A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 6 дугаар сарын 24-ны өдөр

Улаанбаатар хот

АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь агаар бохирдуулагч этгээдэд агаарын бохирдлын төлбөр ногдуулах, төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж нь Агаарын тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль[1], энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."агаар бохирдуулах бодис" гэж Агаарын тухай хуулийн 3.1.6-д заасныг;

/Энэ заалтад 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.2."агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр" гэж Агаарын тухай хуулийн 3.1.9-д заасныг;

/Энэ заалтад 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.3."агаарын бохирдлын төлбөр" гэж Агаарын тухай хуулийн 3.1.14-т заасныг;

/Энэ заалтад 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.4."органик уусгагч" гэж ердийн агаарын хэм, даралтын нөхцөлд их хэмжээгээр агаарт уурших органик бодисыг;

3.1.5."автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл" гэж дизель түлш, шатахуунаар ажилладаг бүх төрлийн автомашин, автобус, мотоцикл, трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгслийг;

3.1.6."агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр ашиглах зөвшөөрөл эзэмшигч" гэж Агаарын тухай хуулийн 18.1-д заасан зөвшөөрөл авсан этгээдийг.

/Энэ заалтад 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4 дүгээр зүйл.Агаарын бохирдлын төлбөр төлөгч, түүнийг бүртгэх

Хэвлэх

4.1.Дoр дурдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага агаарын бохирдлын төлбөр төлөгч байна:

4.1.1.түүхий нүүрс олборлогч;

4.1.2.органик уусгагчийг үйлдвэрлэгч;

4.1.3.органик уусгагчийг импортлогч;

4.1.4.автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшигч;

4.1.5.агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр ашиглах зөвшөөрөл эзэмшигч;

4.1.6.агаарт бохирдол гаргах эх үүсвэр хэрэглэж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага.

4.2.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр ашиглах зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон харилцааг Агаарын тухай хуулиар зохицуулна.

4.3.Аймаг, нийслэл, дүүргийн татварын газар, хэлтэс, сумын татварын тасаг, татварын улсын байцаагч нь агаарын чанарын мэргэжлийн албатай хамтран төлбөр төлөгчийн ашиглаж байгаа агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэр, байршил, улсын бүртгэлийн дугаар, төрөл, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, ашиглалтын хугацаа болон бусад шаардлагатай гэж үзсэн мэдээллийн бүртгэл хөтөлнө.

4.4.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшигчийг бүртгэхтэй холбогдсон харилцааг Монгол Улсын автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хуулиар[2] зохицуулна.

4.5.Энэ хуулийн 4.1.6-д заасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлбөр авах журам, төлбөрийн хувь, хэмжээг Засгийн газар тогтооно.

5 дугаар зүйл. Агаарын бохирдлын төлбөр ногдох зүйл

Хэвлэх

5.1.Олборлосон түүхий нүүрс, үйлдвэрлэсэн болон импортолсон органик уусгагч, автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл, агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах хаягдалд агаарын бохирдлын төлбөр /цаашид "төлбөр" гэх/ ногдуулна.

5.2.Төлбөр ногдуулах органик уусгагчийн жагсаалтыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

5.3.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн нэгж километр зайд явахад ялгарах нүүрсхүчлийн хийн хэмжээгээр нь бүлэглэх ангиллыг суудлын автомашины хөдөлгүүрийн багтаамж, автобус, ачааны автомашины даацаас хамааруулан тогтоох журмыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батална.

5.4.Агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах бохирдуулах бодисын жагсаалтыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

5.5.Агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт бохирдуулах бодисыг бохирдуулах бодисын хаягдлын стандартад заасан хэмжээнээс хэтрүүлэн гаргасан тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн байгаль орчны байцаагч, холбогдох сум, дүүргийн Засаг дарга учирсан хохирлыг арилгуулж, хохирлын хэмжээг гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээгээр агаарын бохирдлын нөхөн төлбөр ногдуулан, төлөлтөд нь хяналт тавина.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.6.Агаарын бохирдлын нөхөн төлбөрийг холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн Байгаль орчин, уур амьсгалын санд төлнө.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.7.Гэм буруутай этгээд энэ хуулийн 5.5-д заасан хохиролд агаарын бохирдлын нөхөн төлбөр төлсөн нь түүнд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэхээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6 дугаар зүйл.Төлбөр ногдуулах биет нэгж

Хэвлэх

6.1.Төлбөрийг тооцоход дараахь биет нэгжийг үндэслэл болгоно:

6.1.1.түүхий нүүрсийг олборлоход килограммаар;

6.1.2.органик уусгагчийг үйлдвэрлэх, импортлоход килограммаар;

6.1.3.автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслээс нэгж километр зайд явахад ялгарах нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг граммаар;

6.1.4.агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах хаягдлыг килограммаар.

7 дугаар зүйл.Төлбөрийн хувь, хэмжээ

Хэвлэх

7.1.Олборлосон түүхий нүүрсний төлбөрийн хувь, хэмжээг нүүрсний килограмм тутамд 1-2 төгрөгийн хязгаарт багтаан Засгийн газар тогтооно.

7.2.Үйлдвэрлэсэн болон импортолсон органик уусгагчийн төлбөрийн хувь, хэмжээг органик уусгагчийн килограмм тутамд 10-30 төгрөгийн хязгаарт багтаан Засгийн газар тогтооно.

7.3.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслээс ялгарах нүүрсхүчлийн хийн төлбөрийг тэдгээрийн ангиллаас хамаарсан хувь, хэмжээгээр дараах байдлаар тогтооно:

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн ангилал CO2 хийн ялгарал /г/км/ Жилд ногдуулах төлбөр /төгрөгөөр/
A 121-180 3600
Б 181-250 4200
В 251-350 7000
Г 351-500 10000
Д 501-750 15000
Е 751-ээс дээш 19000

/Энэ хэсэгт 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.4.Агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах хаягдлын бохирдуулах бодисын төлбөрийн хувь, хэмжээг килограмм тутамд 1-10 төгрөгийн хязгаарт багтаан Засгийн газар тогтооно.

8 дугаар зүйл.Төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх

Хэвлэх

8.1.Түүхий нүүрсийг гүн боловсруулах замаар үйлдвэрлэсэн, стандартын шаардлага хангасан шинэ төрлийн түлш үйлдвэрлэсэн тохиолдолд боловсруулсан нүүрсний хэмжээгээр төлбөрөөс чөлөөлнө.

8.2.Нэгж километр зайд явахад 120 грамм болон түүнээс бага хэмжээний нүүрсхүчлийн хий ялгаруулдаг автотээврийн хэрэгслийг төлбөрөөс чөлөөлнө.

8.3.Энэ хуулийн 7.3-т заасан А-Б ангилалд хамаарах автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төлбөрийг тухайн автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг үйлдвэрлэснээс хойшхи эхний 4 жилд чөлөөлнө.

8.4.Үр тарианы комбайн, хөдөө аж ахуйн зориулалттай гинжит тракторыг төлбөрөөс чөлөөлнө.

8.5.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, нийтийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор түүхий нүүрс олборлодог болон эрчим хүч үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлбөрөөс чөлөөлж, хөнгөлж болно.

8.6.Энэ хуулийн 8.5-д заасан аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт болон төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх журмыг Засгийн газар батална.

9 дүгээр зүйл.Төлбөр төлөх, тайлагнах

Хэвлэх

9.1.Төлбөр төлөгч нь тухайн улиралд олборлосон түүхий нүүрсэнд ногдох төлбөрийг дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор харьяалах татварын албанд төлнө.

9.2.Төлбөр төлөгч нь үйлдвэрлэх, импортлох органик уусгагчид ногдох төлбөрийг химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авахын өмнө харьяалах татварын албанд төлнө.

9.3.Төлбөр төлөгч нь автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд ногдох жилийн төлбөрийг жилд нэг удаа тухайн жилийн 6 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө харьяалах татварын албанд төлөх бөгөөд автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн техникийн үзлэгийн гэрчилгээ нь агаарын бохирдлын төлбөр төлсөн тухай тэмдэглэлтэй байна.

9.4.Төлбөр төлөгч нь Агаарын тухай хуулийн 10.1-д заасан агаарын чанарын мэргэжлийн албаны дүгнэлтийг үндэслэн агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс тухайн жилд агаарт гаргах хаягдлын бохирдуулах бодисд ногдох төлбөрийг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор харьяалах татварын албанд төлнө.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.5.Татварын алба төлбөрийн жилийн тайланг дор дурдсан хугацаанд гаргана:

9.5.1.сум, дүүргийн татварын алба төлбөрийн жилийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны дотор аймаг, нийслэлийн татварын албанд;

9.5.2.аймаг, нийслэлийн татварын алба төлбөрийн жилийн тайланг дараа оны 3 дугаар сарын 01-ний дотор татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад;

9.5.3.татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага төлбөрийн нэгдсэн тайланг дараа оны 3 дугаар сарын 15-ны дотор гаргаж агаарын чанарын мэргэжлийн албанд ирүүлнэ.

9.6.Төлбөрийн тайлангийн маягтын загварыг татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага батална.

10 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

10.1.Энэ хуулийн 5.5-д заасан үүргийг биелүүлээгүй албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

10.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

[1] Татварын ерөнхий хууль – "Төрийн мэдээлэл" эмхтгэлийн 2008 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн.

[2] Монгол Улсын автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хууль – "Төрийн мэдээлэл" эмхтгэлийн 1993 оны 3 дугаарт нийтлэгдсэн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

/2022.10.11-ний өдрийн орчуулга/     Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

June 24, 2010              Ulaanbaatar city

 

ON AIR POLLUTION FEE

 

Article 1.Purpose of the Law

1.The purpose of this law is to regulate the relations arising from the imposition of air pollution fee on persons for polluting the air and the payment of such fees.

Article 2.Legislation on Air Pollution Fee

2.1.The legislation on air pollution fee shall consist of the Law on Air, the General Law on Taxation, this Law and other legislative acts issued in conformity with therewith. 

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of Terms of the Law

3.1.The following terms used in this Law shall be understood as follows:

3.1.1."Air polluting particulates" refers to what is specified in Article 3.1.6 of the Law on Air;

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 17, 2012/

3.1.2."Major air polluting stationary sources" refers what is specified in Article 3.1.9 of the Law on Air;

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 17, 2012/

3.1.3."Air pollution fee" refers what is specified in Article 3.1.14 of the Law on Air;

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 17, 2012/

3.1.4."Organic solvent" refers to the organic substances that evaporate in the air in a large amount in a normal air temperature and pressure condition;

3.1.5."Transport facilities and vehicles" refers to all types of automobiles, buses, motorcycles, tractors, and other automotive that use diesel fuel or gasoline; 

3.1.6."Permit holder for usage of major air polluting stationary source" refers to an entity holding a permit specified in Article 18.1 of the Law on Air.

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 17, 2012/

Article 4.Air pollution fee payers and their registration

4.1.The following citizens, business entities and organizations shall be air pollution fee payers:

4.1.1.raw coal miner;

4.1.2.organic solvent producers;

4.1.3.organic solvent importer;

4.1.4.transport facilities and vehicle owners;

4.1.5.permit holder for usage of major air polluting stationary source;

4.1.6.citizen, business entities and organization that use air polluting source.

4.2.The relations related to issuance of permit for usage of major air polluting stationary sources to citizens, business entities and organizations shall be regulated by the Law on Air.

4.3.Tax offices of Aimag, Capital city, and district, tax departments of soums and state tax inspector together with Professional Department in charge of air quality shall be responsible for the keep a record of the details of air polluting sources used by fee payers, which shall include the name, location, state registration number, type, equipment capacity, utilization period and other relevant information.

4.4.The relations related to the registration of the owners of transport facilities and vehicles shall be regulated by the Law on Transport Facilities and Vehicles Tax.

4.5.The Government shall determine the amount of the fee, its percentage and the payment procedure for the citizens, business entities and organizations specified in Article 4.1.6 of this Law.

Article 5.Items subject to air pollution fee charge

5.1.The air pollution fee (hereinafter referred to as "fee") shall be imposed on extracted raw coals, produced and imported organic solvents, transport facilities and vehicles, and air polluting particulates generated by major air polluting stationary sources.

5.2.The State central administrative body in charge of nature and environment matters shall approve a list of the organic solvents which are subject to fee charge. 

5.3.The State central administrative body in charge of nature and environment matters jointly with the state central administrative body in charge of transportation matters shall approve a regulation to determine the classification of the transport facilities and vehicles on the basis of the amount of carbon dioxide emission in one-unit kilometer distance to be in proportion to the engine capacity of passenger cars, and load capacity of buses and trucks. 

5.4.The state central administrative body in charge of nature and environment matters shall approve a list of the polluting particulates which are generated by major air polluting stationary sources.

5.5.If necessary, air pollutant are released by major air polluting stationary sources in excess of the amount specified in the emission standards for pollutants based on opinion of professional organization, the State environmental inspector, relevant department, soum and district Governor shall eliminate the damage and impose air pollution compensation equal to 3 times the amount of damage and supervise its payment.

/This paragraph was added by the Law as of May 17, 2012/

5.6.Citizens, business entities and organization shall pay the air pollution compensation to the Environment and climate fund.

/This paragraph was added by the Law as of May 17, 2012/

/This paragraph was amended by the Law as of November 13, 2015/

/This paragraph was amended by the Law as of January 12, 2018/

/This paragraph was amended by the Law as of November 13, 2019/

5.7.The guilty person paying the air pollution compensation for the damage specified in Article 5.5 of this law shall not be the ground for exemption from the liabilities specified in Criminal law or Law on Violations in accordance with the relevant legislation.

/This paragraph was added by the Law as of May 17, 2012/

/This paragraph was amended by the law as of December 04, 2015/

Article 6.Measurement units for fee charge

6.1.Based on the following measurement units, fee calculation shall be made:

6.1.1.extraction of raw coals is calculated by kilogram; 

6.1.2.producing and importing organic solvent is calculated by kilogram;

6.1.3.the amount of carbon dioxide emission per kilometer from transport facilities and vehicles is calculated by gram; 

6.1.4.air polluting particulates generated by major air polluting stationary sources shall be calculated by kilogram.

Article 7.Fee rates and amount

7.1.The Government shall set the rate and amount of fee to be imposed on mined raw coal within the limit of 1-2 tugriks per kilogram of coal.

7.2.The Government shall set the rate and amount of fee to be imposed on produced and imported organic solvents within the limit of 10-30 tugriks per kilogram of organic solvent.

7.3.The fee to be imposed on the carbon dioxide emission from transport facilities and vehicles shall be according to their classification set as follows:

Classification of transport facilities and vehicles

CO2 emission (g/kg)

Annual fee /by tugriks/

    A

121-180

1800

    B

181-250

2100

    C

251-350

3500

    D

351-500

5000

    E

501-750

7500

    F

751-or more

9500

 

7.4.The Government shall set the rate and amount of fee to be imposed on air polluting particulates generated by major air polluting stationary sources within the limit of 1-10 tugriks per kilogram.

Article 8.Credit and exemption from Fees 

8.1.Exemption from fee is granted in proportion to the processed coal amount if raw coal is produced in deep processing manner, and a new type of fuel meeting the standards is produced.

8.2.The vehicles that emit 120 or less gram carbon dioxide in one kilometer shall be exempt from the fee. 

8.3.The transport facilities and vehicles classified into A-B in the table specified in Article 7.3 of this law shall be exempted from the fee for the first 4 years from the date that the transport facilities and vehicles manufactured. 

8.4.Reaper-threshers and agricultural crawler tractors shall be exempted from the fee. 

8.5.The business entities and organizations that extract coal and generate energy for the purpose of protecting the public interest and ensure national security shall be credited and exempted from the fee.

8.6.The Government shall approve the list of business entities and organizations, and procedure for credit and exemption from fee specified in Article 8.5 of this law.

Article 9.Paying and filing fees

9.1.Fee payers shall pay the sum that is imposed on the raw coals extracted in that quarter to the relevant taxation authority within the 20th day of first month of the next quarter.

9.2.Fee payers shall pay the sum that is imposed on the produced and imported organic solvents to the relevant taxation authority prior to obtaining a permit to import and produce toxic and hazardous chemicals.

9.3.Fee payers shall pay the annual payment that is imposed on transport facilities and vehicles to the relevant taxation authority once in a year on or before June 1st of the year and the certificate on the auto-techniques' inspection of transport facilities and vehicles shall contain the notes on air pollution fee payment.

9.4.Fee payers shall on the basis of the opinion of the Professional Department in charge of air quality specified in Article 10.1 of the Law on Air, pay the sum that is imposed on the polluting particulates generated for current year by major air polluting stationary sources to the relevant taxation authority within February 10th of the following year.

/This paragraph was amended by the law as of May 17, 2012/

9.5.Tax department shall submit the annual payment return during the below mentioned time periods:

9.5.1.tax departments of soums and districts shall submit the annual payment return to the tax authority of aimag and capital city within February 10th of the following year;

9.5.2.tax department of aimag and capital city shall submit the annual payment return to the State administration body in charge of taxation matters within March 1st of the following year;

9.5.3.the State administration body in charge of taxation matters shall deliver the integrated payment returns to the Professional Department in charge of air quality within March 15th of the following year.

9.6.The State administration body in charge of taxation matters shall approve the payment return form template.

Article 10.Liabilities to be imposed for violators of law

10.1.An official who has breached the duties specified in Article 5.5 of this Law, liabilities specified in the Law on Civil Service shall be imposed.

10.2.A person or a legal entity that violates this Law shall be subject to the liabilities under the Criminal Code or the Law on Violations.

/This Article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA DEMBEREL.D

1