A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Цахим хэлбэрээр боловсруулалт хийх технологийг ашиглан мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглах үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх журам/ ЗХХАЭ №27. 2023.09.27
Бүлэг: 1979

ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2023 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр

Дугаар А/81

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Монгол Улсын яамны эрхзүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5 дахь хэсэг, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Цахим хэлбэрээр боловсруулалт хийх технологийг ашиглан мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглах үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг мэдээлэл хариуцагч нарт, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус яамны Кибер аюулгүй байдлын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (Э.Насанбат)-т үүрэг болгосугай.

САЙД Н.УЧРАЛ