certain part of their territory as a tourism area.

Article 23.Powers of Governors of aimags and the Capital city

23.1.Governors of aimags and the Capital city shall exercise the following powers in relation to tourism:

23.1.1.to ensure the implementation of State policy on tourism development;

23.1.2.to ensure the implementation of tourism legislation, other relevant laws, rules, procedures, technical regulations and standards;

23.1.3.to develop tourism infrastructure on the territory of their jurisdiction;

23.1.4.to develop a plan in accordance with the policy of regional tourism development in the territory under their jurisdiction, submit proposals to the Citizens' Representatives Khurals at the appropriate level, and implement them;

23.1.5.to grant land possession permits to tourism service organizations to be established in their respective territories upon concluding a contract in accordance with relevant legislation by adhering to the resources, capacity, quantity, and location determined by the state central administrative body in charge of tourism matters;

23.1.6.to maintain a tourism database;

23.1.7.to announce the dates of tourism events to be organized at the level of aimags and the Capital city before October 1 of the previous year, to organize the respective event, and provide with management thereto;

23.1.8.to support tourism development activities being carried out in the state tourism area;

23.1.9.to take measures to increase the competitiveness of local tourism;

23.1.10.if necessary, to establish a tourist information center in the territory under their jurisdiction;

23.1.11.to promote, preserve, and protect tourism products and services with natural, historical, and cultural heritage;

23.1.12.to take measures to reduce or eliminate the negative consequences due to tourism organizations and tourist activities in the territory under their jurisdiction;

23.1.13.to support the activities of citizens and legal entities providing tourism services along national and international auto roads in the territory under their jurisdiction, and cooperate in creating conditions for providing services to tourists;

23.1.14.by taking into account of the needs and demands of tourism development, to be employed units or staff in charge of tourism matters in aimags and the Capital city.

Article 24.Powers of the Citizens' Representatives Khurals of soums and districts

24.1.The Citizens' Representatives Khurals of soums and districts shall exercise the following powers in relation to tourism:

24.1.1.to support the development of tourism areas specified in sub-paragraphs 16.2.1 and 16.2.2 of this Law;

24.1.2.to submit proposals for the development of a certain part of the territory as a local tourism area to the Citizens' Representatives Khurals of the province and the Capital city.

Article 25.Powers of Governors of soums and districts

25.1.Governors of soums and districts shall exercise the following powers in relation to tourism:

25.1.1.to organize tourism events in the territory under their jurisdiction and promote the locality;

25.1.2.to organize and support of soum, district culture, sports, and public events in coordination with tourism activities;

25.1.3.to support local community-based tourism activities;

25.1.4.to organize measures to ensure the safety of tourists in cooperation with the local police office and local residents, and monitor their implementation;

25.1.5.to provide conditions for attracting investment in local with the purpose of developing heritage and cultural values, handicrafts and traditional culture of local people as tourism products;

25.1.6.to create signs and unified addressing along the travel routes in the territory under their jurisdiction.

Article 26.Professional Tourism Association

26.1.A professional tourism association shall be a non-profit public legal entity with association of the tour operators, travel agency, tourism service organizations, tourist guides-interpreters, and local community-based tourism operators.

26.2.The professional tourism association shall provide training, advice, information and professional methodologies to the participants in tourism activities, approve the rules of professional ethics of tourism organization employees, and implement the functions specified in this Law.

26.3.The charter, management structure, financing, and other organizational issues of the professional tourism association shall be decided independently at the meeting of all members.

26.4.The professional tourism association shall submit its activity report for the current year to the state central administrative body in charge of tourism matters within April 1st of the subsequent year, and shall make it publicly available.

CHAPTER SIX

MISCELLANEOUS

Article 27.Tourism database

27.1.The unified database on research, analysis and statistics of tourism sector /hereinafter referred to as "Tourism Database"/ shall be created electronically by the state central administrative body in charge of tourism matters.

27.2.The tourism database shall consist of the following information:

27.2.1.information on the legislation and human resources of the sector;

27.2.2.statistics on domestic and international tourists;

27.2.3.registration and information of tourism organizations;

27.2.4.information on national, local and border tourist areas and routes;

27.2.5.information on service facilities along international, national and local auto roads;

27.2.6.information on the camping point specified in Article 17 of this Law;

27.2.7.information on potential dangers, infectious diseases, epidemics, and places and locations that are dangerous for traveling to tourists as specified in paragraph 15.5 of this Law.

27.3.The tourism database shall be open to the public.

Article 28.Monitoring on tourism activities

28.1.The monitoring on tourism activities shall have the following types:

28.1.1.state monitoring on tourism activities;

28.1.2.public monitoring on tourism activities.

Article 29.The State monitoring on tourism activities

29.1.The state central administrative body in charge of tourism matters and governors at all levels shall monitor the implementation of tourism legislation within their powers.

29.2.The state central administrative body in charge of tourism matters and the local units in charge of tourism matters shall monitor the protection, formation and appropriate use of tourism resources at all stages.

29.3.The state monitoring on tourism activities specified in this article may be transferred to the public legal entity specified in paragraph 26.1 of this Law.

Article 30.Public monitoring on tourism activities

30.1.Citizens and legal entities shall have the following rights regarding the implementation of public monitoring on tourism activities:

30.1.1.to submit and to be resolved petitions and complaints on violations of tourism legislation to the competent authorities;

30.1.2.to file a lawsuit in the competent court for the elimination of damages caused due to the violation of tourism legislation.

Article 31.Liability to be imposed on the violators of the Law

31.1.If the action of an official who violates this Law does not constitute a criminal nature, he/she shall be held liable as provided in the Law on Civil Service or Law on labor.

31.2.Any person or legal entity who violates this Law shall be held liable as provided for in the Criminal Code or the Law on Violations.

Article 32.Transitional regulation

32.1.According to the procedure approved by the Cabinet member in charge of tourism matters, the state central administrative body in charge of tourism matters shall organize the meeting for the founding of the public legal entity specified in paragraph 26.1 of this Law within 90 days from the date of enactment of this Law.

32.2.Tour operators, travel agency, and tourism service organizations established before the enactment of this Law and operating in the tourism sector shall jointly establish a public legal entity specified in paragraph 26.1 of this Law.

32.3.The state central administrative body in charge of tourism matters shall register openly the organizations participating in the meeting specified in paragraph 32.1 of this Law, and shall organize the meeting in compliance with the appropriate ratio of tour operators, travel agencies, and tourism service organizations.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA

ZANDANSHATAR.G