A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2005 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ТАМХИНЫ ХЯНАЛТЫН ТУХАЙ 

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь тамхины хэрэглээ, дам тамхидалтаас үүдэлтэй сөрөг үр дагавраас хүн амыг хамгаалах зорилго бүхий тамхины хяналтын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Тамхины хяналтын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Тамхины хяналтын тухай хууль тогтоомж нь энэ хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."тамхин бүтээгдэхүүн" гэж татах, үнэрлэх, зажлах зорилгоор тамхины навчийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн түүхий эд болгон үйлдвэрлэсэн хэрэглээний бүтээгдэхүүнийг;

3.1.2."утаат тамхи" гэж үйлдвэрийн болон гар аргаар ороож бэлтгэсэн, татах зориулалттай янжуур, навчин тамхи, дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхийг;

3.1.3."дам тамхидалт" гэж өөрийн хүсэл зоригоос үл хамааран бусдын татсан тамхины утаагаар амьсгалахыг;

3.1.4."тамхи үйлдвэрлэгч" гэж тамхины үйлдвэрлэл, худалдаа, импортын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээдийг;

3.1.5."тамхины зар сурталчилгаа" гэж тамхины үйлдвэрлэл, худалдаа, хэрэглээг дэмжихэд чиглэсэн аливаа хэлбэрийн мэдээлэл түгээх үйл ажиллагааг;

3.1.6."тамхины хяналт" гэж тамхины хэрэглээ, тамхины утаанд нэрвэгдэх явдлыг бууруулах замаар хүн амын эрүүл мэндийн байдлыг сайжруулах зорилго бүхий тамхины эрэлт хэрэгцээ, нийлүүлэлт болон хор хөнөөлт чанарыг бууруулахад чиглэсэн бодлогын цогц арга хэмжээг.

3.1.7."тамхигүй орчин" гэж тамхи татах, тамхины утааг харах, үнэрлэх, мэдрэх, хэмжих боломжгүй орчныг;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.8."дотоод орчин" гэж дээвэр, хана, талуудаар хүрээлэгдсэн орон зай (хийсэн материал, тухайн орон зайг түр хугацаанд буюу байнга ашиглахаас хамаарахгүй)-г;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.9."брэнд өргөтгөх" гэж тамхи, тамхин бүтээгдэхүүний нэр, барааны тэмдэг, лого зэрэг бусад ялгарах онцлогийг тамхин бус бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой мэтээр ашиглахыг;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.10."брэнд хуваалцах" гэж тамхин бус бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, барааны тэмдэг, лого зэрэг бусад ялгарах онцлогийг тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн, тамхи үйлдвэрлэгчтэй холбоотой мэтээр ашиглахыг.

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.11."утаат тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэг" гэж утаат тамхи татах зориулалтаар тусгайлан бэлтгэсэн талбай, агааржуулалтын тоног төхөөрөмжөөр тоноглож тусгаарласан тасалгааг.

/Энэ заалтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

4 дүгээр зүйл.Тамхины хяналтын талаар төрөөс баримтлах бодлого

Хэвлэх

4.1.Тамхины хяналтын талаар төрөөс баримтлах бодлого нь нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын салшгүй хэсэг бөгөөд дараахь зарчмыг баримтална:

4.1.1.тамхины татварыг Тамхины хяналтын суурь конвенцид заасан түвшинд хүргэх замаар тамхины хяналт, хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагааг тогтвортой санхүүжүүлж, насанд хүрээгүй иргэнийг тамхинд орохоос сэргийлэх, тамхины хэрэглээг бууруулах;

/Энэ заалтад 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.2.нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогыг тамхи үйлдвэрлэгчдийн сөрөг нөлөөллөөс хууль тогтоомжийн хүрээнд хамгаалах;

4.1.3.тамхины хяналтын талаар бодлого, хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд тамхи үйлдвэрлэгчтэй холбоогүй хувийн хэвшлийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоог дэмжих;

4.1.4.тамхины хэрэглээ, дам тамхидалтын улмаас хүний эрүүл мэнд, эдийн засаг, байгаль орчинд учруулах сөрөг үр дагаврын талаархи шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, бодит мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа болон тамхинаас гаргах эмчилгээг хүртээмжтэй болгох.

4.1.5.тамхи үйлдвэрлэгч, түүний ашиг сонирхлын төлөө ажиллаж байгаа хуулийн этгээдийг нээлттэй, хариуцлагатай зарчмаар үйл ажиллагаагаа явуулахыг шаардах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.1.6.тамхи үйлдвэрлэгчийн үйл ажиллагаанд урамшуулал, татварын хөнгөлөлт болон бусад давуу тал олгохгүй байх;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.1.7.тамхины хяналтын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд тамхи үйлдвэрлэгчтэй өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр адил тэгш хандах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.1.8.тамхи үйлдвэрлэгч, түүний ашиг сонирхлын төлөө ажиллаж байгаа хуулийн этгээдийг тамхины хяналтын талаарх хууль тогтоомж боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд шууд оролцох болон хөндлөнгөөс нөлөөлөхөөс ангид байлгах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.1.9.нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд тамхи үйлдвэрлэгч хөндлөнгөөс оролцох стратеги, арга, уул бодлогыг тамхи үйлдвэрлэгчийн ашиг сонирхлын нөлөөллөөс хамгаалах шаардлага болон тамхи үйлдвэрлэгчийн зар сурталчилгаа, дэмжлэг, ивээн тэтгэх үйл ажиллагааны талаар төрийн бүх шатны байгууллага, олон нийт мэдээллээр хангагдсан байх.

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5 дугаар зүйл.Тамхины хяналтын талаар төр, иргэн, хуулийн этгээдийн хүлээх нийтлэг үүрэг

Хэвлэх

5.1.Тамхины хяналтын талаар төрийн байгууллага дараахь үүрэг хүлээнэ:

5.1.1.эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь тамхины хяналтын талаар төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, төрийн бус байгууллагын санаачлага, оролцоог дэмжих, нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангах;

5.1.2.төрийн бүх шатны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь бүрэн эрхийнхээ дагуу хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах бодлогын хүрээнд дангаар буюу холбогдох бусад байгууллагатай хамтран ажиллах.

5.1.3.нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, олон нийтийн боловсрол олгох чиглэлээр тамхи үйлдвэрлэгч, эсхүл түүний ашиг сонирхлын төлөө ажиллаж байгаа хуулийн этгээд, иргэдтэй хамтран ажиллахаас татгалзах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.1.4.тамхины хяналтын тухай хууль тогтоомж боловсруулах явцад ашиг сонирхлын зөрчил байгаа гэж үзсэн тохиолдолд тамхи үйлдвэрлэгчээс тавьсан саналыг хүлээн авахаас татгалзах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.1.5.тамхины хяналтын талаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд оролцож байгаа төрийн албан хаагч, бусад ажилтны ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэж, хамтран ажиллахаас татгалзах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.1.6.утаат тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэгт утаат тамхи татахыг зөвшөөрсөн анхааруулах тэмдэг байрлуулах;

/Энэ заалтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.1.7.энэ хуулийн 9.1.1-9.1.4, 9.1.7, 9.1.8-д заасан хориглосон газраас бусад гадаад орчин дахь нийтийн эдэлбэр газарт байгуулах утаат тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэгийн байршил, төсвийг сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал шийдвэрлэх.

/Энэ заалтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.2.Тамхины хяналтын талаар иргэн, хуулийн этгээд дараахь үүрэг хүлээнэ:

5.2.1.тамхины хяналтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, иргэнийг тамхинаас гарахад бүх талын дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, дам тамхидалтаас сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

5.2.2.тамхины хэрэглээ, дам тамхидалтын улмаас хүний эрүүл мэнд, амь насанд учрах эрсдэл, хор нөлөөний талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй мэдээллээр иргэдийг хангах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

5.2.3.тамхи үйлдвэрлэгчээс төрөл бүрийн хандив, тусламж, тэтгэлэг хүлээж авахаас татгалзах.

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.2.4.утаат тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэгт утаат тамхи татахыг зөвшөөрсөн анхааруулах тэмдэг байрлуулах;

/Энэ заалтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.2.5.энэ хуулийн 9.1.5, 9.1.6-д заасан газарт утаат тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэгийг 300м2-аас доошгүй талбай бүхий барилга байгууламжид нэгээс илүүгүй байхаар тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллага байгуулах.

/Энэ заалтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.3.Тамхины хяналтын талаар тамхи үйлдвэрлэгч хуулийн этгээд дараах үүрэг хүлээнэ:

5.3.1.тамхи үйлдвэрлэгч болон түүний 20-оос дээш хувийн хувьцаа эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхэлж байгаа үйл ажиллагаа, тамхины үйлдвэрлэлтэй холбоотой бусад мэдээллийг өөрийн цахим хуудаст байрлуулан нийтэд ил тод байлгах;

5.3.2.эрх бүхий байгууллагаас баталсан тамхины хайрцаг, сав, баглаа боодолд тавигдах стандартыг батлагдсан өдрөөс нь хойш нэг жилийн дотор бүрэн хангасан байх.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ТАМХИНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА, ХЭРЭГЛЭЭ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ

6 дугаар зүйл.Тамхи импортлох, экспортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, хэрэглэхэд тавих шаардлага

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.1.Тамхи үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, худалдах эрүүл ахуйн нөхцөл, тамхин дахь хорт бодисын агууламжийн талаархи эрүүл мэндийн дүгнэлтийг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тамхины төрөл тус бүрээр олгоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.2.Улсын хилээр иргэдийн оруулж ирэх хувийн хэрэглээний тамхины тоо хэмжээг гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тогтооно.

6.3.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэх, худалдах, импортлох, экспортлох тамхинд агуулагдах бохь, никотин, бусад хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, утаат тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэгт тавих стандартыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөн Стандартчиллын Үндэсний зөвлөл батална.

/Энэ заалтад 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.4.Тамхи нь эрүүл мэндийн хор нөлөөний тухай анхааруулгатай байх бөгөөд анхааруулга нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:

6.4.1.зурат анхааруулга нь янжуур тамхины хайрцагны нүүр болон ар талын талбайн хэсгийн, дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхины сав, баглаа боодлын нүүрэн талын гадаргууны талбайн 50-аас багагүй хувийг эзэлсэн байх;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6.4.2.тамхин бүтээгдэхүүнээс хүний эрүүл мэндэд учруулах хор нөлөөний талаар том хэмжээтэй, тод харагдахуйц, гаргацтай бичих, зураг буюу дүрсээр харуулах.

6.5.Анхааруулгын болон анхааруулах тэмдгийн загварыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална. Нэг удаад зургаан төрлийн анхааруулгын загвар гаргах бөгөөд анхааруулгын загварыг гурван жилд нэг удаа солино.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хууль, 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

6.6.Анхааруулга болон бусад шаардлагатай тэмдэглэл нь монгол хэл дээр бичигдсэн байна.

6.7.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тамхи импортлох, экспортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, хэрэглэхэд дараахь зүйлийг хориглоно:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.7.1.тамхины найрлагад агуулагдах бохь, никотин, бусад хорт бодисын хэмжээ болон дуусгавар болох хугацааг заагаагүй;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6.7.2.янжуурыг нэг хайрцагт 20 ширхгээс цөөнөөр, дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхийг 200 граммаас багаар савлах;

/Энэ заалтад 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

6.7.3.энэ хуулийн 6.4-д заасан анхааруулгагүй буюу түүнд тавигдах шаардлагыг хангаагүй;

6.7.4.энэ хуулийн 6.1-д заасан эрүүл мэндийн дүгнэлт олгогдоогүй;

6.7.5."Монгол Улсад үйлдвэрлэв" гэсэн шошготойгоор бусад улсад үйлдвэрлэсэн;

6.7.6.тамхины хайрцаг, сав, баглаа боодол дээр тухайн тамхийг бусад тамхинаас илүү хор нөлөө багатай гэсэн утгатай үг бичих буюу түүнтэй адилтгах лого, өнгө, брэндын дүрс, тэдгээрийн хослол хэрэглэх;

/Энэ заалтад 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.7.7. 21 нас хүрээгүй хүнд тамхи худалдах, түүгээр тамхи худалдуулах;

/Энэ заалтад 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.7.8.тамхийг ширхэглэн худалдах, дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхины үйлдвэрлэсэн боодлыг задалж буюу ороож худалдах;

6.7.9.тамхи худалдах автомат машин ажиллуулах;

6.7.10.тамхины борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор аливаа хэлбэрийн урамшуулалт худалдаа зохион байгуулах, сугалаа гаргах;

6.7.11.хайрцаг, сав, баглаа боодол дээр онцгой албан татварын тэмдэг, үйлдвэрлэсэн улс, он, сар, үйлдвэр, импортлогчийн нэр, Монгол Улсад худалдахыг зөвшөөрсөн тухай тэмдэглэлгүй;

6.7.12.зөвшөөрөгдсөн цэгээс бусад газарт тамхи худалдах.

6.7.13.интернэтээр тамхи худалдах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.7.14.ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн болон дотуур байраас 500 метрийн дотор тамхи худалдах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.7.15.баар, цэнгээний газарт тамхи худалдах.

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.8.Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүний худалдаа эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээд дараах үүрэг хүлээнэ:

6.8.1.худалдан авагчийн насыг тодорхойлох зорилгоор иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтаа үзүүлэхийг шаардах;

6.8.2.энэ хуулийн 6.8.1-д заасан бичиг баримт үзүүлэхээс татгалзсан бол түүнд тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн худалдахгүй байх.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.9.Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавих журмыг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

7 дугаар зүйл.Тусгай болон энгийн зөвшөөрөл

/Энэ зүйлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

Хэвлэх

7.1.Тамхи үйлдвэрлэх, тамхины ургамал тарих үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, тамхи импортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг үйлдвэр, худалдааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар олгож, хүчингүй болгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.2.Засгийн газар тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох эрхээ хүнс, хөдөө аж ахуйн болон үйлдвэр, худалдааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд шилжүүлж болно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.3.Тамхи үйлдвэрлэх, тамхины ургамал тарих үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хоёр жил, тамхи импортлох тусгай зөвшөөрлийг гурван жилийн хугацаагаар олгож, мөн хугацаагаар сунгана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсгийг 2015 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7.4.Тамхи үйлдвэрлэх, тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрлийг хоёр жил, тамхи импортлох тусгай зөвшөөрлийг гурван жилээс дээш хугацаагаар сунгахгүй.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.5.Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг энэ хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасны дагуу сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.6.Хүнс, хөдөө аж ахуйн болон үйлдвэр, худалдааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тамхи үйлдвэрлэх, тамхины ургамал тарих, тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох тухай хүсэлтийг хүлээн авч, Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлд заасан хугацаанд багтаан магадлан шалгаж, Засгийн газарт хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.7.Тамхи үйлдвэрлэх, тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрлийг сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хяналт тавих чиг үүргийг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, тамхи импортлох тусгай зөвшөөрлийг сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хяналт тавих чиг үүргийг үйлдвэр, худалдааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.8.Тамхи үйлдвэрлэх, тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахад энэ хуулийн 71.2.1, 71.2.2, 71.2.3, 71.2.4, 71.2.5-д заасан баримт бичгийг, тамхи импортлох тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахад энэ хуулийн 72.2-т заасан баримт бичгийг бүрдүүлж, холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.9.Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг сум, дүүргийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.10.Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүсэгч доор дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.10.1.тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг /оноосон нэр, байрлах хаяг, харилцах утсыг тодорхой дурдах/;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.10.2.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.10.3.хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагаас тухайн үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагааг эрхлэх талаар гаргасан улсын байцаагчийн болон ажлын байрны дүгнэлт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.10.4.худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандартын шаардлагыг дүгнэсэн стандартын хуудасны хуулбар;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.10.5.тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх байранд хийгдсэн онцгой байдлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын галын дүгнэлт.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.11.Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг сунгуулахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.11.1.тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах тухай өргөдөл;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.11.2.цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.11.3.хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.12.Тамхи үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах, тамхины ургамал тарих үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй холбогдсон энэ хуулиар зохицуулаагүй бусад харилцааг Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

71 дүгээр зүйл.Тамхины ургамал тарих, тамхи үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

/Энэ зүйлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

Хэвлэх

71.1.Тамхины ургамал тарих, тамхи үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох төсөл сонгон шалгаруулах зарыг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага үндэсний хэмжээний өдөр тутмын хэвлэл болон цахим хуудсаараа дамжуулан нийтэд зарлах бөгөөд төсөл хүлээн авах хугацааг 30 ба түүнээс дээш хоногоор тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.2.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтээ Тамхины хяналтын суурь конвенц, холбогдох стандартын шаардлага болон дараах баримт бичгийн хамт хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.2.1.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.2.2.татварын өргүй болохыг нотлох баримт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.2.3.Татварын ерөнхий хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан цахим төлбөрийн баримтын системд холбогдсон талаарх нотлох баримт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.2.4.аймаг, нийслэлийн Засаг даргын санал;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.2.5.байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.3.Сонгон шалгаруулалтад оролцох тусгай зөвшөөрөл хүсэгчээс ирүүлсэн баримт бичигт үнэлгээ өгөх ажлын хэсгийг хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага томилно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.4.Энэ хуулийн 71.3-т заасан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон эрүүл мэнд, хууль зүй, хүнсний салбарын эрдэм шинжилгээ, сургалт эрхэлсэн байгууллагын төлөөллийг оролцуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.5.Ажлын хэсэг сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг Тамхины хяналтын суурь конвенц, холбогдох стандартын шаардлагын дагуу дараах үзүүлэлт, оноогоор үнэлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.5.1.тамхины ургамал тарих, тамхи үйлдвэрлэх төслийн техник, эдийн засгийн үнэлгээ 0-15 хүртэл оноо;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.5.2.үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, үүнээс нэвтрүүлэхээр төлөвлөсөн дэвшилтэт техник 0-10 хүртэл оноо;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.5.3.үйлдвэрлэлийн технологи, үүнээс нэвтрүүлэхээр төлөвлөсөн дэвшилтэт технологи 0-15 хүртэл оноо;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.5.4.эрүүл ахуйн нөхцөл 0-5 хүртэл оноо;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.5.5.мэргэжлийн боловсон хүчний байдал 0-4 хүртэл оноо;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.5.6.лаборатори болон технологийн хяналт 0-10 хүртэл оноо;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.5.7.хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг хангах нөхцөл 0-8 хүртэл оноо;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.5.8.галын аюулгүй байдлыг хангах нөхцөл 0-4 хүртэл оноо;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.5.9.үйлдвэрлэлийн зураг төслийн иж бүрдэл 0-9 хүртэл оноо;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.5.10.хайрцаг, сав, баглаа боодлын загвар /стандартын шаардлага, эрүүл ахуйн анхааруулгыг оруулна/ 0-6 хүртэл оноо;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.5.11.баримт бичгийн бүрдэлт /өргөдөл, Засаг даргын санал, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ/ 0-14 хүртэл оноо.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.6.Сонгон шалгаруулах төсөл бүрийн үзүүлэлтийг ажлын хэсгийн гишүүн бүр үнэлж, оноог гишүүдийн дундаж үнэлгээгээр гаргана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.7.Ажлын хэсэг шаардлагатай бол өргөдөл гаргагчийн баримт бичгийг холбогдох байгууллагаар нягтлан шалгуулах, магадлан шинжилгээ хийлгэх эрхтэй.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

71.8.Ажлын хэсэг сонгон шалгаруулалтад оролцсон төсөл бүрийг ажлын таван өдөрт, холбогдох байгууллагаар нягтлан шалгуулах, магадлан шинжилгээ хийлгэх шаардлагатай тохиолдолд ажлын найман өдөрт багтаан шалгаж, дүгнэлт гарган хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад танилцуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

72 дугаар зүйл.Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох журам

/Энэ зүйлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

Хэвлэх

72.1.Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрлийг ашгийн төлөө хуулийн этгээдэд олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

72.2.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд дараах баримт бичгийг үйлдвэр, худалдааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

72.2.1.тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

72.2.2.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

72.2.3.татварын албаны санал, тодорхойлолт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

72.2.4.тохирлын гэрчилгээний хуулбар;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

72.2.5.тамхи худалдан авах гэрээ;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

72.2.6.импортлох тамхийг үйлдвэрлэсэн болон экспортолсон улс орны чанар, стандартын шаардлага хангаж байгааг тодорхойлсон гэрчилгээ, баримт бичиг;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

72.2.7.импортолсон бүтээгдэхүүнээ хадгалах агуулахын талаарх мэдээлэл;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

72.2.8.импортын тамхи хадгалах барилга байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулсан талаарх цагдаагийн байгууллагын санал;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

72.2.9.аймаг, нийслэлийн Засаг даргын санал;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

72.2.10.энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-д заасан импортлох тамхины төрөл тус бүрийн эрүүл ахуйн нөхцөл, тамхин дахь хорт бодисын агууламжийн талаарх дүгнэлт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

72.2.11.импортлох тамхины дээжийг гаалийн байгууллагын урьдчилсан шинжилгээнд хамруулж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан талаарх баримт.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

8 дугаар зүйл.Тамхины зар сурталчилгаа, дэмжлэг үзүүлэх, ивээн тэтгэх үйл ажиллагааг хориглох

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.1.Дараахь хэлбэрээр тамхи сурталчлахыг хориглоно:

8.1.1.тамхи, тамхи ороодог цаас, тамхины шүүр, тамхи орооход хэрэглэгддэг төхөөрөмж, тамхины бусад дагалдах хэрэгсэл, тамхи үйлдвэрлэгчийн нэр, лого, тамхин бүтээгдэхүүн, түүний брэндийн нэр, барааны тэмдэг, тамхи үйлдвэрлэгчтэй холбоотой өнгө, өнгөний хослол, үг хэллэг, дизайн, зураг, дүрс, үнэр, дуу авиаг ашиглах, алдартай жүжигчин, тамирчин, урлаг, соёлын ажилтан зэрэг олон нийтийн дунд нэр хүнд бүхий хүнийг оролцуулах замаар тамхийг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл, кино, хувцасны загвар өмсөх үзүүлбэр, урлаг, спортын тоглолт, уралдаан, тэмцээн, гар утас, бусад шинэ технологи, ханын болон гудамжны самбар, зурагт хуудас, зар чимэглэл, зорчигчийн тийз ашиглах болон бусад биет байдлаар сурталчлах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

8.1.2.хүүхдэд тамхи татахыг зааж сургах, өөгшүүлэх;

8.1.3.хуулийн этгээдийг тамхи болон тамхины үйлдвэрийн нэрээр нэрлэх;

8.1.4.тамхи үйлдвэрлэгчээс эрүүл мэнд, боловсрол, соёл урлаг, биеийн тамир, спортын болон бусад олон нийтийн арга хэмжээнд ивээн тэтгэгчээр оролцох, төрөл бүрийн хандив, тусламж, тэтгэлэг үзүүлэх;

/Энэ заалтад 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

8.1.5.эд бараа, хувцас, хэрэглээний зүйлд тамхи болон тамхины үйлдвэрийн зураг, нэр, тэмдэг хэрэглэх;

8.1.6.гадна хэлбэрээрээ тамхин бүтээгдэхүүнтэй ижил төстэй чихэр, тоглоом болон тамхин бус бусад бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, үнэгүй бэлэг, бүтээгдэхүүний дээж тараах, аливаа хэлбэрийн сугалаа, уралдаан, тэмцээн, хямдрал, урамшуулал, хөнгөлөлт, тэтгэлэг үзүүлэх зэрэг бусад хэлбэрээр тамхи сурталчлах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

8.1.7.тамхи борлуулах аливаа цэгт тамхины нэр, үнэ, тамхин бүтээгдэхүүнийг биетээр дэлгэн тавихаас бусад хэлбэрээр мэдээлэл өгөх;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8.1.8.тамхины хайрцаг, сав, баглаа боодлын гадна болон дотор талд үндэсний стандартад зааснаас бусад, хэрэглэгчийн анхаарал татах аливаа нэмэлт дүрс, үг хэллэг зэрэг мэдээллийг агуулсан байх;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8.1.9.тамхи үйлдвэрлэгчийн брэнд өргөтгөх болон брэнд хуваалцах үйл ажиллагаа;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8.1.10.тамхи үйлдвэрлэгч өөрөө, эсхүл өөр байгууллага, этгээдээр дамжуулан бусдад санхүүгийн болон эд материалын хандив, тусламж үзүүлэх замаар тамхийг шууд, шууд бус хэлбэрээр сурталчлах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8.1.11.тамхины брэндийн дүрс, логог үзвэр, үйлчилгээний газрын орчинд байршуулах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8.1.12.тамхины талаар худал ташаа, төөрөгдүүлсэн, эсхүл буруу сэтгэгдэл төрүүлж болох бүх төрлийн сурталчилгаа.

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8.2.Тамхины бүх төрлийн зар сурталчилгааны материалыг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

8.3.Тамхины хил дамнасан зар сурталчилгаа, дэмжлэг, ивээн тэтгэх үйл ажиллагааг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8.4.Тамхи үйлдвэрлэгч шууд, эсхүл өөр байгууллагаар дамжуулан нийгмийн хариуцлага нэрийн дор нийгмийн халамжийн, эрүүл мэндийн, байгаль орчныг хамгаалах байгууллагад санхүүгийн болон эд материалын хандив, тусламж үзүүлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

9 дүгээр зүйл.Утаат тамхи татахыг хориглох

Хэвлэх

9.1.Дараах газар утаат тамхи татахыг хориглоно:

9.1.1.бүх төрлийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл;

9.1.2.олон нийтийн үзвэр, үйлчилгээний газар;

9.1.3.шатахуун түгээгүүрийн газар, шатах, тослох, тэсэрч, дэлбэрэх бодис, материалын үйлдвэр, түүний нөөцийн агуулах;

9.1.4.зорчигч тээврийн буудал, зочид буудлын нийтийн танхим, тамхи татахыг хориглосон өрөө;

9.1.5.нийтийн хоол, худалдаа, баар, цэнгээний газрын утаат тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэгээс бусад орчин;

/Энэ заалтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.1.6.аж ахуйн нэгж, байгууллагын утаат тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэгээс бусад ажлын байрын дотоод орчин;

/Энэ заалтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.1.7.агаарын хөлөг, зорчигч тээврийн галт тэрэг;

9.1.8.цэцэрлэг, бүх шатны сургууль, сургуулийн дотуур байр, эмнэлэг, сувилал, тэдгээрийн гаднах орчин, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн орц, шат, цахилгаан шат, хүүхдийн тоглоомын талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн.

/Энэ заалтад 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

9.2.Аж ахуйн нэгж, байгууллага хуульд заасан тамхины хяналтын үйл ажиллагаатай холбогдсон зохицуулалтыг байгууллагынхаа хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.

9.3.Аж ахуй нэгж, байгууллагын орох хаалга, хүлээлгийн танхим, хонгил, бие засах газар болон бусад шаардлагатай газарт тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдэг байрлуулна.

9.4.Энэ хуулийн 9.3-т заасан анхааруулах тэмдэг нь зөрчил илэрсэн тохиолдолд олон нийтийн мэдээлэл, гомдол, саналыг хүлээн авч шийдвэрлэх байгууллагын хаяг, утасны дугаар, албан тушаалтны нэрийг агуулсан байх бөгөөд анхааруулах тэмдгийн загварыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

/Энэ зүйлийг 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТАМХИНЫ ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

10 дүгээр зүйл.Эрүүл мэндийг дэмжих сан

Хэвлэх

10.1.Иргэдэд эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэх, тамхины хэрэглээг бууруулах зорилгоор эрүүл мэндийг дэмжих сан /цаашид "сан" гэх/ байгуулна.

10.2.Сан нь Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2-т заасан эх үүсвэрээс бүрдэнэ.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

10.3.Санд иргэн, хуулийн этгээд, түүнчлэн олон улсын болон гадаадын байгууллага, иргэд, харьяалалгүй хүмүүсээс үзүүлсэн хандив, тусламж болон хууль тогтоомжоор хориглоогүй бусад эх үүсвэрээс хөрөнгө төвлөрүүлж болно.

10.4.Сангийн хөрөнгийг Засгийн газрын тусгай санд төвлөрүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

10.5.Сангийн хөрөнгийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 19.3-т заасан зориулалтаар зарцуулна.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

10.5.1.тамхины хяналт, эрүүл мэндийг дэмжих төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;

10.5.2.тамхинаас үүдэлтэй өвчин, эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх;

10.5.3.тамхины хор хөнөөлтэй тэмцэх талаар мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа явуулах, хяналт тавих;

10.5.4.тамхинаас гаргах эмчилгээ, түүнд шаардлагатай эм, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлэх;

10.5.5.тамхины хэрэглээ, түүний эрүүл мэндийн болон эдийн засгийн хор холбогдлыг судлах.

10.6.Сангийн дүрэм, зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, түүний ажиллах журмыг Засгийн газар батална.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

11 дугаар зүйл.Тамхины хяналтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих

Хэвлэх

11.1.Тамхины хяналтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих төрийн хяналтыг Засгийн газар, бүх шатны Засаг дарга, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий холбогдох байгууллага, цагдаа болон хууль тогтоомжоор эрх олгогдсон бусад байгууллага, албан тушаалтан тус тусын эрх хэмжээний дагуу хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.2.Аж ахуй нэгж, байгууллага, тэдгээрийн салбар нэгжийн удирдлага энэ хуульд заасан өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд тамхины хяналтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавина.

11.3.Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах болон бусад төрийн бус байгууллага тамхины хяналтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд олон нийтийн хяналт тавьж болно.

12 дугаар зүйл.Гомдол гаргах

Хэвлэх

1.Тамхины хяналтын тухай хууль тогтоомж зөрчигдсөний улмаас эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд нь хохирол учирсан гэж үзсэн иргэн, хуулийн этгээд гомдлоо холбогдох байгууллага, албан тушаалтан болон шүүхэд гаргаж болно.

13 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

13.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

13.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022-11-14-ний өдрийн орчуулгын хяналт)                                  Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

July 1, 2005                           Ulaanbaatar city

 

ON TOBACCO CONTROL

/Revised edition/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISION

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of this Law is to define the legal framework of tobacco control on protection of the population from the negative consequences of tobacco consumption and passive smoking and to regulate the relations raised in connection with implementation of them between the state, citizens, business entities and organizations.

Article 2.Legislation on tobacco control

2.1.The legislation of Tobacco control shall consist of this Law and other legislative acts enacted in conformity with it.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than this Law, then provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of the terms of the law

3.1.The following definitions used in this Law shall be understood in below mentioned meanings:

3.1.1."Tobacco products" means products entirely or partly made of the leaf of tobacco as row material which are manufactured to be used for smoking, snuffing and chewing;

3.1.2."Smoke tobacco" means industrially or hand-rolled cigarettes, cigars, pipe tobacco, and tobacco without packages equal to that, intended to be smoked;

3.1.3."Passive smoking" means involuntary inhalation of tobacco smoke, exhaled by smokers;

3.1.4."Tobacco manufacturer" means a legal entity which provides tobacco manufacturing, distribution and importation of tobacco products;

3.1.5."Tobacco advertising" means any form of communication, with the aim of promotion of tobacco manufacturing, sales and usage;

3.1.6."Tobacco control" means a range of demand, supply and harm reduction policy measures that aim to improve the health of a population by reducing their consumption of tobacco products and exposure to tobacco smoke;

3.1.7."Tobacco free environment" means an environment where smoking, seeing, inhaling and measuring the smoke is not possible;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

3.1.8."Interior environment" means space surrounded by roof, wall and side walls (not depends on the material made of and whether for temporary or permanent use);

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

3.1.9."Generalizing the brand" means using the name, trademark and logo of tobacco and tobacco products as well as other distinctive features as if they were relevant to non–tobacco products and services;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

3.1.10."Sharing brand" means using the name, trademark and logo of non-tobacco products and services as well as other distinctive features as if they were relevant to tobacco products and tobacco manufacturer;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

3.1.11."Designated areas for smoking" means an area or a compartment, isolated and equipped with proper ventilation system and designated for smoking.

/This sub-paragraph was added by the law as of January 29, 2015/

Article 4.State policy on tobacco control

4.1.State Policy on Tobacco Control shall be intimate part of the State Policy on Public Health and shall be guided by the principles set out below:

4.1.1.to prevent initiation of minors and reduce the consumption of tobacco products by sustainable financing of tobacco control and health promoting activities through achieving the tobacco tax to the rate specified in the base convention on tobacco control;

/This sub-paragraph was amended by the law as of October 24, 2012/

4.1.2.to protect the public health policy from negative influences of tobacco manufacturers within the legal framework;

4.1.3.to support for participation of private and nongovernmental organizations without any relationship with tobacco manufacturer in developing and implementing policy and programs on tobacco control;

4.1.4.to increase the accessibility of scientific and realistic information, education and communication on negative health, economic and environmental consequences of tobacco consumption and passive smoking and affordability of treatment of nicotine addiction;

4.1.5.to require the tobacco manufacturers or legal parties operating for interests of tobacco manufacturers in conducting its operation through open and responsible manner;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

4.1.6.not to provide premium, tax exemption and other privileges on activities of the tobacco manufacturer;/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

4.1.7.to have equal treatment between tobacco manufacturers regardless of their ownership in implementing the legislation on tobacco control;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

4.1.8.to separate the tobacco manufacturers or parties operating for the interest of tobacco manufacturers from directly participating and implicitly influencing in developing, approving and implementing the legislation on tobacco control;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

4.1.9.All levels of state organizations and the public shall be provided with information on strategy and approach for the tobacco manufacturer to involve externally in development and implementation of the state policy on social health, requirements to protect the policy from influence of interest of the tobacco manufacturer as well as advertisement, support and sponsorship activities of the tobacco manufacturer.

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

Article 5.Common duties of the state, citizen and legal entity on tobacco control

5.1.State organization shall have following duties on tobacco control:

5.1.1.The State Central Administrative Body in charge of health matters, with respect to tobacco control, shall expand cooperation of government and non-governmental organizations, support initiatives and participation of non-governmental organizations, and provide overall management and coordination;

5.1.2.The State organizations at all level and local self-governance authorities, within the scope of policy on health promotion and protection, with respect to issues on tobacco control, shall work independently within their own competency or in cooperation with other institutions;

5.1.3.to refuse cooperating with the tobacco manufacturers or legal parties and citizens working for tobacco manufacturers in developing and implementing the state policy on social health and providing public education;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

5.1.4.to refuse accepting proposals by the tobacco manufacturer during developing the legislation on tobacco control if conflict of interest exists;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

5.1.5.to resolve issues related to the conflict of interest of government officials and other employees participating in developing and implementing the state policy on tobacco control and refuse cooperating with them;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

5.1.6.to place "smoking area" sign in the designated smoking areas;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

5.1.7.The location and budget for establishing designated smoking areas in public spaces, except in restricted areas, specified in Articles 9.1.1-9.1.4, 9.1.7, and 9.1.8 of this Law, shall be determined by a soum or district Citizens' Representatives Khural.

/This sub-paragraph was added by the law as of January 29, 2015/

5.2.Citizens and legal entities shall have the following duties on tobacco control:

5.2.1.to implement the tobacco control measures, encourage and support the citizens to quit smoking and regularly organize preventive measures from passive smoking;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

5.2.2.to provide the citizens with scientific information on the health consequences, risks and harmful effects of tobacco consumption and passive smoking;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

5.2.3.to refuse accepting various donations, assistance and sponsorship from the tobacco manufacturer;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

5.2.4.to place "smoking area" sign in the designated smoking areas;

/This sub-paragraph was added by the law as of January 29, 2015/

5.2.5.in areas, specified in Articles 9.1.5 and 9.1.6 of this Law, respective business entities and organizations shall establish one designated smoking area per buildings and facilities with not less than 300 square meters.

/This sub-paragraph was added by the law as of January 29, 2015/

5.3.Legal entities, engaged in tobacco manufacturing shall have the following obligations with regard to tobacco control:

5.3.1.to ensure that the name, address, business activities and other relevant information of a tobacco manufacturer and its shareholders, holding more than 20 percent of the company are publicly available on its website.

5.3.2.to ensure full compliance with the standard requirements, approved by a relevant authority on packets, cartons and packages of tobacco products, within one year from the date of approval.

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

CHAPTER TWO

THE REGULATION OF TOBACCO MANUFACTURING, TRADE, CONSUMPTION AND ADVERTISING

Article 6.Requirements for tobacco import, export, manufacturing, trade and use

/The title of this Article was amended by the law as of January 29, 2015/

6.1.The State Central Administrative Body in charge of health issues shall issue certificate on sanitary condition for tobacco manufacturing, import, export, trade and toxic ingredient of tobacco by each brand of tobacco.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

6.2.State Administrative Body in charge of customs shall determine the quantity of tobacco products permitted for import for personal use.

6.3.The standard of maximum content of tar, nicotine and other toxic substances permitted in a tobacco manufacturing, trade, import and export on the territory of Mongolia and the standard of permitted area of tobacco with smoke shall be approved by the National Council on Standardization in consultation with the State Central Administrative Body in charge of health matters.

/This sub-paragraph was amended by the law as of January 29, 2015/

6.4.The tobacco products should carry health warnings and messages which shall meet the following requirements:

6.4.1.Poster warning shall occupy not less than 50 percent of front and back side of the cigarette box and front surface of the packages of pipe-tobacco and similar tobacco;

/This paragraph was modified by the law as of October 24, 2012/

6.4.2.Shall be large, visible and clearly written text, describe by pictures or pictograms on health risks caused by tobacco products.

6.5.The warning and its sign sample shall be approved by the State Central Administrative Body in charge of health matters. Six kinds of warning shall be issued once and shall be renewed once every three years.

/This sub-paragraph was amended by the law as of October 24, 2012/

/This sub-paragraph was amended by the law as of January 29, 2015/

6.6.The health warning and other required notes shall be written in Mongolian.

6.7.The following items shall be prohibited in tobacco import, export, manufacturing, trade and use in the territory of Mongolia:

/This paragraph was amended by the law as of January 29, 2015/

6.7.1.The content of tar, nicotine and other toxic substances and expiry period is not indicated on the tobacco package;

/This sub-paragraph was amended by the law as of October 24, 2012/

6.7.2.a tobacco pack contains fewer than 20 cigarettes and pipe-tobacco and similar tobacco packed less than 200 gram;

/This sub-paragraph was amended by the law as of October 24, 2012/

6.7.3.tobacco packs without health warnings, specified in Article 6.4 of this Law or with warnings, which do not meet the requirement;

6.7.4.a sanitary certificate is not issued as indicated in Article 6.1 of this Law;

6.7.5.manufactured in other country with label "Made in Mongolia";

6.7.6.Using written expressions on the unit box, package and any outside packaging of tobacco products, which expresses that the particular tobacco product is less harmful than others or using similar logo, color, brand image and their combination;

/This sub-paragraph was amended by the law as of October 24, 2012/

6.7.7.Sale of tobacco to and by persons under the age of twenty-one;

/This sub-paragraph was amended by the law as of October 24, 2012/

6.7.8.Sale of cigarettes individually, and sale of hand-wrapped tobacco and tobacco out of packages from the packed pipe tobacco or tobacco equal to that;

6.7.9.Introduction of tobacco vending machines;

6.7.10.Organization of promotional sales in any form and lottery in order to increase tobacco sales;

6.7.11.Sale of tobacco products without excise tax tag and the name of producing country, manufacturer, importer and the date of manufacturing, without notes of permission to sale in Mongolia, on the packets, cartons and packages of tobacco products;

6.7.12.Sale of tobacco in a place except for permitted;

6.7.13.selling tobacco products/cigarettes online;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

6.7.14.selling tobacco products/ cigarettes within 500 meters from secondary schools and dormitories;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

6.7.15.selling tobacco products/cigarettes in pubs and bars.

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

6.8.Individuals and legal entities engaged in the sale of tobacco and tobacco products shall have the following obligations:

6.8.1.to check the purchaser's personal identification card or similar documents for age verification;

6.8.2.In case of a purchaser refusing to provide documents specified in Article 6.8.1 of this Law, retailer shall not sell cigarettes or tobacco products to that person.

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

6.9.Regulations on monitoring and control on tobacco production, import, trade and services shall be approved by the Government.

/This paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

Article 7.Licensing

7.1.Government of Mongolia shall be issued the licenses for manufacturing of tobacco products and growing of tobacco plants based on the proposal of the State Central Administrative Body in charge of food and agricultural matters, licenses for tobacco product importation shall be issued based on the proposal of the State Central Administrative Body in charge of trade and industry matters. The licenses for manufacturing of tobacco products and growing of tobacco plants shall be issued on the basis of selection. The regulation for the selection procedures shall be approved by the Government.

7.2.The licensing for manufacturing of tobacco products and growing of tobacco plants shall be issued for a period of two years and extended for the same period.

7.3.The permits to sell the tobacco products shall be issued by the Soum and District Governors, in free zone, the governor of the free zone.

/This paragraph was modified by the law as of February 12, 2015/

/In this paragraph the word "licensing" was replaced by the word "permits" by the law as of June 17, 2022 and it shall enter into force on January 1, 2023/

7.4.Other relations raised in connection with licensing of tobacco manufacturing, trade and growing of tobacco plants shall be regulated by the Law on Permits.

/In this paragraph the word "Law on Licensing of Business Activities" was replaced by the word "Law on Permits" by the law as of June 17, 2022 and it shall enter into force on January 1, 2023/

Article 8.Ban of tobacco advertising, support and sponsorship

/The title of this article was amended by the law as of October 24, 2012/

8.1.Tobacco advertising is prohibited in the following forms:

8.1.1.Using tobacco, rolling paper, tobacco filter, tools used to roll the tobacco, other accompanying tools of the tobacco, name and logo of the tobacco manufacturers, tobacco products, its brand name, trade mark, color and color scheme, expression, design, picture, image, smell and voice related to the tobacco manufacturer and advertising of tobacco by press media, movies, fashion show, art performance and sports games, competitions, mobile phones and other advanced technologies, poster, street advertising signs, passenger ticket and other direct physical forms by involving the public celebrities including famous artists and sportsmen;

/This sub-paragraph was modified by the law as of October 24, 2012/

8.1.2.to teach and encourage children to tobacco smoking;

8.1.3.naming of legal entity by the trade name of tobacco products and tobacco manufacturers;

8.1.4.sponsorship of health, educational, cultural, sports and other social events and any donations, contributions or grants by the tobacco manufacturer and provision of various donations, assistance and sponsorship;

/This sub-paragraph was amended by the law as of October 24, 2012/

8.1.5.use of trade-mark, trade-name and logos of tobacco products and manufacturers on goods, clothes and consumer items;

8.1.6.advertising tobacco through production of candies, toys resembling cigarettes and other non-tobacco products, distributing free gifts, product samples, organize any forms of lotteries, races, contests, discounts, incentives and other forms of promotion;

/This sub-paragraph was modified by the law as of October 24, 2012/

8.1.7.display of any information other than the name, price and physical display of the tobacco product in a cigarette point-of-sale;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

8.1.8.use of any advertising images, words or phrases that draw consumer's attention, except those specified in the national standards, on the inside and outside of cigarette boxes, containers and packing;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

8.1.9.any "brand extension" or "brand sharing" activity by a tobacco manufacturer;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

8.1.10.direct or indirect promotion of tobacco products through providing financial or in-kind donation, grant or support by tobacco manufacturer himself or through a third party;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

8.1.11.placing of tobacco related trademarks, brand images, logos near entertainment centers/facilities;

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

8.1.12.all types of advertisement that may give false, misleading or inaccurate perception about tobacco.

/This sub-paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

8.2.All types of tobacco advertisement materials shall be prohibited to enter the national border.

/This paragraph was amended by the law as of October 24, 2012/

8.3.It is prohibited to engage in cross-border advertising, support or sponsorship activities related with tobacco and tobacco products.

/This paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

8.4.Tobacco manufacturers are prohibited to provide financial or in-kind donations and assistance to the social welfare, health and environmental organizations under the name of social responsibility either directly or through other organizations.

/This paragraph was added by the law as of October 24, 2012/

Article 9.Prohibition of smoking

9.1.Smoking shall be prohibited in the following areas:

9.1.1.all kinds of public transportation;

9.1.2.public entertainment places;

9.1.3.gas stations, factories of flammable and explosive substances and machine oil, and their storage areas;

9.1.4.passenger stations, public hall of the hotel and room where smoking is prohibited;

9.1.5.areas other than the permitted areas of tobacco with smoke of public catering, trade, bar and entertainment places;

/This sub-paragraph was modified by the law as of January 29, 2015/

9.1.6.interior office space other than permitted areas of tobacco with smoke of entities and organizations;

/This sub-paragraph was modified by the law as of January 29, 2015/

9.1.7.airplane and passenger train;

9.1.8.kindergartens, all levels of school, school dormitory, hospital, sanatorium and its outside area; residence building's entrance, stairs, elevator and playground of the public apartment blocks and gardens.

/This sub-paragraph was amended by the law as of January 29, 2015/

9.2.Entities and organizations shall reflect and control implementation of regulations on the tobacco control activities specified in the legislation in internal labor procedure of the organization.

9.3.Warning sign prohibiting the smoking shall be placed at the entrance, waiting hall, corridors, restroom and other required places of the entities and organizations.

9.4.Warning signs specified in Article 9.3 of this Law shall contain address, phone number and name of the official to receive and resolve complaints from the public in case of revealing the breach and state central administrative organization in charge of health issues shall approve the design of the warning sign.

/This Article was modified by the law as of October 24, 2012/

CHAPTER THREE

Financing of tobacco control activities

Article 10.Health promotion foundation

10.1."Health Promotion Foundation" (hereinafter referred to as the "Foundation") shall be established in order to enhance healthy lifestyle and reduce tobacco consumption among population.

10.2.Foundation shall be financed from the source stated in paragraph 19.2 of Article 19 of Law on Government Special Fund.

/This paragraph was modified by the law as of November 13, 2019/

10.3.Donation and contribution of the citizen, legal entity, international organization and organization and individual of foreign countries, stateless persons and other sources not prohibited by the relevant legislation and regulations can be obtained by the Health Promotion Foundation.

10.4.The Foundation's assets shall be kept at the special Government foundation.

/This paragraph was invalidated by the law as of November 13, 2019/

10.5.Assets of the fund shall be spent for the purpose stated in paragraph 19.3 of Law on Government Special Fund:

/This paragraph was amended by the law as of November 13, 2019/

10.5.1.to carry out the programs and projects on tobacco control and health promotion;

10.5.2.to finance the activities on prevention of diseases caused by tobacco and health promotion;

10.5.3.to carry out the public awareness campaign against tobacco hazards and the monitoring of tobacco control;

10.5.4.to improve the supply of medicine, devices and equipment necessary for treatment of tobacco dependence (smoking cessation);

10.5.5.to conduct the research on tobacco consumption, it's health and economic consequences.

10.6.The Foundation's charter, composition of the Board and its operational regulations shall be adopted by the Government (Cabinet).

CHAPTER FOUR

MISCELLANEOUS

Article 11.Monitoring fulfillment of legislation on tobacco control

11.1.The monitoring of the execution of legislation on tobacco control at the state level shall be carried out by the government, Governors of all levels, relevant competent organization for inspection, police department and other organizations and officials, which have been authorized to this effect, respectively according to their authority.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

11.2.The administration of business entities, organizations and their affiliates shall monitor the execution of legislation on tobacco control within their framework of authority, stated in this Law.

11.3.The Agency for consumer protection and other non-governmental organizations may carry out public monitoring on the execution of legislation on tobacco control.

Article 12.Filing complaints

12.1.Citizens and legal entity can file complaints to the related bodies, officials and courts if they consider to have suffered their rights and legal interests due to violation of legislation on tobacco control.

Article 13.Liability for Violations of Law

13.1.Unless an official who has breached the legislation is subject to criminal liability, he or she shall be held liable as provided by the Law on Civil Service.

13.2.An individual, legal entity who has breached this Law is subject to the liability in accordance with Criminal law or Law on Violations.

/This Article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

 

THE CHAIRMAN OF STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIANYAMDORJ.TS