A

A

A

Бүлэг: 1979

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Консулын дүрэм/

2002 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 71

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

Монгол Улсын Консулын дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ