A

A

A

Бүлэг: 1979

СОЁЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

Дугаар А/517

Улаанбаатар хот

Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах үлгэрчилсэн журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Соёлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Төрийн болон орон нутгийн өмчийн соёлын байгууллагын олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах үлгэрчилсэн журам"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Журамд нийцүүлэн олон нийтийн зөвлөлийг байгуулж, ажиллахыг соёлын байгууллагын дарга, захирал нарт даалгасугай.

3.Энэ журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар (Д.Түмэндэмбэрэл)-т үүрэг болгосугай.

САЙД Ч.НОМИН