A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2005 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тээвэрлэх, хадгалах болон эдгээр үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт, хадгалалтын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт, хадгалалтын тухай хууль тогтоомж нь Газрын тосны тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Хэмжил зүйн тухай хууль, Барилгын тухай хууль, Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль, Эрүүл ахуйн тухай хууль, Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Химийн хорт бодисоос хамгаалах тухай хууль, Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдлын тухай хууль, Автотээврийн тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт, хадгалалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдэд энэ хууль үйлчилнэ.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."газрын тосны бүтээгдэхүүн" гэж газрын тос болон химийн нэгдлүүдийг боловсруулах замаар гарган авсан бүх төрлийн шатахуун, тусгай шингэн, шатдаг хий, тос тосолгооны материал, битум, мазут болон бусад бүтээгдэхүүнийг;

4.1.2."тоног төхөөрөмж" гэж газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тээвэрлэх, хадгалах, чанарын шалгалт хийхэд ашиглах шахуурга, түгээгүүр, хэмжих, тохируулах, ачих, буулгах хэрэгсэл, хадгалах сав, дамжуулах хоолой, хаалт зэрэг механик болон автомат ажиллагаатай техник хэрэгслийг;

4.1.3."агуулах" гэж газрын тос болон газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, хадгалах, савлах, бөөний худалдаа эрхлэхэд зориулсан байгууламж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн цогцолборыг;

4.1.4."түгээх станц" гэж газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, хадгалах, тээврийн хэрэгслийг цэнэглэх, савласан бүтээгдэхүүний жижиглэнгийн худалдаа эрхлэхэд зориулсан барилга, байгууламжийн цогцолборыг;

4.1.5."компанийн нөөц" гэж газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа, үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн хангамж, худалдааны хэвийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад шаардагдах хэмжээний тухайн этгээдийн эзэмшлийн агуулах, саванд хадгалагдаж байгаа газрын тосны бүтээгдэхүүнийг;

4.1.6.“бүх төрлийн шатахууны бөөний худалдаа” гэж энэ хуулийн  4.1.7-д заасан бүтээгдэхүүнийг энэ хуулийн 4.1.3-т заасан агуулахаас борлуулахыг;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

4.1.7.“бүх төрлийн шатахуун” гэж боловсруулах үйлдвэрт технологийн дагуу боловсруулагдсан эцсийн бүтээгдэхүүн буюу автобензин, дизель түлш, онгоцны түлш, шатдаг хий болон керосин, дайвар бүтээгдэхүүн;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.1.8.“бүх төрлийн шатахууны жижиглэнгийн худалдаа” гэж энэ хуулийн 4.1.7-д заасан бүтээгдэхүүнийг түгээх станц, зориулалтын цэгээс борлуулахыг;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.1.9.“газрын тосны боловсруулах үйлдвэр” гэж газрын тос, нүүрс, нүүрс-устөрөгчийн нэгдлүүдийг энгийн болон гүн боловсруулалтын аргаар энэ хуулийн 4.1.1-д заасан бүтээгдэхүүн гаргаж авах зориулалт бүхий байгууламжийн цогцолборыг;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.1.10.“дайвар бүтээгдэхүүн” гэж газрын тосыг боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэрлэгийн явцад гарсан үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах, эсхүл дараагийн шатны боловсруулалтад орох нүүрс-устөрөгчийн химийн нэгдлүүдийг.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
 

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИМПОРТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА, ТЭЭВЭРЛЭЛТ, ХАДГАЛАЛТЫН ТАЛААРХ ТӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

5 дугаар зүйл.Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт, хадгалалтын талаархи Засгийн газар болон газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

5.1.Газрын тосны бүтээгдэхүүний талаар Засгийн газар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.1.1.газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт, хадгалалт, хөрөнгө оруулалтын талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих;

5.1.2.газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөц бүрдүүлэх журам батлах;

5.1.3.газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа, үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компанийн нөөцийн хэмжээ, нөөц бүрдүүлэх журмыг батлах;

5.1.4.газрын тосны бүтээгдэхүүний үнийн хэвийн бус өсөлт, хангамжийн тасалдал, хомсдол үүсэх нөхцөлд зохицуулалт хийх;

5.1.5.импортолж байгаа газрын тосны бүтээгдэхүүний чанарын хяналтыг хилийн боомтуудад хийх бодлогыг хэрэгжүүлэх, нөхцөлийг бүрдүүлэх.

5.2.Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага газрын тосны бүтээгдэхүүний талаар дор дурдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.2.1.газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт, хадгалалт, хөрөнгө оруулалтын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

5.2.2.газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, бүх төрлийн шатахууныг импортлох, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ заалтыг 2013 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

5.2.3.газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт, хадгалалтын асуудалтай холбогдсон дүрэм, журам, нормыг баталж, мөрдүүлэх;

5.2.4.газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа, үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нөөцийн талаар санал боловсруулан Засгийн газраар шийдвэрлүүлж хэрэгжүүлэх;

5.2.5.бүх төрлийн шатахууны жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох эрхийг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 3.3 дугаар зүйлийн 1-д заасны дагуу төрийн холбогдох байгууллагад шилжүүлэх.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ заалтыг 2013 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.3.Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд тавих техникийн шаардлагыг тээврийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага, стандартчиллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран тогтооно.

6 дугаар зүйл.Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт, хадгалалтын талаар газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дор дурдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.газрын тосны бүтээгдэхүүний талаархи бодлогыг хэрэгжүүлэх;

6.1.2.газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тээвэрлэх, хадгалахтай холбоотой стандарт, дүрэм, журам, нормын төслийг боловсруулах;

6.1.3.газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэр, агуулах, түгээх станц барьж байгуулах, шинэчлэх зураг төсөлд техник, технологийн талаар дүгнэлт гаргах;

6.1.4.газрын тосны бүтээгдэхүүний барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход мэргэжлийн дүгнэлт гаргах;

6.1.5.газрын тосны бүтээгдэхүүний барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах комиссын бүрэлдэхүүнд ажиллах;

6.1.6.газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт, хадгалалтын талаар мэдээллийн сан бүрдүүлэх, бодлого зохицуулалтад шаардлагатай нэмэлт судалгаа, мэдээллийг холбогдох байгууллагаас гаргуулан авах;

6.1.7.газрын тосны бүтээгдэхүүний зах зээлд шударга өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд шаардлагатай мэдээллийг Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хуулийн 14.1.5-д заасны дагуу холбогдох байгууллага болон төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргаж өгөх, энэ талаар санал гаргах;

6.1.8.газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тээвэрлэх, хадгалах талаар сургалт явуулах, мэдээлэл арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх;

6.1.9.газрын тосны бүтээгдэхүүний олон улсын биржийн үнийг судлах, импортлогчийн нийлүүлэгчээс худалдан авах үнийг хянах.

6.2.Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 6.1-д заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх явцад шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагатай хамтран хяналт тавьж, холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
 

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ИМПОРТЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ХУДАЛДАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАДГАЛАХ

7 дугаар зүйл.Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортлох

Хэвлэх

7.1.Бүх төрлийн шатахууныг тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр импортлох бөгөөд импортлогч дор дурдсан үүрэг хүлээнэ:

/Энэ хэсэгт 2013 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.1.1.чанарын хувьд олон улсын стандартад нийцсэн газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортлох;

7.1.2.импортолсон бүтээгдэхүүн олон улсын стандартад нийцсэн эсэх талаар итгэмжлэгдсэн сорилтын лабораториор дүгнэлт гаргуулах;

7.1.3.бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь эзэмшилдээ стандартын шаардлага хангасан агуулахтай байх;

7.1.4.газрын тосны бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр импортлох.

7.2.Монгол Улсад газрын тосны бүтээгдэхүүний 30-аас дээш хувийг дангаараа нийлүүлж байгаа гадаадын хуулийн этгээд дотоодын зах зээлд өөрийн хөрөнгө оруулалт бүхий хуулийн этгээд болон өөрийн харъяалал, хяналтад байдаг нэгжээрээ дамжуулан агаарын хөлгийн түлшнээс бусад бүтээгдэхүүнээ борлуулахыг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

7.3.Бүх төрлийн шатахуун импортлох тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7.3.1.тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7.3.2.нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээ, орчуулгын хамт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7.3.3.бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээ, орчуулгын хамт.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7.4.Энэ хуулийн 7.3-т заасан тусгай зөвшөөрлийг бүх төрлийн шатахууны бөөний худалдаа эрхлэх, газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдэд олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7.5.Бүх төрлийн шатахуун импортлох тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахад энэ хуулийн 7.3-т зааснаас гадна Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.5 дугаар зүйлийн 8-д заасны дагуу газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

8 дугаар зүйл.Газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

Хэвлэх

8.1.Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхэлнэ.

8.2.Газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрийн технологи, тоног төхөөрөмж олон улсын стандартад нийцсэн байна.

8.3.Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

8.3.1.тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

8.3.2.үйлдвэрлэлийн төсөл буюу техник, эдийн засгийн үндэслэлийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн байх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

8.3.3.мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

8.3.4.түүхий эд нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээ, орчуулгын хамт.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

8.4.Газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараахь үүрэг хүлээнэ:

8.4.1.үндэсний стандартад нийцсэн газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх;

8.4.2.газрын тосны бүтээгдэхүүний чанарын шинжилгээ, туршилт хийх итгэмжлэгдсэн лабораторитой байх;

8.4.3.үйлдвэрийн хаягдлыг хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд хор нөлөө үзүүлэхээргүй орчинд хадгалах, зайлуулах, устгах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

8.5.Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахад энэ хуулийн 8.3-т зааснаас гадна Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.5 дугаар зүйлийн 8-д заасны дагуу газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9 дүгээр зүйл.Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг худалдах

Хэвлэх

9.1.Бүх төрлийн шатахууны бөөний болон жижиглэнгийн худалдааг тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхэлнэ.

/Энэ хэсгийг 2013 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.2.Бүх төрлийн шатахууны бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсэгт 2013 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.2.1.тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.2.2.агуулахын үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээ;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

9.2.3.мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

9.3.Газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгч дараахь үүрэг хүлээнэ:

9.3.1.газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа эрхлэгч бүтээгдэхүүн борлуулах тухай бүрдээ худалдан авагчид чанарын гэрчилгээ олгох;

9.3.2.чанарын баталгаатай газрын тосны бүтээгдэхүүн худалдах;

9.3.3.газрын тосны бүтээгдэхүүнийг улсын баталгаатай түгээгүүрээр худалдах;

9.3.4.газрын тосны бүтээгдэхүүнийг баталгаагүй түгээгүүр, авто болон вагонцистернээс шууд худалдахгүй байх;

9.3.5.газрын тосны бүтээгдэхүүнийг стандартын шаардлага хангасан саванд хадгалж, зөвшөөрөгдсөн талбай, орчинд худалдах;

9.3.6.тос, тосолгооны материал, тусгай шингэнийг зөвхөн зориулалтын саванд үйлдвэрийн аргаар технологийн дагуу савлаж худалдах;

9.3.7.бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч газрын тосны бүтээгдэхүүний чанарын шинжилгээний лабораторитой байх.

9.4.Бүх төрлийн шатахууны бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахад энэ хуулийн 9.2-т зааснаас гадна Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.5 дугаар зүйлийн 8-д заасны дагуу газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.5.Бүх төрлийн шатахууны жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.5.1.тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.5.2.жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээ;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.5.3.мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.6.Бүх төрлийн шатахууны жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахад энэ хуулийн 9.5-д зааснаас гадна Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.5 дугаар зүйлийн 8-д заасны дагуу газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10 дугаар зүйл.Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх

Хэвлэх

10.1.Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангасан зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ.

10.2.Зориулалтын саванд савласан тос, тосолгооны материал, хийг аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан тэвш, чингэлэгт тээвэрлэнэ.

10.3.Тээвэрлэгч тээвэрлэлтийн талаар эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан техникийн аюулгүй ажиллагаа, тээвэрлэлтийн нөхцөлтэй холбогдсон дүрэм, журам, стандартын үзүүлэлт, шаардлагыг хангана.

10.4.Тээвэрлэгч зориулалтын тээврийн хэрэгсэлд тогтоосон журмын дагуу таних тэмдэг тавина.

10.5.Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч, эзэмшигч, жолооч тээврийн хэрэгслийг гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, байгаль орчныг хамгаалах, иргэдийн эрүүл мэнд, амгалан тайван байдлыг алдагдуулахгүй байх нөхцөлийг хангасан зориулалтын зөвшөөрөгдсөн байр, зогсоол, талбайд тавина.

10.6.Тээвэрлэгч тээвэрлэж байгаа газрын тосны бүтээгдэхүүний нэр төрөл, чанарыг тодорхойлсон гэрчилгээ бөөний худалдаа эрхлэгчээс авна.

10.7.Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг нийтийн тээврийн хэрэгсэл болон стандартын шаардлага хангаагүй зориулалтын бус тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэхийг хориглоно.

11 дүгээр зүйл.Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах

Хэвлэх

11.1.Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг стандартын шаардлага хангасан зориулалтын агуулах, саванд хадгална.

11.2.Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах агуулах эзэмшигч хуулийн этгээд дор дурдсан шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй:

11.2.1.байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх;

11.2.2.газрын хөрсний геологийн дүгнэлтийг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэх;

11.2.3.эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар боловсруулж, улсын экспертизийн хяналт хийлгэсэн зураг, төслийн дагуу барьсан байх, газар эзэмших зөвшөөрөлтэй байх;

11.2.4.холбогдох хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагаар ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулах;

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.2.5.галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулах;

11.2.6.агуулах, шатахуун түгээх станцын барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авсан тухай улсын комиссын акт, барилга байгууламжийн үндсэн бүтэц, инженерийн шугам сүлжээний төлөв байдлыг тодорхойлсон техникийн дүгнэлттэй байх.

11.3.Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалтын савыг өмчлөгч савыг улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ. Газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалтын савыг улсын бүртгэлд бүртгэх журмыг газрын тосны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.4.Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалахад дараах зүйлийг хориглоно:

11.4.1.зориулалтын бус барилга байгууламжид, мөн улсын комисс хүлээн аваагүй барилга байгууламжид газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах;

11.4.2.стандартын шаардлага хангаагүй саванд хадгалах;

11.4.3.нэвчилт, шүүрэлттэй дамжуулах хоолой ашиглах;

11.4.4.аянга зайлуулагч, газардуулгын байгууламжгүй, уг байгууламжийн эсэргүүцлийг нь мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хэмжүүлж баталгаажуулаагүй сав, тоног төхөөрөмж ашиглах;

11.4.5.газрын тосны бүтээгдэхүүнийг автоцистернээс газардуулгагүй буулгах;

11.4.6.газрын тосны бүтээгдэхүүнийг зориулалтын буулгах байгууламжгүй саванд буулгах.

12 дугаар зүйл.Газрын тосны бүтээгдэхүүний холбоотой үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн нийтлэг үүрэг

Хэвлэх

12.1.Газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, худалдагч, бүтээгдэхүүн хадгалж байгаа этгээд дахин ашиглахаа больсон агуулах, сав, тоног төхөөрөмжийг зайлуулах, газрын тосны бүтээгдэхүүний үлдэгдлийг цэвэрлэх, газрыг тэгшилж хөрсийг хэвийн байдалд оруулан хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд хоргүй болгох, бохирдсон болон эвдэрч гэмтсэн газрын хөрсийг нөхөн сэргээж ургамалжуулах үүрэгтэй.

12.2.Бүх төрлийн шатахууныг импортлох, бүх төрлийн шатахууны бөөний, жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх, газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах нийтлэг үүргийг хүлээнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12.2.1.энэ хуулийн 4.1.3, 4.1.4, 4.1.9-д заасан байгууламж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн цогцолбор нь холбогдох норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан эсэх талаар газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас техник, технологийн дүгнэлт гаргуулах;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12.2.2.бүх төрлийн шатахууны импорт, үлдэгдэл, нөөц, борлуулалтын тайлан, мэдээг төрийн байгууллагын тогтоосон хугацаанд болон шаардлагатай тохиолдолд гаргаж өгөх.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12.3.Энэ хуулийн 12.2.1-д заасан дүгнэлтийг гаргуулахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12.3.1.улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12.3.2.үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12.3.3.газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12.3.4.улсын комиссын акт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12.3.5.эрх бүхий байгууллагаар боловсруулж, баталгаажуулсан зураг төсөл;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12.3.6.үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн дэх түүхий эдийн орц, найрлага, хувь хэмжээ, боловсруулалтын аргыг тусгасан үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ, эрх бүхий байгууллагаар батлуулсан технологийн стандарт.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
 

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨӨЦ

13 дугаар зүйл.Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөц

Хэвлэх

13.1.Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөц нь улсын болон компанийн нөөцөөс бүрдэнэ.

13.2.Улсын нөөцийг Засгийн газраас баталсан журмын дагуу бүрдүүлнэ.

13.3.Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Засгийн газраас тогтоосон журмын дагуу компанийн нөөцийг бүрдүүлнэ.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИМПОРТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА, ТЭЭВЭРЛЭЛТ, ХАДГАЛАЛТАД ТАВИХ ХЯНАЛТ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ЗӨРЧИГЧДӨД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

14 дүгээр зүйл.Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт, хадгалалтад тавих хяналт

Хэвлэх

14.1.Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт, хадгалалт болон эдгээр үйл ажиллагааны аюулгүй байдалд тавих хяналтыг газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.2.Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт, хадгалалтад тавих хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ Төрийн хяналт, шалгалтын тухай хуулийг баримтална.

15 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

15.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.12.20-ны өдрийн орчуулгын хяналт)                                    Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

July 1, 2005                                                               Ulaanbaatar city

ON PETROLEUM PRODUCTS

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations pertaining to importation, manufacturing, sale, transportation, and storage of petroleum products and ensuring safety of operations thereof.

Article 2.Legislation on importation, manufacturing, sale, transportation and storage of petroleum products

2.1.Legislation on importation, manufacturing, sale, transportation and storage of petroleum products comprises of the Law on Petroleum, Law on Permits, Law on Fire Safety, Law on Measurement Studies, Law on Construction, Law on Prohibiting Unfair Competition, Law on Sanitation/Hygiene, Law on Standardization, Technical Regulation and Conformity Assessment Accreditation, Environmental Protection Law, Law on Protection from Toxic Chemicals, Law on Safety of Railway Transportation, Law on Auto Transportation, this Law, and other legislative acts issued in conformity with them.

/The part "on Licensing of Business Activities" in this paragraph was replaced to "on Permits" according to the law as of June 17, 2022 and it shall come into force on January 1, 2023/

/This paragraph was amended by the law as of February 4, 2016/

/This paragraph was amended by the law as of  May 9, 2019/

/This paragraph was amended by the law as of December 21, 2017/

2.2.If an international treaty to which Mongolia is a party stipulated otherwise than this Law, then provisions of international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of the Law

3.1.This Law shall apply to citizens and legal entities engaged in importation, manufacturing, sale, transportation and storage operations of petroleum products in the territory of Mongolia.

Article 4.Definition of this Law

4.1.The terms used in this Law shall have the following meanings:

4.1.1."petroleum products" mean any and all type of petroleum, specific liquids, combustible gases, oil and lubricants, bitumen, mazut/oil slurry and other products produced through processing of petroleum and chemical compounds;

4.1.2."equipment" means mechanical and automatic equipment, including compressors/pumps, dispensers, metering, configuration, loading and unloading devices, tanks, transmission pipes, valves and others applied for importation, manufacturing, sale, transportation, storage and quality control of petroleum products;

4.1.3."warehouse" means complex of buildings, facilities, equipment and techniques intended for acceptance/receipt, storage, packing and wholesale of petroleum and petroleum products;

4.1.4."petrol station" means complex of buildings and facilities intended for acceptance/receipt, storage, charging of means of transportation and retail sale of packed products;

4.1.5."company reserve" means amount of petroleum products held in the duly possessed warehouses and tanks required to sustain normal supply and constant operations of petroleum products wholesale and manufacturing license holder legal entity;

4.1.6."wholesale of petroleum products" means sale of petroleum products of a tanker tank quantity per sale.

CHAPTER TWO

STATE COORDINATION ON IMPORTATION, MANUFACTURING, SALE, TRANSPORTATION AND STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS

Article 5.Powers of the Government and state central administrative body in charge of petroleum issues on manufacturing, sale, transportation and storage of petroleum products

5.1.The Government shall exercise the following powers pertaining to petroleum products:

5.1.1.to oversee implementation of policies on importation, manufacturing, sale, transportation, storage of and investment to petroleum products;

5.1.2.to approve a procedure to build up state reserves of petroleum products;

5.1.3.to approve a procedure on build up and volume of reserve of petroleum products wholesale and manufacturing license holder;

5.1.4.to adjust cases of abnormal/irregular price increase, supply deficit and shortage of petroleum products;

5.1.5.to implement a policy and create conditions for quality control of petroleum products being imported at border checkpoints.

5.2.The state central administrative body in charge of petroleum issues shall exercise the following powers pertaining to the petroleum products:

5.2.1.to develop and ensure implementation of state policies on importation, manufacturing, sale, transportation, storage of and investment to the petroleum products;

5.2.2.to issue, suspend and annul licenses on manufacturing of petroleum products, and importation, wholesale and retail of all types of petroleum;

/This sub-paragraph was modified by the law as of February 7, 2013/

5.2.3.to approve and ensure adherence to rules, procedures, norms and standards on importation, manufacturing, sale, transportation and storage of petroleum products;

5.2.4.to develop opinion on reserves by petroleum products wholesale and manufacturing license holder for government resolution and ensure implementation.

5.2.5. to approve and ensure adherence to a detailed procedure pertaining to petroleum products license.

/This sub-paragraph was added by the law as of February 7, 2013/

5.3.The state central administrative body in charge of transportation issues and state administrative body in charge of standardization issues shall jointly determine technical requirements for means of transportation to transport petroleum products.

Article 6.Powers of state administrative body in charge of petroleum issues

6.1.The state administrative body in charge of petroleum issues shall exercise the following powers pertaining to importation, manufacturing, sale, transportation and storage of petroleum products:

6.1.1.to implement a policy corresponding to petroleum products;

6.1.2.to develop draft standards, rules, procedures and norms with regard to importation, manufacturing, sale, transportation and storage of petroleum products;

6.1.3.to issue technical and technological conclusions on design drawings on construction and renovation of plants, warehouses and petrol stations of petroleum products;

6.1.4.to issue a professional conclusions for granting license for developing design drawings and constructing petroleum product constructions and facilities;

6.1.5.to work in the composition of a committee to commission constructions and facilities of petroleum product;

6.1.6.to obtain additional studies and information from relevant organizations required in creation of database pertaining to and coordination of policies on importation, manufacturing, sale, transportation and storage of petroleum products;

6.1.7.to issue required information to relevant organizations, state central administrative body, and raise opinion on creation of conditions for fair competition at the market of petroleum products in compliance with the Article 14.1.5 of the Law on Prohibiting Unfair Competition;

6.1.8.to conduct training, provide information and methodological assistance and consultation on importation, manufacturing, sale, transportation and storage of petroleum products;

6.1.9.to study price of petroleum products at international stock exchanges, and review price of products sold by supplier to importer.

6.2.If deemed as required, the state administrative body in charge of petroleum issues shall perform joint inspection with the specialized inspection authorities, take, and implement applicable measures when exercising its powers stipulated in the Article 6.1 of this Law.

/In this section, the term "specialized inspection" was amended to "authority to implement relevant inspection" by the law as of November 11, 2022, and will be entry into forced from January 1, 2023/

CHAPTER THREE

IMPORTATION, MANUFACTURING, SALE, TRANSPORTATION AND STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS

Article 7.Importation of petroleum products

7.1.All type of petroleum shall be imported on the basis of a license and an importer shall fulfill obligations as follows:

/This paragraph was amended by the law as of February 7, 2013/

7.1.1.to import petroleum products that meet international standards in terms of quality;

7.1.2.to have a conclusion on whether imported products meet international standards issued by an accredited assaying laboratories;

7.1.3.a wholesale license holder should possess a warehouse that meets standard requirements;

7.1.4.to import petroleum product based on agreement executed with petroleum products supplier.

7.2.Foreign legal entities that supply more than 30 percent of total petroleum products solely in Mongolia is prohibited to sell their products at the local market through its legal entities incorporated at its own investment and units under its subordination and supervision.

Article 8.Manufacturing of petroleum products

8.1.Manufacturing of petroleum products shall be conducted on the basis of a license.

8.2.Petroleum product manufacturing plant technologies and equipment shall meet international standards.

8.3.Petroleum product manufacturing license holder shall collect the following documents in addition to those stipulated in the paragraph 3 of Article 5.1 of Law on Permits:

/The part "Article 11 of Law on Licensing of Business Activities" in this paragraph was replaced to "paragraph 3 of Article 5.1 of Law on Permits" by the law as of June 17, 2022 and it shall come into force on January 1, 2023/

 8.3.1.a conclusion on the environmental impact assessment;

8.3.2.project on the petroleum product manufacturing;

8.3.3.design drawings and land possession permit for petroleum product constructions and facilities that is developed by professional/specialized organization and reviewed by state expertize;

8.3.4.geological conclusion on soil;

8.3.5.hygiene and sanitation conclusion by specialized inspection agency;

/In this provision, the word "specialized inspection" was changed to "authorized to implement relevant inspection" by the law as of November 11, 2022, and it shall entry into forced from January 1, 2023/

8.3.6.conclusion on fire safety.

8.4.Petroleum product manufacturing license holder shall fulfill obligations as follows:

8.4.1.to produce petroleum products that meet national standard requirements;

8.4.2.to possess an accredited laboratory to perform quality analysis and tests of petroleum products

8.4.3.to create conditions for storage, disposal and elimination of industrial waste without any adverse impact on health of population and environment.

Article 9.Sale of petroleum products

9.1.Wholesales and retails of all types of petroleum shall be conducted based on the license./This paragraph was modified by the law as of February 7, 2013/

9.2.In addition to documents specified in the procedure stipulated in the Article 5.2.5 of this Law and paragraph 3 of Article 5.1 of the Law on Permits, an applicant applying for license pursuant to Article 9.1 of this Law shall collect the following documents:

/The part "Article 11 of Law on Licensing of Business Activities" in this paragraph was replaced to "paragraph 3 of Article 5.1 of Law on Permits" according to the law as of June 17, 2022 and it shall come into force on January 01, 2023/

/This paragraph was amended by the law as of February 7, 2013/

9.2.1.a document certifying that measurement devices and liquid meters have undergone model test in compliance with Law on Measurement Studies;

/This paragraph was modified by the law as of May 9, 2019/

9.2.2.real estate certificate of or lease agreements for warehouses and petrol stations that meet standard requirements.

9.3.Petroleum product wholesaler and retailer shall fulfill obligations as follows:

9.3.1.petroleum product wholesaler shall issue a quality certificate to a buyer every time it sells the product;

9.3.2.to sell quality guaranteed petroleum products;

9.3.3.to sell petroleum products through stations with state certificate;

9.3.4.to avoid selling petroleum products directly from uncertified stations, tanker trucks and trains;

9.3.5.to store petroleum products in tanks that meet standard requirements and sell at designated areas and environment;

9.3.6.to fill in at the factory according to technological regime and sell oil, lubricants and special solutions only in designated containers;

9.3.7.wholesale license holder shall possess a laboratory for quality control examination of petroleum products.

Article 10.Transportation of petroleum products

10.1.Petroleum products shall be transported by designated means of transportation that meet transportation requirements and technical specifications.

10.2.Oil, lubricants and gases packed in special containers shall be transported in flat or enclosed containers that meet safety requirements.

10.3.A transporter shall comply with the rules, procedures, standard specifications and requirements pertaining to technical safety and transportation conditions issued by competent authorities.

10.4.A transporter shall place signage on special purpose means of transportation as per fixed procedures.

10.5.An owner, possessor and driver/operator of the transportation means shall park the transportation means at the designated facility, parking lot and area where fire hazard is prevented, traffic safety and environmental conservation ensured, adverse impacts on human health and disturbance is prevented.

10.6.A transporter shall obtain a certificate that indicates type and quality of petroleum products for transporting from a wholesaler.

10.7.It is prohibited to transport petroleum products by public transportation and non-designated means of transportation that fail to meet standard requirement.

Article 11.Storage of petroleum products

11.1.Petroleum products shall be stored in warehouses and containers for intended purposes that meet standard requirements.

11.2.A legal entity who possesses warehouse designed for petroleum products storage shall fulfill the obligations as follows:

11.2.1.to have environmental impact assessment conducted;

11.2.2.to have geological conclusion drawn on soil by an authorized organization;

11.2.3.to have a warehouse built in accordance with a design drawings developed by an authorized specialized organization and reviewed by state expertise, and hold land possession permit;

11.2.4.to have hygiene and sanitation conclusion drawn by a specialized inspection agency;

11.2.5.to have conclusion on fire safety issued;

11.2.6.to hold an act on commissioning of the warehouse and petrol station construction and facility and technical conclusions that specify status of the main structure and engineering pipe networks for the constructions and facilities.

11.3.An owner of a container, designed to store petroleum products shall have it registered at the state registration. A Cabinet Member in charge of petroleum issues shall approve a procedure on registration of containers designed for storage of petroleum products, jointly with a Cabinet Member in charge of specialized inspection issues.

11.4.The followings are prohibited in storage of petroleum products:

11.4.1.to store petroleum products in non-designated buildings and facilities that have not been commissioned by the state commission;

11.4.2.to store in containers, which do not meet standard requirements;

11.4.3.to use transmission pipes that cause infiltration and seepage;

11.4.4.to use containers and equipment that are not equipped with lightning arresters and earthing facility, and that its resistance is not measured and certified by a competent authority;

11.4.5.to unload petroleum products from tanker trucks without any earthing;

11.4.6.to unload petroleum products in the containers that are not equipped with special unloading facilities.

Article 12.General obligations of business entities engaged in operations pertaining to petroleum products

12.1.A manufacturer, seller and entities storing petroleum products are liable to remove warehouses, containers and equipment out of use, clean up petroleum products residues, level surface back to normal conditions to ensure no harm on human health and environment, and reclaim and revegetate polluted and disturbed earth soil.

CHAPTER FOUR

PETROLEUM PRODUCT RESERVE

Article 13.Petroleum product reserve

13.1.The petroleum product reserve shall comprise of state and company reserves.

13.2.The state reserve shall be built up as per procedure approved by the Government.

13.3.Petroleum product manufacturing and wholesale license holder shall build up a company reserve in accordance with procedure determined by the Government.

CHAPTER FIVE

OVERSEEING ON IMPORTATION, MANUFACTURING, SALE, TRANSPORTATION AND STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS AND LIABILITIES FOR LAW OFFENDERS

Article 14.Overseeing operations on importation, manufacturing, sale, transportation and storage of petroleum products

14.1.Specialized inspection agency shall conduct control on the importation, manufacturing, sale, transportation, and storage of petroleum products, and ensuring safety of operations thereof.

14.2.When conducting control on importation, manufacturing, sale, transportation and storage of petroleum products, the law on State inspection shall be observed.

Article 15.Liabilities for violators  law

15.1.An individual, legal entity who has breached this law is subject to the liability in accordance with Criminal Code or Law on Offence/Infringement/Violation.

/This article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

 

CHAIRMAN OF THE STATE GEREAT KHURAL OF MONGOLIA TS.NYAMDORJ