A

A

A

Бүлэг: 1979

Засгийн газрын 2014 оны

15 дугаар тогтоолын хавсралт

 

 

ШИНЭЭР ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ ИРГЭДИЙН

ТЭТГЭВЭР БОДОХ ЦАЛИНГИЙН ИТГЭЛЦҮҮР

/Энэ тогтоолын гарчигт ЗГ-ын 2015-2-9-ний өдрийн 52-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

                                        

 Он

Итгэлцүүр

1990 он ба түүнээс өмнөх он

715.0

1991

358.0

1992

188.0

1993

  76.0

1994

  46.0

1995

  18.1

1996

  14.3

1997

  11.3

1998

  8.70

1999

  7.60

2000

  5.80

2001

  5.00

2002

  4.40

2003

  3.82

2004

  3.29

2005

  3.01

2006

  2.51

2007

  1.88

2008

  1.33

2009

  1.24

2010

  1.10

2011

  1.00