A

A

A

Бүлэг: 1979

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны А/156

дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

 

  ГАЗАР  ӨМЧЛӨХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ

 

______________ аймаг /нийслэл/-ийн

________ сумын газрын даамал

                                            /дүүргийн Газрын алба/-д

I.ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

            1.Овог _______________________________

            2.Эцэг/эх/-ийн нэр _____________________

            3.Нэр ________________________________

            4.Регистерийн дугаар ___________________

            5.Утасны дугаар _______________________

 

   ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ /зөвхөн итгэмжлэгдсэн төлөөлүүлэгчээр дамжуулан газар өмчлөх хүсэлт гаргасан тохиолдолд нөхнө/

 

1

Насанд хүрээгүй буюу 0-18 насны хүүхэд

 

2

Сэтгэцийн өвчний улмаас шүүхийн шийдвэрээр иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжгүйд тооцогдсон иргэн

 

3

Иргэний эрх зүйн чадамж нь шүүхийн шийдвэрээр хязгаарлагдсан иргэн

 

4

Гадаадад оршин сууж байгаа иргэн

 

5

Хорих ял эдлэж байгаа иргэн

 

6

Цэргийн алба хааж байгаа иргэн

 

7

Эрүүл мэндийн хувьд болон өндөр настай болсны учир иргэний эрх, үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон иргэн

 

8

Бусад

 

                            (Хүсэлт гаргагч нь эдгээр субъектын аль нь болохыг “√” гэж тэмдэглэнэ үү.)

II.ХҮСЭЛТ ГАРГАЧИЙН ХУУЛЬ ЁСНЫ БОЛОН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

            1. Овог ____________________________________

            2. Эцэг/эх/-ийн нэр __________________________

            3. Нэр _____________________________________

            4. Регистерийн дугаар _______________________

            5. Утасны дугаар ___________________________

            6. Хүсэлт гаргагчийн хэн болох ______________

III.ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ХҮСЭЛТИЙН ТӨРӨЛ/ҮНДЭСЛЭЛ /Та хүснэгтээс сонгоод √ тэмдэглэгээ хийнэ үү/

1

Гэр бүлийн хэрэгцээнд нэг удаа үнэгүй газар өмчилж авах

 

2

Газрын өмчлөх эрхийг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх

 

3

Хууль ёсны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан гэр бүлийн хэрэгцээнд нэг удаа үнэгүй газар өмчилж авах

 

4

Аж ахуйн зориулалтаар газар өмчилж авах

 

5

Төрөөс нөхөн олговортойгоор эргүүлэн авах

 

6

Худалдах, худалдан авах гэрээний үндсэн дээр өмчилсөн газрын эрх шилжүүлэх

 

7

Дуудлага худалдаагаар газар өмчилж авах

 

8

Давуу эрхээр газар өмчилж авах

 

9

Өөрийн хүсэлтээр газар өмчлөх эрхээс татгалзах

 

10

Шүүхийн шийдвэрээр эрх сэргээх /түдгэлзүүлэх/

 

IV.ӨМЧИЛЖ АВАХЫГ ХҮССЭН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

1. Нэгж талбарын дугаар:

…………………………………………………………

2. Газрын зориулалт:

…………………………………………………………

3. Талбайн хэмжээ (м2/га):

…………………………………………………………

4. Эзэмшил газрын дуусах хугацаа /огноо/:

 …………………………………………………………

5. Газрын эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар:…………………………………………………………

6. Газрын байршлын хаяг: ____________________аймаг/нийслэл/,_____________________сум/дүүрэг/                   баг/хороо/, __________________гудамж/хороолол/,                байр/хашааны дугаар/

             /Шинээр газар өмчлөх хүсэлт гаргасан тохиолдолд хүснэгтийн 2, 3, 6 дугаар хэсгийг нөхнө /

V.ХҮСЭЛТЭД ХАВСАРГАСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

1

Хүсэлт гаргагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

2

Хууль ёсны болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

3

Газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмшиж байгаа бол газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, газар эзэмших гэрээний эх хувь

 

4

Эзэмшил газрын кадастрын зураг

 

5

Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн акт

 

6

Нэгж талбарын тойм зураг

 

7

Нэгж талбарын эргэлтийн цэг газарт бэхлүүлсэн тэмдэглэл

 

8

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа

 

9

Худалдаж, худалдан авах гэрээ /эх хувиар/

 

10

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг баталсан баримт бичиг

 

11

Баг /хороо/-ын засаг даргын тодорхойлолт

 

                                                         (Хавсаргасан баримт бичгийн ард “√” гэж тэмдэглэнэ үү.)

                                                              Хүсэлтэд  ___  хуудас баримт бичиг хавсаргасан болно.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Хүсэлт хүлээн авсан:

Хүсэлт гаргасан:

Газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан

____________________________________ хүлээн

авч, хүсэлтийн .................................дугаарт бүртгэв.

 

____________________________________

/гарын үсэг/

 

_____________________________________

/Хүсэлт гаргагчийн овог, нэр/

_______________________________________

/гарын үсэг/

2_____ оны ___ сарын ___ өдөр