A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2004 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ

НЭГДYГЭЭР БYЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь Засгийн газрын агентлаг /цаашид "агентлаг" гэх/-ийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Агентлагийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1. Агентлагийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Засгийн газрын тухай , Төрийн албаны тухай, Яамны эрх зүйн байдлын тухай, Төсвийн тухай, Захиргааны ерөнхий хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3 дугаар зүйл. Агентлаг, түүний чиг үүрэг

Хэвлэх

3.1. Агентлаг нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны зохих салбар, хүрээний бодлогыг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллага мөн.

3.2.Засгийн газар нь тохируулах болон хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий агентлагтай байж болно.

4 дүгээр зүйл. Агентлагийн үйл ажиллагааны зарчим

Хэвлэх

4.1. Агентлаг нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмаас гадна төрийн үйлчилгээг жигд, чанартай, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх, ил тод, мэргэшсэн байх, хууль ёсыг сахих, үйл ажиллагааныхаа төлөө хариуцлага хүлээх зарчмыг баримтлан ажиллана.

5 дугаар зүйл. Агентлаг байгуулах

Хэвлэх

5.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол агентлагийг Улсын Их Хурлаас зөвшөөрсөн төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийн дагуу тухайн үйл ажиллагааны зохих хүрээ, Ерөнхий сайд, сайд /цаашид "сайд"гэх/-ын саналыг үндэслэн Засгийн газар байгуулна.

5.2.Сайд агентлаг байгуулах тухай саналдаа дараахь үндэслэлийг тусгана:

5.2.1.тухайн агентлаг нь төрөөс зайлшгүй хэрэгжүүлэх чиг үүрэг, үзүүлэх үйлчилгээг хэрэгжүүлэх үндэслэл;

5.2.2.тухайн агентлагийн үйл ажиллагаа Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжих;

5.2.3.агентлагийн үйл ажиллагаа төрийн захиргааны бусад байгууллагын чиг үүрэг, үйлчилгээтэй давхардахгүй байх.

5.3. Агентлаг байгуулах тухай саналд дор дурдсан баримт бичгийг хавсаргана:

5.3.1.үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, бүтцийн хөтөлбөрийн төсөл;

5.3.2. жилийн төсөв, санхүүжилтийн эх үүсвэрийн тухай танилцуулга, холбогдох тооцоо, судалгаа.

5.4.Засгийн газар нь агентлаг байгуулах зайлшгүй шаардлагатай эсэх талаар дүгнэлт гаргуулахаар ажлын хэсэг байгуулж болно.

5.5. Засгийн газар тухайн агентлагийг байгуулах шаардлагатай гэж үзвэл төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчид холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналаа Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.

5.6.Агентлагийн чиг үүрэг, үзүүлэх үйлчилгээ, үйл ажиллагааны хамрах хүрээг харгалзан түүний байршлыг Засгийн газар тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

6 дугаар зүйл. Агентлагийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах

Хэвлэх

6.1. Агентлагийг нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх замаар өөрчлөн байгуулна.

6.2. Агентлагийг дараахь үндэслэлээр татан буулгана:

6.2.1. тухайн агентлагаас хэрэгжүүлж байсан чиг үүрэг, үйлчилгээ нь төрийн чиг үүрэг, үзүүлэх үйлчилгээнд хамаарахгүй болсон;

6.2.2. хуульд заасан бусад үндэслэл.

6.3. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол агентлагийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах асуудлыг Улсын Их Хурлаас зөвшөөрсөн төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийн дагуу Засгийн газар шийдвэрлэнэ.

ХОЁРДУГААР БYЛЭГ

Агентлагийн эрхлэх асуудал, удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц

7 дугаар зүйл. Агентлагийн нийтлэг эрхлэх асуудал

Хэвлэх

7.1.Агентлаг нь дараахь нийтлэг асуудал эрхэлнэ:

7.1.1.хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын болон сайдын шийдвэрийг биелүүлэх ажлыг эрхэлсэн хүрээ, салбарын хэмжээнд зохион байгуулж, биелэлтийг хангах;

7.1.2.холбогдох хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын болон сайдын шийдвэрийг сурталчлах, тэдгээрийг хэрэглэж байгаа практикийг судалж, боловсронгуй болгох санал боловсруулж сайдад танилцуулах;

7.1.3.төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төсөлд өгөх саналыг үндэслэл, тооцоотой боловсруулах;

7.1.4.агентлагийн хэтийн болон дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөө, үндсэн чиглэл, төсвийн төслийг хуульд заасан нөхцөл, үндэслэлээр хугацаанд нь боловсруулж, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид оруулах;

7.1.5.хуульд өөрөөр заагаагүй бол аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн нэгж, Засаг даргын дэргэдэх холбогдох байгууллагад эрхэлж буй ажлын чиглэлээр мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;

7.1.6. салбарынхаа хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэх, дахин мэргэшүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг нь хангах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

7.1.7.хүний эрх, эрх чөлөөг хангах эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах;

7.1.8.Монгол Улсын олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг тэдгээрт нийцүүлэх санал боловсруулж сайдад танилцуулах;

7.1.9.хуулиар эрх олгосон бол захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулах, тэдгээрийн биелэлтэд хяналт тавих;

/Энэ заалтад 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад нийтлэг эрхлэх асуудал.

7.2.Агентлагийн эрхлэх тодорхой асуудлыг хууль тогтоомж, хуулиар эрх олгосон бол Засгийн газрын шийдвэрээр тогтооно.

8 дугаар зүйл. Агентлагийн удирдлага

Хэвлэх

8.1.Агентлагийг Засгийн газрын тухай хуулийн 183дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу томилогдсон дарга тэргүүлнэ.

8.2.Агентлагийн дарга агентлагийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, түүний үр дүнг сайдын өмнө хариуцан тайлагнана.

8.3.Агентлагийн дарга нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.3.1. энэ хуулийн 7.1.1-д заасан хууль тогтоомж, зарлиг, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, явц, биелэлтэд хяналт тавих;

8.3.2. агентлагийг өдөр тутмын удирдлагаар хангах, хуулиар эрх олгосон бол захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;

/Энэ заалтад 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.3.3.агентлагийн төсвийн ерөнхий менежерийн хувьд төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, биелэлтийг хангах;

8.3.4.батлагдсан төсөв, сайдын баталсан зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарт багтаан агентлагийн орон тоо, цалингийн санг тогтоох;

8.3.5.хууль тогтоомжид заасны дагуу албан тушаалд томилох, чөлөөлөх, албан тушаалаас бууруулах, өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах, шагнаж урамшуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, төрийн албанаас чөлөөлөх, түр чөлөөлөх, халах;

8.3.6.эрхэлсэн асуудлаараа сайдад мэргэшлийн зөвлөгөө өгч, холбогдох мэдээллээр хангах;

8.3.7.агентлагийн төсвийг тогтоосон журмын дагуу захиран зарцуулах;

8.3.8.тогтоосон журмын дагуу агентлагийн нэр дээр банкинд харилцах данс нээх;

8.3.9. агентлагийг төлөөлж бусад байгууллагатай харилцах;

8.3.10.салбарын мэдээллийн тогтолцоо бүрдүүлэх, төрийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд шаардагдах тооцоо, судалгаа, мэдээ, материалыг хуульд харшлаагүй бол холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжээс гаргуулан авах;

8.3.11. хуульд заасны дагуу олгосон болон энэ хуулийн 9.1-д заасны дагуу шилжүүлсэн бусад бүрэн эрх.

/Энэ заалтад 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.4. Агентлагийн дарга энэ хууль болон холбогдох бусад хуулиар олгосон бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар тушаал гаргана.

8.5. Агентлагийн дарга нь Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан ажиллах нөхцөл, баталгаагаар хангагдана.

8.6. Агентлагийг гадаад, дотоодод агентлагийн дарга төлөөлнө. Агентлагийн даргын даалгаснаар болон хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дарга агентлагийг төлөөлж болно.

9 дүгээр зүйл. Агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц

Хэвлэх

9.1.Агентлагийн орон тооны дээд хязгаарыг Засгийн газар, агентлагийн үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр болон зохион байгуулалтын бүтцийг Засгийн газраас тогтоосон ерөнхий загварыг баримтлан Монгол Улсын сайд батална.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.2. Агентлагийн зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагааны стратегийг агентлагийн дарга батална.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.3.Тухайн агентлагийн чиг үүрэгт хууль тогтоомжоор өөрчлөлт орсноос бусад тохиолдолд үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр болон зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.4. Агентлагийн зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дарга нэгжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдаж, үр дүнг агентлагийн даргын өмнө хариуцана.

/Энэ хэсгийн 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10 дугаар зүйл. Агентлагийн ажлын зохион байгуулалт

Хэвлэх

10.1. Агентлаг нь чиг үүрэг, эрхэм зорилго, стратегийн зорилтоо хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөтэй ажиллана.

10.2.Агентлагийн үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө нь төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг байна.

10.3. Агентлагийн хэмжээнд агентлагийн даргын хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталсан хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдөнө.

10.4.Хөдөлмөрийн дотоод журамд дараахь үндсэн зүйлийг тусгана:

10.4.1. агентлагийн ажлыг төлөвлөх, тайлагнах журам;

10.4.2. албан тушаалд томилох, албан тушаалаас чөлөөлөх, халах;

10.4.3. захиргаа, албан хаагчийн эрх, үүрэг;

10.4.4. зохион байгуулалтын нэгж, ажилтны үйл ажиллагааны үр дүнг тооцож, дүгнэх арга хэлбэр;

10.4.5. дотоодын хяналт, шалгалт хийх, шагнаж урамшуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах;

10.4.6. дотоод журамд тусгахаар хууль тогтоомжид заасан бусад зүйл.

10.5. Хөдөлмөрийн дотоод журмыг ажилтан бүрт танилцуулсан байна.

ГУРАВДУГААР БYЛЭГ

Агентлаг нь бусад байгууллага,албан тушаалтантай харилцах

11 дүгээр зүйл. Агентлаг нь бусад байгууллага, албан тушаалтантай харилцах

Хэвлэх

11.1. Агентлаг нь эрхэлсэн асуудлаараа Монгол Улсын сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, яамны зохион байгуулалтын нэгжийн дарга, ажилтантай шууд харилцана.

11.2. Агентлаг нь хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, шүүх, прокурор болон Улсын Их Хурлаас байгуулдаг бусад байгууллага, тэдгээрийн ажлын алба, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүнтэй сайдаар дамжуулан харилцах ба эдгээр байгууллага, албан тушаалтан нь агентлагтай мөн сайдаар дамжуулан харилцана.

11.3 Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, Засгийн газартай Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргаар дамжуулан харилцана.

11.4. Агентлаг нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, бусад яам, агентлагтай хуульд өөрөөр заагаагүй бол шууд харилцана.

11.5.Агентлаг нь эрхлэх асуудлаараа нутгийн өөрөө удирдах  байгууллагатай аймаг, сум, нийслэл,  дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргаар дамжуулан харилцана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.6. Агентлаг нь эрхлэх асуудлаараа нутгийн захиргааны байгууллагатай аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг даргаар дамжуулан харилцана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.7.Агентлаг нь эрхлэх асуудлаараа энэ зүйлд зааснаас бусад байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнтэй шууд харилцана.

ДӨРӨВДYГЭЭР БYЛЭГ

Агентлагийн санхүүжилт, эд хөрөнгө

12 дугаар зүйл. Агентлагийн санхүүжилт

Хэвлэх

12.1.Агентлагийн үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

12.2. Агентлагийн төсвийн төслийг боловсруулах, батлах, захиран зарцуулах, тайлагнах журмыг хуулиар тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/12.3-12.5-дахь хэсгийг 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

13 дугаар зүйл. Агентлагийн эд хөрөнгө

Хэвлэх

13.1. Агентлаг нь төрөөс өөрт нь олгосон эд хөрөнгөтэй байна.

13.2. Агентлаг нь өөрт нь олгосон эд хөрөнгө болон хуульд заасны дагуу олсон орлогоороо бий болгосон эд хөрөнгийг хуульд заасан журмын дагуу эзэмшиж, ашиглаж, захиран зарцуулна.

ТАВДУГААР БYЛЭГ

Бусад зүйл

14 дүгээр зүйл. Агентлагийн хэвлэл

Хэвлэх

14.1.Агентлагийн даргын тушаал, үйл ажиллагааныхаа талаар албан ёсоор нийтэд мэдээлэх зорилгоор агентлаг нь эмхтгэл гаргаж болно.

14.2.Агентлагийн удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дарга эрхлэх асуудлаараа албан ёсны мэдээлэл хийхдээ Засгийн газар, Монгол Улсын сайдын бодлогыг баримтална.

15 дугаар зүйл. Агентлагийн гадаад харилцаа

Хэвлэх

15.1.Агентлаг нь өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар гадаад улсын ижил төрлийн байгууллага, олон улсын болон бусад байгууллагатай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, Монгол Улсын сайдын тогтоосон журмыг үндэслэн гэрээ, хэлэлцээр байгуулж хамтран ажиллана.

15.2.Агентлагийн даргыг гадаад улсын ижил төрлийн байгууллага, олон улсын болон бусад байгууллагад туршлага судлах, мэргэжлийн сургалтад явах, хурал, зөвлөлгөөнд оролцох /цаашид албан томилолт" гэх/-ыг Монгол Улсын сайд шийдвэрлэнэ.

15.3.Бүтцийн нэгжийн дарга, ажилтны албан томилолтоор ажиллах асуудлыг агентлагийн дарга шийдвэрлэнэ.

15.4.Агентлагаас гадаад улсын ижил төрлийн байгууллага, олон улсын байгууллагаас мэргэжилтэн, зочид, төлөөлөгч урих асуудлыг Монгол Улсын сайд шийдвэрлэнэ.

16 дугаар зүйл.Агентлагийн тамга, тэмдэг, бэлгэдэл

Хэвлэх

16.1. Агентлаг тогтоосон журмаар хийсэн тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

16.2.Энэ хуулийн 16.1-д заасан тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэх журмыг Засгийн газар тогтооно.

16.3. Агентлаг нь эрхэлсэн ажлын онцлог, түүхэн уламжлалыг илэрхийлсэн бэлгэдэлтэй байж болно.

16.4. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол агентлагийн бэлгэдлийн загвар, тодорхойлолт, хэрэглэх журмыг агентлагийн дарга тогтооно.

17 дугаар зүйл. Агентлагийн шагнал

Хэвлэх

17.1. Агентлаг нь дараахь шагналтай байж болно:

17.1.1.агентлагийн хүндэт дэвтэрт бичиж, дурсгалын гэрчилгээ олгох;

17.1.2.агентлагийн хүндэт өргөмжлөл.

17.2.Энэ хуулийн 17.1-д заасан шагнал олгох нийтлэг журмыг Засгийн газар тогтоож, шагналын тодорхойлолт, загварыг тухайн агентлагийн дарга батална.

18 дугаар зүйл. Агентлагийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл

Хэвлэх

18.1. Агентлагт дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

18.1.1. жагсаал, цуглаан хийх, ажил хаялт, өлсгөлөн, суулт зарлах зэрэг улс төрийн болон шашны үйл ажиллагаа явуулах;

18.1.2.хууль тогтоомжид зааснаас бусад тохиолдолд аливаа хэлбэрээр орлого олох үйл ажиллагаа явуулах;

18.1.3.Монгол Улсын олон улсын гэрээ, Засгийн газрын шийдвэрт зааснаас бусад тохиолдолд үндсэн үйл ажиллагаатай нь холбоо бүхий үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага, аж ахуйн нэгжээс бусад аж ахуйн нэгж, байгууллагыг агентлагийн байранд байрлуулах;

18.1.4. хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрээр хориглосон бусад үйл ажиллагаа.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.07.07-ны өдрийн орчуулга)  Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

April 15, 2004

Ulaanbaatar city

on legal status of government agency

chapter one

General provisions

Article 1. Purpose of the law

1.1. The purpose of this law is to define the legal basis of organization and operation of the Government agency /hereinafter referred to as "the agency"/, and to govern relations related to them.

Article 2. Legislation on the agency

2.1. The legislation on the agency consists of the Constitution of Mongolia, Law of Mongolia on Government, Law of Mongolia on Civil service, Law of Mongolia on legal status of the Ministry, Budget law of Mongolia, General Administrative law of Mongolia, Labor law of Mongolia, this law and other legislative acts enacted in conformity with them.   

/This paragraph was amended according to the law as of December 23, 2011/

/This paragraph was amended according to the law as of February 4, 2016/

Article 3. The agency, its duties

3.1. The agency is a state administrative body that is responsible to implement appropriate sectorial policies of Government operations nationwide.

3.2. The Government may have agencies with regulatory and/or implementing duties.

Article 4. Principles of the agency's activities

4.1. In addition to fundamental principles of the activities of State stated in Paragraph 2 of Article One of Constitution of Mongolia, the agency shall adhere to the principles of uniform, quality, prompt and accessible civil services, transparency, professionalism, compliance with law and accountability for its activities.

Article 5. Establishment of the agency

5.1. Unless otherwise provided by law, the Government shall establish the agency on basis of the appropriate scope of activities and a proposal of Prime Minister and Minister /hereinafter referred as "the Minister"/, pursuant to the state administrative body's system and the general structure scheme approved by the State Great Khural. 

5.2. The Minister shall include the following grounds in his proposal to establish the agency: 

5.2.1. a ground that the agency shall perform necessary state functions and services;

5.2.2. the activities of the agency shall be performed in the territory of Mongolia;

5.2.3. the activities of the agency shall not overlap with the functions and services of other state administrative bodies.

5.3. The following documents shall be attached to the proposal to establish the agency:

5.3.1. a strategy of activities, a structure, a draft of structural program;

5.3.2. an annual budget, an introduction of source of finance and related calculation and research;

5.4. The Government may establish a working group in order to make a conclusion on whether if it is necessary to establish an agency.

5.5. If the Government decides it is necessary to establish an agency, the proposal to make related amendments and changes to the system and the general scheme of structure of state administrative bodies shall be submitted to the State Great Khural.  

5.6. The Government shall decide a location of the agency considering duties, services and a scope of the activities of the agency.

/This paragraph was added according to the law as of January 19, 2012/

Article 6. Reorganization and liquidation of the agency  

6.1. The agency can be reorganized though a consolidation, merger, division, split, or transformation.

6.2. The agency can be liquidated in case of following grounds:

6.2.1. duties and services performed by the agency are no longer belong to the state duties and services;

6.2.2. other grounds stated in the law.

6.3. Unless otherwise stated in the law, the Government shall decide whether to reorganize and/or liquidate the agency pursuant to the system and the general scheme of structure of the state administrative bodies approved by the State Great Khural.

Chapter two

Functions of the agency, its management and operational structure

Article 7. Common functions of the agency  

7.1. The agency shall perform the following common functions:

7.1.1. to organize and to ensure the implementation of legislation, Presidential decrees, the Government and/or the Ministerial decisions within the scope and sector;

7.1.2. to advertise relevant legislation, Presidential decrees and the Government and ministerial decisions, to study the practice of their application, to make a proposal for improving them, and to present the proposal to the Minister;

7.1.3.to prepare a proposal for the draft of the budget framework statement with reasonable grounds and estimates;

7.1.4. to develop the agency's long-term and medium-term strategic plans, guidelines and budget proposals in a timely manner, and to submit them to the general budget governor in accordance with the conditions and grounds specified in the law;

7.1.5. unless otherwise provided by law, to provide professional and methodological assistance to governors of province and/or capital city, structural units of the Governor's Office and relevant organizations under the control of the Governor in the field of its activities;

7.1.6. to determine needs of the human resource of the sector, to prepare personnel, to train them, to improve their skills, to take measures to ensure their working conditions and social security;

7.1.7. to take measures to create economic, social, legal and other guarantees to ensure human rights and freedoms;

7.1.8. to develop proposals to implement international treaties to which Mongolia is a party, and to bring relevant legislation in line with them and to present them to the Minister;

7.1.9. to develop administrative normative acts in accordance with the legislation and monitor their implementation, if authorized by law;

/This paragraph was amended according to the law as of February 4, 2016/

7.1.10. other common matters specified in the legislation.

7.2. The specific functions of the Agency shall be determined by a decision of the Government, if authorized by the law or legislation.

Article 8. Management of the agency

8.1. The agency shall be headed by a head appointed pursuant to the paragraph 2 of Article 183 of the Law on Government.

8.2. The head of the agency shall manage the activities of the agency and report its results to the Minister.

8.3. The head of the agency has the following powers:

8.3.1. to organize the implementation of the legislation, decrees and decisions specified in the sub-paragraph 7.1.1 of this law and monitor its process and implementation;

8.3.2. to provide day-to-day management of the agency, to approve administrative normative acts in accordance with the legislation, to register and enforce them in accordance with the procedures set forth in the General Administrative Law, if authorized by law;

/This paragraph was amended according to the law as of February 4, 2016/

8.3.3. as the general budget manager of the agency, to enter into a performance agreement with the general budget governor and to ensure its implementation;

8.3.4. to determine the staffing and salary fund of the agency within the approved budget, an organizational structure and the maximum number of staff approved by the Minister;

8.3.5. to appoint, dismiss, demote, transfer to another position, rotate, reward, impose disciplinary sanctions, dismiss, temporarily release and fire from the civil service in accordance with the legislation;

8.3.6. to provide professional advice and relevant information to the Minister within its functions;

8.3.7. to spend the agency's budget in accordance with established procedures;

8.3.8. to open a bank account in the name of the agency in accordance with the established procedures;

8.3.9. to communicate with other organizations on behalf of the agency;

8.3.10. to obtain necessary estimates, studies, data and documents required for the establishment of sectorial data system, and the development and implementation of the state policies from relevant organizations and business entities, if it does not contradict the law;

8.3.11. other powers granted by the law and/or transferred in accordance with paragraph 9.1 of this Law.

/This paragraph was amended according to the law as of August 17, 2012/

8.4. The head of the agency shall issue an order related to the powers granted by this law and other relevant laws.

8.5. The head of the agency shall be provided with working conditions and guarantees specified in the law on Civil Service and other legislation.

8.6. The head of the agency shall represent the agency at home and abroad. The agency may be represented by the head of an organizational unit by order of the head of the agency and pursuant to the internal labor regulations.

Article 9. Operational structure of the agency

9.1. The maximum number of staff in the agency shall be approved by the Government, and the Minister of Mongolia shall approve the agency's operational strategy, organizational restructuring program and organizational structure pursuant to the fundamental model of operational structure established by the Government.

/This paragraph was revised according to the law as of August 17, 2012/

9.2. The operational strategy of the organizational unit of the agency shall be approved by the head of the agency.

/This paragraph was amended according to the law as of December 7, 2017/

9.3. It is prohibited to make changes to the operational strategy, organizational restructuring program and organizational structure, except for changes in the functions of the agency by law.

/This paragraph was added according to the law as of December 7, 2017/

9.4. The head of the organizational unit of the agency shall manage the day-to-day operations of the unit, and be accountable to the head of the agency for the results.

/This paragraph was amended according to the law as of December 7, 2017/

Article 10. The organization of the agency work

10.1. The agency will have a long-term action plan to implement its functions, mission and strategic goals.

10.2. The agency's long-term action plan is an integral part of the general manager's performance agreement with the general budget governor.

10.3. The internal labor regulations approved by the head of the agency in accordance with the legislation shall be followed within the agency.

10.4. The internal labor regulations shall include the following:

10.4.1. procedures for planning and reporting the work of the agency;

10.4.2. appointment, release and dismissal;

10.4.3. rights and obligations of administration and employees;

10.4.4. methods of calculating and evaluating the performance of organizational units and employees;

10.4.5. to conduct internal inspections, to reward, and to impose disciplinary sanctions;

10.4.6. other matters specified in the legislation to include in the internal regulations.

10.5. Internal labor regulations must be introduced to each employee.

 

Chapter three

Communication of the agency to other organizations and officials

Article 11. Communication of the agency to other organization and officials

11.1. The agency shall communicate directly with the Minister of Mongolia, the Secretary of State, the head of the organizational unit of the Ministry and its staff.

11.2. Unless otherwise provided by law, the agency shall communicate with the President of Mongolia, members of the State Great Khural, courts, prosecutors and other bodies established by the State Great Khural and its offices, the Prime Minister and members of the Government through the Minister, and these organizations and staffs shall communicate with the agency through the Minister.

11.3. The Prime Minister's Agency shall communicate with the President of Mongolia, members of the State Great Khural, members of the Government, and the Government through the Head of the Cabinet Secretariat.

11.4. The agency shall communicate directly with the Cabinet Secretariat and other ministries and agencies, unless otherwise provided by law.

11.5. The agency shall communicate with local self-governing bodies through chairpersons of Citizens' Representatives Khural of aimag, soum, capital city and district. 

/This paragraph was amended according to the law as of April 22, 2022/

11.6. The agency shall communicate with local administrative bodies through the Governors of aimags, soums, the capital city and districts.

/This paragraph was amended according to the law as of April 22, 2022/

11.7. The agency shall communicate directly with organizations, business entities and citizens, except those specified in this Article.

Chapter four

Finance and property of the agency

Article 12. Finance of the agency

12.1. The agency's operating expenses and investment expenses shall be financed from the state budget.

/This paragraph was revised according to the law as of December 19, 2008/

12.2. Procedures for developing, approving, disposing of and reporting on the agency's budget shall be established by law.

/This paragraph was amended according to the law as of December 19, 2008/

/The paragraphs 12.3-12.5 were considered as ineffective by the law as of December 19, 2008/

Article 13. Property of the agency

13.1. The agency shall have properties specifically granted by the state.

13.2. Pursuant to the procedures provided by law, the agency shall possess, use and dispose of the property allocated to it and the property generated by the income earned according to the law.

 

chapter five

Miscellaneous

Article 14. Publishing of the agency

14.1. The agency may issue a bulletin for the purpose of officially informing the public about the orders of the head of the agency and its activities.

14.2. The head of the management and organizational unit of the agency shall follow the policy of the Government and the Minister of Mongolia when making an official statement about its functions.

Article 15. Foreign affairs of the agency

15.1. The agency shall enter into agreements and negotiations with similar foreign organizations, international and other organizations on issues within its competence based on legislation, Government decisions, and procedures established by the Minister of Mongolia.

15.2. The Minister of Mongolia shall decide the head of the agency to study the experience of similar foreign organizations, international and other organizations, and/or to attend professional trainings, and/or to participate in meetings and conferences /hereinafter referred to as "official assignment"/.

15.3. The head of the agency shall decide the head of the structural unit and an employee to do an official assignment.

15.4. The Minister of Mongolia shall decide on inviting experts, guests and representatives from similar foreign organizations and international organizations.

Article 16. Seal, stamp and emblem of the agency

16.1. The agency shall use stamps, seals and letterheads made in accordance with established procedures.

16.2. The Government shall establish the procedure for using seals, stamps and letterheads specified in paragraph 16.1 of this Law.

16.3. The agency may have an emblem that represents the concept of its activities and its historical traditions.

16.4. Unless otherwise provided by law, the head of the agency shall determine the design, definition and usage of the agency's emblem.

Article 17. Reward of the agency

17.1. The agency may have the following types of reward:

17.1.1. to write in the honorary book of the agency, and to issue a commemorative certificate;

17.1.2. an honorary award of the agency.

17.2. The Government shall establish the fundamental procedure for rewarding specified in paragraph17.1 of this Law, and the definition and design of the award shall be approved by the head of the agency.

Article 18. Prohibited activities of the agency

18.1. The agency is prohibited to perform the following activities:

18.1.1. political and religious activities such as demonstrations, rallies, strikes, hunger strikes and sit-ins;

18.1.2. to carry out income-generating activities in any form, except as provided by law;

18.1.3. to allow to place business entities and organizations in the agency premises, except for organizations and business entities that provide services related to its main activities, except as provided by international agreements and decisions of the Government of Mongolia;

18.1.4. other activities prohibited in laws and by decisions of the Government.

 

SPEAKER OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA          TUMUR-OCHIR.S