A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Энэ хуулийг 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцно.

КОНЦЕССЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн болон орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг концессын гэрээгээр хөрөнгө оруулагчид олгох уралдаант шалгаруулалт явуулах, концессын гэрээ, түүнийг байгуулах, өөрчлөх, дуусгавар болгох, маргаан хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Концессын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Концессын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Төсвийн тухай, Өрийн удирдлагын тухай, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль болон энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2011 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

2.3.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, 74 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт тус тус заасан төрийн болон орон нутгийн нийтийн зориулалттай өмчийг концессын гэрээгээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах, шинээр бий болгох, шинэчлэн сайжруулахтай холбогдсон харилцаа энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарахгүй.

2.4.Энэ хуульд заасан журмын дагуу эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрх нь шилжсэн, шинээр бий болсон эд хөрөнгийг концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол төрийн болон орон нутгийн өмчид авах, улсын бүртгэлд бүртгүүлэхтэй холбогдсон харилцааг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулиар тус тус зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

2.5.Концессын зүйл нь газрын үндсэн бүрдэл хэсэг бол тухайн газрыг Газрын тухай, Газрын хэвлийн тухай, Газрын төлбөрийн тухай хуульд заасан журмын дагуу эзэмшүүлж, ашиглуулна.

2.6.Концесс олгох үйл ажиллагаанд ил тод байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2011 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1.."концесс" гэж төрийн, эсхүл орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг дэд бүтцийн болон нийгмийн суурь үйлчилгээг нийтэд үзүүлэх зорилгоор энэ хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу гэрээний үндсэн дээр эзэмших, ашиглах, шинээр бий болгох, шинэчлэн сайжруулах онцгой эрхийг;

3.1.2."концессын зүйл" гэж Улсын Их Хурал, Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан, концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад тусгасан зүйлийг;

/Энэ заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/      

/Энэ заалтад 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

3.1.3.."концессын гэрээ" гэж концессыг хэрэгжүүлэхээр эрх бүхий этгээд, концесс эзэмшигч нарын хооронд бичгээр байгуулсан гэрээг;

3.1.4.."концесс эзэмшигч" гэж энэ хуульд заасан журмын дагуу концесс авсан Монгол Улсын болон гадаад улсын хуулийн этгээд, түүний нэгдлийг;

3.1.5.."концессыг санхүүжүүлэгч" гэж концесс эзэмшигчийн үйл ажиллагаанд зориулан зээл олгох, баталгаа гаргах зэрэг санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлсэн этгээдийг;

3.1.6."зохицуулах байгууллага" гэж концессыг хэрэгжүүлэхэд зөвшөөрөл олгох, үнэ тариф тогтоох, концессын зүйл, эсхүл түүгээр үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон дүрэм, журмыг батлах, мөрдүүлэх үүрэг бүхий төрийн байгууллагыг;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.1.7."эрх бүхий этгээд" гэж төрийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагыг, орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд аймаг, нийслэлийн Засаг даргыг.

/Энэ заалтад 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4 дүгээр зүйл.Концессын төрөл

Хэвлэх

4.1.Концесс нь дараахь төрөлтэй байж болно:

4.1.1."Барих-ашиглах-шилжүүлэх"–концесс эзэмшигч концессын зүйлийг өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулан, гэрээнд заасан хугацаанд ашиглан, гэрээний хугацаа дуусгавар болоход гэрээнд заасан нөхцөлөөр төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэх;

4.1.2."Барих-шилжүүлэх"-концесс эзэмшигч концессын зүйлийг өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулан, гэрээнд заасан нөхцөлөөр төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэх;

4.1.3.."Барих-өмчлөх-ашиглах"-концесс эзэмшигч концессын зүйлийг өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулан, гэрээнд заасан нөхцөлөөр өмчлөх, ашиглах эрх эдэлж, үүрэг хүлээх;

4.1.4."Барих-өмчлөх-ашиглах-шилжүүлэх" – концесс эзэмшигч концессын зүйлийг өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулан, гэрээнд заасан хугацаанд өмчлөн ашиглаж, гэрээний хугацаа дуусгавар болоход гэрээнд заасан нөхцөлөөр төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэх;

4.1.5."Барих-түрээслэх-шилжүүлэх"-концесс эзэмшигч концессын зүйлийг өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулан, гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу эрх бүхий этгээдэд санхүүгийн түрээсээр эзэмшүүлэх, түрээсийн хугацаа дуусгавар болоход төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэх;

4.1.6."Зураг төсөл боловсруулах-барих-санхүүжүүлэх-ашиглах"- концесс эзэмшигч концессын зүйлийн зураг төслийг боловсруулан өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр барьж гэрээнд заасан хугацаанд ашиглан, хугацаа дуусгавар болоход гэрээнд заасан нөхцөлөөр төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэх;

4.1.7.."Шинэчлэн сайжруулах-ашиглах-шилжүүлэх"-концесс эзэмшигч концессын зүйлийг өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр шинэчлэн сайжруулж гэрээнд заасан хугацаанд ашиглан, гэрээнд заасан нөхцөлөөр концессын зүйлийг шинэчлэн сайжруулсан зүйлийн хамт төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэх.

4.2.Тухайн концессын зүйл, гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний онцлогоос шалтгаалан энэ хуулийн 4.1-д зааснаас бусад концессын төрөл байж болно.

5 дугаар зүйл.Концессын зүйлтэй холбоотой өмчийн эрх

Хэвлэх

5.1.Концессын зүйл болон түүний эд анги, тоног төхөөрөмжийн өмчлөлийн асуудлыг концессын гэрээгээр зохицуулах бөгөөд тэдгээрийг дараахь байдлаар ангилан гэрээнд тусгаж болно:

5.1.1.концессын гэрээний дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд, эсхүл бусад этгээдэд шилжүүлэх эд хөрөнгө;

5.1.2.концесс эзэмшигчээс төр болон орон нутаг өмчлөлдөө худалдан авч болох эд хөрөнгө;

5.1.3.концессын гэрээг дуусгавар болсны дараа концесс эзэмшигч өөртөө үлдээх болон захиран зарцуулж болох эд хөрөнгө.

5.2.Концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концессын гэрээгээр шинэчлэн сайжруулах концессын зүйл нь төрийн, эсхүл орон нутгийн өмчид хамаарна.

5.3.Концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концессын зүйлийг ашиглах явцад бий болсон биет эд хөрөнгө болон оюуны үнэт зүйл нь төрийн, эсхүл орон нутгийн өмчид хамаарна.

5.4.Концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концессын зүйлийг эзэмших, ашиглах хугацаанд олсон энэ хуулийн 5.3-т зааснаас бусад орлого, ирээдүйд бий болох ашиг нь концесс эзэмшигчийн өмчид хамаарна.

5.5.Концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концесс эзэмшигчид ашиглуулахаар шилжүүлсэн концессын зүйл, газар ба бусад эд хөрөнгө нь гэрээнд заасан зориулалтаар цаашид ашиглагдах боломжгүй, эсхүл шаардлагагүй болсноос бусад тохиолдолд эрх бүхий этгээд болон төрийн бусад байгууллага, албан тушаалтан концессын гэрээ дуусгавар болохоос өмнө түүнийг буцаан авах, эсхүл захиран зарцуулах шийдвэр гаргахыг хориглоно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

КОНЦЕССЫН ТАЛААР ТӨРИЙН, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

6 дугаар зүйл.Төрийн байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1. Засгийн газар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.Төсвийн тухай хуулийн 33.2.9-т зааснаас бусад төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтыг батлах;

/Энэ заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ заалтад 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

6.1.2.концесс олгох шийдвэр гаргаж, концессын гэрээ байгуулах эрхийг энэ хуулийн 6.2-т заасан байгууллагад олгох;

6.1.3.концессын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хороонд жил бүр мэдээлэх;

6.1.4.хууль тогтоомжид заасан бусад.

6.2.Концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2012 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.2.1. /Энэ заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.2.2./Энэ заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.2.3./Энэ заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.2.4.төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтын талаарх саналыг бэлтгэж Засгийн газарт оруулах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.2.5.концессын зүйлийн талаар судалгаа хийх, санал боловсруулах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.2.6.концессын зүйлийн жагсаалтыг нийтэд мэдээлэх;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.2.7.концесс олгох, хэрэгжүүлэх талаар холбогдох бусад байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;

6.2.8.концессын гэрээний хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх, хяналт тавих, концессын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх;

6.2.9.улсын хэмжээнд концессын талаархи нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

6.2.10.хууль тогтоомжоор тусгайлан эрх олгосон тохиолдолд нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоох;

6.2.11.энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан уралдаант шалгаруулалтын баримт бичгийг төрийн захиргааны холбогдох байгууллагатай хамтран боловсруулах, уралдаант шалгаруулалтыг зарлах, түүнийг зохион байгуулж дүгнэх;

/Энэ заалтын дугаарт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.2.12.концессын гэрээ болон түүнтэй холбоотой бусад гэрээ, тухайлбал, концесс эзэмшигч санхүүжилт олохтой холбогдсон гэрээг концесс эзэмшигч болон бусад этгээдтэй байгуулах;

/Энэ заалтын дугаарт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.2.13.холбогдох журмын дагуу концесс эзэмшигчээс концессын гэрээний ашиглалт, төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн тайланг улирал бүр гаргуулан авч, нэгтгэн санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэх;

/Энэ заалтыг 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.2.14.хууль тогтоомжид заасан бусад.

/Энэ заалтын дугаарт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтын дугаарт 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.3.Концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь концессын талаар орон нутгийн холбогдох байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7 дугаар зүйл.Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

7.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

7.1.1.концессын зүйлийн жагсаалтын төслийг бэлтгэж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд оруулах;

7.1.2.концессын зүйлийн талаар судалгаа хийх, санал боловсруулах;

7.1.3.концессын зүйлийн жагсаалтыг нийтэд мэдээлэх;

7.1.4.энэ хуулийн 6.2.4-6.2.6, 6.2.8-6.2.10-т заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7.2.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

7.2.1.орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтыг батлах, түүнд өөрчлөлт оруулах;

7.2.2.энэ хуулийн 6.1.2, 6.1.4-т заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7.3.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ хуулийн 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7-д заасан концессын төрлийн концессын зүйлийн жагсаалтыг батална.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

8 дугаар зүйл.Байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд хориглох зүйл

Хэвлэх

8.1.Төрийн, нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд дараахь зүйлийг хориглоно:

8.1.1.концессын зүйлийн жагсаалтад ороогүй төрийн, эсхүл орон нутгийн өмчийн зүйлийг концессоор олгох;

8.1.2.концессын гэрээний хугацаанд концессын зүйлийг хувьчлах шийдвэр гаргах;

8.1.3.хууль тогтоомж, гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд концесс эзэмшигчийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд оролцох;

8.1.4.хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан уралдаант шалгаруулалтад оролцогч, концесс эзэмшигчийн худалдаа, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хамаарах нууцыг задруулах.

8.2.Төрийн, нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар нь концесс эзэмшигчид шилжүүлсэн концессын зүйлийг ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийх, шинэчлэн сайжруулах эрх буюу үүрэг хүлээхгүй бөгөөд концесс эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр концессын зүйлтэй холбогдсон зээлийн гэрээ, эсхүл барьцааны гэрээ байгуулахыг хориглоно.

8.3.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөх нөхцөлтэй концессын зүйлийн жагсаалт батлах, концессын гэрээ байгуулах эрх олгох, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөх нөхцөлтэй гэрээ байгуулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ

9 дүгээр зүйл.Концессын зүйлийн жагсаалт боловсруулах

Хэвлэх

9.1.Төрийн өмчийн коцессын зүйлийн жагсаалтын төслийг боловсруулахтай холбогдсон харилцааг Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.2./Энэ хэсгийг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

9.3./Энэ хэсгийг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

9.4.Төрийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд тухайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 10.1-д заасан жагсаалтад оруулах концессын зүйлийн талаарх энэ хуулийн 10.3-т заасны дагуу боловсруулсан саналаа зардал, ашгийн тооцооны хамт эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

9.5.Концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь концессын зүйлийн жагсаалтын талаархи саналаа энэ хуулийн 10.3-т заасны дагуу болон зардал, ашгийн тооцооны хамт боловсруулж, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр Засгийн газарт хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.6.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга энэ хуулийн 10.2-т заасан жагсаалтад оруулах концессын зүйлийн талаархи энэ хуулийн 10.3-т заасны дагуу боловсруулсан саналаа, зардал, ашгийн тооцоо болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрлийн хамт тухайн аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.7.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нь энэ хуулийн 9.4-т заасны дагуу саналаа иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлэхээс өмнө тухайн асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын саналыг авсан байна.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.8.Концессын зүйлийн зардал, ашгийн тооцоо хийх аргачлалыг концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага батална.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.9.Аймаг, нийслэлийн засаг дарга концессын зүйлийн жагсаалтыг боловсруулан, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад энэ зүйлийн 9.6-д заасан зөвшөөрлийг авахаар хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

10 дугаар зүйл.Концессын зүйлийн жагсаалт батлах

Хэвлэх

10.1.Төсвийн тухай хуулийн 33.2.9-т зааснаас бусад төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтыг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

10.2.Орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтыг аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал батална.

10.3.Концессын зүйлийн жагсаалтад дараахь зүйлийг тусгана:

10.3.1.концессын зүйлийн нэр, тодорхойлолт, концессын төрөл, гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээ;

10.3.2.төсвийн хөрөнгөөр санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, баталгаа гаргах эсэх;

10.3.3.энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан уралдаант шалгаруулалт явуулах, эсхүл шууд гэрээ байгуулах эсэх.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

КОНЦЕСС ОЛГОХ

11 дүгээр зүйл.Төсөл сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалт

Хэвлэх

11.1.Энэ хуулийн 17 дугаар зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд концессыг төсөл сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалт /цаашид "уралдаант шалгаруулалт" гэх/ -ын аргаар олгоно.

11.2.Уралдаант шалгаруулалтыг эрх бүхий этгээд зохион байгуулж, дүгнэх бөгөөд дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

11.2.1.уралдаант шалгаруулалтын баримт бичиг болон түүнийг явуулах үе шат, үнэлэх журмыг боловсруулж, батлах;

11.2.2.уралдаант шалгаруулалтыг товлон зарлах;

11.2.3.төслийн саналыг хүлээн авч, үнэлж, оролцогчтой хэлэлцээр хийж, уралдаант шалгаруулалтыг дүгнэх;

11.2.4.энэ хуулийн 11.2.3-т заасан дүгнэлтээ Засгийн газар, эсхүл аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх.

11.3.Уралдаант шалгаруулалтыг дараахь үе шаттайгаар зохион байгуулна:

11.3.1.уралдаант шалгаруулалтыг зарлах;

11.3.2.уралдаант шалгаруулалтад оролцох саналыг хүлээн авах;

11.3.3.уралдаант шалгаруулалтад оролцох саналыг үнэлж уралдаант шалгаруулалтад оролцогчийг /цаашид "оролцогч" гэх/ сонгох ;

11.3.4.оролцогчдод уралдаант шалгаруулалтын баримт бичиг олгох;

11.3.5.шаардлагатай бол оролцогч эрх бүхий этгээдтэй уулзалт зохион байгуулах, холбогдох мэдээлэл, баримт бичигтэй танилцах;

11.3.6.оролцогч төслийн саналаа боловсруулж ирүүлэх;

11.3.7.төслийн саналыг зохих журмын дагуу хүлээн авах;

11.3.8.төслийн саналыг үнэлж, шалгарсан оролцогчдын жагсаалтыг гаргах;

11.3.9.шалгарсан оролцогчидтой гэрээний нөхцөлийн талаар хэлэлцээр хийх;

11.3.10.уралдаант шалгаруулалтын дүнг холбогдох байгууллагад хүргүүлж, зохих шийдвэр гаргуулах.

11.4.Уралдаант шалгаруулалтын нарийвчилсан журам, жишиг баримт бичиг, санал үнэлэх журмыг Засгийн газар батална.

11.5.Уралдаант шалгаруулалтыг зохион байгуулахдаа нийт оролцогч харилцан эрх тэгш оролцох нөхцөлийг бүрдүүлж, тэднийг мэдээллээр ижил түвшинд хангах, ижил шаардлага тавих, уралдаант шалгаруулалтын үйл ажиллагаа ил тод байх зарчмыг баримтална.

11.6.Эрх бүхий этгээдээс шаардсан аливаа мэдээллийг оролцогч гаргаж өгөх үүрэгтэй.

11.7.Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр, төрөл, гарал үүсэл, газар зүйн байршил, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт урьдчилан заахыг хориглоно.

12 дугаар зүйл.Уралдаант шалгаруулалтыг зарлах

Хэвлэх

12.1.Уралдаант шалгаруулалтын зар мэдээнд дараахь мэдээллийг тусгана:

12.1.1.концессын зүйлийн тодорхойлолт;

12.1.2.шаардлагатай бол гэрээний ерөнхий нөхцөл;

12.1.3.оролцогчид тавих ерөнхий шаардлага;

12.1.4.уралдаант шалгаруулалтад хуулийн этгээдийн нэгдэл оролцож болох эсэх;

12.1.5.уралдаант шалгаруулалтад зөвхөн хязгаарлагдмал тооны этгээдийг оруулах эсэх;

12.1.6.уралдаант шалгаруулалтын ялагч концессыг хэрэгжүүлэх хуулийн этгээд байгуулах эсэх;

12.1.7.уралдаант шалгаруулалт явуулах үе шат, журам;

12.1.8.уралдаант шалгаруулалтад оролцох хүсэлт хүлээн авах хаяг, хэлбэр, хугацаа;

12.1.9.эрх бүхий этгээдээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл.

12.2.Уралдаант шалгаруулалтын зар мэдээг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлэхээс гадна, шаардлагатай бол олон улсад өргөн хэрэглэгддэг хэлээр гардаг тухайн салбарын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж болно.

12.3.Уралдаант шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлсэн этгээд саналыг хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө урьд нь өгсөн саналаа буцаан авах, эсхүл дахин санал ирүүлэх эрхтэй.

12.4.Уралдаант шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлэх хугацаа нь түүнийг нийтэд зарласнаас хойш хоёр сараас доошгүй байна.

12.5.Эрх бүхий этгээд нь уралдаант шалгаруулалтын талаар танилцуулга хийх, уулзалт зохион байгуулах зэргээр нийтэд мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.

13 дугаар зүйл.Оролцогчийг сонгон шалгаруулах

Хэвлэх

13.1.Энэ хуулийн 12.1.3-т заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан Монгол Улсын болон гадаад улсын хуулийн этгээд, түүний нэгдэл уралдаант шалгаруулалтад оролцохоор энэ хуулийн 12.1-д заасан мэдээллийн дагуу бүрдүүлсэн саналаа битүүмжлэн эрх бүхий этгээдэд ирүүлэх эрхтэй.

13.2.Эрх бүхий этгээд нь энэ хуулийн 13.1-д заасан саналыг ирүүлсэн хугацааны дарааллаар бүртгэн хүлээн авна.

13.3.Энэ хуулийн 13.1-д заасан саналыг дараахь шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэн оролцогчийг сонгон шалгаруулна:

13.3.1.санхүүгийн чадавхи;

13.3.2.удирдлага, мэргэжлийн боловсон хүчин, техник, технологийн чадвар, туршлага;

13.3.3.Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасны дагуу зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагааны хувьд уг зөвшөөрлийг авах шаардлагыг хангасан эсэх;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.3.4.энэ хуулийн 12.1.3-т заасан шаардлагыг хангасан эсэх;

13.3.5.эрх бүхий этгээд шаардлагатай гэж үзсэн бусад шалгуур үзүүлэлт.

13.4.Уралдаант шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлсэн хуулийн этгээдийн нэгдлийг үнэлэхдээ дараахь зарчмыг баримтална:

13.4.1.энэ хуульд заасан шалгуур үзүүлэлт нь зөвхөн хуулийн этгээдийн нэгдэлд бүхэлд нь хамаарах;

13.4.2.хуулийн этгээдийн нэгдлийн гишүүн нь нэг уралдаант шалгаруулалтын явцад нэг хуулийн этгээдийн нэгдлийн гишүүн байх;

13.4.3.уралдаант шалгаруулалтын зар мэдээнд өөрөөр заагаагүй бол хуулийн этгээд нь нэг уралдаант шалгаруулалтад хуулийн этгээдийн нэгдлийн гишүүнээр оролцсон бол тухайн шалгаруулалтад бие даан оролцохгүй байх.

13.5.Эрх бүхий этгээд концессын зүйлийн онцлогоос шалтгаалан оролцогчдын жагсаалтыг тодорхой тоогоор хязгаарлах, түүнчлэн оролцогч энэ хуулийн 13.3, 13.4-т заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгаа эсэхийг уралдаант шалгаруулалтын аль ч шатанд дахин шалгаж болно.

13.6.Эрх бүхий этгээд энэ хуулийн 13.3, 13.4-т заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангасан оролцогчдоор хязгаарлан төслийн саналаа ирүүлэх эрх бүхий оролцогчдын жагсаалтыг гарган тэдгээрт мэдэгдэж, уралдаант шалгаруулалтын баримт бичиг олгох ажлыг зохион байгуулна.

13.7.Уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт дараахь зүйлийг тусгана:

13.7.1.төслийн талаархи ерөнхий мэдээлэл;

13.7.2.шинээр бий болгох, шинэчлэн сайжруулах концессын зүйлийн тоо хэмжээ, хүчин чадал зэрэг нарийвчилсан үзүүлэлт;

13.7.3.концессын зүйлийг эзэмших, ашиглах эрхийн хязгаар, түүнчлэн гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний тоо хэмжээ, хүчин чадал зэрэг нарийвчилсан үзүүлэлт;

13.7.4.концессын зүйлийг ашиглах, эзэмшихтэй холбогдсон үнэ, тариф, зөвшөөрөл болон холбогдох бусад мэдээлэл;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.7.5.байгаль орчин, эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартын тусгай шаардлага;

13.7.6.ерөнхий нөхцөлийг тусгасан гэрээний төсөл, нэмэлт гэрээ байх эсэх, байх бол тэдгээрийн талаархи мэдээлэл, гэрээ байгуулах талтай үл тохиролцох нөхцөл;

13.7.7.концессын зүйлийг ашигласны төлөө төлбөр төлөх эсэх, төлөх бол түүний хэмжээ, төлөх хэлбэр;

13.7.8.төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх эсэх, үзүүлэх бол түүний хэлбэр, хэмжээ;

13.7.9.төслийн саналыг хүлээн авах, задлах, үнэлэх журам, шалгуур үзүүлэлт;

13.7.10.дэнчингийн хэмжээ, түүнийг байршуулах данс, хугацаа, нөхцөл;

13.7.11.төслийн санал хүлээн авах хаяг, хэлбэр, хугацаа.

13.8.Эрх бүхий этгээд нь уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд ийнхүү өөрчлөлт оруулсан бол түүнийг оролцогчид төслийн саналаа гаргах боломжит хугацаанд мэдэгдэх буюу, эсхүл төслийн саналаа ирүүлэх хугацааг нь сунгаж болно.

13.9.Эрх бүхий этгээд нь уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигтэй холбогдуулан нийт оролцогчид мэдээлэл өгөх зорилгоор уулзалт зохион байгуулж болно.

13.10.Эрх бүхий этгээд нь уралдаант шалгаруулалтын баримт бичгийг батлах, төслийн саналыг үнэлэх болон энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан хэлэлцээр хийх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулан томилон ажиллуулж болно.

14 дүгээр зүйл.Төслийн санал ирүүлэх, түүнийг үнэлэх

Хэвлэх

14.1.Энэ хуулийн 13.6-д заасан оролцогч уралдаант шалгаруулалтын баримт бичгийн дагуу боловсруулсан төслийн саналаа техник, эдийн засгийн үндэслэлийн хамт битүүмжлэн ирүүлнэ.

14.2.Эрх бүхий этгээд нь төслийн саналыг ирүүлсэн хугацаа, хэлбэрийг нь тэмдэглэн хүлээн авч, уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу задлан, үнэлэх ажлыг зохион байгуулна.

14.3.Төслийн саналыг дараахь шалгуур үзүүлэлтээр үнэлнэ:

14.3.1.техникийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны үнэлгээ;

14.3.2.үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмж;

14.3.3.концессын гэрээний төслийн ерөнхий нөхцөлийн үнэлгээ;

14.3.4.концессын гэрээний хугацаанд гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний үнэ, төлбөрийн тухайн үеийн нийт хэмжээ, тэдгээрийн өнөөгийн үнэ цэнэ;

14.3.5.зураг төсөл, барилгын ажлын өртөг, урсгал зардал, нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнэ;

14.3.6.төрөөс үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг, түүний хэлбэр, хэмжээ;

14.3.7.санхүүжилтийн төлөвлөгөө;

14.3.8.улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө;

14.3.9.байгаль орчныг хамгаалах шаардлагыг хангаж байгаа эсэх;

14.3.10.эрх бүхий этгээд шаардлагатай гэж үзсэн бусад шалгуур үзүүлэлт.

14.4.Эрх бүхий этгээд төслийн саналыг энэ хуулийн 14.3-т заасны дагуу харьцуулан үнэлж хамгийн сайн нөхцөл санал болгосноос нь эхлэн дараалуулсан жагсаалт гаргана.

14.5.Төслийн саналаа ирүүлэх, түүнийг үнэлэх журам нь нийтэд нээлттэй байх бөгөөд шаардлагатай бол түүнийг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын хэвлэлд нийтэлж болно.

15 дугаар зүйл.Оролцогчтой хэлэлцээр хийх, уралдаант шалгаруулалтыг дүгнэх

Хэвлэх

15.1.Эрх бүхий этгээд оролцогчтой концессын болон холбогдох бусад гэрээний нөхцөлийн талаар хэлэлцээр хийнэ.

15.2.Энэ хуулийн 15.1-д заасан хэлэлцээр хийхэд дараахь журмыг баримтална:

15.2.1.эрх бүхий этгээд нь хамгийн сайн нөхцөл санал болгосон оролцогчтой эхэлж хэлэлцээр хийх боловч тухайн хэлэлцээрийг дуусгалгүйгээр орхиж, дараагийн оролцогчтой хэлэлцээр хийх эрхтэй байх;

15.2.2.хэлэлцээр хийхдээ энэ хуулийн 14.4-т заасан жагсаалтын дарааллыг баримтлах.

15.3.Эрх бүхий этгээд хэлэлцээрийн үр дүнд гэрээний нөхцөлийг хамгийн сайн харилцан тохирсон нэг оролцогчтой гэрээ байгуулах дүгнэлт гарган ажлын таван өдөрт багтаан Засгийн газарт, эсхүл аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлнэ.

16 дугаар зүйл.Төслийн санал гаргах ажиллагааг хоёр шаттай явуулах

Хэвлэх

16.1.Концессын зүйлийн төрөл, салбарын онцлогоос шалтгаалан техник, эдийн засгийн үндэслэл, санхүүжилтийн нөхцөл, шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт нарийвчлан тусгах боломжгүй гэж эрх бүхий этгээд үзвэл төслийн санал гаргах ажиллагааг хоёр шаттай явуулж болно.

16.2.Төслийн санал гаргах ажиллагааг хоёр шаттай явуулахдаа энэ хуулийн 13.7-д заасан асуудлаар тусгайлан санал ирүүлэх хүсэлтийг оролцогчид тавина.

16.3.Эрх бүхий этгээд оролцогчоос ирүүлсэн энэ хуулийн 16.2-т заасан саналыг харгалзан уралдаант шалгаруулалтын баримт бичгийг эцэслэн боловсруулна.

16.4.Эрх бүхий этгээд энэ хуулийн 16.2-т заасан саналыг тодруулах, нэмэлт мэдээлэл авах зорилгоор оролцогчтой уулзалт зохион байгуулж болно.

16.5.Оролцогч энэ хуулийн 16.3-т заасан баримт бичгийн хүрээнд төслийн саналаа эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ.

16.6.Эрх бүхий этгээд төслийн саналыг үнэлэх, хэлэлцээр хийх, дүгнэхдээ энэ хуулийн 14, 15 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

17 дугаар зүйл.Шууд гэрээ байгуулах

Хэвлэх

17.1.Дор дурдсан тохиолдолд шууд гэрээ байгуулах аргаар концессыг олгож болно:

17.1.1.уралдаант шалгаруулалт явуулах нь үндэсний аюулгүй байдалд харшилна гэж үзсэн;

17.1.2.концессыг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай оюуны үнэт зүйлтэй холбоотой эрх нэг буюу нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн өмчлөлд байгаа;

17.1.3.уралдаант шалгаруулалт зарласан боловч санал ирээгүй, эсхүл шаардлагад нийцсэн санал ирээгүй бөгөөд уралдаант шалгаруулалт дахин зарласан ч шаардлагатай хугацаанд санал ирэх магадлал бага гэж эрх бүхий этгээд үзсэн;

17.1.4.концессын зүйлийг энэ хуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу бусад этгээдэд шилжүүлсэн.

17.2.Шууд гэрээ байгуулах дүгнэлтийг эрх бүхий этгээд гаргаж Засгийн газар, эсхүл аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлнэ.

18 дугаар зүйл. Өөрийн санаачилгаар концессын гэрээ байгуулах санал ирүүлэх

Хэвлэх

18.1.Монгол Улсын болон гадаад улсын хуулийн этгээд, түүний нэгдэл нь өөрийн санаачилгаар концессын гэрээ байгуулах төслийн саналаа зардал, ашгийн тооцооны хамт төрийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд концессын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд, орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд аймаг, нийслэлийн Засаг даргад ирүүлж болно.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.2.Төрийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд энэ хуулийн 18.1-д заасан саналд төсвийн дэмжлэг шаардлагатай бол санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг авсан байна.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

18.3.Орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга уг саналыг концессын зүйлийн жагсаалтад тусгуулахаар бол саналаа энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу бэлтгэж, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлнэ.

18.4. Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тухайн зүйлийг концессын зүйлийн жагсаалтад тусгахаар шийдвэрлэсэн бол эрх бүхий этгээд энэ хуульд заасны дагуу уралдаант шалгаруулалт явуулна.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.5.Энэ хуулийн 18.4-т заасан уралдаант шалгаруулалтад оролцох хүсэлтээ өөр оролцогч ирүүлээгүй бол эрх бүхий этгээд анх санаачилга гаргасан этгээдийг хамгийн сайн нөхцөл санал болгосон оролцогч гэж үзэж дүгнэлт гарган Засгийн газар, эсхүл аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлнэ.

18.6.Уралдаант шалгаруулалтад хэд хэдэн оролцогч оролцсон бол төслийн саналыг үнэлж, дүгнэлт гаргахдаа анх санаачилга гаргасан этгээдэд давуу байдал олгох бөгөөд энэ талаар уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт урьдчилан заана.

/Энэ зүйлийг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

19 дүгээр зүйл.Гэрээ байгуулах шийдвэр

Хэвлэх

19.1.Энэ хуулийн 15.3, 17.2, 18.5, 18.6-д заасны дагуу ирүүлсэн дүгнэлтийг үндэслэн Засгийн газар гэрээ байгуулах зөвшөөрлийг эрх бүхий этгээдэд олгоно.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.2.Концессын гэрээнд концесс эзэмшигчид татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэхээр заасан бол Засгийн газар уг асуудлыг Улсын Их Хурлаар батлуулна.

19.3.Энэ хуулийн 15.3, 17.2, 18.5, 18.6-д заасан дүгнэлтийг харгалзан аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал гэрээ байгуулах зөвшөөрлийг аймаг, нийслэлийн Засаг даргад олгоно.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.4.Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал концессын гэрээ байгуулахыг дэмжээгүй бол хэлэлцээрийг дахин хийх эсэх, эсхүл уралдаант шалгаруулалтыг дахин явуулах эсэх шийдвэрийн аль нэгийг гаргана.

19.5.Хэлэлцээр дахин хийх, уралдаант шалгаруулалтыг дахин явуулахад энэ хуульд заасан холбогдох журмыг баримтална.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ

20 дугаар зүйл.Концессын гэрээний талууд

Хэвлэх

20.1.Дараахь этгээд концессын гэрээний тал байна:

20.1.1.төрийн өмчийн зүйлийн концессын гэрээний хувьд концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, орон нутгийн өмчийн зүйлийн концессын гэрээний хувьд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга;

/Энэ заалтад 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

20.1.2.уралдаант шалгаруулалтын ялагч;

20.1.3.шууд гэрээ байгуулах аргыг хэрэглэж байгаа бол энэ хуульд заасан шууд гэрээ байгуулах шаардлага хангасан этгээд.

21 дүгээр зүйл.Концессын гэрээний нөхцөл

Хэвлэх

21.1.Хууль тогтоомж, гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концессын гэрээг Монгол Улсын хуулийн дагуу байгуулж, тайлбарлах бөгөөд түүнд дараахь зүйлийг тусгасан байвал зохино:

21.1.1.концесс эзэмшигчид шилжүүлэх эд хөрөнгийн өмчлөл, концессыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эрх бүхий этгээд болон зохицуулах байгууллагын үүрэг хариуцлага;

21.1.2.концесс эзэмшигчийн гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний нөхцөл, хамрах хүрээ, хязгаар, концесс эзэмшигчийн эдлэх онцгой эрхийн хэмжээ;

21.1.3.концессын зүйлийг ашиглуулсны болон үйлчилгээ үзүүлсний төлөө концесс эзэмшигчийн төлбөр авах эрх, үнэ, төлбөр тогтоох, өөрчлөх аргачлал, түүнд хяналт тавих арга хэлбэр;

21.1.4.концесс эзэмшигчийн хувьцааны хяналтын багцыг шилжүүлэх, ийнхүү шилжүүлэхэд эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлийг авах нөхцөл;

21.1.5.концесс эзэмшигчийн гүйцэтгэх ажил, эсхүл үзүүлэх үйлчилгээний төлөө эрх бүхий этгээд төлбөр төлөхөөр бол түүний хэмжээ;

21.1.6.концесс эзэмшигчийн санхүүжилт олох, барьцааны эрх үүсгэх эсэх;

21.1.7.төрөөс концессын гэрээг хэрэгжүүлэхэд үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг;

21.1.8.концесс эзэмшигчид концессыг хэрэгжүүлэхэд зөвшөөрөл, газар буюу газар ашиглах эрх олж авахад дэмжлэг үзүүлэх талаар зохицуулах байгууллагын эрх, үүрэг;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

21.1.9.газар, түүний хэвлийг эзэмших, ашиглахтай холбоотойгоор талуудын хүлээх эрх, үүрэг;

21.1.10.гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний тасралтгүй байдал, чанарын шаардлагыг хангах, гэрээнд заасан шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээг өөрчлөх концесс эзэмшигчийн эрх;

21.1.11.үйлчилгээг нэг ангиллын бүх үйлчлүүлэгчид ижил нөхцөлөөр үзүүлэх концесс эзэмшигчийн үүрэг;

21.1.12.концессыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу хуулийн этгээд байгуулах бол түүний өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээ, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага;

21.1.13.тухайн концессыг хэрэгжүүлэхтэй шууд холбогдсон хууль тогтоомжид өөрчлөлт орсноор концесс эзэмшигчийн зардал нэмэгдсэн, орлого багассан тохиолдолд концесс эзэмшигчийн нөхөх олговор авах эрх;

21.1.14.эрх бүхий этгээдээс концессын зүйлийг түр шилжүүлэн авах нөхцөл байдал;

21.1.15. концесс эзэмшигчийг өөрчлөх нөхцөл;

21.1.16.концессын гэрээ хүчин төгөлдөр болохоос өмнө концессын зүйлийг эзэмших, ашиглах, түүнчлэн түүнийг ашиглан ажил гүйцэтгэж, үйлчилгээ үзүүлсэнтэй холбогдон үүссэн өр төлбөр, авлага, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын, эсхүл төрийн буюу орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн хүлээсэн үүрэг, хариуцлага, тэдгээрийг шийдвэрлэх журам;

21.1.17.концесс эзэмшигчээс тайлан, ашиглалтын тайлан, мэдээ гаргаж өгөх үүрэг;

21.1.18.өндөр өртөгтэй, эсхүл сонирхлын зөрчилтэй хэлэлцээр хийх, түүнд төрийн эрх бүхий байгууллагаас хяналт тавих журам;

21.1.19.концессын гэрээ дуусгавар болж концессын зүйлийг шилжүүлсний дараа уг зүйлийн чанарын баталгааны талаар концесс эзэмшигчийн хүлээх үүрэг, хариуцлага;

21.1.20.концессын зүйлийг шалгах, турших, хүлээж авах, зөвшөөрөл олгох, концесс эзэмшигчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, концессын зүйлийг шилжүүлснээр түүнийг ашиглах технологийг шилжүүлэх, ажилтныг сургах журам;

21.1.21.шаардлагатай бол концессын зүйлийг шилжүүлсний дараа түүнийг ашиглахтай холбогдуулан концесс эзэмшигчээс үргэлжлүүлэн үзүүлэх үйлчилгээ;

21.1.22.концессын зүйлийг гэрээнд заасан этгээдэд, эсхүл шинэ концесс эзэмшигчид шилжүүлсэнтэй холбогдуулан төлбөр төлөхөөр бол түүний хэмжээ;

21.1.23.концессын гэрээний хугацаа, түүнийг сунгах, гэрээний эрх, үүргийг шилжүүлэх, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, концессын гэрээ ба холбогдох бусад гэрээний хоорондын харилцаа, гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл, үүргээ биелүүлээгүй тохиолдол ба гэрээ цуцлах, дуусгавар болох үндэслэл, концессын зүйлийг хүлээлгэн өгөх ба шилжүүлэх арга хэмжээ, маргаан шийдвэрлэх журам;

21.1.24.талууд харилцан тохиролцсон бусад.

22 дугаар зүйл.Концессын гэрээний хугацаа, түүнийг сунгах

Хэвлэх

22.1.Концессын гэрээний хугацааг тухайн салбарын онцлог, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хугацаа, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, түүнийг нөхөх хугацаа, олох ашиг, концессын зүйлийн ашиглалтын хугацаа зэргийг харгалзан гэрээний талууд тохиролцоно.

22.2.Дор дурдсан тохиолдолд концессын гэрээний хугацааг эрх бүхий этгээд сунгана:

22.2.1.гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас концессын гэрээнд заасан үйл ажиллагаа тасалдсан, хойшлогдсон;

22.2.2.төрийн байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн дагуу концессын гэрээнд заасан үйл ажиллагаа тасалдсан, хойшлогдсон;

22.2.3.эрх бүхий этгээдийн концессын гэрээнд тусгагдаагүй хүсэлт, шаардлага нь концесс эзэмшигчийн зардлыг өсгөхөд хүргэсэн бөгөөд концесс эзэмшигч гэрээний хугацааг сунгалгүйгээр тухайн зардлыг нөхөх боломжгүй болсон.

22.3.Концесс эзэмшигчид санхүүгийн үр дагавар үүсгэх, эсхүл нийтэд хэт өндөр үнэ тариф, төлбөр ногдуулахад хүргэх урьдчилан тооцоогүй нөхцөл байдал үүссэн үед концессын гэрээг эрх бүхий этгээд сунгаж болно.

23 дугаар зүйл.Концессын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

Хэвлэх

23.1.Гэрээний талууд харилцан тохиролцож концессын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

23.2.Концесс эзэмшигч дараахь тохиолдолд нөхөн төлбөр авахаар гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал гаргаж болно:

23.2.1.санхүү, эдийн засгийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн;

23.2.2.хууль тогтоомж өөрчлөгдсөн.

23.3.Энэ хуулийн 23.2.1, 23.2.2-т заасан нөхцөл нь гэрээг байгуулсны дараа үүссэн бөгөөд ийм нөхцөл байдал бий болохыг урьдчилан мэдэх боломжгүй байсан, түүнчлэн уг нөхцөл байдлыг концесс эзэмшигч өөрөө даван гарах боломжгүй болсон тохиолдолд энэ хуулийн 23.2-т заасан саналыг гаргана.

23.4.Энэ хуулийн 23.2, 23.3-т заасны дагуу гэрээний нөхцөлийг өөрчлөх журмыг концессын гэрээнд заана.

24 дүгээр зүйл.Концессын гэрээ дуусгавар болох, гэрээг цуцлах

Хэвлэх

24.1.Дараахь тохиолдолд концессын гэрээ дуусгавар болно:

24.1.1.талууд харилцан тохиролцсон;

24.1.2.гэрээний хугацаа дууссан бөгөөд гэрээг сунгаагүй;

24.1.3.хууль, концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концесс эзэмшигч дампуурсан буюу татан буугдсан;

24.1.4.энэ хууль болон концессын гэрээнд заасны дагуу гэрээг цуцалсан.

24.2.Концессын гэрээг дараахь тохиолдолд эрх бүхий этгээдийн санаачилгаар цуцална:

24.2.1.концесс эзэмшигч нь уралдаант шалгаруулалтад оролцохдоо хууль зөрчсөн буюу хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь шүүхээр тогтоогдсон;

24.2.2.концесс эзэмшигч нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөнийг эрх бүхий байгууллага тогтоосон;

24.2.3.концесс эзэмшигч концессын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгээгүй буюу зохих ёсоор гүйцэтгээгүй нь гэрээнд зааснаар гэрээг цуцлах үндэслэл болсон;

24.2.4.үндэсний аюулгүй байдал, батлан хамгаалах болон нийтийн эрх ашгийн үүднээс концессын гэрээг цуцлахаар Засгийн газар шийдвэрлэсэн;

24.2.5.концессын гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд концесс эзэмшигчийн хувьцааны хяналтын багцыг эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр бусдад шилжүүлсэн;

24.2.6.хууль, концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концесс эзэмшигч дампуурсан буюу татан буугдсан.

24.3.Концессын гэрээг дараахь тохиолдолд концесс эзэмшигчийн санаачилгаар цуцална:

24.3.1.эрх бүхий этгээд буюу зохицуулах байгууллага концессын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгээгүй буюу зохих ёсоор гүйцэтгээгүй нь гэрээнд зааснаар гэрээг цуцлах үндэслэл болсон;

24.3.2.энэ хуулийн 23 дугаар зүйлд заасны дагуу концессын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах талаар гэрээний талууд харилцан тохиролцож чадаагүй нь гэрээнд зааснаар түүнийг цуцлах үндэслэл болсон;

24.3.3.хууль, концессын гэрээнд заасан бусад.

24.4.Концессын гэрээг цуцлахад талуудад олгох нөхөх олговрыг хэрхэн тооцохыг гэрээнд заах ба ингэхдээ концессын гэрээний дагуу гүйцэтгэсэн ажлын зохих үнэ цэнэ, гарсан зардал, тухайн талд учирсан хохирол, үүний дотор шаардлагатай тохиолдолд олох боломжтой байсан ашгийг оруулна.

24.5.Энэ хууль болон концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гэрээ дуусгавар болсноор концессын зүйлийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулахтай холбогдох эрх төрийн өмчийн, эсхүл орон нутгийн өмчийн асуудал эрхэлсэн холбогдох этгээдэд шилжинэ.

25 дугаар зүйл.Концессын гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих

Хэвлэх

25.1.Концессын гэрээний хэрэгжилтэд дараахь этгээд хяналт тавина:

25.1.1.концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон орон нутгийн өмчийн асуудал эрхэлсэн байгууллага;

/Энэ хэсэгт 2012 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

25.1.2.тухайн концессын зүйлийг хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага;

25.1.3.хуульд заасан хяналт тавих эрх бүхий бусад байгууллага, албан тушаалтан.

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

КОНЦЕСС ЭЗЭМШИГЧ, КОНЦЕССЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭГЧИЙН БҮРЭН ЭРХ

26 дугаар зүйл.Концесс эзэмшигчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

26.1.Концесс эзэмшигч нь дараахь нийтлэг эрхтэй:

26.1.1.гэрээнд заасны дагуу гүйцэтгэсэн ажил, үзүүлсэн үйлчилгээнийхээ үнэ, төлбөрийн хэмжээг эрх бүхий этгээд, зохицуулах байгууллагатай зөвшилцөн тогтоох, өөрчлөх, хураах;

26.1.2.шаардлагатай бол концессын гэрээтэй холбоотой бусад гэрээг зохицуулах байгууллага, эрх бүхий этгээдтэй хамтран байгуулах;

26.1.3.гэрээнд заасан хэлбэрээр санхүүжилт олж авах;

26.1.4.концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концессыг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийг олох зорилгоор өөрийн аливаа өмч, үүний дотор концессын зүйлтэй холбоотой өмч, эрхийг барьцаалах.

26.2.Энэ хуулийн 26.1.4-т заасан өмч, эрхэд дараахь зүйл орж болно:

26.2.1.концессын зүйлийг ашигласан, эсхүл үйлчилгээг нь хүртсэний төлөө төлөх бүх төрлийн төлбөр буюу ирээдүйд олох ашиг;

26.2.2.концесс эзэмшигч шинээр бий болгосон, шинэчлэн сайжруулсан концессын зүйл, эсхүл өөрийн худалдаж авсан эд хөрөнгө.

26.3.Концесс эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигч концессын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор өөрийн хувьцаагаа барьцаалж болно.

26.4.Концесс эзэмшигч нь дараахь нийтлэг үүрэгтэй:

26.4.1.хууль тогтоомж болон концессын гэрээнд заасан үйл ажиллагаа эрхлэх;

26.4.2.гэрээний дагуу концессын төлбөр төлөхөөр бол тогтоосон журмын дагуу төлөх;

26.4.3.гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний чанар, тоо, хэмжээг концессын гэрээнд заасан хэмжээнээс бууруулахгүй байх;

26.4.4.концессын зүйлийг концессын гэрээнд заасан зориулалтын дагуу эзэмших, ашиглах, засвар, үйлчилгээ хийх;

26.4.5.хууль тогтоомжоор ногдуулсан татвар, хураамж төлөх;

26.4.6.Концесс эзэмшигч нь концессын гэрээний дагуу гарсан ашиглалт, гүйцэтгэлийг холбогдох журмын дагуу улирал бүр концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад тайлагнах үүрэгтэй.

/Энэ заалтыг 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

26.4.7.хуульд заасан бусад.

/Энэ заалтын дугаарт 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26.5.Концесс эзэмшигч нь концессын гэрээнд заасан тохиолдолд концессын зүйлийг гэнэтийн ослын даатгалд даатгуулах үүрэгтэй.

26.6.Концессын гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой тодорхой ажил, үйлчилгээг туслан гүйцэтгүүлэгчээр гүйцэтгүүлж болох бөгөөд тухайн ажил, үйлчилгээний чанар, гүйцэтгэлийг концесс эзэмшигч хариуцна.

27 дугаар зүйл. Концесс эзэмшигчид хориглох зүйл

Хэвлэх

27.1.Концесс эзэмшигчид дараахь зүйлийг хориглоно:

27.1.1.хууль болон концессын гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд эрх, үүргээ бусдад шилжүүлэх;

27.1.2.концессын зүйлийг бэлэглэх, арилжих, худалдах зэргээр бусдад шилжүүлэх, концессын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх, эсхүл концессын гэрээнд зааснаас бусад зорилгоор концессын зүйлийг барьцаалах;

27.1.3.концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концессын гэрээгээр гүйцэтгэхээр тохиролцсон ажил, үйлчилгээг эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр тасалдуулах буюу зогсоох;

27.1.4.концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр хувьцааны хяналтын багцаа худалдах, барьцаалах зэргээр бусдад шилжүүлэх.

28 дугаар зүйл. Концессыг санхүүжүүлэгчийн эрх

Хэвлэх

28.1.Концессыг санхүүжүүлэгч нь дараахь эрх эдэлнэ:

28.1.1.концесс эзэмшигчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

28.1.2.энэ хуульд заасан эрхээ хэрэгжүүлэх зорилгоор концессын зүйл, түүний барилга байгууламжид нэвтрэх;

28.1.3.концесс эзэмшигчийн барьцаалсан эд хөрөнгө, эрхийг хууль тогтоомж болон холбогдох гэрээнд заасан журмын дагуу өөртөө шилжүүлэн авах;

28.1.4.концесс эзэмшигч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүй, концесс эзэмшигч дампуурсан буюу татан буугдсан тохиолдолд концессын гэрээнд заасан журмын дагуу эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлөөр концессын зүйлийг удирдах, өөр этгээдэд концессын зүйлийг шилжүүлэх саналыг эрх бүхий этгээдэд тавих;

28.1.5.концессын гэрээ болон санхүүжилттэй холбоотой бусад гэрээнд заасан эрх.

28.2.Эрх бүхий этгээд, концесс эзэмшигч, концессыг санхүүжүүлэгч нар харилцан тохиролцож гэрээ байгуулж болох ба түүнд дараахь зүйлийг тусгана:

28.2.1.концесс эзэмшигчийг өөрчлөх нөхцөл, журам;

28.2.2.концессыг эзэмшүүлэхээр шинээр санал болгосон этгээдээс эрх бүхий этгээд татгалзах үндэслэл;

28.2.3.концессын гэрээний дагуу шаардагдах нөхцөл, стандартын дагуу үйлчилгээ үзүүлэх концессыг санхүүжүүлэгчийн үүрэг;

28.2.4.концессын тухай хууль тогтоомжид заасан бусад.

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

КОНЦЕССЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАТАЛГАА

29 дүгээр зүйл.Зөвшөөрөл, эрх олгох

Хэвлэх

29.1.Уралдаант шалгаруулалтад оролцогч нь тухайн ажлыг гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай хуульд заасан зөвшөөрөл аваагүй нь түүнийг уралдаант шалгаруулалтад оролцуулахаас татгалзах үндэслэл болохгүй.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

29.2.Концесс эзэмшигчийн гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээ нь зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх үйл ажиллагаа бол концесс эзэмшигчтэй концессын гэрээ байгуулснаас хойш холбогдох зөвшөөрлийг зохих журмын дагуу нэн даруй олгоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

29.3.Концессын зүйл нь газрын бүрдэл хэсэг бол концессын гэрээ байгуулснаас хойш тухайн газрыг ашиглах асуудлыг зохицуулах байгууллага зохих журмын дагуу нэн даруй шийдвэрлэх үүрэгтэй.

29.4.Концессыг хэрэгжүүлэхэд гуравдагч этгээдийн эзэмшил, ашиглалт, өмчлөлд байгаа газрыг дайран өнгөрөх, эсхүл уг газар дээр байгаа концессын зүйлтэй холбоотой аливаа барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжид ажил, засвар, үйлчилгээ хийх шаардлагатай бол концесс олгохоос өмнө эрх бүхий этгээд буюу зохицуулах байгууллага уг асуудлыг холбогдох хуулийн дагуу шийдвэрлэсэн байвал зохино.

30 дугаар зүйл.Төрөөс үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг

Хэвлэх

30.1.Төрөөс дараахь төрлийн санхүүгийн дэмжлэгийг концесс эзэмшигчид үзүүлж болно:

30.1.1.зээлийн баталгаа гаргах;

30.1.2.концессын санхүүжилтийн тодорхой хэсгийг гаргах;

30.1.3.татварын болон бусад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх;

/Энэ заалтыг 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

30.1.4. даатгалд хамруулах;

30.1.5.концесс эзэмшигчийн концессын гэрээний дагуу олох орлогын хамгийн доод хэмжээнд баталгаа гаргах;

30.1.6.энэ хууль болон концессын гэрээнд заасан бол нөхөх олговор олгох;

30.1.7.бусад.

30.2.Энэ хуулийн 30.1.3-т зааснаас бусад санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ, нөхцөл, шаардлагыг концессын гэрээгээр тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

30.3.Талууд концессын гэрээний дагуу гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний үнэ, төлбөрийг бодит зардлаас бага байхаар тогтоосон бол зөрүүг улсын, эсхүл орон нутгийн төсвөөс нөхөн төлүүлэхээр харилцан тохиролцож болно.

30.4.Тухайн салбарын болон концессын зүйлийн онцлогийг харгалзан уг концесс эзэмшигч санхүүгийн хувьд алдагдалгүй ажиллах хүртэлх хугацаанд энэ хуулийн 30.3-т заасан нөхөн төлбөрийг олгоно.

30.5.Энэ хуулийн 30.1.3-т заасан татварын дэмжлэгийг татварын хууль тогтоомжид заасны дагуу, татварын хувь, хэмжээг болон татварын орчныг тогтворжуулах асуудлыг Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

30.6.Концессын гэрээний дагуу төсвөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, эсхүл төлбөр төлөх тохиолдолд Төсвийн тухай хуулийн 30.4-т заасны дагуу уг дэмжлэг, төлбөрийн эх үүсвэрийг төсөвт тусгасан байна.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

30.7.Улсын болон орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөл бүхий концессын гэрээ байгуулахад Өрийн удирдлагын тухай хуульд заасан шаардлагыг удирдлага болгоно.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

31 дүгээр зүйл.Эрсдэлийг хуваах

Хэвлэх

31.1.Концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концессыг хэрэгжүүлэхэд учирсан аж ахуйн үйл ажиллагааны эрсдэлийг концесс эзэмшигч бүрэн хариуцна.

31.2.Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас үүссэн эрсдэлийг хариуцах асуудлыг концессын гэрээгээр зохицуулна.

31.3.Концессын зүйлийг эзэмших, ашиглах хугацаанд өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас бусдад учруулсан хохирол, гэм хор, гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх үүргийг концесс эзэмшигч бүрэн хариуцна.

32 дугаар зүйл.Концесс, концессын зүйлийг бусдад шилжүүлэх

Хэвлэх

32.1.Хууль, концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концесс эзэмшигчийн эрх, үүргийг эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч этгээдэд шилжүүлж болохгүй.

32.2.Эрх бүхий этгээдээс концесс эзэмшигчийн эрх, үүргийг бусдад шилжүүлэх зөвшөөрөл өгөх нөхцөл, шинэ концесс эзэмшигч эрх, үүргийг хүлээн авах, концессын гэрээнд заасан үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардлагатай техникийн болон санхүүгийн чадвартай гэдгийг нотлох журам зэргийг концессын гэрээнд тусгана.

32.3. Концесс эзэмшигч концессын гэрээг ноцтой буюу удаа дараа зөрчиж, эдгээр зөрчлийг арилгах шаардлагыг биелүүлээгүй бол эрх бүхий этгээд концессын зүйлээр гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээг саадгүй хангах зорилгоор концессын гэрээнд заасан нөхцөлөөр концессын зүйлийг өөрийн мэдэлд түр шилжүүлэн авч ажиллуулж болно.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

33 дугаар зүйл. Мэдээллийн сан

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2011 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

33.1./Энэ хэсгийг 2011 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

33.2./Энэ хэсгийг 2011 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

33.3./Энэ хэсгийг 2011 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

33.4.Эрх бүхий этгээд уралдаант шалгаруулалттай холбоотой аливаа баримт бичиг, материалыг нэгтгэн мэдээллийн сан үүсгэж хадгална.

34 дүгээр зүйл.Маргаан шийдвэрлэх

Хэвлэх

34.1.Концесс олгох ажиллагаатай холбогдсон гомдлыг тухайн ажиллагаа явагдсанаас хойш ажлын арван өдрийн дотор эрх бүхий этгээдэд гаргах бөгөөд шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.

34.2.Концессын гэрээний талуудын хооронд үүссэн аливаа маргааныг гэрээгээр харилцан тохиролцсон аргаар шийдвэрлэнэ.

34.3.Концесс эзэмшигч, өөрийн хувьцаа эзэмшигч, концессыг санхүүжүүлэгч болон аж ахуйн үйл ажиллагааных нь хувьд хамтран ажиллаж байгаа бусад этгээдийн хооронд үүссэн маргааныг тэдгээрийн харилцан тохиролцсон аргаар шийдвэрлэнэ.

34.4.Концессын гэрээнд заасан үйл ажиллагаатай нь холбогдуулж концесс эзэмшигч, хэрэглэгчийн хооронд үүссэн маргааныг арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитрын журмаар, бусад тохиолдолд шүүхээр шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

35 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

35.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

35.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

36 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

36.1.Энэ хуулийг 2010 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.12.03-ны өдрийн орчуулгын хяналт)                                           Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

January 28, 2010                                                                                         Ulaanbaatar city

 

ON CONCESSIONS

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of this Law is to regulate matters related to the organization of tenders for granting investors concessions over state and local own property, the conclusion, revision and termination of concession agreements, and the settlement of disputes.

Article 2.Legislation on concession

2.1.Legislation on concession shall consist of the Constitution of Mongolia, the Civil Code, the Law on Budget, the Law on Debt Management, the Law on Government of Mongolia, the Law on State and Local Property, the Law on Foreign Investment, the Law on Public Information Transparency, this Law and other legislative acts enacted in conformity therewith.

/This paragraph is amended by the Law of June 16, 2011/ 

/This paragraph is amended by the Law of December 23, 2011/ 

/This paragraph is amended by the Law of February 18, 2015/

/This paragraph is amended by the Law of December 17, 2021/

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

2.3.This Law shall not apply to matters related to the possession, operation, creation and renovation under a concession agreement of state and local public property specified, respectively, in paragraph 2 of Article 4 and paragraph 2 of Article 74 of the Law on State and Local Property.

2.4.Unless otherwise stated in the concession agreement, relations concerning the taken into the state and local ownership and registration with the state registry of property created or whose possession, operation and ownership rights have been transferred to the state and local authorities under the procedures specified in this Law shall be governed by the Law on State and Local Property, and the Law on State Registration of Property Ownership Rights and Other related Property Rights respectively.

/This paragraph was amended by the Law as of October 25, 2012/ 

2.5.If the concession item is an inseparable part of the land, then such land shall be given for possession and use in accordance with the procedures specified in the Law on Land, Law on Subsoil, and Law on Land Fees.

2.6.Relations related to ensuring transparency in granting of  a concession shall be regulated by the Law on Public Information Transparency.

/This paragraph was added by the Law as of June 6, 2011/

/This paragraph was amended by the Law as of December 17, 2021/

Article 3.Definitions of terms of the Law

3.1.The terms used in this Law shall have the following meanings:

3.1.1."Concession" means an exclusive right to possess, operate, create and renovate state and local own property assets for the purposes of rendering basic social and infrastructure services to the public on the basis of an agreement on conditions and terms specified in this Law;

3.1.2."Concession item" means the items approved by the State Great Khural, Government, Citizens' Representatives Khurals of aimag and capital city and reflected in the list of the projects and measures to be performed under concession contract.

/This sub-paragraph was modified by the Law as of December 23, 2011/

/This sub-paragraph was amended by the Law as of October 25, 2012/

/This sub-paragraph was amended by the Law as of April 14, 2017/ 

3.1.3."Concession agreement" means a written agreement between the authorized entity and a concessionaire to implement the concession;

3.1.4."Concessionaire" means a Mongolian or a foreign legal entity or their consortium that has obtained a concession under the procedures specified in this Law;

3.1.5."Concession financier" means an entity which renders financial services to the concessionaire such as providing loans or issuing guarantees;

3.1.6."Regulatory authority" means a state body with functions to grant permits required for the implementation of the concession, determine prices and tariffs, approve and enforce the rules and procedures related to the concession item or rendering services by it;

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

3.1.7."authorized entity" means, in the case of a state-owned property that is a concession item, the state administrative authority in charge of concession matters, and, in the case of a local property that is a concession item, the governor of the aimag or the capital city.

/This sub-paragraph was amended by the Law as of October 25, 2012/

/This sub-paragraph was amended by the Law as of October 16, 2014/

/This sub-paragraph was amended by the Law as of December 4, 2014/

Article 4.Concession types

4.1.Concessions may be of the following types:

4.1.1."Build-Operate-Transfer"-a concessionaire builds the concession item by using its own funds or funds it has raised, operates it within the period specified in the agreement and transfers the concession item upon the expiration of the agreement to the state or local ownership in accordance with the conditions specified in the agreement;

4.1.2."Build-Transfer"-a concessionaire builds the concession item by using its own funds or funds it has raised, and transfers the concession item to the state or local ownership in accordance with the conditions specified in the agreement;

4.1.3."Build-Own-Operate"-a concessionaire builds the concession item by using its own funds or funds it has raised, and owns and operates the concession item in accordance with the conditions specified in the agreement;

4.1.4."Build-Own-Operate-Transfer"-a concessionaire builds the concession item by using its own funds or funds it has raised, owns and operates it within the period specified in the agreement, and transfers it upon expiration of the agreement to the state or local ownership in accordance with the conditions specified in the agreement;

4.1.5."Build-Lease-Transfer"-a concessionaire builds the concession item by using its own funds or funds it has raised, transfers the possession of the concession item to the authorized entity under a financial lease arrangement as specified in the agreement, and transfers it to the state or local ownership upon the expiration of the lease;

4.1.6."Design-Build-Finance-Operate"-a concessionaire designs the concession item, builds it by using its own funds or funds it has raised, operates it within the period specified in the agreement, and transfers it to the state or local ownership upon the expiration of the agreement in accordance with the conditions specified in the agreement;

4.1.7."Renovate-Operate-Transfer"-a concessionaire renovates the concession item by using its own funds or funds it has raised, operates it within the period specified in the agreement, transfers the concession item together with the renovated item to the state or local ownership in accordance with the conditions specified in the agreement.

4.2.Concession types other than those specified in Article 4.1 of this Law may be adopted depending on the nature of the specific concession item and the works and services to be rendered.

Article 5.Ownership rights related to concession items

5.1.The concession agreement shall specify issues related to the ownership of the concession item and its parts and equipment, and they may be grouped in the agreement in the following manner:

5.1.1.property to be transferred to the state and local ownership or to other entities in accordance with the concession agreement;

5.1.2.property which the state or local body may purchase for ownership from the concessionaire;

5.1.3.property which the concessionaire may keep or dispose of upon expiration of the concession agreement.

5.2.Unless otherwise provided in the concession agreement, the state or local body shall own the concession item renovated under the concession agreement.

5.3.Unless otherwise provided in the concession agreement, the state or local body shall own the tangible assets and intellectual property created in the process of operating the concession item.

5.4.Unless otherwise provided in the concession agreement, the concessionaire shall own profits earned in the process of possessing and operating the concession item and future earnings other than those specified in Article 5.3 of this Law.

5.5.Unless otherwise provided in the concession agreement and unless the concession item, land and other property transferred for use to the concessionaire can no longer be used or required for the purposes specified in the agreement, the authorized entity and other state authorities and officials shall be prohibited to take a decision to repossess or dispose of the concession item before expiration of the concession agreement.

CHAPTER TWO

POWERS OF THE STATE AND LOCAL SELF-GOVERNANCE AND ADMINISTRATIVE AUTHORITIES ON CONCESSION

Article 6.Powers of the state authorities

6.1.The government shall have the following powers:

6.1.1.to approve the list of state property concession items other than those specified in Article 33.2.9 of the Law on Budget; 

/This sub-paragraph was modified by the Law as of December 23, 2011/

/This sub-paragraph was amended by the Law as of October 25, 2012/

/This sub-paragraph was amended by the Law as of April 14, 2017/ 

6.1.2.to make a decision on granting a concession and award the right on entering into a concession agreement to the body specified in Article 6.2 of this Law;

6.1.3.to report annually to the Economic Standing Committee of the State Great Khural (Parliament) on the implementation of the legislation on concession;

6.1.4.other powers specified in the legislation.

6.2.The state administrative body in charge of the concession matters shall have the following powers:

/This paragraph was amended by the Law as of August 17, 2012/ 

/This paragraph was amended by the Law as of October 16, 2014/ 

/This paragraph was amended by the Law as of December 04, 2014/

6.2.1. /This sub-paragraph was annulled by the law as of October 23, 2012/

6.2.2. /This sub-paragraph was annulled by the law as of October 23, 2012/

6.2.3. /This sub-paragraph was annulled by the law as of October 23, 2012/

6.2.4.to prepare and submit a draft list of state-owned concession items to the government;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 23, 2012/

6.2.5.to conduct a research and prepare proposals on the list of concession items;

/This sub-paragraph was added by the law of October 25, 2012/

6.2.6.to inform the public about the list of concession items;

/This sub-paragraph was added by the law of October 25, 2012/

6.2.7.to provide methodological and expert assistance to other relevant authorities on matters related to granting and implementing concessions;

6.2.8.to evaluate and oversee the implementation of the concession agreement and implement the legislation on concession;

6.2.9.to establish and maintain the national centralized registry and database on concessions;

6.2.10.to adopt legally binding norms when specifically authorized to do so by legislation;

6.2.11.together with the relevant state administrative body, to prepare tender documents specified in Article 11 of this Law, and announce the tender, organize and evaluate it;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of October 25, 2012/

6.2.12.to enter, with the concessionaire and other entities, into a concession and such other related agreements as contracts of the concessionaire to obtain financing;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of October 25, 2012/

6.2.13.in accordance with the relevant regulation, to obtain quarterly report on concession agreement operation and on project performance from concessionaire and consolidate the report and submit it to the State Administrative body in charge of the finance and budget;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 30, 2015/

6.2.14.others specified in the legislation.

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of October 25, 2012/

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of October 30, 2015/

6.3.The state administrative body in charge of concession shall provide professional and methodological assistance to relevant local authorities on matters related to concessions.

/This paragraph was amended by the Law as of August 17, 2012/ 

/This paragraph was amended by the Law as of October 16, 2014/ 

/This paragraph was amended by the Law as of December 04, 2014/ 

Article 7.Powers of the local administrative and self-governing authorities

7.1.The governors of the aimags and the capital city shall have the following powers with regard to the concession for locally owned concession items:

7.1.1.to prepare and submit a draft list of the  concession items to the Citizens' Representatives Khurals.

7.1.2.to research and develop proposals related to concessions items;

7.1.3.to inform the public of concession items listed;

7.1.4.to implement powers specified in Articles 6.2.4.-6.2.6 and 6.2.8-6.2.10 of this Law.

/This sub-paragraph was modified by the Law as of December 23, 2011/ 

7.2.The Citizens' Representatives Khurals of aimags and the capital city shall have the following powers with regard to locally owned concession items:

7.2.1.to approve and revise the list of locally owned concession items;

7.2.2 to implement the powers specified in Articles 6.1.2 and 6.1.4 of this Law.

/This sub-paragraph was modified by the Law as of December 23, 2011/ 

7.3.The Citizens' Representatives Khurals of aimags and the capital city shall approve the lists of concession items in the concession type specified in Articles 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, and 4.1.7 of this Law.

/This paragraph was added by the Law as of September 17, 2016/ 

Article 8.Activities prohibited for authorities and officials

8.1.The following shall be prohibited for state, local administrative and self-governing authorities and officials:

8.1.1.to grant concessions over state or local property not included in the lists of concession items;

8.1.2.to take a decision to privatize the concession item during the term of the concession agreement;

8.1.3.to interfere with the business activities of the concessionaire except as specified by the legislation and the agreement;

8.1.4.unless otherwise provided in the law, to disclose confidential trade and business-related information of the concessionaire or the tender participant specified in Article 11 of this Law.

8.2.State, local administrative and self-governing authorities, and state and locally owned enterprises shall have no obligation or right to operate, repair or renovate a concession item transferred to the concessionaire, and shall be prohibited from entering into loan or pledge agreements related to the concession item without the consent of the concessionaire.

8.3.Aimag and capital city Citizens' Representatives' Khurals shall be prohibited from approving the list of concession items to be repaid from the local budget, granting the right to conclude concession agreements, and concluding agreements from aimag and capital city governors to repay from the local budget.

/This paragraph was added by the law as of September 07, 2016/

CHAPTER THREE

LIST OF CONCESSION ITEMS

Article 9.Preparation of the list of concession items

9.1.Relations related to developing of a draft list of state owned concession items shall be  regulated in accordance with the Law on Budget.

/This paragraph was modified by the Law as of December 23, 2011/ 

9.2. /This paragraph was annulled by the law as of December 23, 2011/

9.3. /This paragraph was annulled by the law as of December 23, 2011/

9.4.As for state-owned concession items, the state central administrative body in charge of the relevant matter shall submit to the authorized entity a proposal for a concession item to be included in the list specified in Article 10.1 of this Law by preparing in accordance with Article 10.3 of this Law together with the cost and benefit analysis.

/This paragraph is added by the Law as of October 25, 2012/

9.5.The state administrative body in charge of the concession shall prepare its proposals on the list of concession items in accordance with Article 10.3 of this Law, together with cost and benefit analysis and submit it to the Government based on the opinion of the state central administrative body in charge of finance and budget matters.

/This paragraph was modified by the Law as of April 14, 2017/ 

9.6The governors of aimags and the capital city shall submit to the Citizens' Representatives' Khurals of the aimags and the capital city the draft list of concession items prepared in accordance with Article 10.3 of this Law together with the cost and benefit analysis and the opinion of the state central administrative body in charge of finance and budget matters for inclusion in the list specified in Article 10.2 of this Law.

/This paragraph is modified by the Law as of September 07, 2016/

9.7.The governors of aimags and the capital city shall obtain the opinions of the central state administrative body in charge of the relevant matter and the state administrative body in charge of the concession before submitting the draft specified in Article 9.4 of this Law to the Citizens' Representativess Khurals.

/This paragraph was amended by the Law as of October 25, 2012/

/This paragraph was amended by the Law as of October 16, 2014/

/This paragraph was amended by the Law as of December 4, 2014/

9.8.The state administrative body in charge of concession shall adopt methodology to prepare the cost-benefit analysis for a concession item.

/This paragraph was amended by the Law as of December 23, 2011/

/This paragraph was amended by the Law as of October 25, 2012/

/This paragraph was amended by the Law as of October 16, 2014/

/This paragraph was amended by the Law as of December 4, 2014/

9.9.Aimag and capital city governors shall prepare a list of concession items and submit it to the state central administrative body in charge of finance and budget matters for approval specified in paragraph 9.6 of this article.

/This paragraph was added by the Law as of September 7, 2016/ 

Article 10.Adoption of the list of concession items

10.1.The Government shall approve the list of state property concession items other than those specified in Article 33.2.9 of the Law on Budget.

/This paragraph was modified by the Law as of April 14, 2017/ 

10.2.The Citizens' Representatives' Khurals of aimags and the capital city shall adopt the list of concession items for locally owned property.

10.3.The list of concession items shall include the following:

10.3.1.name and description of the concession item, the type of the concession, and the works and services to be rendered;

10.3.2.whether or not any financial assistance from the budget shall be provided and guarantees issued;

10.3.3.whether or not a tender specified in Article 11 of this Law shall be organized or an agreement shall be concluded directly.

CHAPTER FOUR

GRANTING A CONCESSION

Article 11.Organizing a tender

11.1.In cases other than those specified in Article 17 of this Law, a concession shall be granted by selecting the project through a tender (hereinafter referred to as "tender").

11.2.The authorized entity shall organize and prepare a conclusion on the results of the tender and shall have the following functions:

11.2.1.to prepare and approve the tender documents, stages of the tender and criteria for its evaluation;

11.2.2.to announce the date of a tender;

11.2.3.to receive and evaluate project proposals, negotiate with tender participants and prepare a conclusion on the results of the tender;

11.2.4.to submit its conclusion specified in Article 11.2.3 of this Law for decision to the Government or Citizens' Representatives' Khurals of the aimags or the capital city.

11.3.A tender shall be organized in the following stages:

11.3.1.announcement of a tender;

11.3.2.receipt of proposals to participate in the tender;

11.3.3.evaluation of the submitted proposals to participate in the tender and selection of the tender participants (hereinafter referred to as "participants");

11.3.4.provision of the tender documents to the participants;

11.3.5.if necessary, organization of meetings between the participants and the authorized entity, and review by the participants of relevant information and documents;

11.3.6.preparation and submission of project proposals by participants;

11.3.7.receipt of the project proposals in accordance with the relevant procedures;

11.3.8.evaluation of the project proposals and compilationof the list of qualified participants;

11.3.9.negotiation with the qualified participants of the conditions of the agreement;

11.3.10.submission of the conclusion on the results of the tender to the relevant authorities and obtaining a decision thereon.

11.4.The government shall adoptregulations on the detailed procedures for tender, standard documents and criteria for the evaluation of proposals.

11.5.All the participants of a tender shall be treated equally, provided the same information, subjected to the same requirements, and all tender- related activities shall be conducted transparently.

11.6.Participants shall have a duty to provide any information requested by the authorized entity.

11.7.It shall be prohibited to include in the tender documents specific requirements and conditions related to trademarks, names, forms, types, origins, geographical locations, methods of production, or manufacturers and suppliers.

Article 12.Announcement of the tender

12.1.Announcement of the tender shall contain the following:

12.1.1.description of the concession item;

12.1.2.if appropriate, general conditions of the agreement;

12.1.3.general requirements for participants;

12.1.4.whether or not a consortium of legal entities may participate in the tender;

12.1.5.whether or not only a limited number of entities shall be allowed to participate in the tender;

12.1.6.whether or not a winner of the tender shall be required to establish a legal entity to implement the concession;

12.1.7.stages and procedures of the tender;

12.1.8.address, method and time to receive proposals to participate in the tender;

12.1.9.other information deemed necessary by the authorized entity.

12.2.An announcement of the tender shall be published in national daily newspapers and other media and, if necessary, it may be published in an industry publication issued in a language commonly used in international trade.

12.3.An entity, which has submitted its proposal to participate in the tender, shall have a right to retrieve its submitted proposal, and submit a revised proposal before the deadline for receiving proposals.

12.4.The deadline for receiving proposals to participate in the tender shall be no less than two months from the date of the tender's announcement to the public.

12.5.The authorized entity shall have a duty to provide information about the tender to the public by making presentations about the tender and convening meetings.

Article 13.Selection of participants

13.1.Mongolian and foreign legal entities or their consortium meeting the general requirements specified in Article 12.1.3 of this Law shall have a right to submit to the authorized entity sealed proposals to participate in the tender prepared in accordance with the information specified in Article 12.1 of this Law.

13.2.The authorized entity shall receive and register the proposals specified in Article 13.1 of this Law by the order of their delivery.

13.3.The proposals specified in Article 13.1 of this Law shall be evaluated on the following criteria in order to select the participants:

13.3.1.financial capacity;

13.3.2.management, professional personnel, technical and technological capacity and experience;

13.3.3.whether or not a participant satisfies the conditions required for issuing apermitif the business activity to be carried out with a permit in accordance with the Law on Permits;

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

13.3.4.whether or not a participant meets the requirements specified in Article 12.1.3 of this Law;

13.3.5.other criteria deemed necessary by the authorized entity.

13.4.The following principles shall be adhered in evaluating a consortium of legal entities which submitted a proposal to participate in the tender:

13.4.1.the criteria specified in this Law shall apply to a consortium of legal entities as a whole;

13.4.2.a member of the consortium of legal entities shall be a member of one consortium of legal entities only for the particular tender;

13.4.3.unless stated differently in the announcement of the tender, a legal entity that participates in the tender as a member of a consortium of legal entities shall not participate in the tender on its own.

13.5.The authorized entity may limit participants to a certain number depending on the nature of the concession item, and may verify at any stage of the tender whether the participants continue to meet the criteria specified in Articles 13.3 and 13.4 of this Law.

13.6.The authorized entity shall prepare a list of participants who meet the criteria specified in Articles 13.3 and 13.4 of this Law and who shall be eligible to submit project proposals, and the authorized entity shall inform them accordingly and organize the distribution of the tender documents to them.

13.7.Tender documents shall include the following:

13.7.1.general information on the project;

13.7.2.detailed indicators for the capacity and quantity of concession items to be created or renovated;

13.7.3.limits to rights of possession and operation of the concession item and detailed indicators for quantity and capacity of the works and services to be rendered;

13.7.4.prices, tariffs and permits related to the possession and operation of the concession item and other relevant information;

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

13.7.5.special requirements as to environmental, health and labour safety standards;

13.7.6.draft agreement containing general conditions of the concession agreement, and non-negotiable conditions of the agreement, an indication of whether there shall be additional agreements and, if so, information on them;

13.7.7.whether payments shall be required for operating the concession item and, if so, the amounts and forms of such payment;

13.7.8.whether there shall be financial assistance from the state and, if so, the amounts and forms of such assistance;

13.7.9.procedures to receive, open and evaluate project proposals and evaluation criteria;

13.7.10.amount of the bid security, accounts for deposit of the security, its duration and conditions;

13.7.11.address, form and deadline for receiving project proposals.

13.8.The authorized entity may revise the tender documents and, if it does, shall inform the participants of such revisions with reasonable advance notice before the submission of the project proposals or it may extend the deadline for submitting the project proposals.

13.9.The authorized entity may organize meetings to provide all participants with information related to the tender documents.

13.10.The authorized entity may appoint a working group comprised of representatives of relevant organizations to approve the tender documents, evaluate project proposals and conduct the negotiations specified in Article 15 of this Law.

Article 14.Submission of project proposals and their evaluation

14.1.The participants specified in Article 13.6 of this Law shall submit their sealed project proposals prepared in accordance with the tender documents together with the technical and economic feasibility studies.

14.2.The authorized entity shall receive the project proposals, register their form and delivery date, open and evaluate them in accordance with the tender documents.

14.3.The project proposals shall be evaluated in accordance with the following criteria:

14.3.1.technical soundness and operational feasibility;

14.3.2.quality and accessibility of services to be rendered;

14.3.3.the extent of acceptance of general conditions of the draft agreement;

14.3.4.the total amount of payments and fees for works and services to be rendered during the term of the concession agreement, and their present value;

14.3.5.the cost of design and construction, maintenance cost, total investment, and their present values;

14.3.6.financial support from the state, its type and amount;

14.3.7.the financing plan;

14.3.8.the impact on the social and economic development of the country;

14.3.9.compliance with environmental standards;

14.3.10.other criteria deemed necessary by the authorized entity.

14.4.The authorized entity shall evaluate the project proposals as specified in Article 14.3 of this Law and rank them beginning with the best proposal.

14.5.The procedure for submission of the project proposals and their evaluation shall be open to the public and, if necessary, may be published in the national daily press.

Article 15.Negotiations with participants, preparation of a conclusion on the results of the tender

15.1.The authorized entity shall negotiate with participants the conditions of the concession and other related agreements.

15.2.The negotiations specified in Article 15.1 of this Law shall be conducted in the following manner:

15.2.1.the authorized entity shall begin to negotiate with the participant which offered the best proposal but shall retain a right to terminate the negotiations and start negotiations with the next participant;

15.2.2.negotiations shall be conducted in the order of the ranking specified in Article 13.6 of this Law.

15.3.The authorized entity shall prepare a conclusion to enter into an agreement with the participant with whom it negotiated the best conditions of the agreement and submit it to the Government or the Citizens' Representatives' Khural of the aimag or the capital city within five business days.

Article 16.Two-stage procedure for submitting project proposals

16.1.When the authorized entity deems it impossible, in view of the nature of the concession item and the industryin question, to reflect in sufficient details in the tender documents the technical and economic feasibility, financing conditions and other requirements and criteria, it may organize the submission of the project proposals in two stages.

16.2.When organizing the submission of the project proposals in two stages, a request shall be sent to the participants to submit an initial proposal on the issues specified in Article 13.7 of this Law.

16.3.Upon reviewing the proposals submitted by participants in accordance with Article 16.2 of this Law, the authorized entity shall finalize the tender documents.

16.4.The authorized entity may organize meetings with participants to clarify and obtain additional information on the proposals specified in Article 16.2 of this Law.

16.5.Participants shall submit to the authorized entity project proposals within the framework of the documents specified in Article 16.3 of this Law.

16.6.The authorized entity shall comply with the procedures specified in Articles 14 and 15 of this Law when evaluating the project proposals, negotiating and preparing a conclusion on the results of the tender.

Article 17.Concluding a direct agreement

17.1.A concession can be granted by concluding a direct agreement under the following circumstances:

17.1.1.when it is deemed that conducting a tender would be contrary to national security;

17.1.2.when one or several entities with common interests own the rights related to intellectual property essential for implementation of the concession;

17.1.3.when no proposal was submitted in response to the tender announcement or no proposals met the requirements of the tender and, in the opinion of the authorized entity, it was unlikely that any proposals would be submitted within the required timeframe if a tender is announced again;

17.1.4.when a concession item is transferred to other entities in accordance with Article 28 of this Law.

17.2.The authorized entity shall issue an opinion to conclude a direct agreement and submit it to the government or the Citizens' Representatives' Khural of the aimag or the capital city.

Article 18.Submission of unsolicited proposals to conclude a concession agreement

18.1.Mongolian and foreign legal entities and their consortium may submit an unsolicited proposal to conclude a concession agreement together with the cost-benefit analysis to the Cabinet member in charge of concession matters as for state-owned concession item, to the Citizens' Representatives' Khural of the aimag or the capital city as for the locally owned concession item.

/This paragraph was amended by the Law as of October 25, 2012/ 

/This paragraph was amended by the Law as of October 16, 2014/ 

18.2.In the case of state-owned concession item, if financing from the state budget is required for the proposal stated in the Article 18.1 of this Law, the opinion of the state central body in charge of finance matters shall be obtained.

/This paragraph was amended by the Law as of August 17, 2012/ 

/This paragraph was modified by the Law as of October 25, 2012/

18.3.In case of locally-owned  concession item, if the governor of the aimag or capital city is going to propose to be reflected such proposal into the list of the concession items, he/she shall prepare the proposals in accordance with the procedure specified in Article 9 of this Law and submit it to the Citizens' Representatives' Khural of the aimag or the capital city.

18.4.If the Government, the Citizens' Representatives' Khural of the aimag or the capital city considers that the proposal should be added to the list of concession items, the authorized entity shall organizea tender in accordance with this Law.

/This paragraph was amended by the Law as of October 25, 2012/ 

18.5.If no other entity expresses an interest to participate in the tender specified in Article 18.4 of this Law, the authorized entity shall consider the original proponent as having submitted the best proposal and deliver its recommendation to that effect to the government or the Citizens' Representatives Khural of the aimag or the capital city.

18.6.If several entities participate in the tender, the original proponent shall be given some preference in the process of evaluating the project proposals and preparing a conclusion on the results of the tender, and such preference shall be reflected in the tender documents.

/This paragraph was modified by the Law as of October 23, 2011/ 

Article 19.Decision to conclude an agreement

19.1.The government shall authorize the authorized entity to conclude an agreement based on the conclusions submitted in accordance with Articles 15.3, 17.2, 18.5, and 18.6 of this Law.

/This paragraph was modified by the Law as of October 23, 2011/ 

19.2.If the concession agreement provides the concessionaire with tax exemptions and waivers, the government shall submit this matter to the State Great Khural (Parliament) for ratification.

19.3.The Citizens' Representatives Khural of the aimag or the capital city shall authorize the governor of the aimag or the capital city to conclude an agreement based on conclusions specified in Articles 15.3, 17.2, 18.5 and 18.6 of this Law.

/This paragraph was amended by the Law as of December 23, 2011/ 

19.4.If the government or the Citizens' Representatives Khural of the aimag or the capital city does not support the conclusion of the concession agreement, it shall decide either to renegotiate or organize the tender again.

19.5.The relevant procedures specified in this Law shall apply to renegotiating the agreement or organizing the tender again.

CHAPTER FIVE

CONCESSION AGREEMENT

Article 20.Parties to a concession agreement

20.1.The following shall be parties to a concession agreement:

20.1.1.in the case of a concession that is a state-owned property, the state central administrative body in charge of concession, and, in the case of a concession that is a locally-owned property, the governor of the aimag or the capital city;

/This sub-paragraph was amended by the Law of October 25, 2012/

/This sub-paragraph was amended by the Law of October 16, 2014/ 

/This sub-paragraph was amended by the Law of December 4, 2014/

20.1.2.a winner of the tender;

20.1.3.in the case of a direct agreement, an entity that meets the requirements of concluding such agreement as specified in this Law.

Article 21.Contents of a concession agreement

21.1.Unless otherwise provided in the legislation and the agreement, a concession agreement shall be concluded and interpreted under the laws of Mongolia and shall include the following:

21.1.1.ownership of the property to be transferred to the concessionaire, obligations and liabilities of the authorized entity and the regulatory authorities required for the implementation of the concession;

21.1.2.conditions and scope, and limitationof the works and services to be rendered by the concessionaire, and the scope of exclusive rights of the concessionaire;

21.1.3.a right of the concessionaire to receive payments for operating the concession item or providing services, methodology to determine and adjust prices and tariffs, and methods of oversight;

21.1.4.conditions for transferring the controlling interest in the concessionaire and for obtaining consent of the authorized entity for such a transfer;

21.1.5.amount of payments, if any, to be made by the authorized entity to the concessionaire for the works and services rendered;

21.1.6.rights of the concessionaire to obtain financing or create pledge interests;

21.1.7.financial support from the state for the implementation of the concession agreement;

21.1.8.rights and obligations of the regulatory authorities to provide support to the concessionaire in obtaining permits, land or land use rights necessary for the implementation of the concession;

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

21.1.9.rights and obligations of the parties to possess and use land and its subsoil;

21.1.10.the right of the concessionaire to modify works and services to ensure the continuity, quality and contractual obligations for the works and services to be rendered;

21.1.11.a duty of the concessionaire to provide services under essentially the same conditions for the users of the same category;

21.1.12.minimum capital and other requirements for the legal entity, if such a legal entity should be established under the legislation of Mongolia to implement the concession;

21.1.13.the right of the concessionaire to receive compensation in the event of increase of the concessionaire's costs or decrease of its revenues as a result of changes in the legislation directly related to the implementation of the particular concession;

21.1.14.circumstances under which the authorized entity can temporarily take over the concession item;

21.1.15.conditions for the substitution of the concessionaire;

21.1.16.procedures to resolve debts, payments and receivables, obligations and liabilities of state and local administrative authorities, or of state- and locally-owned legal entities related to the possession and operation of the concession item or the works and services rendered by using the concession item before the concession agreement came into effect;

21.1.17.an obligation of the concessionaire to provide reports, operation reports and information;

21.1.18.conducting high cost or conflict-of-interest transactions, and procedures for the authorized state body to monitor them;

21.1.19.obligations and liabilities of the concessionaire with regard to quality guarantees for the concession item after its transfer upon expiration of the concession agreement;

21.1.20.procedures for inspecting, testing, accepting, commissioning the concession item, overseeingthe activities of the concessionaire, transferring the technology and training the personnel upon transfer of the concession item;

21.1.21.if necessary, the services that are related to the operation of the concession item that the concessionaire should continue to provide after the transfer of the concession item;

21.1.22.the amount of payments, if any, required upon the transfer of the concession item to the entity specified in the agreement, or to a new concessionaire;

21.1.23.duration of the concession agreement, its extension, transfer of rights and obligations under the agreement, revisions to the agreements, relationship between the concession agreement and other related contracts, force majeure, non- performance by parties of obligations, termination andexpiration of the agreement, handing-over and transfer of the concession item, and settlement of disputes.

21.1.24.other issues agreed by the parties.

Article 22.Duration and extension of a concession agreement

22.1.The parties to the agreement shall determine the duration of the concession agreement taking into account particulars of the industry in question, timeline of the investment, volume of investment, time to recoup the investment, expected profits, duration of the operation of the concession item and other factors.

22.2.The authorized entity shall extend the period of the concession agreement in the following cases:

22.2.1.the activities specified in the concession agreement have been disrupted or delayed as a result of force majeure;

22.2.2.the activities specified in the concession agreement have been disrupted or delayed as a result of a decision taken by state authorities;

22.2.3.requests and demands by the authorized entity, not included in the concession agreement, and which resulted in an increase of the concessionaire's costs that could not be recovered without extending the concession agreement.

22.3.The authorized entity may extend the concession agreement if unforeseen circumstances arise which have a financial impact on the concessionaire or which may lead to imposing tariff and payments for the population that are too high.

Article 23.Revision of a concession agreement

23.1.The parties to the agreement may revise the concession agreement by mutual consent.

23.2.The concessionaire may propose to revise the agreement to receive compensations under the following circumstances:

23.2.1.changes in economic and financial conditions;

23.2.2.changes in legislation.

23.3.The proposal specified in Article 23.2 of this Law shall be made, if the circumstances specified in Articles 23.2.1 and 23.2 of this Law occurred after the conclusion of the agreement, and it was impossible to foresee the occurrence of these circumstances, and the concessionaire cannot mitigate these circumstances by itself.

23.4.The concession agreement shall provide for procedures to revise the agreement under Articles 23.2 and 23.3 of this Law.

Article 24.Expiration and termination of the concession agreement

24.1.The concession agreement shall be terminated in the following cases:

24.1.1.by the mutual agreement of the parties;

24.1.2.the agreement expires and it has not been extended;

24.1.3.unless otherwise specified in the law and the concession agreement, the concessionaire is bankrupt or liquidated;

24.1.4.the concession agreement was terminated in accordance with this Law or the concession agreement.

24.2.The concession agreement shall be terminated by the authorized entity under the following circumstances:

24.2.1.it is determined by the court that the concessionaire breached the law or submitted false tender documents when participating in the tender;

24.2.2.it is determined by the relevant body that the concessionaire has repeatedly and/or seriously violated the legislation of Mongolia;

24.2.3.the concessionaire's non-performance or failure to properly perform under the concession agreement, if the agreement so provides;

24.2.4.the government has decided to terminate the concession agreement on grounds of national security, national defense or public interest;

24.2.5.unless specified in the concession agreement, the controlling interestin the concessionaire has been transferred to others without the consent of the authorized entity;

24.2.6.unless otherwise provided in the law or the concession agreement, the concessionaire is bankrupt or liquidated.

24.3.The concession agreement shall be terminated by the concessionaire under the following circumstances:

24.3.1.non-performance or failure to properly perform the obligations under the concession agreement by the authorized entity or regulatory body, if the concession agreement so provides;

24.3.2.failure by the parties to revise the concession agreement under Article 23 of this Law, if the agreement so provides;

24.3.3.other grounds specified in the law and the concession agreement.

24.4.The agreement shall specify how compensation due to either party is calculated in the event of the termination of the concession agreement, providing, where appropriate, for the proper value of the works rendered under the concession agreement, expenses incurred, and losses sustained by the relevant party including, as appropriate, lost profits.

24.5.Unless otherwise specified in this Law and the concession agreement, rights of possession, operation and disposal of the concession item shall transfer to relevant authorities in charge of state or local property upon termination of the concession agreement.

Article 25.Monitoring the implementation of the concession agreement

25.1.The following entities shall monitor the implementation of the concession agreement:

25.1.1.the state administrative body in charge of consession and authorities in charge of local property;

/This sub-paragraph was amended by the Law as of August 18, 2012/ 

/This sub-paragraph was amended by the Law as of October 16, 2014/

/This sub-paragraph was amended by the Law as of December 4, 2014/

25.1.2 the state central administrative body in charge of the particular concession item;

25.1.3 other authorities and officials authorized to monitor as specified in the laws.

CHAPTER SIX

POWERS OF A CONCESSIONAIRE AND A CONCESSION FINANCIER

Article 26.Rights and obligations of a concessionaire

26.1.A concessionaire shall have the following generic rights:

26.1.1.as specified in the agreement, to set, alter and collect, in consultations with the authorized entity and the regulatory authorities, payments and fees charged for the works and services rendered;

26.1.2.where necessary, to enter into the concession-related agreements jointly with the regulatory authorities and the authorized entity;

26.1.3.to obtain financing as specified in the agreement;

26.1.4. unless otherwise provided in the concession agreement, to create pledge over any of its assets, including assets and rights related to the concession item to secure financing to implement the concession.

26.2.The assets and rights specified in Article 26.1.4 of this Law may include the following:

26.2.1.all kinds of payments and/or future earnings charged for operating the concession item or rendering the services;

26.2.2.the concession item created or renovated by the concessionaire, or the assets purchased by it.

26.3.A shareholder of the concessionaire may pledge its shares to finance the concession.

26.4.A concessionaire shall have the following generic obligations:

26.4.1.to conduct activities specified in the legislation and the concession agreement;

26.4.2.if the concession agreement so provides, to pay the concession fee in accordance with the relevant procedures;

26.4.3.to ensure that the quality, quantity and volume of the works and services rendered not go below the levels specified in the concession agreement;

26.4.4.to possess, operate, repair and maintain the concession item for the purposes specified in the concession agreement;

26.4.5.to pay the taxes and fees imposed by the legislation;

26.4.6.a concessionaire is obligated to report quarterly in accordance with the relevant regulation to the administrative body in charge of the concession on performance and execution for the concession agreement.

/This sub-paragraph was added by the Law as of October 30, 2015/ 

26.4.7.other obligations specified in the law.

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the Law as of October 30, 2015/ 

26.5.A concessionaire shall have obligation to have an accident insurance on the concession item, if the concession agreement so provides.

26.6.A sub-contactor may perform certain works and services related to the concession agreement, and the concessionaire shall be responsible for the quality and performance of such works and services.

Article 27.Prohibitions for a concessionaire

27.1.The following shall be prohibited for a concessionaire:

27.1.1.to transfer its rights and obligations to others unless authorized by the law or the agreement;

27.1.2.to transfer the concession item to others as a gift, trade or sell it, or pledge the concession item for the purposes other than those to finance the concession activities or those specified in the concession agreement;

27.1.3.unless otherwise provided in the concession agreement, to disrupt or terminate the works and services rendered under the concession agreement without the consent of the authorized entity;

27.1.4.unless otherwise provided in the concession agreement, transfer its controlling interest to others by pledging, selling or otherwise without the consent of the authorized entity.

Article 28.Rights of a concession financier

28.1.A concession financier shall have the following rights:

28.1.1.to monitor the activities of the concessionaire;

28.1.2.to access the concession item and related facilities to exercise its rights specified in this Law;

28.1.3.to take over the pledged assets and the rights of the concessionaire subject to the relevant legislation and agreements;

28.1.4.in the event of non-performance or failure by the concessionaire to properly perform under the concession agreement or if the concessionaire is bankrupt or liquidated, to submit a proposal to the authorized entity to manage the concession item or transfer it to others with the consent of the authorized entity in accordance with the procedures specified in the concession agreement.

28.1.5.other rights specified in the concession agreement and other agreements related to financing.

28.2.The authorized entity, the concessionaire and the concession financier may enter into an agreement upon mutual consent and the agreement shall include the following:

28.2.1.conditions and procedures to substitute the concessionaire;

28.2.2.grounds for the authorized entity to withhold its approval for the new entity to possess the concession;

28.2.3.obligations of the concession financier to provide services in accordance with the terms and standards required by the concession agreement;

28.2.4. other items specified in the legislation on concession.

CHAPTER SEVEN

GUARANTEES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONCESSION

Article 29.Permits and granting rightss

29.1.The fact that a participant in the concession tender does not have a permit required by the laws to perform the particular works and services shallnot serve as a ground for excluding the participant from the tender.

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

29.2.If the works and services to berendered by the concessionaire require a permit, the relevant permit shall be granted to the concessionaire as soon aspossible upon the conclusion of the concession agreement.

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

29.3.If a concession item is a facility that is inseparable from the land, the regulatory body shall be obliged to immediately resolve the land use issue in accordance with the relevant procedures upon the conclusion of the concession agreement.

29.4.If the implementation of the concession will require transit through the land possessed, used or owned by a third party, or works, maintenance and services need to be performed on any equipment and facilities that are related to the concession item and located on such land, the authorized entity and the regulatory body shall resolve these matters in accordance with the relevant laws before granting the concession.

Article 30.Financial support/incentives from the state

30.1.The state may provide the following financial support to the concessionaire:

30.1.1.issue a loan guarantee;

30.1.2.provide a portion of the financing for the concession;

30.1.3.provide tax support and other financial support;

/This sub-paragraph was modified by the Law as of October 03, 2013/

30.1.4.provide insurance;

30.1.5.issue a guarantee for the minimum amount of the concessionaire's revenues under the concession agreement;

30.1.6.provide the compensations specified in this Law and the concession agreement;

30.1.7.others.

30.2.Amount, terms and conditions of the financial support other than those specified in Article 30.1.3 of this Law shall be determined in the concession agreement.

/This paragraph is amended by the Law as of October 03, 2013/ 

30.3.If the parties set the payments and tariffs for the works and services to be rendered under the concession agreement below their actual costs, the parties may agree to reimburse the difference from the state or local budget.

30.4.The reimbursement specified in Article 30.3 of this Law shall be provided to the concessionaire until the concessionaire operates without financial losses taking into account the nature of the concession item and of the industry in question.

30.5.Тax support specified in Article 30.1.3 of this Law shall be regulated as specified in tax legislation, and matters on tax rate and stabilization of the tax environment shall be regulated as specified in the legislation on Investment.

/This paragraph was added by the Law of October 03, 2013/

30.6.In the case of financial support or payment from the state budget as it is provided in the concession agreement, any such support and source of payment shall be reflected in the state budget in accordance with Article 30.4 of the Law on Budget.

/This paragraph was added by the Law as of February 18, 2015/ 

30.7.Requirements specified in the Law on Debt Management shall be applied to concluding a concession agreement with conditions of repayment from the State and local government budget.

/This paragraph was added by the Law of February 18, 2015/ 

Article 31.Risk allocation

31.1.Unless otherwise provided in the concession agreement, the concessionaire shall fully bear the business risks associated with the implementation of the concession.

31.2.The concession agreement shall provide for risk allocation related to emergency situations caused by force majeure.

31.3.The concessionaire shall be fully responsible for losses and damages caused to others and liabilities to third parties that result from its own wrongful actions during the possession and operation of the concession item.

Article 32.Assignment of a concession and consession item

32.1.Unless otherwise provided in the law and the concession agreement, rights and obligations of the concessionaire cannot be assigned to third parties without the consent of the authorized entity.

32.2.The concession agreement shall provide, inter alia, for conditions for the authorized entity to consent to the assignment to others of the concessionaire's rights and obligations, for the new concessionaire to assume these rights and obligations, and for procedures to verify its technical and financial capacity to provide the services under the concession agreement.

32.3.If the concessionaire has seriously and/or repeatedly breached the concession agreement and failed to meet the demand to rectify the breach, the authorized entity may temporarily take over the concession item subject to the terms of the concession agreement to ensure the uninterrupted delivery of the works and services to be rendered by the concession agreement.

CHAPTER EIGHT

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 33.Database

/A title of this article was amended by the lawas of June16, 2011/

33.1. /This paragraph was annulled by the law as of June16, 2011/

33.2. /This paragraph was annulled by the law as of June16, 2011/

33.3. /This paragraph was annulled by the law as of June16, 2011/

33.4.The authorized entity shall archive all documents and materials related to the tenders and keep them in a database.

Article 34.Settlement of disputes

34.1.Complaints related to granting the concession shall be filed withthe authorized entity within 10 business days after such activitytook place, and, if the complainant is not satisfied with the decision of the authorized entity, he/she shall have a right to file a claim in court.

34.2.Any disputes between the parties to the concession agreement shall be settled in the manner prescribed in the agreement.

34.3.Disputes between the concessionaire and its shareholders, financiers or other entities arising in the process of their business activities shall be resolved in the manner agreed between them.

34.4.Disputes between the concessionaire and its customers related to the activities specified in the concession agreement shall be resolved by arbitration, if there is an arbitration agreement, and by the court in other cases.

/This paragraph was amended by the Law as of January 26, 2017/ 

Article 35.Liabilities for violators of the law

35.1. If the actions of an official violating this Law are not of a criminal nature, he/she shall be subject to liability specified in the Law on Civil Service.

35.2. A person or legal entity that violates this Law shall be subject to liability specified in the Criminal Code or the Law on Violations.

/This article was modified by the law as of December 4, 2015/

Article 36.Date of entry into force

36.1.This Law shall enter into force on March 1, 2010.

 

THE CHAIRMAN OF STATE GREAT KHURALOF MONGOLIA D.DEMBEREL