A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2013 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр

Дугаар 115

Улаанбаатар хот

ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНГИЙН ТУХАЙ

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 26.3-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Олон улсын хамтын ажиллагааны сангийн дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Олон улсын хамтын ажиллагааны санд улсын төсвөөс олгосон хөрөнгийг сангийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулахад зарцуулж хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Гадаад харилцааны сайд Л.Болдод үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.АЛТАНХУЯГ

Гадаад харилцааны сайд Л.БОЛД