A

A

A

  • Нүүр
  • Монгол Улсын хууль
  • ГОЛ, МӨРНИЙ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХ, УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС, ОЙН САН БҮХИЙ ГАЗАРТ АШИГТ МАЛТМАЛ ХАЙХ, АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2009 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГОЛ, МӨРНИЙ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХ, УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС, ОЙН САН БҮХИЙ ГАЗАРТ АШИГТ МАЛТМАЛ ХАЙХ, АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.

Хэвлэх

Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөхөөс өмнө мөн хуулийн 4.3-т заасан хилийн заагийн дотор олгогдсон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхийг хүсвэл 2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр баталсан Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш гурван сарын дотор геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад өргөдөл гаргана.

/Энэ зүйлд 2015 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2 дугаар зүйл.

Хэвлэх

2.1. 2009 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдөр баталсан Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль батлагдахаас өмнө ойн сан бүхий газарт олгосон ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ойн тухай хуулийн 8.6, 29 дүгээр зүйл, 30.2, 42.1.5-д заасныг хэрэгжүүлнэ. Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийг Усны тухай хуулийн 22.3-т заасны дагуу усны сан бүхий газрын эргээс 200 мeтрээр тогтооно. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай нь усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газартай давхацсан тохиолдолд Усны тухай, Ойн тухай хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.

2.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон тухайн аймгийн Засаг дарга гэрээ байгуулж, хяналтыг хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

2.3.Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь олборлолт явуулсан талбайд нөхөн сэргээлт хийгээгүй тохиолдолд нөхөн сэргээлт хийхэд гаргах зардлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч бүрийн ашиглалт явуулсан хугацаанд олсон орлоготой нь уялдуулан нөхөж гаргуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

3 дугаар зүйл.

Хэвлэх

Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам болон гэрээний загварыг Засгийн газар батална. Уг журам, гэрээнд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд зарцуулах зардлыг 100 хувь урьдчилан байршуулах нөхцөл, хяналт тавих төрийн байгууллагын албан тушаалтны хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тус тус тусгасан байна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4 дүгээр зүйл.

Хэвлэх

Энэ хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасан хугацаанд өргөдөл ирүүлээгүй болон энэ хуулийн 2 дугаар зүйлд заасан гэрээ байгуулаагүй бол тухайн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах бөгөөд дахин тухайн талбайд хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгохгүй. Энэ зүйлд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56.1.3 дахь заалт болон Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн 4.6 дахь хэсэг хамаарахгүй.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.07.03-ны өдрийн орчуулга)                                                   Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

June 16, 2009                                                                                         Ulaanbaatar city

 

ON REGULATION FOR COMPLIANCE WITH THE LAW ON PROHIBITION OF MINERAL EXPLORATION AND MINERAL MINING AT HEADWATERS OF RIVERS, PROTECTED ZONES OF WATER RESERVOIRS AND FOREST FUND AREAS

Article 1.

Prior complying with the Law on Prohibition of Mineral Exploration and mineral mining at headwaters of rivers, protected zones of water reservoirs and forest fund areas, as well as if the license holder requested to continue to proceed activities within the boundaries specified in paragraph 4.3 of the respective law, they shall submit an application to the state administrative body in charge of geology and mining matters within three months after the entry into for date of the Law on Amendments to the Law on regulations for compliance with the Law on Prohibition of Mineral Exploration and mineral mining at headwaters of rivers, protected zones of water reservoirs and forest fund areas which was adopted on February 18, 2015.

/This article was amended by the law as of February 18, 2015/

Article 2.

2.1.The holder of the license for mining issued at the forest fund areas prior to the adoption of the Law on regulations for compliance with the Law on the Prohibition of mineral exploration and mineral mining at headwaters of rivers, protected zones of water reservoirs and forest fund areas which was adopted on July 16, 2009, shall implement the provisions stated in paragraph 8.6, Article 29, paragraph 30.2, and sub-paragraph 42.1.5 of the Law on Forest. The ordinary protection zone of the water reservoir area shall be established at least 200 meters from the bank of water reservoir area according to paragraph 22.3 of the Law on Water. If the area under exploration license overlaps with the ordinary protection zone of water reservoir area and forest fund area, it shall be decided in accordance with the Law on Water and Law on Forest.

2.2.The state central administrative body in charge of environmental matters, the state administrative body in charge of geology and mining matters, and the governor of the respective aimag shall conclude an agreement with the license holder and implement oversight on the agreement.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

2.3.If the holder of the license for mining failed to rehabilitate the area affected by mining, the expenses incurred for rehabilitation shall be reimbursed in coordination with the income earned by each license holder during the period of activities of mining.

/This article was added by the law as of February 18, 2015/

Article 3.

The procedure on canceling the license issued in the headwaters of ​​rivers, taking relevant measures with respect to areas under the license where extradition has begun in the ordinary protection zone of water reservoirs, and rehabilitating them as well as contract template thereto shall be approved by the Government. These procedure and contracts shall specify the condition for pre-replacement of the 100 percent of the expenses to be spend on environmental protection and rehabilitation by the license holder, and the duties and responsibilities of the officials of the state body with functions to oversee respectively.

/This article was added by the law as of February 18, 2015/

Article 4.

If the application is not submitted within the period specified in Article 1 of this Law and the contract specified in Article 2 of this Law is not concluded, the respective license for the mining shall be revoked, and the exploration and mining licenses shall not be issued again for that area. This article shall not apply to sub-paragraph 56.1.3 of the Law on Minerals and paragraph 4.6 of the Law on Prohibition of mineral exploration and mineral mining at headwaters of rivers, protected zones of water reservoirs and forest fund areas.

/This article was added by the law as of February 18, 2015/

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA DEMBEREL.D