A

A

A

Бүлэг: 1979

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны А/156

 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ

 

__________________ аймаг /нийслэл/-ийн

_________________ сумын газрын даамал

                                            /дүүргийн Газрын алба/-д

 

I.ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ /Та хүснэгтээс сонгоод тэмдэглэгээ хийн холбогдох мэдээллийг нөхнө үү/

 

 

Иргэн

 

Овог: ________________ Эцэг/эх/-ийн нэр: _______________________________

Нэр: ___________________________ Регистрийн дугаар: __________________

Утасны дугаар: _______________________

 

 

Хуулийн этгээд

 

Оноосон нэр: _______________________________________________________

Регистрын дугаар: _________________Утасны дугаар: _____________________

 

II.ИРГЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧ/ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ТӨЛӨӨЛӨХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /зөвхөн иргэн, хуулийн этгээдийг төлөөлж буй тохиолдолд нөхнө/

Овог:____________________________ Эцэг/эх/-ийн нэр: ____________________________________

Нэр: ___________________________________ Регистерийн дугаар: ___________________________

Утасны дугаар: _____________________________

 

ХАМТРАН ЭЗЭМШИГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /зөвхөн хамтран эзэмшигчтэй тохиолдолд нөхнө/

Д/д

Иргэн/хуулийн этгээдийн нэр

Регистерын дугаар

Эзэмшигчийн хэн болох

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

III.ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТИЙН ТӨРӨЛ/ҮНДЭСЛЭЛ /Та хүснэгтээс өргөдлийн төрлөө сонгоод √ тэмдэглэгээ хийнэ үү/

1

Шинээр газар эзэмших

 

2

Газар эзэмших эрхээ бусдад шилжүүлэх

 

3

Газар эзэмших эрхээ хэсэгчлэн шилжүүлэх

 

4

Эзэмшиж буй газрын зориулалт өөрчлүүлэх

 

5

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах

 

6

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ нөхөн авах

 

7

Эзэмшил газрын талбай өөрчлүүлэх

 

8

Дуудлага худалдаагаар газар эзэмших

 

9

Өөрийн хүсэлтээр эзэмшил газраасаа татгалзах

 

10

Давуу эрхээр газар эзэмших

 

11

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ барьцаалах

 

12

Шүүхийн шийдвэрээр эрх цуцлах/түдгэлзүүлэх

 

13

Шүүхийн шийдвэрээр эрх сэргээх

 

IV.ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ / Эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарын эсхүл шинээр эзэмшихийг хүссэн газрын мэдээллийг нөхнө./

 

1.Нэгж талбарын дугаар:

……………………………………

2.Газрын зориулалт:

……………………………………………………

3.Талбайн хэмжээ (м2/га):

……………………………………………

4.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар:

………………………………………………………...

5.Эзэмших хугацаа:

………….................……/жил/

6.Газрын байршлын хаяг: ____________________аймаг/нийслэл/ ,_____________________сум/дүүрэг/________________баг/хороо/, ________________гудамж/хороолол/, ______байр/хашааны дугаар/

     

/Шинээр газар эзэмших, ашиглах хүсэлт гаргасан тохиолдолд хүснэгтийн 2, 3, 5, 6, дугаар хэсгийг нөхнө/

 

V.ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ АГУУЛГА /Та хүснэгтээс сонгоод √ тэмдэглэгээ хийнэ үү/

 

 

1.Газар эзэмших эрхээ хэсэгчлэн шилжүүлэх:/Газар эзэмших эрх шилжүүлэн авч байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээллийг нөхнө/

 

1.1.Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэн авч байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Овог                                               Эцэг/эх/-ийн нэр_________________________________

Нэр /хуулийн этгээдийн оноосон нэр ______________Регистрийн дугаар ______________

Талбайн хэмжээ: /Шилжүүлэн өгч байгаа газрын талбайн хэмжээг бичнэ/

_________________м.кв

1.2.Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэн авч байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Овог                                               Эцэг/эх/-ийн нэр_________________________________

Нэр /хуулийн этгээдийн оноосон нэр _______________Регистрийн дугаар ______________

Талбайн хэмжээ: /Шилжүүлэн өгч байгаа газрын талбайн хэмжээг бичнэ/

_________________м.кв

1.3.Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэн авч байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Овог                                               Эцэг/эх/-ийн нэр_________________________________

Нэр /хуулийн этгээдийн оноосон нэр _____________________Регистрийн дугаар _______

Талбайн хэмжээ: /Шилжүүлэн өгч байгаа газрын талбайн хэмжээг бичнэ/

_________________м.кв

 

 

2.Эзэмшил газрын талбайн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах: /хүсэлт гаргаж буй талбайн хэжээг бичнэ/

 

Хэмжээ: ………….. м.кв

 

 

 

3.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах:/хүсэлт гаргаж буй хугацаа/

 

Хугацаа: ....................... жил

 

 

 

4.Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлүүлэх:/хүсэлт гаргаж буй газрын зориулалт зориулалт/

.........................................................................................................................................................

 

 

5.Эзэмшил газраа бусдад ашиглуулах:

Эхлэх огноо: .......................................... Дуусах огноо: ................................................

Ашиглах иргэн, хуулийн этгээдийн нэр: .......................................................................................

 

6.Газар эзэмших хүсэлтийн нэмэлт агуулга:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

VI.ХҮСЭЛТЭД ХАВСАРГАСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

1

Иргэний үнэмлэхний хуулбар болон улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

 

2

Газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмшиж байгаа бол газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, газар эзэмших гэрээний эх хувь

 

3

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх гэрээ /эх хувиар/

 

4

Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээг харуулсан тойм зураг

 

5

Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн акт

 

6

Газрын байршлын кадастрын зураг

 

Нэгж талбарын эргэлтийн цэг газарт бэхлүүлсэн тэмдэглэл

 

7

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа

 

8

Улсын бүртгэлийн мэдүүлэг

 

9

Газар барьцаалсан банкны гэрээ

 

(Хавсаргасан баримт бичгийн ард “√” гэж тэмдэглэнэ үү.)

 

Хүсэлтэд  ___  хуудас баримт бичиг хавсаргасан болно.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Хүсэлт хүлээн авсан:

Хүсэлт гаргасан:

Газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан

________________________________ хүлээн

авч, хүсэлтийн ........................дугаарт бүртгэв.

 

____________________________________

/гарын үсэг/

 

 

________________________________________

/хүсэлт гаргагчийн овог, нэр/

 

 

________________________________________

/гарын үсэг/

 

2_____ оны ___ сарын ___ өдөр