A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгөд /цаашид "үл хөдлөх эд хөрөнгө" гэх/ албан татвар ногдуулах, уг татварыг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хууль тогтоомж нь Иргэний хууль, Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл. Татвар ногдуулах үл хөдлөх эд хөрөнгө

Хэвлэх

3.1. Монгол Улсын Иргэний хуулийн 84.3-т заасны дагуу тодорхойлогдсон бүх төрлийн үл хөдлөх эд хөрөнгөд албан татвар ногдуулна.

/Энэ хэсэгт 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

4 дүгээр зүйл. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгч

Хэвлэх

4.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчилж байгаа дараахь этгээд үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгч байна:

4.1.1. өмчийн бүх төрөлд хамаарагдах компани, хоршоо, нөхөрлөл, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, байгууллага, тэдгээрийн төлөөлөгчийн газар;

4.1.2. төрийн бус байгууллага, сан, шашны байгууллага;

4.1.3. төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд;

4.1.4. Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн;

4.1.5. Монгол Улсад оршин суугч бус этгээд.

5 дугаар зүйл. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ногдуулах үнэлгээ

Хэвлэх

5.1. Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ногдуулах үнэлгээг уул хөрөнгийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэгдсэн үнийн дүнгээр, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй бол хөрөнгийн даатгалд даатгуулсан үнийн дүнгээр, хөрөнгийн даатгалд даатгуулаагүй бол данс бүртгэлд бүртгэгдсэн үнийн дүнгээр тус тус тодорхойлно.

/Энэ хэсэгт 2004 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

5.2. Иргэнд өмчүүлэх газарт үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар ногдуулах үнэлгээг Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2004 оны 1 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

6 дугаар зүйл. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь, хэмжээ

Хэвлэх

6.1.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан үнэлгээнээс аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тухайн хөрөнгийн байршил, зориулалт, хэмжээ, зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн байдлыг харгалзан 0.6-2.0 хувиар тооцож ногдуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6.2.Хот байгуулалтын тухай хуулийн 12.6.3, 12.8-д заасан цэцэрлэг, ногоон байгууламж, авто зогсоолын шаардлага хангаагүй үл хөдлөх эд хөрөнгөд ногдуулах албан татварын хувь, хэмжээг аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ хуулийн 6.1-д заасны дагуу тогтоосон хувь, хэмжээг 1 хүртэл хувиар нэмэгдүүлэн тогтоож болно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

6.3.Энэ хуулийн 6.2-т заасныг хэрэгжүүлэх журмыг улсын бүртгэлийн болон татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга хамтран батална.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

7 дугаар зүйл. Албан татвараас чөлөөлөх, хөнгөлөх

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2004 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

7.1. Дараахь үл хөдлөх эд хөрөнгийг албан татвараас чөлөөлнө:

7.1.1. улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг хуулийн этгээдийн үл хөдлөх эд хөрөнгө;

7.1.2.иргэн, хуулийн этгээдийн өмчилж байгаа аймаг, суман дахь орон сууц, нийслэл дэх хоёр орон сууц;

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.1.3. нийтийн эзэмшлийн барилга байгууламж.

7.1.4.үйлдвэрлэл, технологийн паркийн удирдлага, нэгжийн үйлдвэрлэл, технологийн парк доторхи барилга байгууламж, бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө.

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

/Энэ заалтыг 2009 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.1.5.чөлөөт бүсэд баригдаж бүртгэгдсэн барилга байгууламж.

/Энэ заалтыг 2015 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.1.6.нийслэл хотын тусгай бүсэд бүртгэгдсэн барилга байгууламж.

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7.2. Газраас авах үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг дараахь байдлаар хөнгөлнө:

7.2.1. гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлсэн газар:

7.2.1.1. нийслэлд 95 хувиар;

7.2.1.2. аймгийн төвд 97 хувиар;

7.2.1.3. сумын төв, тосгонд 98 хувиар.

7.2.2. газар тариалангийнхаас бусад аж ахуйн зориулалтаар иргэнд өмчлүүлсэн газар:

7.2.2.1. нийслэлд 30 хувиар;

7.2.2.2. аймгийн төвд 70 хувиар;

7.2.2.3. сумын төв, тосгонд 85 хувиар.

7.2.3. газар тариалангийн зориулалтаар иргэнд өмчлүүлсэн газрыг 95 хувиар.

/Дээрх 7.2. дахь хэсгийг 2004 оны 1 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.3.үйлдвэрлэл, технологийн паркийн нутаг дэвсгэр дэх үл хөдлөх эд хөрөнгийг үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвараас эхний 5 жилд чөлөөлж, дараагийн 5 жилд 50 хувиар хөнгөлнө.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

8 дугаар зүйл. Албан татвар ногдуулах, төсөвт төлөх

Хэвлэх

8.1. Татвар төлөгч нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээгээр тооцно.

8.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч хуулийн этгээд нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн жилийн албан татварыг улирал бүрийн сүүлийн сарын 15-ны дотор тэнцүү хэмжээгээр тооцож төлнө.

8.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор нэг удаа төлнө.

8.4. Газраас авах үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага ногдуулж, татварын байцаагч хурааж, орон нутгийн төсөвт оруулна.

/Энэ хэсгийг 2004 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

9 дүгээр зүйл. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайланг тушаах хугацаа

Хэвлэх

9.1. Албан татвар төлөгч нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор харьяалагдах татварын албанд тушаана.

9.2. Албан татварын тайланг татварын албад нэгтгэн гаргаж, 2 дугаар сарын 20-ны дотор татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад ирүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайлангийн татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.4. Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага /албан тушаалтан/ газраас авах үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайланг нэгтгэж, нэг хувийг харьяалах татварын албанд дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор тушаана.

/Энэ хэсгийг 2004 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

10 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

10.1. Энэ хуулийг 2001 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Л.ЭНЭБИШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translation from the Mongolian

 

((2022.09.23-ны өдрийн орчуулга) Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

 

November 17, 2000                        Ulaanbaatar city

 

ON IMMOVABLE PROPERTY TAX

 

Article 1. Purpose of the Law

1.1 The purpose of this law is to regulate relations in connection with imposition of tax on immovable property (hereinafter referred to as "immovable property") and payment of such tax to the budget.

Article 2. Legislation on immovable property tax

2.1. Legislation on immovable property shall consist of the Civil Code, the General Taxation law, this Law and other legislative acts enacted in conformity with them.

Article 3. Taxable immovable property

3.1. Tax will be imposed on all kind of immovable property described in Article 84.3 of Civil Code of Mongolia.

/This paragraph was amended by the law as of July 7, 2002/

Article 4. Taxpayer of immovable property tax

The following persons, who own immovable property in the territory of Mongolia will constitute taxpayer.

company, co-operative, partnership with all kind of property,  business entity with foreign investment, organizations and their representative offices;

non-government organization, fund, religious organization;

persons with State or local property;

a citizen of Mongolia, a foreign citizen and a stateless person;

non-resident of Mongolia.

Article 5. Valuation of immovable property to be taxable

5.1. The taxable value of immovable property except land shall be determined by the valuation of that property as registered with the immovable property state registry. If there is no such registration, the value shall be determined by the insured sum of the property. And if there is no registration or insured valuation, the value shall be established as the book value in the accounting records.

/The addendum to this paragraph was made by the law as of January 9, 2004/

5.2. Taxable value of immovable property on the land to be owned by citizens shall be determined in accordance with Article 18 of the Law on Ownership of the land by the citizen of Mongolia.

/This paragraph was added by the law as of January 9, 2004/

Article 6. Tax rate on immovable property

6.1. Tax rate on immovable property is 0.6-2.0 percent of the value determined pursuant to Article 5 which shall be imposed by the Citizens Representatives Khurals of the Aimag and Capital City, by taking into account of location, designation, size, status of the market needs and requirements of such immovable property.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 7, 2021/

/This paragraph was revised by the law as of November 25, 2010/

Article 7. Tax exemption and discount

/The title of this Article was changed by the law as of January 9, 2004/

The following immovable property shall be exempt from the immovable property tax:

immovable property of legal entities financed by central and local budgets;

one apartment owned by the citizen and legal entities in aimag and soum, two apartments in capital city;

/This sub-paragraph was revised by the law as of June 7, 2021/

building of public use;

/This sub-paragraph was annulled by the law as of July 05, 2022/

/This sub-paragraph was added by the law as of December 24, 2009/;

Buildings and facilities built and registered in the free-trade zone;

/This sub-paragraph was added by the law as of February 12, 2015/

Buildings and facilities registered in the special zone of the capital city.

/This sub-paragraph was added by the law as of July 7, 2021/

Immovable property tax to be taxable from the land shall be discounted as follows:

From the land owned by the citizen for the purpose of family needs:

7.2.1.1. by 95 percent in capital city;

7.2.1.2. by 97 percent in the center of the aimag;

7.2.1.3. by 98 percent in the center of the soum and villages.

From the land owned by the citizen with the economic purposes other than land harvesting:

7.2.2.1. by 30 percent in capital city;

7.2.2.2. by 70 percent in the center of the aimag;

7.2.2.3. by 85 percent in the center of the soum and villages.

From the land owned by the citizen with purpose of land harvesting by 95 percent.

/The above paragraph 7.2 was added by the law as of January 09, 2004/  

An immovable property in the territory of the industrial and technological park shall be exempted from the immovable property tax for the period of the first five years and then shall be discounted by 50 percent for the subsequent five years.

/This paragraph was added by the law as of July 5, 2022/

Article 8. Tax imposition and payment thereof to budget

Taxpayer shall calculate the amount of tax on immovable property based on the valuation of the immovable property in question as of the 15th of January each year.

Legal entities owning an immovable property shall pay their annual tax on that immovable property before the 15th of last month of each quarter in equal amounts.

A citizen of Mongolia, a foreign citizen and a stateless person owning an immovable property, shall pay their annual tax on that immovable property once before the 15th of February of each year.

Immovable property tax to be taxable from the land shall be imposed by the state administrative authority in charge of land matters and the tax inspector shall collect it and transfer it to the local budget.

/This paragraph was added by the law as of January 09, 2004/

Article 9. Filing immovable property tax returns

Taxpayer shall file immovable property tax returns to the appropriate  tax office before the 10th of February of next year.

Tax offices shall make consolidated tax returns and submit them to the state administrative body in charge of tax matters before the 20th of February.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of December 19, 2008/

The Head of the state administrative authority in charge of tax matters shall approve the forms of immovable  property tax returns.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of December 19, 2008/

The state administrative authority in charge of land matters /officials/ shall consolidate immovable tax returns to be taxable from the land, and shall submit one copy of it to the tax office before February 15 of the subsequent year.

/This paragraph was added by the law as of January 09, 2004/

Article 10. Entry into force of the law

10.1. This law shall come into force from January 1, 2001.

 

SPEAKER OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA L.ENEBISH