A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫНЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2009 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдөр

Дугаар 90

Улаанбаатар хот

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН САХИЛГЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Гаалийн тухай хуулийн 284.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Гаалийн улсын байцаагчийн сахилгын дүрэм"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Дүрэм батлах тухай" Засгийн газрын 2003 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР

Сангийн сайд С.БАЯРЦОГТ