A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2009 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдөр

Дугаар 242

Улаанбаатар хот

ЗАРИМ ХҮМҮҮСИЙГ СУРГАЛТЫН ТӨРИЙН САНГИЙН ЗЭЭЛ,ТҮҮНИЙ ХҮҮГИЙН ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Сургалтын төрийн сангийн зээлээр гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцан төгсөж, гэрээний дагуу 5 болон түүнээс дээш жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа хавсралтад дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг сургалтын төлбөр, эрдэм шинжилгээний ажлын хамгаалалтын зардал болон амьжиргааны тэтгэлгийн зээл, түүний хүүгийн төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөхийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Ё.Отгонбаяр, Сангийн сайд С.Баярцогт нарт зөвшөөрсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР

Боловсрол,соёл,шинжлэх ухааны сайд Ё.ОТГОНБАЯР