A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1999 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр

Улаанбаатар хот

СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧИЙГ БАРИВЧЛАХ, ЦАГДАН ХОРИХ ШИЙДВЭРИЙГ БИЕЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь эрх бүхий албан тушаалтнаас хуульд заасан үндэслэлээр гаргасан шийдвэрийн дагуу сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх нөхцөл, журмыг тодорхойлох, тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1. Баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, энэ хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2002 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

З дугаар зүйл.Баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх зарчим

Хэвлэх

3.1.Баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэхэд хууль дээдлэх, хүнлэг ёс, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх зарчмыг баримтална.

3.2.Баривчлагдсан, цагдан хоригдсон этгээдэд эрүү шүүлт тулгах, эсхүл бусад арга хэрэглэн түүний бие махбодийг тарчлаан зовоох буюу сэтгэл санааны дарамтад оруулахыг хориглоно.

4 дүгээр зүйл.Баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх үндэслэл

Хэвлэх

4.1. Гагцхүү Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу эрх бүхий албан тушаалтнаас гаргасан захирамж, тогтоол нь баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх үндэслэл болно.

/Энэ хэсэгт 2002 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5 дугаар зүйл.Баривчлагдсан, цагдан хоригдсон этгээдийн эрх зүйн байдал

Хэвлэх

5.1.Баривчлагдсан, цагдан хоригдсон этгээд /цаашид "хоригдсон этгээд" гэх/ нь энэ хуулиар хязгаарласнаас бусад Монгол Улсын иргэний эрх, эрх чөлөө эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

5.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт баривчлагдсан, цагдан хоригдсон гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсын Үндсэн хууль, Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль,1 энэ хууль болон бусад хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд Монгол Улсын иргэний адил эрх, эрх чөлөө эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

5.3.Хоригдсон этгээдийн үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоос үл хамааран энэ хууль нэгэн адил үйлчилнэ.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ЦАГДАН ХОРИХ ШИЙДВЭРИЙГ БИЕЛҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА, ТҮҮНИЙ АЖИЛТНЫ ЭРХ, ҮҮРЭГ, ЦАГДАН ХОРИХ НӨХЦӨЛ, ЖУРАМ

6 дугаар зүйл.Баривчлах, цагдан хорих байрны тогтолцоо

Хэвлэх

6.1.Нийслэлд цагдан хорих төв, баривчлах байр, аймгуудад цагдан хорих, баривчлах байр /цаашид "хорих байр" гэх/ байна.

6.2.Нийслэл дэх цагдан хорих төв нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын, аймаг, сум, дүүргийн хорих байр нь тухайн нутаг дэвсгэрийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны харьяанд тус тус ажиллана.

/Энэ хэсэгт 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

6.3.Нийслэл дэх цагдан хорих төв нь хуулийн этгээдийн эрх эдэлнэ.

6.4. Төв, суурин газраас алслагдсан нутаг дэвсгэрт байгаа цэргийн анги, салбарын сахилгын хорих байранд сэжигтнээр 14 хоног хүртэл хугацаагаар цагдан хорьж болно. Цэргийн анги, салбарын сахилгын хорих байранд мөрдөх журмыг цэргийн дүрмээр зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

7 дугаар зүйл.Хорих байр байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах

Хэвлэх

7.1.Хорих байр байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах асуудлыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн Засгийн газар шийдвэрлэнэ. Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн энэ зүйлд заасан асуудлаар Улсын ерөнхий прокурортой зөвшилцсөн байна.

/Энэ хэсэгт 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсгийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

8 дугаар зүйл.Хорих байрны санхүүжилт

Хэвлэх

8.1.Цагдан хорих төв, цагдан хорих байр болон баривчлах байрны зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9 дүгээр зүйл.Хорих байрны захиргааны нийтлэг үүрэг

Хэвлэх

9.1.Хорих байрны захиргаа нь дараахь нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

9.1.1.хоригдсон этгээдэд түүний эрх, үүрэг, хорих нөхцөл, журмын талаар тайлбарлах;

9.1.2.хоригдсон этгээд болон бусад хүмүүсээс хорих байрны талаар гаргасан өргөдөл, гомдлыг хуульд заасан хугацаанд хянан шийдвэрлэж хариу өгөх;

9.1.3.хоригдсон этгээд нэг бүрт хувийн хэрэг нээх;

9.1.4.хоригдсон этгээдийн аюулгүй байдлыг хангаж өөртөө болон бусдад хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх.

10 дугаар зүйл.Хорих байрны ажилтан, түүний эрх, үүрэг

Хэвлэх

10.1.Хорих байрны ажилтнууд нь хамгаалалтын болон үйлчилгээний ажилтнаас бүрдэнэ.

10.2.Хорих байрны офицер, ахлагч, түрүүч, байлдагчийг хамгаалалтын ажилтан гэх бөгөөд тэдгээр нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 2 дугаар сарын 3, 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар тус тус өөрчлөлт орсон/

10.3.Хорих байрны ажилтнуудад дараахь зүйл хийхийг хориглоно:

10.3.1.хорих байранд энэ хуульд зааснаас бусад гадны хүмүүсийг нэвтрүүлэх;

10.3.2.хоригдсон этгээдтэй албаны бус зүйл ярих, уулзах, зохих зөвшөөрөл, хяналтгүйгээр хоол хүнс, хувцас, захидал болон бусад зүйл дамжуулах;

10.3.3.галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, хорих өрөөний түлхүүрийг бусдад шилжүүлэх;

10.3.4. тухайн хэргийг шалган шийдвэрлэх үүрэг хүлээсэн мөрдөгч, өмгөөлөгч, прокурор, шүүгчээс бусад албан тушаалтан болон байгууллага, иргэнд хоригдсон этгээдийн талаар лавлагаа өгөх;

/Энэ заалтад 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.3.5.хоригдсон этгээдтэй хүнлэг бус харьцах;

10.3.6.ганцаараа байх үедээ хорих өрөөг онгойлгох, хорих өрөөнд орох.

11 дүгээр зүйл.Хорих байранд нэвтрэх

Хэвлэх

11.1.Гадны хүмүүс хорих байранд нэвтрэх, ажил байдалтай нь танилцах, засвар үйлчилгээ, ариутгал, эмчилгээ хийх зөвшөөрлийг цагдан хорих төвийн болон аймаг, нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга олгоно.

/Энэ хэсэгт 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

11.2. Хоригдсон этгээдийн хэргийг шалгаж байгаа буюу хянан шийдвэрлэх гэж байгаа мөрдөгч, өмгөөлөгч, прокурор, шүүгч түүнтэй уулзахаар хорих байранд үнэмлэхээ үзүүлж нэвтрэх эрхтэй.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11.3.Биеийн байцаалтгүй, галт болон хүйтэн зэвсэг, тусгай хэрэгсэл бүхий хүнийг хорих байранд нэвтрүүлэхийг хориглоно.

12 дугаар зүйл.Хорих байрны хамгаалалт

Хэвлэх

12.1.Нийслэл дэх цагдан хорих төвийн гадуур болон дотуур харуул хамгаалалтыг хорих байгууллагын ажилтны хүчээр хариуцан гүйцэтгэнэ. Бусад хорих байрыг хорих байгууллагын албан хаагчид хамгаална.

/Энэ хэсгийг 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

12.2.Хорих байрны хамгаалалтад гэрэлтүүлэг, дохиолол, теле хяналтын хэрэгсэл болон нохой ашиглаж болно.

12.3.Хамгаалалтын ажилтан галт зэвсэг, бусад тусгай хэрэгслээр хангагдах ба тэдгээрийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хэрэглэнэ.

/Энэ хэсэгт 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

12.4.Харуул хамгаалалтын ээлж солигдох бүрт хоригдсон этгээд нэг бүрийг тогтоол, захирамжтай нь тулгаж бүртгэн хүлээлцэнэ.

13 дугаар зүйл.Хорих өрөөнд тавигдах шаардлага

Хэвлэх

13.1.Хоригдсон этгээдийн байрлах өрөө нь төмөр хаалгатай, онгойлгох хязгаарлагчтай, хяналтын шагайвартай, гадна талдаа цоожтой, цонх нь төмөр сараалжин хамгаалалттай, агааржуулах салхивчтай, модон шалтай, эсхүл модон наартай байх бөгөөд хорих өрөөний чийглэг 55-60 хувь, өвлийн улиралд 18 хэмээс багагүй дулаантай байна.

14 дүгээр зүйл.Хорих хугацаа

Хэвлэх

14.1.Хоригдох этгээдийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу эрх бүхий албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэрт заасан хугацаагаар хорино.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15 дугаар зүйл.Хоригдсон этгээдийн хувийн хэрэг

Хэвлэх

15.1.Хоригдох этгээдийг хорих байранд хүлээн авахдаа хорих байрны захиргаа энэ хуулийн 9.1.3-т зааснаар хувийн хэрэг нээх бөгөөд түүнд дараахь зүйлийг хавсаргана:

15.1.1.тухайн этгээдийг хорих тухай шийдвэр;

15.1.2.хоригдох этгээдийн гэрэл зураг;

15.1.3.хоригдох этгээдийн хурууны хээний дарц (дактокарт);

15.1.4.эргэлт, уулзалт, хувцас сольсон талаархи тэмдэглэл;

15.1.5.хорих байранд ороход түр хураалгасан бичиг баримт, эд зүйлс, мөнгө, үнэт зүйл;

15.1.6.хоригдох этгээдийн хувийн байдлын талаархи мэдээлэл;

15.1.7.эрүүл мэндийн байдал, биеийн жингийн талаархи мэдээлэл;

15.1.8. өлсгөлөн зарласан, эмчид үзүүлсэн, мөрдөгч, прокурор, шүүгч, өмгөөлөгчийг дуудуулсан зэрэг үйл явдлын талаархи тэмдэглэл;

/Энэ заалтад 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15.1.9.хорих байранд ирсэн болон суллагдсан он, сар, өдөр, цагийн талаархи тэмдэглэл.

15.2.Хорих ял шийтгүүлсэн этгээдийн хувийн хэргийг хорих ял эдлүүлэх байгууллагад шилжүүлнэ.Хорихоос өөр төрлийн ял шийтгүүлсэн бол хувийн хэргийг хорих байрны захиргаа гурван жилээс багагүй хугацаагаар хадгална.

16 дугаар зүйл.Хорих байрны дотоод журам

Хэвлэх

16.1.Хорих байранд хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн Улсын ерөнхий прокурортой зөвшилцөн баталсан "Хорих байрны дотоод журам"-ыг дагаж мөрдөнө.

16.2.Хорих байрны дотоод журмаар дараахь асуудал зохицуулна:

16.2.1.хоригдох этгээдийг хүлээн авах, хорих өрөөнд байрлуулах;

16.2.2.хоригдсон этгээдэд хориглох зүйл;

16.2.3.хоригдсон этгээдэд өгөх цай, хоолны хэмжээ, хоригдол тус бүр хоолоо идэж байгаа эсэхэд хяналт тавих;

16.2.4.хоригдсон этгээдийн бие, эд зүйлд үзлэг хийх;

16.2.5.хоригдсон этгээдийг эргэх, түүнтэй уулзах;

16.2.6.хоригдсон этгээд захидал, цахилгаанаар харилцах;

16.2.7.хоригдсон этгээд ном, сонин, сэтгүүл ашиглах;

16.2.8.хоригдсон этгээд шашны зан үйл үйлдэх;

16.2.9.хоригдсон этгээдийн эмнэлэг, ариун цэврийн үйлчилгээ;

16.2.10.хоригдсон этгээдийг салхилуулах;

16.2.11.хоригдсон этгээдийг мөрдөн байцаах ажиллагаа, шүүх хуралдаанд оруулах, буцаан авчрах;

16.2.12.хорих өрөөнд гаднаас хүн ороход түүний аюулгүй байдлыг хангах.

16.3. Хорих байрны дотоод журамд хоригдсон этгээд хорих өрөөнд авч орж болох гутал, хувцас, бусад хэрэгцээтэй зүйл, түүнчлэн төлбөртэй үйлчилгээний төрлүүдийг тодорхой тусгана.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ХОРИГДСОН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

17 дугаар зүйл.Хоригдсон этгээдийн эрх

Хэвлэх

17.1.Хоригдсон этгээд дараахь эрх эдэлнэ:

17.1.1.өөрийн эрх, үүрэг, хорих байрны дотоод журам, өргөдөл, гомдол, хүсэлт гаргах эрхийн талаар мэдээлэл, тайлбар авах;

17.1.2.өөрийн хувийн аюулгүй байдлыг хангуулах;

17.1.3.хорих байрны дарга болон хорих байрны үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрх бүхий албан тушаалтантай хорих байранд ажиллах үеэр нь хувиараа уулзах;

17.1.4.өмгөөлөгчтэй уулзах, хууль зүйн туслалцаа авах;

17.1.5.энэ хуулийн 19-д заасан хүмүүстэй уулзах;

17.1.6.улсын нууцтай холбоотой болон гэмт үйлдэлд холбогдолтой урвуулан ашиглаж болзошгүйгээс бусад, өөрийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах баримт бичиг, бичлэгийг биедээ хадгалах;

17.1.7.ном, сонин, сэтгүүл, ариун цэврийн хэрэгсэл өрөөндөө байлгах;

17.1.8.энэ хуулиар тогтоосон хэмжээний илчлэгтэй хоол, түүнчлэн унтах байр, дэвсгэр, хучлагаар хангагдах;

17.1.9.шөнийн цагт 8 цагаас багагүй хугацаагаар унтаж амрах;

17.1.10.эмнэлгийн тусламжийг Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд заасан журмын дагуу авах;

17.1.11.хорих байрны дотоод журамд заасны дагуу захидал, цахилгаанаар харилцах, бичгийн хэрэгсэл ашиглах;

17.1.12.хорих байрны дотоод журам зөрчихгүйгээр шашны зан үйл үйлдэх;

17.1.13.хорих байрны дотоод журамд заасан хугацаагаар салхинд гарах;

17.1.14.боловсрол, мэдлэгээ дээшлүүлэх, шаардлагатай сурах бичиг, ном ашиглах;

17.1.15.эргэлт авах;

17.1.16.иргэний эрх зүйн хэлцэлд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан оролцох;

17.1.17.өөрт холбогдох асуудлаар болон хорих байрны нөхцөл, журам, үйл ажиллагааны талаар аль ч байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол, хүсэлт гаргах.

18 дугаар зүйл. Хоригдсон этгээдийн үүрэг

Хэвлэх

18.1.Хоригдсон этгээд дараахь үүрэгтэй:

18.1.1.хорих байрны дотоод журмыг чанд сахиж, хорих байрны ажилтны хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх;

18.1.2.ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг сахих;

18.1.3.хорих байрны ажилтныг ажил, үүргээ гүйцэтгэхэд нь саад учруулахгүй байх;

18.1.4.хуурамчаар өвчилсөн, эрүүл мэнд болон бие эрхтэндээ санаатайгаар хохирол, гэмтэл учруулсан бол эмчилгээний зардлыг хувиасаа төлөх;

18.5.хорих байрны эд зүйлийг эвдэж гэмтээх, нууцаар худалдаа, наймаа хийх зэрэг зөрчил гаргахгүй байх.

19 дүгээр зүйл.Хоригдсон этгээд өмгөөлөгч болон төрөл садан, бусад хүмүүстэй уулзах

Хэвлэх

19.1. Хоригдсон этгээд нь хорих байранд өөрийн өмгөөлөгчтэй ганцаарчлан уулзаж болно. Хоригдсон этгээд өмгөөлөгчтэйгөө ганцаарчлан уулзах нөхцөлөөр хангагдсан байна.

/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

19.2.Хоригдсон этгээдийг хорих шийдвэр гаргасан эрх бүхий албан тушаалтны буюу түүний удирдах дээд албан тушаалтны бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр олгосон зөвшөөрлөөр төрөл садан болон бусад хүмүүстэй уулзуулж болно.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

19.3.Хоригдсон гадаад улсын иргэн нь энэ хуулийн 19.2-т заасан албан тушаалтны зөвшөөрлөөр хорих байрны захиргаагаар дамжуулан өөрийн улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газрын ажилтантай уулзаж болно.

19.4.Хоригдсон этгээд төрөл садан болон бусад хүмүүстэй уулзахад хорих байрны харуул хамгаалалтын ажилтан байлцана. Хориглосон хүнсний болон бусад зүйл, эсхүл гэмт хэргийн бодит үнэнийг тогтооход саад учруулах буюу гэмт хэрэг үйлдэхэд хүргэх мэдээлэл дамжуулахыг оролдсон тохиолдолд уулзалтыг нэн даруй таслан зогсооно.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

19.5.Хоригдсон этгээд өмгөөлөгчтэйгөө уулзахад энэ зүйлийн 19.2, 19.4 дэх хэсэг хамаарахгүй.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

20 дугаар зүйл.Хоригдсон этгээдийн аюулгүй байдлыг хангах

Хэвлэх

20.1.Хоригдсон этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд аюул тулгарсан, хоригдсон бусад этгээдийн зүгээс түүнд заналхийлсэн, довтолсон тохиолдолд хорих байрны ажилтан хоригдсон этгээдийн хувийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ цаг алдалгүй авах үүрэгтэй.

21 дүгээр зүйл.Захидал, харилцаа

Хэвлэх

21.1.Хоригдсон этгээд төрөл садан болон бусад хүмүүстэй зохих журмын дагуу захидал, цахилгаанаар харилцах бөгөөд зардлыг өөрөө хариуцна.

21.2.Хоригдсон этгээдэд ирсэн болон тэднээс явуулсан захидал, цахилгааныг хорих байрны захиргаа заавал хянана. Гэмт хэргийн бодит үнэнийг тогтооход саад болохуйц утгатай нууц үг хэллэг, шифртэй, төрийн болон хуулиар хамгаалагдсан бусад нууцтай холбоотой захидал, цахилгааныг хорих шийдвэр гаргасан албан тушаалтанд шилжүүлнэ.

21.3.Хоригдсон этгээд нь ял эдэлж байгаа хүмүүстэй захидал, цахилгаанаар харилцахад зөвхөн хорих шийдвэр гаргасан албан тушаалтны зөвшөөрлийг үндэслэнэ.

21.4.Хоригдсон этгээдийн нэр дээр ирсэн захидал, цахилгааныг хорих байрны захиргаа хүлээн авснаас хойш ажлын гурав хоногийн дотор хүлээлгэн өгөх ба гадаад хэл дээрх захидал, цахилгааныг монгол хэлэнд орчуулахад шаардлагатай хугацааг энэ хугацаан дээр нэмж тооцож болно.

21.5.Хоригдсон этгээдийн ойрын төрөл, садангийн хүн хүнд өвчтэй байгаа, эсхүл нас барсан тухай мэдээг түүнд нэн даруй хүргэнэ.

21.6.Хорих байрнаас суллагдсан этгээдийн нэр дээр ирсэн захидал, цахилгааныг хорих байрны захиргаа хүлээн авснаас хойш ажлын гурав хоногийн дотор хаягаар нь илгээнэ.

22 дугаар зүйл.Өргөдөл, гомдол гаргах

Хэвлэх

22.1.Хоригдсон этгээд нь төрийн болон нутгийн захиргаа, бусад байгууллага, албан тушаалтанд явуулах өргөдөл, санал, гомдлоо хорих байрны захиргаагаар дамжуулан илгээнэ.

22.2.Шүүх, прокурор болон хорих байрны үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрх бүхий төрийн бусад байгууллагад явуулах өргөдөл, санал, гомдлыг хорих байрны захиргаа хянаж шалгаж болохгүй бөгөөд өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авсан өдрийн дараагийн өдрөөс хэтрүүлэхгүйгээр битүүмжилсэн дугтуйгаар зохих байгууллагад илгээнэ.

22.3.Энэ хуулийн 22.2-т зааснаас бусад төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хаягласан өргөдөл, санал гомдлыг хорих байрны захиргаа хянаж, хүлээн авсан өдрөөс хойш гурав хоногийн дотор илгээнэ.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

22.4.Гэмт хэргийн бодит үнэн тогтооход саад болохуйц утгатай, нууц үг хэллэг, шифртэй төрийн болон хуулиар хамгаалагдсан бусад нууцтай холбоотой өргөдөл, санал, гомдлыг энэ хуулийн 21.2-т заасан журмаар шийдвэрлэнэ.

22.5.Мөрдөгч, прокурорын үйл ажиллагаатай холбогдолтой гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш гурав хоногийн дотор холбогдох байгууллагад нь илгээнэ.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

22.6.Өргөдөл, санал, гомдлын хариуг хоригдсон этгээдэд танилцуулж, гарын үсэг зуруулж, хувийн хэрэгт нь хавсаргана.

22.7.Өөрийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалуулахаар өргөдөл, санал, гомдол гаргасан хоригдож буй этгээдийг хавчин хяхах, мөрдөн мөшгөхийг хориглоно. Ийнхүү хавчин хяхсан, мөрдөн мөшгөсөн этгээдэд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

23 дугаар зүйл.Хоол хүнс болон нэн хэрэгцээтэй зүйлээр хангах

Хэвлэх

23.1.Хоригдсон этгээд нь өдөрт 3400 килокалори (ккал)-аас дээш хэмжээний илчлэгтэй хоолоор үнэ төлбөргүй хангагдана.

/Энэ хэсэгт 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

23.2.Хоригдсон этгээд нь хүнсний болон нэн хэрэгцээтэй зүйлээ бэлнээр худалдан авч хэрэглэх эрхтэй.

24 дүгээр зүйл.Ахуйн хангамж

Хэвлэх

24.1.Хоригдсон этгээд нь ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагад тохирсон нөхцөл, унтаж амрах боломжоор хангагдана.

24.2.Хорих байрны өрөө нь нэг хүнд 2, 5 ба түүнээс дээш хавтгай дөрвөлжин метр талбай ногдохоор байна.

24.3.Хорих байр нь агааржуулах төхөөрөмжтэй байна.

24.4.Хоригдсон этгээдэд хорих байрны захиргаанаас хучлага, дэвсгэр, аяга, халбага тавьж олгоно.

24.5.Хоригдсон этгээд нь аллага, хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчилснаас бусад ном, сонин, сэтгүүлийг хорих өрөөндөө байлгаж болно.

25 дугаар зүйл.Эмнэлэг, эрүүл ахуйн хангамж

Хэвлэх

25.1.Хорих байранд өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, халдваргүйжүүлэх ажлыг эрүүл мэндийг хамгаалах холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу явуулна. Хорих байрны захиргаа нь хоригдсон этгээдийн эрүүл мэндийг хамгаалахуйц ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангах үүрэгтэй.

25.2. Хоригдсон этгээдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, түүнийг эмнэлгийн байгууллагад эмчлэх, хорих байранд эмнэлгийн ажилтан ирж, үйлчлэх журмыг эрүүл мэнд, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

25.3. Хоригдсон этгээд биедээ гэмтэл авсан тохиолдолд хорих байрны эмнэлгийн ажилтан эмнэлгийн үзлэг хийж, үзлэгийн дүнг гэмтэл авсан этгээдэд танилцуулж, энэ тухай хувийн хэрэгт тэмдэглэнэ. Хорих байрны даргын болон мөрдөгч, прокурорын санаачилгаар, эсхүл гэмтэл авсан этгээд, түүний өмгөөлөгчийн хүсэлтээр үзлэгийг эмнэлгийн ердийн байгууллагаар хийлгэж болно.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

25.4.Хоригдсон этгээд хүндээр өвчилсөн, эсхүл нас барсан тохиолдолд хорих байрны захиргаа нь түүний ойрын төрөл садан болон хорих шийдвэр гаргасан албан тушаалтан, прокурорт нэн даруй мэдэгдэнэ.

25.5.Хоригдсон этгээд нас барсан тохиолдолд цогцост шүүх эмнэлгийн задлан шинжилгээ хийсний дараа ар гэр, төрөл садны хүмүүст шилжүүлнэ. Цогцсыг ирж авах хүнгүй бол тухайн хорих байрны зардлаар оршуулна.

26 дугаар зүйл.Мөнгө гуйвуулах, эд зүйл хүлээн авах

Хэвлэх

26.1.Хорих байрны захиргаа хоригдсон этгээдээс хураан авсан мөнгийг сери, дугаар, дэвсгэртээр нь бүртгэж, өөрийн санхүүд хадгалж, түүний зөвшөөрлөөр садан төрөл, бусад хүмүүст гуйвуулж болно.

26.2.Эмчийн зөвшөөрсөн эм, тариаг хорих байрны захиргаа өөрөө бүрэн хэмжээгээр хангаж чадахгүй бол тухайн хоригдсон этгээдийн ар гэрээс зохих хэмжээгээр авч хэрэглэж болно.

26.3.Хүний амь нас, эрүүл мэндэд аюул учруулж болох хүнсний зүйл, зэвсгийн чанартай эд зүйлийг хоригдсон этгээдэд дамжуулахыг хориглоно.

26.4.Үзлэгээс нуусан, эсхүл хадгалах, ашиглахыг хориглосон хүнсний болон бусад зүйлсийг нэвтрүүлсэн буруутай этгээдэд хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

27 дугаар зүйл.Төлбөрт үйлчилгээ

Хэвлэх

27.1.Хорих байрны захиргаа нь зохих нөхцөлийг бүрдүүлсний үндсэн дээр хорих байрны дотоод журмаар зөвшөөрсөн ахуйн болон эмнэлэг, ариун цэврийн төлбөртэй үйлчилгээ явуулж болно.

28 дугаар зүйл.Шүүх хуралдаан, мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд оролцуулах

Хэвлэх

28.1.Хоригдсон этгээдийг цагдаагийн алба шүүхийн шийдвэрээр шүүх хуралдаанд, хорих байрны захиргаа мөрдөгч, прокурорын шийдвэрээр мөрдөн байцаалтын явцад мөрдөн шалгах тодорхой ажиллагаанд оролцуулахаар хуяглан хүргэх, хорих байранд буцаан авчрах ажиллагааг гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

29 дүгээр зүйл.Иргэний эрх зүйн хэлцэлд оролцох

Хэвлэх

29.1.Хоригдсон этгээд нь түүний хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байгаа, хянаж, танилцаж байгаа эрх бүхий албан тушаалтны зөвшөөрснөөр иргэний эрх зүйн хэлцэлд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан оролцож болно.

30 дугаар зүйл.Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг хорих

Хэвлэх

30.1.Хоригдож байгаа жирэмсэн эмэгтэйг ахуйн нөхцөлийн хувьд сайжруулсан байранд байрлуулж, эмчийн хяналтад байлгаж, түүнд өгөх хоолны илчлэгийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

30.2.Жирэмсэн эмэгтэйн өдөр тутмын салхинд гарах хугацаа нэг цаг ба түүнээс дээш байна.

30.3.Жирэмсэн эмэгтэйг сахилгын байранд хорьж болохгүй.

З1 дүгээр зүйл. Өсвөр насны хүнийг хорих

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

31.1. Хоригдож байгаа өсвөр насны хүнийг ахуй нөхцөлийн хувьд сайжруулсан байранд байлгаж, түүнд өгөх хоолны илчлэгийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

31.2. Өсвөр насны хүний өдөр тутмын салхинд гарах хугацаа нэг цаг ба түүнээс дээш байна.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

31.3.Цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх байгууллага нь хоригдож байгаа өсвөр насны хүнд зориулсан сургалт зохион байгуулна.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХОРИГДСОН ЭТГЭЭДИЙГ ХОРИХ ӨРӨӨНҮҮДЭД ХУВААРИЛАХ, ГАНЦААРЧЛАН ХОРИХ, ХОРИХ БАЙРАНД ГАРСАН ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГАХ

32 дугаар зүйл.Сэжигтэн, яллагдагч нарыг хорих өрөөнүүдэд хуваарилах

Хэвлэх

32.1.Баривчлагдсан буюу цагдан хоригдсон сэжигтэн, яллагдагч нарыг тэдгээрийн үйлдсэн хэргийн болон хувийн байдлыг харгалзан хорих өрөөнүүдэд хуваарилна.

32.2.Дараахь этгээдийг бусад сэжигтэн, яллагдагчаас тусгаарлан хорино:

32.2.1. өсвөр насны хүн;

/Энэ заалтад 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

32.2.2.эмэгтэйчүүд;

32.2.3.онц аюултай гэмт хэрэгтэн, түүнчлэн гэмт хэрэгт удаа дараа шийтгүүлсэн этгээд;

32.2.4.шүүхээр ял шийтгүүлсэн этгээдийг сэжигтэн, яллагдагчаас;

32.2.5.дархлалын олдмол хам шинж, идэвхтэй хэлбэрийн уушигны сүрьеэ, бусад гоц халдварт өвчтэй болон тэдгээрийн нян тээгч этгээд;

32.2.6.нэг хэргийн сэжигтэн, яллагдагч.

З2.З. Сэжигтэн, яллагдагчийн үйлдсэн хэргийн болон хувийн байдлыг харгалзан мөрдөгч, прокурорын саналын дагуу ганцаарчилсан өрөөнд хорьж болно.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

32.4.Ганцаарчлан хоригдсон этгээдийг бусад өрөөнүүдэд хоригдож байгаа этгээдтэй харилцах, ярилцах, ямар нэг эд зүйл дамжуулахыг хориглоно.

33 дугаар зүйл.Хоригдсон этгээдийг хянах

Хэвлэх

33.1.Хоригдсон этгээдийг байнгын хяналтад байлгах бөгөөд хорих өрөөнөөс гаргах, авч явахад хорих байрны хамгаалалтын ажилтан хуяглан дагалдана. Хорих байрны хяналтад аудио болон видео техник ашиглаж болно.

33.2.Хоригдсон этгээдийн бие болон эргэлтийн эд зүйлд үзлэг хийж, хорих өрөөнд нь өдөрт нэг ба түүнээс дээш удаа нэгжлэг хийнэ.

33.3. Үзлэг, нэгжлэгээр илэрсэн мөнгө, үнэт цаас, дотоод журмаар зөвшөөрснөөс бусад эд зүйлийг зохих албан тушаалтны шийдвэр гартал хувийн хэрэгт нь тэмдэглэж хадгална. Ингэж хадгалахдаа мөнгийг сери, дугаар, дэвсгэртээр нь бүртгэнэ.

33.4.Хураасан хориотой хүнсний болон бусад эд зүйлийг хорих байрны даргын үндэслэл бүхий тогтоолоор зохих акт үйлдэж устгана.

33.5.Хоригдсон этгээдийн биед хийх үзлэгийг түүнтэй ижил хүйсний хамгаалалтын ажилтан хийх бөгөөд үзлэгээр илэрсэн гэмтэл, шарх сорви болон биеийн жин, өндөр, онцлог, содон тэмдгийг бүртгэж, хувийн хэрэгт нь бүрэн тэмдэглэнэ.

33.6.Эмийн зүйлийг хоригдсон этгээдэд байлгах эсэхийг хорих байрны эмчийн саналыг үндэслэн шийдвэрлэнэ.

33.7.Хорих байранд нэвтэрч байгаа хорих байрны хамгаалалтын ба үйлчилгээний ажилтан болон бусад этгээд нь хорих байранд нэвтрүүлэхийг хориглосон эд зүйл авч яваа гэж үзэх тодорхой үндэслэл байвал тэдний бие, хувцас, эд зүйл, унаанд үзлэг хийж болно. Харин хорих шийдвэр гаргасан албан тушаалтан, өмгөөлөгч, прокурор, шүүгчийн бие, хувцас, эд зүйлд үзлэг хийхийг хориглоно.

34 дүгээр зүйл.Сахилгын шийтгэл ногдуулах, эдлүүлэх, чөлөөлөх

Хэвлэх

34.1. Дараахь зөрчил гаргасан сэжигтэн, яллагдагчийг сахилгын өрөөнд 15 хоног хүртэл, өсвөр насны хүн бол 7 хоног хүртэл хугацаагаар хорино:

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

34.1.1.хорих байрны ажилтны хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй;

34.1.2.хорих байрны ажилтныг доромжилсон, түүн рүү дайрч довтолсон;

34.1.3.хоригдсон бусад этгээдийг дарамталсан, доромжилсон;

34.1.4.согтууруулах болон мансууруулах ундааны зүйлийг бэлтгэсэн, хадгалсан, хэрэглэсэн;

34.1.5.хориглосон хүнсний болон бусад эд зүйлийг бэлтгэсэн, хадгалсан, хэрэглэсэн;

34.1.6.мөрийтэй тоглосон;

34.1.7.жижгээр танхайрсан.

34.2.Энэ хуулийн 34.1-д заасан зөрчил гаргасан этгээдийг хорих байрны даргын тогтоолыг үндэслэн сахилгын өрөөнд хорино.

34.3.Хоригдсон этгээдийн гаргасан нэг зөрчилд нэгээс илүү сахилгын шийтгэл ногдуулж болохгүй.

34.4.Сахилгын шийтгэлийг зөрчил илрүүлсэн өдрөөс, хэрэв зөрчлийн талаар шалгаж тогтоох шаардлагатай бол шалгалтыг дууссан өдрөөс гурав хоногийн дотор, гэхдээ зөрчил гарснаас хойш нэг сарын дотор ногдуулна.

34.5.Сахилгын шийтгэл ногдуулахад зөрчил гаргасан этгээдээс бичгээр тайлбар гаргуулах бөгөөд тайлбар өгөхөөс татгалзсан тохиолдолд энэ талаар тэмдэглэл үйлдэнэ.

34.6.Хоригдсон этгээд сахилгын шийтгэлийн талаар эрх бүхий албан тушаалтан, прокурор, шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй. Ийнхүү гомдол гаргасан тохиолдолд тухайн шийдвэрийн хэрэгжилтийг гурав хүртэл хоног түдгэлзүүлж болно.

34.7.Сахилгын шийтгэл ногдуулсан шийдвэрийг даруй хэрэгжүүлэх бөгөөд тухайн нөхцөл байдалд тийм бололцоогүй бол шийтгэл ногдуулсан өдрөөс хойш арав хоногийн дотор хэрэгжүүлнэ.

34.8.Хорих байрны дарга нь эмчийн магадлагаа болон бусад үндэслэлээр сахилгын өрөөнд хорих шийтгэлийг биелүүлэхийг хойшлуулах, эсхүл сахилгын өрөөнд хоригдож байгаа этгээдийг хугацаанаас нь өмнө суллах, хугацааг нь багасгаж болно. Хэрэв ийнхүү хойшлуулсан хугацаанд хоригдсон этгээд нь дахин зөрчил гаргаагүй бол шийтгэлийг нөхөж эдлүүлэхгүй.

34.9.Зөрчил гаргасан этгээдийг сахилгын өрөөнд ганцаарчлан хорино. Сахилгын өрөөнд шөнийн цагаар хучлага, дэвсгэр тавьж олгоно. Сахилгын өрөөнд хоригдсон этгээдэд сахилгын шийтгэлийг эдэлж дуустал захидал, цахилгаанаар харилцах, мөрдөгч, прокурор, шүүгч, өмгөөлөгчөөс бусад хүмүүстэй уулзах, хүнсний болон нэн хэрэгцээтэй зүйлийг худалдан авах, эргэлт авах, ном, сонин, сэтгүүл унших эрхийг нь хязгаарлана. Сахилгын өрөөнд хоригдож байхад нь ирүүлсэн эргэлтийг сахилгын өрөөнөөс суллагдсаны дараа олгоно. Сахилгын өрөөнд хоригдож байгаа этгээдийг өдөрт 15 минут, өсвөр насны хүнийг өдөрт 30 минут салхинд гаргана.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

34.10.Сахилгын өрөөнд хоригдсон этгээдийн эрхийг энэ хуульд зааснаас өөрөөр хязгаарлахыг хориглоно. Сахилгын өрөөнд хоригдсон этгээдээс гаргасан өргөдөл, санал, гомдлыг энэ хуулийн 22-т заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

35 дугаар зүйл.Хоригдсон этгээд учруулсан хохирлоо хариуцах

Хэвлэх

35.1.Хоригдсон этгээд нь хорих байрны эд хөрөнгөд хохирол учруулсан бол хохирлыг иргэний хууль тогтоомжид заасан журмаар төлнө.

35.2.Учруулсан хохирлын хэмжээг хорих байрны даргын тогтоолоор тогтооно. Тогтоолыг уг этгээдэд танилцуулж, гарын үсэг зуруулах бөгөөд тогтоолыг эс зөвшөөрвөл эрх бүхий албан тушаалтан, прокурор, шүүхэд гомдол гаргаж болно.

35.3.Хоригдсон этгээд учруулсан хохирлоо сайн дураараа төлөхөөс татгалзвал хорих байрны захиргаа шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.

35.4.Хохирлыг хоригдсон этгээдийн садан төрөл, бусад хүмүүс барагдуулж болно.

35.5.Хохирол учруулсан этгээд хохирлыг барагдуулалгүйгээр ял эдлүүлэх байгууллагад шилжсэн тохиолдолд хорих байрны захиргаа нь энэ тухай тухайн байгууллагад мэдэгдэж, ялтны хөдөлмөрийн хөлс болон бусад орлогоос хохирлыг төлүүлнэ.

35.6.Хохирол учруулсан этгээд хохирлыг барагдуулалгүйгээр хорих байрнаас суллагдсан тохиолдолд хорих байрны захиргаа нь ердийн журмаар нэхэмжлэл гаргана.

35.7.Хохирогдсон этгээдэд хорих байрны захиргааны буруугаар эд материалын хохирол учирсан бол хуульд заасан журмын дагуу шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.

36 дугаар зүйл.Өлсгөлөн зарлах

Хэвлэх

36.1.Хоригдсон этгээд өлсгөлөн зарласнаа мэдэгдвэл хорих байрны дарга хэргийг нь шалгаж байгаа албан тушаалтан, прокурор, өмгөөлөгчид гурван цагийн дотор мэдэгдэж, бусад этгээдээс тусгаарлан эмчийн хяналтад авна.

36.2.Өлсгөлөн зарласан этгээдийн биеийн байдал, жин, өгсөн хоол, цай идэж уухыг татгалзсан тухай өдөр бүр тэмдэглэл үйлдэж, хувийн хэрэгт нь хавсаргана.

36.3.Өлсгөлөн зарласан этгээдийн амь насанд аюул учирч болох тохиолдолд эмчийн бичгээр гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн түүний эрүүл мэндийг сайжруулах албадлагын арга хэмжээ авч болно.

36.4.Өлсгөлөн зарласан нь өөр хорих байранд шилжүүлэх болон мөрдөн байцаах ажиллагаа, шүүх хуралдаанд оролцуулахаар хуяглан авч явахад саад болохгүй. Шаардлагатай тохиолдолд ийнхүү хуяглан авч явахад эмнэлгийн ажилтанг байлцуулна.

36.5.Өлсгөлөн зарласан этгээдийн тавьсан шаардлага үндэслэлтэй бол хорих байрны захиргаа шаардлагыг биелүүлэх боломжтой бүх арга хэмжээг авах үүрэгтэй.

36.6.Хоол, цай идэж уусан үеэс эхлэн өлсгөлөнг зогссонд тооцно.

36.7.Өлсгөлөн зарлахад харшлах өвчний жагсаалт, өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх зааврыг эрүүл мэндийн, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 9 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

37 дугаар зүйл.Галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх

Хэвлэх

37.1.Хорих байрны хамгаалалтын болон дэг журам сахиулах үүрэг бүхий ажилтан энэ хууль, бусад хууль тогтоомжид заасан тохиолдолд галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэж болно.

38 дугаар зүйл.Мэх хэрэглэх

Хэвлэх

38.1.Хоригдсон этгээдийн гаргасан зөрчлийг хүч хэрэглэхгүйгээр таслан зогсоох боломжгүй бол хамгаалалтын ажилтан зэвсэггүйгээр тулалдах мэх хэрэглэж болно.

39 дүгээр зүйл.Тусгай хэрэгсэл хэрэглэх

Хэвлэх

39.1.Дараахь тохиолдолд хоригдсон этгээдэд тусгай хэрэгсэл хэрэглэнэ:

39.1.1.хоригдсон этгээд хорих байрны хамгаалалтын болон дэг журам сахиулах үүрэг бүхий ажилтан, бусад хүмүүс рүү хүч хэрэглэн довтолсон;

39.1.2.хорих байрны дотоод журмыг бүлэглэн зөрчсөн, олныг хамарсан үймээн гаргасан;

39.1.3.хүн, барилга байгууламж, тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан;

39.1.4.хоригдсон этгээд оргох, өөртөө гэмтэл учруулахыг завдсан.

40 дүгээр зүйл.Тусгай хэрэгсэл, түүнийг хэрэглэх журам

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

40.1.Тусгай хэрэгсэлд дараахь төрлийн хэрэгсэл хамаарна:

40.1.1.резинэн бороохой, нулимс асгаруулагч, амьсгал боогдуулагчаар цэнэглэсэн буу, шүршүүр;

40.1.2.гав;

40.1.3.албаны нохой;

40.1.4.усан хөөрөг болон хуягт машин.

40.2. Дараахь тусгай хэрэгслийг дор дурдсан тохиолдолд хэрэглэнэ:

40.2.1.резинэн бороохой, албаны нохой, нулимс асгаруулагч, амьсгал боогдуулагчаар цэнэглэсэн буу, шүршүүрийг энэ хуулийн З9-д заасан зөрчлийн үед;

40.2.2.гавыг энэ хуулийн 39.1.1, 39.1.4-д заасан зөрчлийн үед;

40.2.3.усан хөөрөг болон хуягт машиныг энэ хуулийн 39.1.2, 39.1.3-т заасан зөрчлийн үед хэрэглэнэ.

41 дүгээр зүйл.Галт зэвсэг хэрэглэх

Хэвлэх

41.1.Хорих байрны ажилтан дараахь тохиолдолд галт зэвсэг хэрэглэж болно:

/Энэ хэсэгт 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

41.1.1.хоригдсон этгээдээс хорих байрны ажилтан болон хоригдсон этгээд, бусад хүний эрүүл мэнд, амь насанд аюул учруулахаар довтолсон;

/Энэ заалтад 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

41.1.2.хорих байрны ажилтны зэвсгийг булаахаар довтолсон;

41.1.3.барьцаалагдсан хүн, барилга байгууламж, тээврийн хэрэгслийг чөлөөлөх;

41.1.4.хорих байрны барилга байгууламж, тээврийн хэрэгслийг эзлэхээр бүлэглэн довтолсон;

41.1.5.хорих байгууллагын ажилтан болон бусдын эсрэг хүч хэрэглэн довтолж, зэвсэг хэрэглэн эсэргүүцэж байгаа этгээдийг баривчлахад;

/Энэ заалтыг 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

41.1.6.хорих байрнаас оргосон этгээдийг баривчлах болон онц хүнд, хүнд гэмт хэрэгт мөрдөгдөж байгаа этгээдийг хуяглан хүргэх үед оргохоор завдсан;

41.1.7.хорих байрны ажилтнаас зэвсгээ хураалгахыг шаардсан хууль ёсны шаардлагыг эсэргүүцсэн;

41.1.8.хоригдсон этгээдийг хүч хэрэглэн суллахыг оролдсон.

42 дугаар зүйл.Хорих байранд онцгой дэглэм тогтоох

Хэвлэх

42.1.Дараахь тохиолдолд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга Улсын ерөнхий прокурортой зөвшилцөн ЗО хүртэл хоногийн хугацаагаар хорих байранд онцгой дэглэм тогтоож болно:

/Энэ хэсэгт 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

42.1.1. гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол тохиолдсон;

/Энэ заалтад 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

42.1.2.тахал, гоц халдварт бусад өвчин болон их хэмжээний түймэр гарсан;

42.1.3.нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал бий болсон;

42.1.4.хорих байранд зэвсэглэн халдсан;

42.1.5.бусад.

42.2.Онцгой дэглэм тогтоосон үед хоригдсон этгээдийн оролцоотой зохион байгуулагддаг бүх ажиллагааг зогсоох бөгөөд хорих байранд хүч нэмэгдүүлсэн хамгаалалт тогтоож, эргэлт, уулзалт, захидал харилцааг хориглон хуульд заасан бусад шаардлагатай арга хэмжээ авна.

42.3.Хоригдсон этгээд болон бусад хүмүүсийн амь нас, эрүүл мэндэд шууд аюул тулгарсан онцгой тохиолдолд хорих байрны дарга энэ хуулийн 42.2-т заасан арга хэмжээг шуурхай авч, энэ тухайгаа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргад нэн даруй мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

42.4.Хорих байранд тогтоосон онцгой дэглэмийг түүнийг тогтоосон албан тушаалтан, эсхүл эрх бүхий дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан цуцална.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

43 дугаар зүйл.Хоригдсон этгээдийг суллах үндэслэл

Хэвлэх

43.1.Дараахь байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр нь хоригдсон этгээдийг суллах үндэслэл болно:

43.1.1.хуульд заасан журмын дагуу гаргасан шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамж;

43.1.2. прокурорын болон прокуророор батлуулсан мөрдөгчийн тогтоол;

/Энэ заалтад 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

43.1.3.хуульд заасан хорих хугацаа нь дууссан этгээдийг суллах тухай хорих байрны даргын, эсхүл прокурорын тогтоол.

44 дүгээр зүйл.Хоригдсон этгээдийг суллах журам

Хэвлэх

44.1.Хорих байрны захиргаа нь хоригдсон этгээдийг суллах тухай энэ хуулийн 43-т заасан тогтоол, захирамжийг хүлээн авмагц холбогдох этгээдийг нэн даруй суллана.

44.2.Хорих байрны дарга нь хоригдсон этгээдийг хуульд заасан хорих хугацаа дуусах болсон тухай 24 цагаас доошгүй хугацааны өмнө хорих шийдвэр гаргасан албан тушаалтанд болон харьяалах прокурорт бичгээр, эсхүл Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 18.2-т заасан нийтийн мэдээллийн систем, албаны цахим шуудангаар дамжуулан цахим хэлбэрээр мэдэгдэх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

44.3.Энэ хуулийн 43.1.2-т заасан албан тушаалтанд мэдэгдсэн боловч хоригдсон этгээдийг цааш нь үргэлжлүүлэн хорих, эсхүл суллах тухай эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр хорих байрны захиргаанд ирээгүй бол хорих байрны дарга өөрийн тогтоолоор хуульд заасан хорих хугацаа дуусмагц хоригдсон этгээдийг нэн даруй суллана.

44.4.Хорих байрнаас суллагдсан этгээдэд түүнийг хорих үед хураасан эд зүйл, мөнгө, бичиг баримтыг хувийн хэрэгт байгаа бүртгэлийн дагуу хүлээлгэн өгч, гарын үсэг зуруулна.

45 дугаар зүйл.Прокурорын хяналт

Хэвлэх

45.1.Хорих байрны үйл ажиллагаа, нөхцөл, журам нь энэ хуульд хэрхэн нийцэж байгаад Улсын ерөнхий прокурор болон түүний харьяа прокурорууд хяналт тавина.

45.2.Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих эрх бүхий прокурор болон хэрэг хянаж байгаа прокурор нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

45.2.1.хорих байранд ямар ч цагт саадгүй нэвтрэх;

45.2.2.хоригдсон этгээд, бусад хүмүүстэй уулзах;

45.2.3.хоригдсон этгээдийн хувийн хэрэг болон шаардлагатай бусад материалтай танилцах;

45.2.4.өргөдөл, санал, гомдол, хэрэг зөрчлийг хянах, шалган шийдвэрлэх.

45.3.Энэ хуулийн 45.2-т заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх явцад хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу гаргасан прокурорын шийдвэрийг хорих байрны захиргаа, ажилтан биелүүлэх үүрэгтэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.07.14-ний өдрийн орчуулга)                                                  Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

July 1,1999                Ulaanbaatar city

 

on enforcement of decisions TO arrest and detain the suspect and THE accussed

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.The purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to determine the conditions and procedures for the enforcement of the decision to arrest or detain the suspect or the accused in accordance with the decision made by the competent official on the grounds of the law, and to regulate the relations connected with them.

Article 2.Legislation on enforcement of the decisions to arrest or detain 

2.1.The legislation on enforcement of the decisions to arrest or detain shall be comprised of the Constitution of Mongolia, the Criminal Procedure Code, this Law and other legislative acts enacted in conformity with these laws.  

/This paragraph was amended by the law as of January 10, 2002/

/This paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

2.2.If an international treaty to which Mongolia is a party provides otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Principles on enforcement of the decisions to arrest or detain 

3.1.The principles of rule of law, humanity, respect for human rights and freedom shall be adhered to in the enforcement of decisions to arrest and detain.

3.2.It shall be prohibited to torture the arrested or detained person, or use other methods to physically torture him/her or put him/her under emotional stress.

Article 4.Grounds on enforcement of the decisions to arrest or detain 

4.1.Only ordinances and resolutions issued by the competent officials in accordance with the grounds and procedures specified in the Law on Criminal Procedure shall serve as grounds for the enforcement of the decisions to arrest and detain.

/This paragraph was amended by the law as of January 10, 2002/

/This paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

Article 5.Legal status of the arrested and detained person

5.1.Arrested and detained persons /hereinafter referred to as "detained persons"/ shall exercise the rights and freedoms and undertake the duties of citizens of Mongolia, except those restricted by this Law.

5.2.A foreign citizen or stateless person arrested or detained in the territory of Mongolia shall exercise the same rights and freedoms and undertake same duties as a citizen of Mongolia, except as specifically stipulated in the Constitution of Mongolia, the Law on the Legal Status of Foreign Citizens, this Law and other laws, and international treaties of Mongolia.

5.3.Regardless of the ethnic origin, language, race, age, sex, social origin and status, property, occupation and position, religion, opinion and education of the detained person, this Law shall apply equally.

CHAPTER TWO

THE ORGANIZATION RESPONSIBLE FOR ENFORCING THE decision TO DETAIN, RIGHTS AND DUTIES OF ITS EMPLOYEES, CONDITIONS AND PROCEDURES ON DETAINING

Article 6.Arrest and detention facility system

6.1.There are detention centers and arresting facility in the Capital city, and detention and arresting facilities in the aimags /hereinafter referred to as "detention facility"/.

6.2.The detention center in the Capital city shall work under the jurisdiction of the General Agency of Court Decision Enforcement, and the detention facilities of the aimag, soum, and district shall work under the jurisdiction of the Department of Court Decision Enforcement of the respective territories.

/This paragraph was amended by the law as of January 10, 2002/

6.3.The detention center in the Capital city shall exercise the rights of a legal entity.

6.4.Suspects can be detained for up to 14 days in the disciplinary prisons of military units and branches located in territories far from the center or settlements. The procedure to be followed in the disciplinary prisons of military units and branches shall be regulated by the military rules.

/This paragraph was invalidated by the law as of May 18, 2017/

Article 7.Establishment, modification and liquidation of detention facilities

7.1.The Government shall decide on the issue of establishment, modification and liquidation of detention facilities based on the proposal of the Cabinet member in charge of legal affairs. The Cabinet member in charge of legal affairs shall have to be consulted with the State Prosecutor General on the issues specified in this article.

/This paragraph was amended by the law as of January 10, 2002/

/This paragraph was modified by the law as of January 10, 2020/

Article 8.Financing of the detention facilities

8.1.The cost of the detention center, detention facilities and arresting facilities shall be financed from the state budget.

/This paragraph was modified by the law as of January 2, 2003/

Article 9.General duties of detention facilities administration

9.1.The detention facilities administration shall perform the following general duties:

9.1.1.to explain to the detained person about his rights and obligations, conditions and procedures of detention;

9.1.2.to review and respond to petitions and complaints filed by detained persons and other persons about the detention facilities within the time specified by the law;

9.1.3.to open a personal case for each detained person;

9.1.4.to ensure the safety of the detained person and prevent harm to himself/herself or others.

Article 10.Detention facility staff, their rights and duties

10.1.Detention facility staff shall consist of security and service staffs.

10.2.Detention facility officers, supervisors, sergeants, and guards shall be called as security staffs, and they have the rights and obligations of court decision enforcement officers.

/This paragraph was amended by the laws of February 3, 2000 and January 10, 2002 respectively/

10.3.Detention facility staff shall be prohibited from doing the followings:

10.3.1.to enter outsiders into the detention facility other than those specified in this Law;

10.3.2.to talk with the detained person informal things, to meet, to pass food, clothes, letters and other things without proper permission and control;

10.3.3.to transfer firearms, special equipment, and keys to detention facility cells to others;

10.3.4.to provide references in regards with the detained persons to officials, organizations, and citizens other than detectives, advocates, prosecutors, and judges who are responsible for investigating and resolving the respective case;

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

10.3.5.to impose inhuman treatment on the detained person;

10.3.6.to open the cell and enter the cell when he/she is alone.

Article 11.Access to the detention facility

11.1.Permission for external persons to enter the detention facility, inspect its working conditions, perform maintenance, disinfection, and treatment shall be granted by the Heads of the detention center and Decision enforcement office of the aimag and the Capital city.

/This paragraph was amended by the law as of January 10, 2002/

11.2.Detectives, advocates, prosecutors, and judges who are investigating or going to resolve the case of a detained person shall have the right to enter the detention facility by showing their identity card to meet him/her.

/This paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

11.3.It shall be prohibited to enter the detention facility the person without physical identification, with firearms or cold weapons, or with special equipment.

Article 12.Protection of detention facility

12.1.Guarding outside and inside the detention center in the Capital city shall be carried out by the staff of the detention facility. Other detention facilities shall be guarded by detention facility staff.

/This paragraph was modified by the law as of January 10, 2002/

12.2.Lighting, alarms, telemonitoring devices and dogs can be used for the security of the detention facility.

12.3.The security guard shall be provided with firearms and other special equipment, and they shall be used in accordance with the grounds and procedures specified in the Law on the Enforcement of Court Decisions.

/This paragraph was amended by the law as of January 10, 2002/

12.4.Every time the guards change their shifts, each of the detained persons shall be handed over upon registering and intruding them with their resolutions and ordinances.

Article 13.Requirements for detention facility cells

13.1.The room/cell in which the detained person is located shall have a metal door, an opening limiter, a control window, a lock on the outside, a window with metal grating protection, a ventilation windshield, a wooden floor or a wooden board, and the humidity of the detention facility room shall be 55-60 percent and it shall be warm not less than 18 degree Celsius in winter.

Article 14.Detention period

14.1.The person to be detained shall be detained for the period specified in the decision made by the competent official in accordance with the grounds and procedures specified in the Law on Criminal Procedure.

/This paragraph was modified by the law as of May 18, 2017/

Article 15.Personal case of the detained person

15.1.When a person to be detained is admitted to a detention facility, the detention facility administration shall open a personal file in accordance with sub-paragraph 9.1.3 of this Law, and the followings shall be attached to it:

15.1.1.the decision to detain of the respective person;

15.1.2.the photograph of the person to be detained;

15.1.3.the fingerprint card (Daktokart) of the person to be detained;

15.1.4.the notes on visits, meetings, change of clothes;

15.1.5.the documents, items, money and valuables temporarily confiscated upon entering the detention facility;

15.1.6.the information about the personal status of the person to be detained;

15.1.7.the information about health status and body weight;

15.1.8.the records of events such as hunger strikes, visits to doctors, calls to detectives, prosecutors, judges, and advocates;

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

15.1.9.the notes on the dates and time of arrival and release from the detention facility.

15.2.The personal file of a person sentenced to imprisonment shall be transferred to the institution serving the prison sentence. If the person has been sentenced to a punishment other than imprisonment, the personal file shall be kept by the detention facility administration for a period of not less than three years.

Article 16.Internal procedures of the detention facility

16.1."Internal procedures of detention facility" approved by the Cabinet member in charge of legal affairs in consultation with the General State Prosecutor shall be followed in the detention facilities.

16.2.The internal procedures of the detention facility shall regulate the following issues:

16.2.1.to receive and place the person to be detained in the detention facility room;

16.2.2.prohibited items for detained persons;

16.2.3.to monitor the amount of tea and food given to the detained persons and whether each detained person eats the food;

16.2.4.to examine the body and belongings of the detained person;

16.2.5.to visit and meet the detained person;

16.2.6.to communicate the detained person by letter or email;

16.2.7.to use books, newspapers and magazines by the detained person;

16.2.8.to perform religious rituals by the detained person;

16.2.9.hospital and sanitary services for the detained person;

16.2.10.to get fresh air by the detained person;

16.2.11.to be participated and bring the detained person back to the investigation and court hearing;

16.2.12.to ensure the safety of people from outside entering the detention facility cell.

16.3.The internal procedures of the detention facility shall specify the types of shoes, clothes, and other necessary things, as well as paid services, that the detained person may bring into the detention facility.

CHAPTER THREE

RIGHTS AND DUTIES OF THE DETAINED PERSON, AND IMPLEMENTING THEM

Article 17.Rights of the detained person

17.1.The detained person shall exercise the following rights:

17.1.1.to get information and explanations about his/her rights and duties, the internal procedures of the detention facility, and the right to submit petitions, complaints, and requests;

17.1.2.to be ensured his/her personal safety;

17.1.3.to personally meet with the head of the detention facility and the competent official authorized to supervise the operation of the detention facility while they are working in the detention facility;

17.1.4.to meet with an advocate and to obtain legal assistance;

17.1.5.to meet with the persons specified in Article 19 of this Law;

17.1.6.to keep documents and records to protect his/her legal rights and interests, except those related to state secrets and might be misused for criminal purposes;

17.1.7.to keep books, newspapers, magazines, toiletries in the room;

17.1.8.to be provided with food with the number of calories prescribed by this Law, as well as sleeping quarters, mats, and blankets;

17.1.9.to sleep for at least 8 hours at night;

17.1.10.to receive medical care in accordance with the procedure specified in the Law on Civil Health Insurance;

17.1.11.to communicate by letter and telegram means, to use stationery according to the internal procedures of the detention facility;

17.1.12.to perform religious rituals without violating the internal procedures of the detention facility;

17.1.13.to go outside for the period specified in the internal procedures of the detention facility;

17.1.14.to improve education and knowledge, use necessary textbooks and books;

17.1.15.to get a visit;

17.1.16.to participate in civil law transactions through his/her authorized representative;

17.1.17.to submit petitions, complaints, and requests to any organization or official regarding issues related to him or her, as well as the conditions, procedures, and operations of the detention facility.

Article 18.Duties of the detained person

18.1.The detained person shall have the following obligations:

18.1.1.to strictly observe the internal procedures of the detention facility and fulfill the legal requirements of the detention facility staff;

18.1.2.to observe sanitary and hygiene requirements;

18.1.3.not to hinder the detention facility staff from performing their work and duties;

18.1.4.to pay the medical expenses personally in case of falsely ill, or intentionally causing damage or injury to health or physical organs;

18.5.not to commit violations such as breaking and damaging the objects of the detention facility, or secretly trading.

Article 19.Meeting with the advocate, relatives and other persons by the detained person

19.1.A detained person may meet with his/her advocate privately in the detention facility. The condition to meet the advocate by the detained person individually shall be fulfilled.

/This paragraph was amended by the law as of December 12, 2013/

/This paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

19.2.The relatives and other persons of the detained person can be met with him/her upon the written permission by the competent official who made the decision to detain the detained person or his/her senior management official.

19.3.A detained foreign citizen may meet with the employee of the diplomatic mission or consulate of his/her country through the detention facility administration upon the permission of the official specified in paragraph 19.2 of this Law.

19.4.When the detained person meets relatives and other people, the detention facility guard shall be present. The meeting shall be terminated immediately if there is an attempt to transmit prohibited food or other items, or information that would hinder the establishment of the truth of the crime or lead to the commission of a crime.

/This paragraph was amended by the law as of February 3, 2000/

19.5.Paragraphs 19.2 and 19.4 of this article shall not apply to the meeting of the detained person with his/her advocate.

/This paragraph was added by the law as of May 18, 2017/

Article 20.Ensuring the safety of the detained person

20.1.In case of danger to the life and health of the detained person, or if he/she is threatened or attacked by other detained person, the detention facility staff shall be obliged to take measures to ensure the personal safety of the detained person without delay.

Article 21.Correspondence and communication

21.1.The detained person shall communicate with his/her relatives and other persons by letter and telegram in accordance with the proper procedure, and shall bear the costs thereto himself/herself.

21.2.Letters and telegrams received and sent by the detained person shall be reviewed by the detention facility administration mandatorily. Letters and telegrams containing passwords and ciphers which have the meaning of hindering the determination of the true fact of the crime, and related to the state secret and other secrets protected by law, shall be transferred to the official who made the decision to detain.

21.3.The detained person can communicate with the prisoners by letter or telegram only with the permission of the official who made the decision to detain him/her.

21.4.Letters and telegrams addressed to the detained person shall be delivered within three working days after the detention facility administration receives them, and the time required to translate letters and telegrams in foreign languages into Mongolian may be added to this period.

21.5.The news about the serious illness or death of a close relative of the detained person shall be informed to him/her immediately.

21.6.Letters and telegrams addressed to the person released from the detention facility shall be sent to the address within three working days after receipt by the detention facility administration.

Article 22.Submitting petitions and complaints

22.1.Detained persons shall send their petitions, proposals and complaints to state and local administrations, other organizations and officials through the detention facility administration.

22.2.Petitions, proposals and complaints to be sent to courts, prosecutors and other government institutions authorized to supervise the operation of detention facility cannot be reviewed by the detention facility administration, and the respective petitions, proposals and complaints shall be sent to the appropriate authorities in a sealed envelope no later than the day after the date of their receipt.

22.3.Petitions, proposals and complaints addressed to stated bodies and officials other than those specified in paragraph 22.2 of this Law shall be reviewed by the detention facility administration and sent within three days from the date of their receipt.

/This paragraph was amended by the law as of February 3, 2000/

22.4.Petitions, proposals and complaints related to state and other secrets protected by law, which contain secret words or ciphers that may hinder the determination of the true fact of the crime, shall be resolved in accordance with the procedure specified in paragraph 21.2 of this Law.

22.5.Complaints relevant to detective and prosecutor's activities shall be sent to relevant authorities within three days from the date of their receipt.

/This paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

22.6.Responses to petitions, proposals, and complaints shall be presented to the detained person, and shall be signed by him/her and attached to his/her personal file.

22.7.It shall be prohibited to persecute or pursue a detained person who submits a petition, proposal or complaint in order to protect his/her legal rights and interests. If the person persecutes or pursues in this way, he/she shall be held accountable according to the law.

Article 23.Providing with the food and essential items

23.1.Detained persons shall be provided free of charge food with more than 3400 kilocalories (kcal) per day.

/This paragraph was amended by the law as of January 10, 2002/

23.2.The detained person shall have the right to buy and use food and essential items in cash.

Article 24.Domestic/household supplies

24.1.The detained person shall be provided with sanitary and hygienic conditions and the opportunity to sleep and rest.

24.2.The room in the detention facility shall be 2,5 or more square meters per person.

24.3.The detention facility shall have ventilation equipment.

24.4.The detention facility administration shall provide the detained person with a blanket, mat, cup and spoon.

24.5.The detained person may keep books, newspapers, and magazines in their detention facility cells, except those that promote murder, violence, or pornography.

Article 25.Hospital and hygiene supplies

25.1.Disease prevention, treatment, and disinfection in detention facility shall be carried out in accordance with relevant legislation on health protection. The detention facility administration shall be responsible for ensuring sanitary and hygiene requirements to be able to protect the health of the detained person.

25.2.The Cabinet members in charge of health and legal affairs shall jointly approve the procedure on providing medical care to the detained person, treating him in a medical institution, and coming and serving by medical staff in the detention facility.

/This paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

25.3.In case of a detained person's injury, the medical officer of the detention facility shall conduct a medical examination, present the results of the examination to the injured person, and record this in the personal file. At the initiative of the head of the detention facility or the detective or prosecutor, or at the request of the injured person or his/her advocate, the medical examination may be conducted by a regular medical institution.

/This paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

25.4.In the case of a detained person's death or serious illness, the detention facility administration shall immediately inform his/her close relatives, the official who made the decision to detain him/her, and the prosecutor.

25.5.In case of death of a detained person, the body shall be handed over to the family and relatives after a forensic autopsy. If there is no one to pick up the body, it will be buried at the expense of the detention facility.

Article 26.Transferring money and receiving goods

26.1.The detention facility administration shall register the money seized from the detained person by series, number, and bill, keep it in its treasury, and with his/her permission, may transfer it to relatives or other persons.

26.2.If the detention facility administration cannot provide the full amount of medicines and injections approved by the doctor, it can be taken from the family of the respective detained person in the appropriate amount.

26.3.It shall be prohibited to transfer food items or weapon-like items that may endanger human life and health to the detained person.

26.4.The faulty person introduced food or other items that are hidden from inspection or prohibited to be stored or used shall be held liable according to the law.

Article 27.Paid services

27.1.The detention facility administration  may, on the basis of creating appropriate conditions, provide paid household, hospital, and sanitary services approved by the internal procedures of the detention facility .

Article 28.Participation in court hearings and investigations

28.1.The police department shall carry out the proceedings of delivering the detained person under armor and bringing him/her back to the detention facility in order to take part in the court hearing by the decision of the court, and the detention facility administration shall carry out the proceedings of delivering the detained person under armor and bringing him/her back to the detention facility in order to take part in certain investigation proceedings during the investigation by the decision of the detective and prosecutors.

/This paragraph was amended by the law as of February 9, 2017/

/This paragraph was modified by the law as of May 18, 2017/

Article 29.Participation in civil law transactions

29.1.The detained person may participate in civil law transactions through his/her authorized representative with the consent of the competent official who is conducting an inquiry, investigation, supervision or review in his/her case.

Article 30.Detention of pregnant women

30.1.The pregnant woman who is being detained shall be placed in a place with improved living conditions, under the supervision of a doctor, and the caloric amount of food given to her shall be increased.

30.2.The daily time to get fresh air of a pregnant woman shall be an hour or more.

30.3.A pregnant woman shall not be detained in a disciplinary facility.

Article 31.Detention of a teenager

/The title of this article was amended by the law as of May 18, 2017/

31.1.A teenager who is being detained shall be kept in a room with improved living conditions, and the caloric amount of food given to him/her shall be increased.

/This paragraph was amended by the law of May 18, 2017/

31.2.The daily time to get fresh air of a teenager shall be an hour or more.

/This paragraph was amended by the law of May 18, 2017/

31.3.The institution that enforces the decision to detain teenagers shall organize a training course for the detained teenagers.

/This paragraph was added by the law of May 18, 2017/

CHAPTER FOUR

DISTRIBUTION OF DETAINED PERSON TO DETENTION FACILITY ROOMS, SOLITARY DETENTION, AND ELIMINATION OF VIOLATIONS IN THE DETENTION FACILITY

Article 32.Allocation of suspects and accused persons to detention facility rooms

32.1.Arrested or detained suspects and accused persons shall be allocated to detention facility rooms by taking into account of their committed crimes and personal circumstances.

32.2.The following persons shall be kept in isolation from other suspects and accused persons:

32.2.1.a teenager;

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

32.2.2.women;

32.2.3.extremely dangerous criminals, as well as persons repeatedly convicted of crimes;

32.2.4.the person convicted by the court shall be isolated from the suspects and accused persons;

32.2.5.persons with AIDS (acquired immunodeficiency syndrome), active pulmonary tuberculosis, other serious infectious diseases and their carriers;

32.2.6.the suspect and accused in one case.

32.3.Depending on the crime committed and personal circumstances of the suspect or the accused, they may be detained in solitary confinement at the suggestion of the detective or prosecutor.

/This section was amended by the law as of May 18, 2017/

32.4.It shall be prohibited to a person in solitary confinement to communicate with, talk to, or pass any objects to a person detained in other rooms.

Article 33.Supervision of detained persons

33.1.The detained person shall be under constant supervision, and when he/she is taken out of the detention facility, he/she shall be escorted by the security guard of the detention facility under armor. Audio and video techniques may be used for detention facility  monitoring.

33.2.The body and visited personal belongings of the detained person shall be examined, and the detention facility cell shall be searched once or more a day.

33.3.The money, securities, and other items found during the inspection and search shall be marked and kept in the personal file until the decision of the appropriate official is made. The money shall be registered by series, number and bill, when storing money in this way.

33.4.The prohibited food and other items which were seized shall be destroyed by a grounded resolution of the head of the detention facility upon making the appropriate act.

33.5.The physical examination of the detained person shall be conducted by a security officer of the same sex as the detained person, and the injuries, wounds, body weight, height, features, and oddities found during the examination shall be registered and recorded in the personal file.

33.6.The matter whether to keep the medicine for the detained person shall be decided based on the opinion of the doctor of the detention facility.

33.7.If there is a clear reason to believe that the security and service personnel of the detention facility and other persons entering the detention facility are carrying items prohibited from entering the detention facility, search or examination can be made in their bodies, clothes, belongings, and vehicles. However, it shall be prohibited to search the body, clothing, and belongings of officials who made the decision to detain, advocates, prosecutors, and judges.

Article 34.Imposing, serving, and releasing disciplinary punishment

34.1.The suspects and accused persons who committed the following violations shall be detained in the disciplinary room for up to 15 days, and for teenagers up to 7 days:

/This paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

34.1.1.failed to fulfill the legal requirements of the detention facility staff;

34.1.2.insulted and assaulted a detention facility  employee;

34.1.3.harassed or insulted other detained persons;

34.1.4.prepared, stored, or consumed intoxicating and narcotic substances;

34.1.5.prepared, stored or used prohibited food and other items;

34.1.6.gambled;

34.1.7.made petty harassment.

34.2.The person who commits the violation specified in paragraph 34.1 of this Лaw shall be detained in the disciplinary room based on the decision of the head of the detention facility .

34.3.More than one disciplinary punishment may not be imposed for one violation committed by a detained person.

34.4.Disciplinary punishment shall be imposed from the date of discovery of the violation, if it is necessary to investigate the violation, within three days from the date of completion of the investigation, but within one month after the violation.

34.5.When disciplinary punishment is imposed, a written explanation shall be issued from the person who committed the violation, and in case of refusal to give an explanation, a record shall be made thereto.

34.6.The detained person shall have the right to submit a complain about the disciplinary punishment to the competent official, the prosecutor, and the court. In case of such a complaint, the implementation of the respective decision can be suspended for up to three days.

34.7.The decision to impose disciplinary punishment shall be implemented immediately, and if this is not possible under the circumstances, it shall be implemented within ten days from the date of imposition of the punishment.

34.8.The head of the detention facility can delay the execution of the punishment of detention in the disciplinary room, or release the person being detained in the disciplinary room, or reduce the term, based on the doctor's opinion or other reasons. If the person detained during this delay does not commit another violation, the punishment shall not be re-served.

34.9.The person who committed the violation shall be detained individually in the disciplinary room. Covers and mats shall be provided in the disciplinary room at night. Until the completion of the disciplinary punishment, the person detained in the disciplinary room shall be restricted from communicating by letter and telegraph, meeting with people other than detectives, prosecutors, judges, and advocates, buying food and essential items, receiving visits, and reading books, newspapers, and magazines. Items visited while detained in the disciplinary room shall be issued after release from the disciplinary room. A person detained in a disciplinary room shall be allowed to get fresh air for 15 minutes a day, and a teenager for 30 minutes a day.

/This paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

34.10.It shall be prohibited to restrict the rights of a person detained in the disciplinary room other than as stipulated in this Law. Petitions, proposals, and complaints made by persons detained in the disciplinary room shall be resolved in accordance with the procedure specified in Article 22 of this Law.

Article 35.To be responsible by the detained person for the damage caused

35.1.If a detained person causes damage to the property of the detention facility, the damage shall be paid in accordance with the procedure prescribed by Civil legislation.

35.2.The amount of the damage caused shall be determined by the resolution of the Head of the detention facility. The resolution shall be presented to the person and signed, and if the resolution is not accepted, a complaint can be filed with the competent official, prosecutor, or court.

35.3.If the detained person refuses to voluntarily pay for the damage caused, the detention facility administration shall file a lawsuit to the court.

35.4.Damages may be paid by the relatives of the detained person or by other persons.

35.5.In the event that the person who caused the damage is transferred to a penalty institution without paying the compensation, the detention facility administration shall notify the institution and pay the damages from the defendant's wages and other income.

35.6.If the person who caused the damage is released from the detention facility without paying the compensation, the detention facility administration shall file a claim in the usual way.

35.7.If the detained person suffers material damage due to the fault of the detention facility  administration, he/she shall file a claim in court in accordance with the procedure stated in the law.

Article 36.Declaring a hunger strike

36.1.If a detained person declares that he/she is on hunger strike, the head of the detention facility shall notify the officials investigating the case, prosecutors and advocates within three hours, and isolate him/her from other persons and take him/her under medical supervision.

36.2.A record of the hunger striker's physical condition, weight, refusal to eat and drink food and tea provided shall be made in daily basis and attached to his/her personal file.

36.3.If the life of a person on hunger strike is in danger, coercive measures can be taken to improve his/her health based on the written opinion of a doctor.

36.4.Going on a hunger strike does not prevent transfer to another detention facility or being taken in armor to participate in investigations and court hearings. If necessary, a medical officer shall be present for carrying in this armor bringing.

36.5.If the hunger striker's demand is reasonable, the detention facility administration shall be obliged to take all possible measures to fulfill the demand.

36.6.Hunger shall be considered to have stopped from the time of eating and drinking food and tea.

36.7.The list of diseases against hunger strike and instructions for providing medical services during hunger strike shall be jointly approved by the Cabinet members in charge of health and legal affairs.

/This paragraph was added by the law as of September 9, 2017/

Article 37.Use of firearms and special tools

37.1.An employee responsible for security and order maintenance of a detention facility  may use firearms and special equipment in the cases specified in this Law and other legislation.

Article 38.Use of fighting tricks

38.1.If it is not possible to stop the violation committed by the detained person without using force, the security guard may use unarmed fighting tactics/tricks.

Article 39.Use of special tools

39.1.In the following cases, special tools shall be used for detained persons:

39.1.1.if the detained person has violently attacked security and order maintenance staff and other persons of the detention facility;

39.1.2.if violated the internal procedures of the detention facility in a group and started a mass riot;

39.1.3.if people, buildings and vehicles are taken into hostage;

39.1.4.if the detained person tried to escape or harm himself/herself.

Article 40.Special tools and procedures for their use

/The title of this article was amended by the law as of January 10, 2002/

40.1.Special tools shall include the following types of tools:

40.1.1.rubber batons, guns and showers loaded with tear gas and chokes;

40.1.2.handcuffs;

40.1.3.official dog;

40.1.4.water cannons and armored vehicles.

40.2.The following special tools shall be used in the following cases:

40.2.1.rubber batons, service dogs, guns and showers loaded with tear gas and chokes in the case of violations specified in Article 39 of this Law;

40.2.2.handcuffs in the case of violations specified in sub-paragraphs 39.1.1 and 39.1.4 of this Law;

40.2.3.water cannons and armored vehicles shall be used in cases of violations specified in paragraphs 39.1.2 and 39.1.3 of this Law.

Article 41.Use of firearms

41.1.Detention facility staff may use firearms in the following cases:

/This paragraph was amended by the law as of January 10, 2002/

41.1.1.an attack by a detained person to endanger the health and life of a detention facility employee, detained persons, or other persons;

/This sub-paragraph was amended by the law as of January 10, 2002/

41.1.2.attacked to take the weapon of the detention facility employee;

41.1.3.to release hostages, buildings and vehicles;

41.1.4.group attack to occupy detention facility buildings and vehicles;

41.1.5.to arrest a person who uses force to attack or resist with a weapon against an employee of a detention facility or others;

/This sub-paragraph was amended by the law as of January 10, 2002/

41.1.6.attempted to escape during the arrest of a person who has escaped from a detention facility or during the delivery of a person who is being investigated for an extremely serious or serious crime under armor;

41.1.7.objected to the legal requirement to confiscate weapons from the detention facility staff;

41.1.8.attempted to release the detained person by force.

Article 42.Establishing a special regime in detention facility

42.1.In the following cases, the head of the General Department of Court Decision Enforcement, in consultation with the State Prosecutor General, may establish a special regime in the detention facility for a period of up to 30 days:

/This paragraph was amended by the law as of January 10, 2002/

42.1.1.a disaster, dangerous event or accident has occurred;

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 2, 2017/

42.1.2.epidemics, other highly contagious diseases and large-scale fires have occurred;

42.1.3.public disorder has arisen;

42.1.4.armed attack on the detention facility;

42.1.5.others.

42.2.When a special regime is established, all activities involving the participation of the detained person shall be stopped, the increased security shall be established in the detention facility, visits, meetings, and correspondence shall be prohibited and other necessary measures prescribed by law shall be taken.

42.3.In exceptional cases where there is a direct threat to the life and health of the detained person or other persons, the head of the detention facility shall promptly take the measures specified in paragraph 42.2 of this Law and shall immediately notify the Head of the General Department of Court Decision Enforcement.

/This paragraph was amended by the law as of January 10, 2002/

42.4.The special regime established in the detention facility shall be revoked by the official who established it, or by a competent higher-level organization or official.

CHAPTER FIVE

MISCELLANEOUS

Article 43.Grounds to release of detained persons

43.1.Decisions of the following organizations and officials shall be grounds to release a detained person:

43.1.1.court resolution and judge's ordinance issued in accordance with the procedure stated in the law;

43.1.2.prosecutor's or detective's resolution approved by the prosecutor;

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

43.1.3.the resolution of the head of the detention facility or the prosecutor on the release of the person whose term of detention has expired as prescribed by the law.

Article 44.Procedure on releasing the detained persons

44.1.As soon as the detention facility administration receives the resolution or ordinance on the release of the detained person as specified in Article 43 of this Law, the relevant person shall be released immediately.

44.2.The head of the detention facility shall be obliged to notify in writing the official who made the decision to detain the relevant person and the competent prosecutor with respect to the expiration of the period of detention stipulated by the law at least 24 hours in advance.

44.3.If the decision of the competent official to further detain or release the detained person has not been received by the detention facility administration, the head of the detention facility shall immediately release the detained person upon the expiration of the period of detention prescribed by the law.

44.4.The items, money, and documents confiscated during his/her detention shall be handed over to the person released from detention facility according to the records in his/her personal file and under signature.

Article 45.Supervision of the prosecutor

45.1.The State Prosecutor General and his subordinate prosecutors shall monitor how the operations, conditions and procedures of the detention facility comply with this Law.

45.2.The competent prosecutor authorized to supervise the enforcement of the decision to arrest or detain the suspect and the accused and the prosecutor supervising the case shall exercise the following powers:

45.2.1.to enter the detention facility without any delays at any time;

45.2.2.to meet the detained person and other people;

45.2.3.to review personal files and other necessary materials of the detained person;

45.2.4.to review and resolve petitions, proposals, complaints, cases and violations.

45.3.The detention facility administration and staff shall be obliged to comply with the prosecutor's decision made in accordance with the grounds and procedures provided for in the law in the course of exercising their powers stipulated in paragraph 45.2 of this Law.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA GONCHIGDORJ.R