A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн аюулгүй ажиллагааны журам/, /ЗХХАЭ №22. 2023.08.11/
Бүлэг: 1979

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД, ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА НАРЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
 

2023 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр

Дугаар А/246, А/189

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.7 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2022 оны 417 дугаар тогтоолын 1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн аюулгүй ажиллагааны журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Салбарын хяналтын газар дарга /Б.Мөнхдөл/, Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд дарга /цагдаагийн хурандаа О.Ганбат/ нарт тус тус даалгасугай.

3.Энэхүү тушаал батлагдсантай холбогдуулан Цагдаагийн ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын хамтарсан 2022 оны A/68, А/11 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                               

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД  ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД  

Ж.ГАНБААТАР
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ
Ж.БОЛД