A

A

A

  • Нүүр
  • Улсын Их Хурлын тогтоол
  • ЗАРИМ УЛС ТӨРИЙН БОЛОН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АЛБАН АЖЛЫН ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛИЙН НЭМЭГДЛИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЗАРИМ УЛС ТӨРИЙН БОЛОН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АЛБАН АЖЛЫН ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛИЙН НЭМЭГДЛИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

2002 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр

Дугаар 76

Улаанбаатар хот

Төрийн албаны тухай хуулийн 28.7 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Багийн Засаг дарга нарт олгох албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийн хэмжээг албан тушаалын сарын цалингийн 15 хувиар тогтоосугай. /Энэ зүйлийг 2007 оны 73 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

2. Тусгай албан тушаалын албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийн хэмжээг хууль тогтоомжоор тусгайлан тогтоосноос бусад тохиолдолд албан тушаалын сарын цалингийн 10 хувиар тогтоосугай. /Энэ зүйлд 2007 оны 73 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

3. Энэ тогтоолын 1, 2 дахь хэсэгт заасан нэмэгдлийн хэмжээг 2002 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн олгохоор тогтоосугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ