A

A

A

Бүлэг: 1979

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны А/156

дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт

 

ГАЗАР АШИГЛАХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ

 

__________________ аймаг /нийслэл/-ийн

_________________ сумын газрын даамал

                                            /дүүргийн Газрын алба/-д

 

I.ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ  /Та хүснэгтээс сонгоод тэмдэглэгээ хийн холбогдох мэдээллийг нөхнө үү/

 

 

Гадаадын

иргэн

 

Харъяалал /аль улсын/: _________________Овог: _____________________ Эцэг/эх/-ийн нэр: _______________________Нэр: _____________________ Регистрийн дугаар: _________________Утасны дугаар: _______________

 

 

Гадаад улсын

хуулийн этгээд

 

Оноосон нэр: ___________________________________________________

Регистрын дугаар: _________________Утасны дугаар:            ___________

 

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж

 

Оноосон нэр: ___________________________________________________

Регистрын дугаар: _________________Утасны дугаар:            ___________

 

II.ИРГЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧ/ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ТӨЛӨӨЛӨХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /зөвхөн иргэн, хуулийн этгээдийг төлөөлж буй тохиолдолд нөхнө/

Овог:_____________________________ Эцэг/эх/-ийн нэр: __________________________________

Нэр: ________________________________________ Регистерийн дугаар: _____________________

Утасны дугаар: _____________________________

III.ГАЗАР АШИГЛАХ ХҮСЭЛТИЙН ТӨРӨЛ/ҮНДЭСЛЭЛ /Та хүснэгтээс өргөдлийн төрлөө сонгоод √ тэмдэглэгээ хийнэ үү/

1

Шинээр газар ашиглах

 

2

Ашиглалтын газрын зориулалт өөрчлүүлэх

 

3

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах

 

4

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ нөхөн авах

 

5

СӨХ-д орчны газрыг ашиглуулах

 

6

Тусгай хамгаалалттай газар шинээр ашиглуулах

 

7

Дуудлага худалдаагаар газар ашиглах

 

IV.ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ / Шинээр газар ашиглах болон эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарын мэдээллийг нөхнө/

 

1.Нэгж талбарын дугаар:

…………………………………………………………

2.Газрын зориулалт:

…………………………………………………………

3.Талбайн хэмжээ (м2/га):

…………………………………………………………

4.Газрын эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар:

 …………………………………………………………

5.Газар ашиглах хугацаа:

…………………….……/жил/

 6.Газрын байршлын хаяг: __________________________аймаг/нийслэл/ ,__________________________сум/дүүрэг/________________баг/хороо/, ___________________гудамж/хороолол/, _______ байр/хашааны дугаар/

     

/Шинээр газар ашиглах хүсэлт гаргасан тохиолдолд хүснэгтийн 2, 3, 5, 6,  дугаар хэсгийг нөхнө/

V.ГАЗАР АШИГЛАХ ХҮСЭЛТИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ АГУУЛГА /Та хүснэгтээс сонгоод √ тэмдэглэгээ хийнэ үү/

 

1.Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах: /хүсэлт гаргаж буй хугацаа/

Хугацаа: ………….. жил

 

2.Ашиглаж буй газрын зориулалт өөрчлүүлэх:/хүсэлт гаргаж буй газар ашиглалтын зориулалт/

 ....................................................................................................................................................

3.Хүсэлтийн нэмэлт агуулга: ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI.ХҮСЭЛТЭД ХАВСАРГАСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

1

Иргэний үнэмлэхний хуулбар болон улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

 

2

Газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмшиж байгаа бол газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, газар эзэмших гэрээний эх хувь

 

3

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх гэрээ /эх хувиар/

 

4

Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээг харуулсан тойм зураг

 

5

Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн акт

 

6

Газрын байршлын кадастрын зураг

 

7

Нэгж талбарын эргэлтийн цэг газарт бэхлүүлсэн тэмдэглэл

 

8

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа

 

9

Улсын бүртгэлийн мэдүүлэг

 

(Хавсаргасан баримт бичгийн ард “√” гэж тэмдэглэнэ үү.)

 

Хүсэлтэд  ___  хуудас баримт бичиг хавсаргасан болно.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Хүсэлт хүлээн авсан:

Хүсэлт гаргасан:

Газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан

________________________________ хүлээн

авч, хүсэлтийн ........................дугаарт бүртгэв.

 

____________________________________

/гарын үсэг/

________________________________________

/хүсэлт гаргагчийн овог, нэр/

 

 

________________________________________

/гарын үсэг/

2_____ оны ___ сарын ___ өдөр