A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2013 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах эрх зүйн үндсийг тогтооход оршино.

2 дугаар зүйл.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүгийн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

21дүгээр зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

21.1.Энэ хуульд заасан терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх бүхий л зохицуулалтад үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх аливаа үйл ажиллагаа нэгэн адил хамаарна.

/Энэ зүйлийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."мөнгө угаах" гэж гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласныг, эсхүл түүний хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах, гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон аливаа этгээдэд хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор өөрчилсөн, шилжүүлснийг, эсхүл түүний бодит шинж чанар, эх үүсвэр, байршил, захиран зарцуулах арга, эзэмшигч, эд хөрөнгийн эрхийг нуун далдалсныг;

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.2."терроризмыг санхүүжүүлэх" гэж террорист этгээд, террорист үйлдэл, үйл ажиллагаанд зарцуулагдахыг мэдсээр байж шууд болон шууд бусаар эд хөрөнгө хуримтлуулсан, өөрчилсөн, шилжүүлсэн, зарцуулсныг;

/Энэ заалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.3."бэлэн мөнгөний гүйлгээ" гэж үндэсний болон гадаад улсын мөнгөн тэмдэгт, түүнчлэн олон улсын төлбөр тооцоонд түгээмэл хэрэглэгддэг чек, вексель, үнэт цаас ашиглаж хийсэн гүйлгээг;

3.1.4."бэлэн бус мөнгөний гүйлгээ" гэж олон улсын төлбөр тооцоонд түгээмэл хэрэглэгддэг төлбөрийн даалгавар, төлбөрийн нэхэмжлэл, аккредитив, инкасс, төлбөрийн карт, цахим төлбөр тооцоо, зээлжих эрх, зээлээр хийх төлбөр тооцоо болон төлбөр тооцооны бусад хэрэгслээр хийсэн гүйлгээг;

3.1.5."улс төрд нөлөө бүхий этгээд" гэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн3 20.2-т заасан этгээд, эсхүл гадаад улсын түүнтэй адилтгах албан тушаалтан, олон улсын байгууллагын албан тушаалтныг;

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.1.6."эцсийн өмчлөгч" гэж:

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.6.а.харилцагч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн хөрөнгийн дийлэнх хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа, эсхүл тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, эсхүл өөрийн үйлдлийг бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа, эсхүл хуулийн этгээдийг болон уг хуулийн этгээдээс хийх аливаа хэлцэл, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг удирдах замаар тухайн хуулийн этгээдийг өмчилж үр шим, ашиг орлогыг хүртэж байгаа хүнийг;

3.1.6.б.харилцагч нь хувь хүн бол тухайн хүний үйлдэл, үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, эсхүл тухайн хүнээр өөрийн үйлдлийг төлөөлүүлэн хийлгэж үр шим, ашиг орлогыг хүртэж байгаа хүнийг;

3.1.6.в.хөрөнгийг удирдах хэлцлийн хувьд тухайн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах хэлцлийн үндсэн дээр үр шим, ашиг орлогыг хүртэж байгаа хүнийг;

3.1.7."халхавч банк" гэж гүйцэтгэх удирдлага болон үйл ажиллагаа нь тухайн зөвшөөрөл авсан, эсхүл бүртгүүлсэн улсдаа бодитоор оршин байдаггүй, эсхүл тусгай зохицуулалттай ба нэгдсэн хяналт шалгалтад хамрагддаг санхүүгийн байгууллагад хамаардаггүй банкийг банкийг;

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.1.8."харилцагч" гэж энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдээр үйлчлүүлж байгаа этгээдийг;

3.1.9."хөрөнгө" гэж Иргэний хуулийн4 83 дугаар зүйлд заасныг;

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.1.10."гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлого" гэж Эрүүгийн хуулийн 7.5 дугаар зүйлийн 2-т заасныг;

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

3.1.11."үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх" гэж Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 3.1.20–д заасныг;

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ заалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.12."үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч" гэж үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжааны чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хүнийг;

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

3.1.13."хөрөнгийг удирдах" гэж харилцагчийн хөрөнгийг түүний нэрийн өмнөөс ашиглах, эзэмших, захиран зарцуулахыг.

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

3.1.14."санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ" гэж татварын зөвлөх үйлчилгээ, аудит баталгаажуулалтын үйлчилгээг ойлгоно.

/Энэ заалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

4 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд

Хэвлэх

4.1.Дараах этгээд энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан гүйлгээний талаар энэ хуулийн 16.1-д заасан Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй:

4.1.1.банк;

4.1.2.банк бус санхүүгийн байгууллага;

4.1.3.даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч;

4.1.4.хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани;

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

4.1.5.үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага;

4.1.6.хадгаламж, зээлийн хоршоо;

4.1.7.үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, эсхүл худалдах аливаа ажиллагаа явуулсан бол үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага;

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.8. энэ хуулийн 5.1.2-т заасан мөнгөн дүн бүхий бэлэн мөнгөний гүйлгээнд оролцсон бол үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч;

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.9.нотариатч, хуульч, эсхүл нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч нь өөрийн харилцагчтай холбоотой дараах ажиллагааг бэлтгэсэн, хийсэн, эсхүл оролцсон бол:

4.1.9.а.үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах;

4.1.9.б.харилцагчийн хөрөнгийг удирдах;

4.1.9.в.банкны, хадгаламжийн, үнэт цаасны дансыг удирдах;

4.1.9.г.компанийг үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааг явуулах, удирдахад зориулан хөрөнгө татах, бүрдүүлэхийг зохион байгуулах;

4.1.9.д.хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааг явуулах, удирдах, эсхүл хэлцлийн үндсэн дээр аливаа тодорхой үйл ажиллагаа явуулах, удирдах, эсхүл аж ахуйн нэгжийг худалдах, худалдан авах.

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ заалтад 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.10.виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч.

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.2.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр данс нээх, гүйлгээ хийх, хаагдсан данс ашиглахыг хориглоно.

4.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааг эрсдэлд суурилсан хэлбэрээр хэрэгжүүлэх бөгөөд ийнхүү хэрэгжүүлэхдээ дараах эрсдэлийг харгалзан өөрийн аж ахуйн үйл ажиллагааны онцлог, хамрах хүрээнд нийцүүлэн бодитойгоор үнэлнэ:

4.3.1.харилцагчаас хамаарч үүсэх эрсдэл;

4.3.2.бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс хамаарч үүсэх эрсдэл;

4.3.3.бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчид хүргэх арга, хэлбэрээс хамаарч үүсэх эрсдэл;

4.3.4.газар зүйн байршлаас хамаарч үүсэх эрсдэл.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.4.Энэ хуулийн 4.3-т заасан эрсдэлийг үнэлэхэд ашигласан баримт, мэдээллийг энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан хугацаанд хадгалах ба энэ хугацаанд эрх бүхий хянан шалгагч, улсын байцаагчийн шаардсан даруйд гарган өгөхөд бэлэн байлгана.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

41дүгээр зүйл.Эцсийн өмчлөгчийг тогтоох

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

41.1.Эцсийн өмчлөгчийг дараах дарааллаар шалгаж тогтооно:

41.1.1.хувьцааны дийлэнх хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа хүнийг;

41.1.2.энэ хуулийн 41.1.1-д заасан хүнийг тогтоох боломжгүй бол хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг шууд бусаар удирдаж байгаа, эсхүл өөрийн эрхээ бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа хүнийг;

41.1.3.энэ хуулийн 41.1.1, 41.1.2-т заасан хүнийг тогтоох боломжгүй бол хуулийн этгээдийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч хүнийг.

41.2.Эцсийн өмчлөгчийг шалгаж тогтоох талаар авч хэрэгжүүлэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг энэ хуулийн 5.14-т заасан журмаар зохицуулна.

5 дугаар зүйл.Харилцагчийг таньж мэдэх

Хэвлэх

5.1.Дараах тохиолдолд энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд харилцагчийг албан ёсны эх сурвалж, баримт бичиг, мэдээ, мэдээллийн эх үүсвэр ашиглан таньж мэдэх үүрэгтэй:

5.1.1.бизнесийн харилцаа үүсгэхийн өмнө;

/Энэ заалтад 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.1.2.дансгүй, эсхүл санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгээгүй этгээд тохиолдлын чанартайгаар 20 сая төгрөг /түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют/, түүнээс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ хийхийн өмнө;

5.1.3.харилцагчийн 24 цагийн дотор хийсэн, хоорондоо холбоо бүхий хэд хэдэн удаагийн гүйлгээний тус бүрийн үнийн дүн нь энэ хуулийн 5.1.2-т заасан хэмжээнээс бага боловч нийт үнийн дүн нь 20 сая төгрөг /түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют/, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бол;

5.1.4.харилцагчийн талаар өмнө авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэхэд эргэлзсэн тохиолдолд;

5.1.5.тухайн харилцагч, тухайн гүйлгээг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой гэж сэжиглэсэн тохиолдолд.

5.2.Энэ хуулийн 5.1-д заасны дагуу харилцагчийг таньж мэдэхийн тулд энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд дараах арга хэмжээ авна:

5.2.1.харилцагч нь иргэн бол түүний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, иргэний үнэмлэхийн, эсхүл гадаад паспортын хуулбар /баримт бичгийг хүлээн авч байгаа эрх бүхий этгээд хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар үнэн зөв болох тухай тэмдэглэгээг үнэ төлбөргүй хийнэ/, хэрэв баримт бичгийг шуудангаар ирүүлсэн бол нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргуулж авах;

5.2.2.харилцагч нь хуулийн этгээд бол түүний нэр, оршин байгаа газрын хаяг, улсын бүртгэлийн болон татвар төлөгчийн дугаар, харилцах утасны дугаар, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /баримт бичгийг хүлээн авч байгаа эрх бүхий этгээд хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар үнэн зөв болох тухай тэмдэглэгээг үнэ төлбөргүй хийнэ/, хэрэв баримт бичгийг шуудангаар ирүүлсэн бол нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар, удирдлагын талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулгыг гаргуулж авах;

5.2.3.эцсийн өмчлөгчийн нэрийн өмнөөс данс нээж, гүйлгээ хийж байгаа эсэхийг мэдэх, ойлгох зорилгоор тухайн бизнесийн харилцааны зорилго, гүйлгээний утга, эцсийн хүлээн авагчийн тухай мэдээллийг тодруулах;

5.2.4.харилцагч нь хуулийн этгээд бол түүний эцсийн өмчлөгчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийг тодорхойлж, эцсийн өмчлөгчийн талаар болон харилцагчийн өмчлөл, хяналт, зохион байгуулалтын бүтцийг таньж мэдэхтэй холбоотой боломжит бүх арга хэмжээг авах;

5.2.5.харилцагч нь хуулийн этгээд, эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бол түүний нэрийн өмнөөс харилцах этгээд нь тийм эрхтэй эсэхийг нягталж уг этгээдийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийг тодорхойлж, баримт бичигтэй нь тулгаж шалгах;

5.2.6.банк, санхүүгийн байгууллагын хоорондын шилжүүлэг хийгч, хүлээн авагчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, иргэний бүртгэлийн дугаар, оршин суугаа газрын хаяг, харилцах утасны дугаар, дансны дугаарыг авах.

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь харилцагчийн эрсдэлийн түвшинг үнэлж, өндөр эрсдэлтэй харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэх ба уг үйл ажиллагааг энэ хуулийн 5.14-т заасан журмаар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

5.4.Харилцагч энэ хуулийн 5.2, 5.3-т заасны дагуу шаардсан мэдээллийг өгөхөөс татгалзвал энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд түүнд үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.5.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг энэ хуулийн 5.14-т заасан журмын дагуу эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн энэ хуулийн 5.2.1, 5.2.2-т заасан хүрээнд хялбаршуулсан байдлаар хийж болно.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

5.5.1.харилцагч нь төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, эсхүл хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компани нь хувьцаа эзэмшигч, эцсийн өмчлөгчийг ил тод мэдээлэх үүрэгтэй бол;

/Энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

5.5.2.ижил түвшний урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа явуулдаг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд хоорондоо харилцахад.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

5.6.Энэ хуулийн 4.1.1-д заасан этгээд нь гадаад гуйвуулга, шилжүүлэг, төлбөр тооцоо хийх зорилгоор гадаад улсын банктай корреспондент харилцаа тогтоохоос өмнө дараах мэдээллийг авсан байна:

5.6.1.тухайн банкны үйл ажиллагааны чиглэлийн талаарх мэдээлэл;

5.6.2.тухайн банк нь нийтэд танигдсан байдлын талаарх мэдээлэл;

5.6.3.корреспондент харилцааг тогтоох талаар гаргасан удирдлагын шийдвэр, уг харилцаанд оролцогч талуудын эрх, үүргийг харилцан тохирсон тухай мэдээлэл;

5.6.4.тухайн банк мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо, дотоод хяналтын хөтөлбөртэй эсэх;

5.6.5.тухайн банк мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаанд холбогдон шалгагдсан, шалгагдаж байгаа эсэх талаарх мэдээлэл.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

5.7.Энэ хуулийн 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.10-т заасан этгээдэд:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.7.1.халхавч банктай харилцахыг;

5.7.2.халхавч банктай харилцаа тогтоосон банктай харилцахыг;

5.7.3.халхавч банктай өмнө нь харилцаа тогтоосон байсан бол харилцааг үргэлжлүүлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

5.8.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь шинэ бүтээгдэхүүн, технологи нэвтрүүлэхийн өмнө түүний мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхэд ашиглагдаж болох эрсдэлийн үнэлгээг тогтмол хийж, эрсдэлийг бууруулах үр дүнтэй арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

5.9.Дараах харилцагчийг өндөр эрсдэлтэй харилцагчийн нэгэн адил авч үзнэ:

5.9.1.улс төрд нөлөө бүхий этгээд;

5.9.2.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий олон улсын байгууллагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж зарлагдсан улсын хүн, хуулийн этгээд;

5.9.3.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээгээр өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүн, хуулийн этгээд.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.10.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн хийх, хүлээн авах, дамжуулах шилжүүлэг нь шилжүүлэгч, хүлээн авагчийн талаарх тодорхой мэдээллийг бүрэн агуулсан байх ба шилжүүлэгч, хүлээн авагчийн мэдээлэл тодорхой бус тохиолдолд шилжүүлэг хийх, хүлээн авах, дамжуулахаас татгалзана.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.11.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан мэдээлэлд байнгын хяналт тавьж, өөрчлөлт орсон тухай бүрд мэдээллийг шинэчилнэ.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.12.Энэ хуулийн 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.10-т заасан этгээд нь харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдээр хийлгэх тохиолдолд тавигдах шаардлагыг энэ хуулийн 5.14-т заасан журмаар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.13.Гуравдагч этгээдээр харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийлгэх нь энэ хуулийн 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.10-т заасан этгээдийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.14.Дараах нарийвчилсан үйл ажиллагааг тусгасан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Тагнуулын ерөнхий газрын даргын саналыг үндэслэн Монголбанкны Ерөнхийлөгч батална:

5.14.1.эцсийн өмчлөгчийг шалгаж тогтоох талаар авч хэрэгжүүлэх нарийвчилсан үйл ажиллагаа;

5.14.2.харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа;

5.14.3.харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагаа;

5.14.4.харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдээр хийлгэх тохиолдолд тавигдах шаардлага;

5.14.5.эрсдэлийн үнэлгээний талаарх нарийвчилсан үйл ажиллагаа;

5.14.6.дотоод хяналтын хөтөлбөрийн талаар;

5.14.7.хориг арга хэмжээний жагсаалттай холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ;

5.14.8.холбогдох бусад арга хэмжээ.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6 дугаар зүйл.Тусгай хяналт

Хэвлэх

6.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд дараах гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих үүрэгтэй:

6.1.1.огцом өөрчлөгдсөн их дүнтэй;

6.1.2.эдийн засаг, хууль зүйн илт үндэслэлгүй;

6.1.3.улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэр дээр хийсэн;

6.1.4.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий олон улсын байгууллагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж тодорхойлогдсон улсаар дамжуулан хийсэн.

6.2.Энэ хуулийн 6.1-д заасан гүйлгээний талаар энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нэмэлт мэдээлэл, тайлбар гаргуулах, гүйлгээ, бизнесийн харилцааны зорилго, мөн чанарыг боломжийн хүрээнд шалгаж, үр дүнг бичгээр хадгална.

61дүгээр зүйл.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөл болон эрх бүхий байгууллагаас гаргасан хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

61.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 3.1.17, 3.1.18-д заасан жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээд, аливаа бүлэг, нэгдэлд үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглоно

/Энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

61.2.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь хориг арга хэмжээний жагсаалтад хамаарах хүн, хуулийн этгээд, аливаа бүлэг, нэгдлийн нэр илэрсэн, мэдсэн даруйд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр холбогдох данс, хөрөнгийн хөдөлгөөнийг шууд зогсоож, холбогдох эрх бүхий байгууллагын шийдвэргүйгээр гүйлгээ хийх эрхгүй болгож, энэ тухай тагнуулын байгууллага, Санхүүгийн мэдээллийн албанд даруй мэдээлнэ.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

61.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий олон улсын байгууллагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж зарлагдсан улс орон, нутаг дэвсгэрийн харилцагч нарт харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэх ба шаардлагатай бол хууль, хуульд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актад заасан арга хэмжээг авна.

61.4.Хориг арга хэмжээний жагсаалтыг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд хүргэх, хориг арга хэмжээ болон хуульд заасан бусад арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, эдгээр арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайлан гаргахтай холбогдсон харилцааг энэ хуулийн 5.14-т заасан журмаар зохицуулна.

61.5.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд энэ хуулийн 61.2-т заасан мэдээллийг Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 23.2, 23.6-д заасан журмын дагуу мэдээлнэ.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7 дугаар зүйл.Гүйлгээний талаар мэдээлэх

Хэвлэх

7.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний, гадаад төлбөр тооцоо болон виртуал хөрөнгийн гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын таван өдрийн дотор батлагдсан маягт, журмын дагуу Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.2.Хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд энэ тухай 24 цагийн дотор сэжигтэй гүйлгээний тухай батлагдсан маягт, журмын дагуу Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлнэ.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

7.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд болон Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 13, 14 дүгээр зүйлд заасан этгээд мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэл ирүүлэх журам, маягтын дагуу цахим хэлбэрээр ирүүлнэ. Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэл ирүүлэх журам, маягтыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын саналыг үндэслэн Монголбанкны Ерөнхийлөгч батална.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.4.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд Монголбанкны Ерөнхийлөгч, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний хамтран баталсан мэдээлэл өгөх журмын дагуу тодорхой гүйлгээ, түүнд оролцогч талуудын тухай мэдээллийг эрх бүхий хууль сахиулах болон терроризмтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагад гаргаж өгнө.

7.5.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд шаардлагатай тохиолдолд Санхүүгийн мэдээллийн албаны даргын зөвшөөрснөөр цаасан хэлбэрээр ирүүлж болно.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

8 дугаар зүйл.Харилцагчийн талаарх баримт, материалыг хадгалах

Хэвлэх

8.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд харилцагчийн хийсэн гүйлгээ, данс болон харилцагчийн талаар энэ хуулийн 5, 6 дугаар зүйлд заасны дагуу олж авсан мэдээлэл, баримт бичгийг тухайн данс хаагдсан, эсхүл гүйлгээ хийгдсэнээс хойш таваас доошгүй жилийн хугацаанд хадгална.

8.2.Энэ хуулийн 8.1-д заасан мэдээлэл, баримт бичгийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын хүсэлтээр шуурхай гаргаж өгөхөд бэлэн байдалтай хадгална.

9 дүгээр зүйл.Сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээлэл

Хэвлэх

9.1.Санхүүгийн мэдээллийн албанд хүргүүлэх сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээлэл дараах агуулгатай байна:

9.1.1.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн нэр, оршин байгаа газрын хаяг болон мэдээлэл хүргүүлсэн албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр;

9.1.2.харилцагч, хүлээн авагчийн талаарх мэдээлэл;

9.1.3.тухайн гүйлгээний утга, үнийн дүн, гүйцэтгэсэн хэлбэр, он, сар, өдөр, дансны дугаар, гүйлгээний бусад оролцогч болон данс эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл;

9.1.4.тухайн гүйлгээг сэжиглэх болсон үндэслэл, нөхцөл байдлын тухай товч тайлбар;

9.1.5.холбогдох бусад баримт бичиг.

9.2.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдсон этгээдийн дансны хуулбар, данс нээхэд ашигласан бичиг баримтын хуулбар, банкны харилцагчийн эрсдэлийг үнэлсэн баримт бичиг зэрэг нэмэлт мэдээллийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдээс гаргуулан авах эрхтэй.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10 дугаар зүйл.Дансанд хяналт тавих

Хэвлэх

10.1.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхэд ашиглаж байгаа гэж үзэх үндэслэл байгаа бол Санхүүгийн мэдээллийн алба энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн харилцагчийн дансанд хяналт тавьж болно.

11 дүгээр зүйл.Хөрөнгө битүүмжлэх, түдгэлзүүлэх

Хэвлэх

11.1.Хийгдэхээр хүлээгдэж байгаа гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой гэж үзэх үндэслэлтэй бол Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга тухайн гүйлгээг ажлын гурав хүртэл өдрийн хугацаагаар түдгэлзүүлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд шүүх уг хугацааг сунгаж болно.

11.2.Энэ хуулийн 11.1-д заасан шийдвэрийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд бичгээр, боломжгүй бол утсаар мэдэгдэж, шийдвэрийг 24 цагийн дотор хүргүүлнэ.

11.3.Энэ хуулийн 11.1-д заасны дагуу гүйлгээг түдгэлзүүлэх хугацаанд Санхүүгийн мэдээллийн алба дараах арга хэмжээ авна:

11.3.1.тухайн гүйлгээний талаар гадаад, дотоодын холбогдох байгууллагаас шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах;

11.3.2.тухайн гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой байсан гэж үзэх баримт, үндэслэл тогтоогдсон бол энэ тухай эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагад мэдэгдэж холбогдох баримт бичгийг нэн даруй шилжүүлэн шалгуулах;

11.3.3.тухайн гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилгогүй байсан гэдэг нь тогтоогдвол гүйлгээг түдгэлзүүлэх тухай шийдвэрийг цуцалж, энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд нэн даруй мэдэгдэх.

12 дугаар зүйл.Хариуцлагаас чөлөөлөх

Хэвлэх

12.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд Санхүүгийн мэдээллийн алба болон эрх бүхий байгууллагад энэ хуульд заасан журмын дагуу мэдээлэл өгснийг банкны, мэргэжлийн, мэргэжлийн үйл ажиллагааны, үйлчлүүлэгчийн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын, бизнесийн болон бусад нууц задруулсан гэж үзэхгүй.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.2.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн өгсөн мэдээлэл мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилгогүй байсныг тогтоосон нь тухайн мэдээлэл өгсөн иргэн, хуулийн этгээдийг мэдээлэл өгсөнтэй нь холбогдуулан Эрүүгийн хууль, Иргэний хууль болон бусад хуульд заасан аливаа хариуцлагад татах үндэслэл болохгүй.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.3.Тодорхой гүйлгээг энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу түдгэлзүүлснээс иргэн, хуулийн этгээдэд гэм хор учирсан нь энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд, түүний удирдлага, ажилтан болон Санхүүгийн мэдээллийн алба, тус албаны албан хаагчийг Эрүүгийн хууль, Иргэний хууль болон бусад хуульд заасан аливаа хариуцлагад татах үндэслэл болохгүй.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

12.4.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд болон Санхүүгийн мэдээллийн албаны хууль зөрчсөн үйл ажиллагааны улмаас иргэн, хуулийн этгээдэд гэм хор учирсан бол хохирлыг холбогдох хуульд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

13 дугаар зүйл.Мэдээллийн нууцлалыг хадгалах

Хэвлэх

13.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд, түүний удирдлага, ажилтан нь Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн гүйлгээтэй холбоотой аливаа мэдээллийг энэ хуулийн 7.4-т зааснаас бусад этгээдэд дамжуулах, задруулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

13.2.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга, хянан шалгагч, шинжээч, ажилтан албан үүргийнхээ дагуу олж авсан харилцагчийн гүйлгээтэй холбогдох мэдээллийн нууцлалыг хуульд зааснаас бусад тохиолдолд бүрэн эрхийнхээ хугацаанд болон ажлаас чөлөөлөгдсөнөөс хойш задруулахыг хориглоно.

14 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн дотоод хяналт

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь түүний төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсхүл түүнтэй адилтгах удирдлагаас баталсан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөртэй байна.

14.2.Дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр нь энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн бизнесийн цар хүрээ, үйл ажиллагааны онцлог, бүтэц, зохион байгуулалтад нийцсэн байх ба мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор үр дүнтэй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх боломжийг хангасан байна.

14.3.Дотоод хяналтын хөтөлбөрийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн харьяалагддаг санхүүгийн нэгдэл, тэдгээрийн бүх салбар нэгж, охин компани нь нэгэн адил хэрэгжүүлнэ.

14.4.Дотоод хяналтын хөтөлбөрт дараах асуудлыг тусгана:

14.4.1.харилцагч, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тэдгээрийг харилцагчид хүргэх үйл ажиллагаанд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг үнэлэх аргачлал;

14.4.2.өндөр эрсдэлтэй харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх журам;

14.4.3.шинэ технологи болон өндөр эрсдэлтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тэдгээрийг харилцагчид хүргэх арга хэлбэрийн эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээний зохицуулалт;

14.4.4.харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа, харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааны журам;

14.4.5.харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдээр гүйцэтгүүлэхэд дагаж мөрдөх зохицуулалт;

14.4.6.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөл, төрийн болон олон улсын холбогдох байгууллагаас гаргасан хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зохицуулалт;

14.4.7.тусгайлан хяналт тавих үйл ажиллагааны журам;

14.4.8.корреспондент банкны харилцаа тогтоох журам;

14.4.9.мөнгөн гуйвуулга, цахим төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд баримтлах журам;

14.4.10.сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, Санхүүгийн мэдээллийн алба болон эрх бүхий бусад байгууллагад мэдээлэл өгөх, баримт бичиг шилжүүлэх, хадгалах журам;

14.4.11.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, дотоод хяналтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих эрх бүхий албан тушаалтныг томилох, чөлөөлөх журам, түүний эрх, үүрэг;

14.4.12.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, холбогдох бусад журмын хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн дотоод сургалтын хөтөлбөр;

14.4.13.хуульд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актад заасан бусад нөхцөл, шаардлага.

14.5.Дотоод хяналтын хөтөлбөрийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь өөрийн харьяалагддаг хяналт тавих эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж бүртгүүлнэ.

14.6.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний дэргэдэх хороо, эсхүл бие даасан дотоод хяналтын нэгжээр дамжуулан дотоод хяналтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж, үр дүнг тооцон ажиллана.

15 дугаар зүйл.Монгол Улсын хилээр бэлэн мөнгө оруулах, гаргах

Хэвлэх

15.1.Зорчигч 15 саяас дээш төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют, санхүүгийн хэрэгсэл, цахим мөнгийг Монгол Улсын хилээр бэлнээр нэвтрүүлэх бол энэ тухай гаалийн мэдүүлэгт үнэн зөв мэдүүлнэ.

15.2.Энэ хуулийн 15.1-д заасны дагуу мэдүүлсэн бэлэн мөнгөний мэдүүлгийг гаалийн байгууллага нэгтгэж, сар бүр холбогдох журмын дагуу Санхүүгийн мэдээллийн албанд хүргүүлнэ.

15.3.Энэ хуулийн 15.2-т заасан мэдүүлгийн маягтын загварыг Санхүүгийн мэдээллийн албаны даргатай зөвшилцөж Гаалийн ерөнхий газрын дарга батална.

15.4.Монгол Улсын болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн 20 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй тэнцэх хэмжээний биет үнэт металл, бэлэн гадаад валютыг Монгол Улсын хилээр гаргахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд дагаж мөрдөнө./

15.5.Энэ хуулийн 15.4-т заасан үнийн дүн хүртэлх хэмжээний биет үнэт металл, бэлэн гадаад валютыг гаальд мэдүүлснээр Монгол Улсын хилээр гаргаж болно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд дагаж мөрдөнө./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

16 дугаар зүйл.Санхүүгийн мэдээллийн алба

Хэвлэх

16.1.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь мөнгө угаах гэмт хэрэг, түүнд холбогдох гэмт хэрэг, зөрчил болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой мэдээлэл, энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдээс энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг хүлээн авах, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, дүн шинжилгээний үр дүнд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэж сэжиглэсэн гүйлгээ, гүйлгээний оролдлогын талаарх мэдээллийг эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлэх чиг үүрэг бүхий хараат бус, бие даасан байгууллага байна.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

16.2.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Монголбанкны дэргэд ажиллана.

16.3.Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийг тус албаны дарга, үйл ажиллагааны төсвийг тус албаны даргын саналыг үндэслэн Монголбанкны Ерөнхийлөгч батална.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

16.4.Санхүүгийн мэдээллийн албаны даргыг эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын даргатай зөвшилцөн Монголбанкны Ерөнхийлөгч томилж, чөлөөлнө.

16.5.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга дараах шаардлагыг хангасан байна:

16.5.1.банк, санхүү, эсхүл хууль зүйн салбарт таваас доошгүй жил ажилласан;

16.5.2.зээлийн болон баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн өргүй.

16.6.Санхүүгийн мэдээллийн албаны хянан шалгагч, шинжээч дараах шаардлагыг хангасан байна:

16.6.1.банк, санхүү, эсхүл хууль зүйн салбарт хоёроос доошгүй жил ажилласан;

16.6.2.зээлийн болон баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн өргүй.

16.7.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга нь санхүүгийн мэдээллийн улсын ахлах байцаагч, хянан шалгагч, шинжээч нь санхүүгийн мэдээллийн улсын байцаагч байна.

16.8.Санхүүгийн мэдээллийн албаны улсын ахлах байцаагчийн эрхийг Монголбанкны Ерөнхийлөгч, улсын байцаагчийн эрхийг улсын ахлах байцаагч олгоно.

16.9.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга болон хянан шалгагч, шинжээч шаардлагатай тохиолдолд хяналт шалгалт хийх, хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор төрийн байгууллагаас лавлагаа гаргуулж авах бүрэн эрхтэй.

16.10.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дотоод үйл ажиллагаатай холбогдох бусад журам, зааврыг Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга батална.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

17 дугаар зүйл.Эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын чиг үүрэг

Хэвлэх

17.1.Санхүүгийн мэдээллийн албанд эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын төлөөллийг ажиллуулна.

17.2.Эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын төлөөлөл нь энэ хуулийн 16.9-д заасны дагуу хяналт шалгалт хийх, санхүүгийн лавлагаа гаргуулж авах эрхтэй.

17.3.Энэ хуулийн 17.1-д заасан төлөөллийг эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын даргын саналыг үндэслэн Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга томилж, чөлөөлнө.

17.4.Шаардлагатай тохиолдолд эрх бүхий хууль сахиулах байгууллага, Санхүүгийн мэдээллийн алба хамтарсан ажлын хэсэг гарган ажиллаж болно.

18 дугаар зүйл.Санхүүгийн мэдээллийн албаны чиг үүрэг

Хэвлэх

18.1.Санхүүгийн мэдээллийн алба энэ хуулийн 10, 11 дүгээр зүйлд зааснаас гадна дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

18.1.1.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдээс ирүүлсэн, түүнчлэн эрх бүхий төрийн болон гадаад улсын ижил төстэй байгууллагын мэдээллийн санд байгаа мэдээллийг хүлээн авах, цуглуулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх;

18.1.2.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үндэслэлтэй гүйлгээ байна гэж үзсэн тохиолдолд тухайн мэдээллийг хуульд заасан журмын дагуу эрх бүхий хууль сахиулах болон терроризмтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагад шилжүүлэх, шилжүүлсэн сэжигтэй бэлэн ба бэлэн бус мөнгөний гүйлгээний талаар мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

18.1.3.мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор сэжигтэй гүйлгээнд хийсэн дүн шинжилгээний талаарх ерөнхий мэдээлэл, сэжигтэй гүйлгээний нийтлэг хэв шинж, арга хэлбэрийн талаар тогтмол мэдээлэх;

/Энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

18.1.4.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбогдсон мэдээллийг шалгах, сэжигтэй гүйлгээг хянах, илрүүлэх аргачлал боловсруулж энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд мэдээлэх, хэрэгжилтийг нь зохион байгуулах;

18.1.5.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтийн дунд мэдээлэл, сурталчилгаа явуулах;

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.1.6.хориг арга хэмжээний жагсаалтыг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд мэдээлэх, хэрэгжилтийг нь зохион байгуулах;

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.1.7.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шалгалтын талаар нэгдсэн статистик гаргах, хяналт шалгалт хийх, эрх бүхий бусад этгээдээр хяналт шалгалт хийлгэх;

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.1.8.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ хийх, уг үнэлгээний үр дүнд суурилсан үндэсний бодлого, хөтөлбөр боловсруулж, Хамтын ажиллагааны зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.1.9.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий олон улсын байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээг зохион байгуулах.

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.2.Санхүүгийн мэдээллийн албаны хянан шалгагч мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянан шалгаж, илэрсэн зөрчлийг арилгахыг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдээс шаардах, эсхүл эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлж шалгуулах буюу зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгуулах талаар санал боловсруулж эрх бүхий этгээдээр шийдвэрлүүлэх эрхтэй.

/Энэ хэсэгт "тусгай" гэснийг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

18.3.Санхүүгийн мэдээллийн алба энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд, түүний албан тушаалтныг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавина.

18.4.Санхүүгийн мэдээллийн алба өөрийн үйл ажиллагааны талаарх тайланг Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлд жил бүр танилцуулна.

18.5.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга, ажилтан хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор иргэний, хуулийн этгээдийн болон эд хөрөнгийн бүртгэл, нийгмийн даатгалын бүртгэл, хилээр нэвтэрсэн тухай бүртгэл, хөрөнгө оруулалтын бүртгэл, татвар төлөлтийн бүртгэл, банк, санхүүгийн байгууллага хоорондын гүйлгээний бүртгэлийн лавлагааг холбогдох байгууллагаас гаргуулж авах эрхтэй.

/Энэ хэсгийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

18.6.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эрх бүхий байгууллагатай хамтран ажиллаж, мэдээлэл солилцож, гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

19.1.Энэ хуулийн 4.1.1-д заасан этгээд энэ хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг Монголбанк, энэ хуулийн 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10-т заасан этгээд энэ хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг Санхүүгийн зохицуулах хороо, энэ хуулийн 4.1.9-д заасан этгээд энэ хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг Хуульчдийн холбоо, Өмгөөлөгчдийн холбоо, Нотариатчдын танхим, мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох Институт, Санхүүгийн мэдээллийн алба болон тухайн төрлийн зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих эрх бүхий байгууллага эрсдэлд суурилсан хэлбэрээр тус тус хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт "үйл ажиллагааны зөвшөөрөл, тусгай" гэснийг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

19.2.Энэ хуулийн 19.1-д заасан эрх бүхий байгууллага, Санхүүгийн мэдээллийн алба дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

19.2.1.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд газар дээрх шалгалт хийх, зайнаас хяналт тавих, шалгалтын удирдамж, журам, заавар, зөвлөмж гаргах;

19.2.2.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих, шалгалт хийх зорилгоор баримт, тайлан, мэдээлэл, тайлбар гаргуулан авах;

19.2.3.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гарал үүсэл, гүйцэтгэх удирдлага, ажилтанд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох;

19.2.4.санхүүгийн нэгдлийн оролцогч нь өөр улсад бүртгэгдсэн, эсхүл байршдаг бол холбогдох хяналт тавих эрх бүхий байгууллага нь тухайн улсын хяналт тавих эрх бүхий байгууллагатай гэрээ, харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулан мэдээлэл солилцох, хамтарсан шалгалт хийх хэлбэрээр хамтран ажиллах;

19.2.5.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор холбогдох хяналт тавих эрх бүхий байгууллага хоорондоо болон Санхүүгийн мэдээллийн албатай мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах;

19.2.6.энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан авч байгаа арга хэмжээ болон хариуцлагын талаарх статистик мэдээг нийтэд түгээх;

19.2.7.санхүүгийн нэгдлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг шалгах шаардлагатай гэж үзвэл Монголбанк, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран нэгдсэн хяналт шалгалтыг хийх.

19.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд, түүний удирдлага, ажилтан нь хянан шалгагчийг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг бие даасан, хараат бусаар явуулах нөхцөлөөр хангана.

19.4.Санхүүгийн мэдээллийн алба шаардлагатай тохиолдолд энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг энэ хуулийн 19.1-д заасан этгээдтэй хамтран хэрэгжүүлж болно.

20 дугаар зүйл.Мэдээллийн сан

Хэвлэх

20.1.Санхүүгийн мэдээллийн алба энэ хуульд заасан журмын дагуу цуглуулсан мэдээллийг нэгтгэсэн мэдээллийн сантай байна.

20.2.Энэ хуулийн 20.1-д заасан мэдээллийн санд мэдээлэл хадгалах, түүнийг ашиглах журмыг Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга батална.

21 дүгээр зүйл.Гадаад улсын ижил төстэй байгууллагатай харилцах

Хэвлэх

21.1.Санхүүгийн мэдээллийн алба ижил төстэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг, нууцлалын байдлаар ижил түвшний, гадаад улсын болон олон улсын байгууллагатай хууль тогтоомжийн хүрээнд хамтран ажиллана.

21.2.Санхүүгийн мэдээллийн алба энэ хуулийн 21.1-д заасан байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн түүнд шаардлагатай мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шилжүүлэн өгч болно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

22 дугаар зүйл.Хамтын ажиллагааны зөвлөл

Хэвлэх

22.1.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дэргэд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, мэдээлэл солилцох, эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөмж гаргах чиг үүрэг бүхий Хамтын ажиллагааны зөвлөл ажиллана.

22.2.Хамтын ажиллагааны зөвлөлд гадаад харилцаа, санхүүгийн болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, прокурорын байгууллага, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, эрх бүхий хууль сахиулах болон терроризмтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллага, татвар, гаалийн байгууллага, Санхүүгийн мэдээллийн албаны төлөөлөл ажиллана.

22.3.Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүргийг Санхүүгийн мэдээллийн алба хэрэгжүүлнэ.

22.4.Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн, түүний удирдлагыг Монголбанкны Ерөнхийлөгч батална.

221дүгээр зүйл.Үндэсний зөвлөл

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

221.1.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний бодлого, хөтөлбөрийг эрх бүхий байгууллагаар батлуулах, түүний хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий Үндэсний зөвлөл ажиллах бөгөөд уг зөвлөлийг тэргүүлэх албан тушаалтан болон зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Ерөнхий сайдын санал болгосноор Засгийн газар батална.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

221.2.Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд прокурорын байгууллага, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, санхүүгийн, хууль зүйн болон гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эрх бүхий хууль сахиулах болон терроризмтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллага, татвар, гаалийн байгууллага, Санхүүгийн мэдээллийн албаны төлөөллийг оролцуулна.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

221.3.Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүргийг Санхүүгийн мэдээллийн алба хэрэгжүүлнэ.

23 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

23.1.Энэ хуулийг зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд холбогдох хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэнэ.

23.2.Энэ хууль, хуульд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн, эсхүл зөрчиж болзошгүй нь хяналт шалгалтаар тогтоогдсон, зөвшөөрлийн шаардлагыг хангаагүй нь гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжгүй бол энэ хуулийн 19.1-д заасан байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан үүссэн нөхцөл байдал, дутагдлыг харгалзан дараах арга хэмжээг авна:

/Энэ хэсэгт "тусгай" гэснийг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

23.2.1.дутагдлыг арилгах талаар албан шаардлага тавьж, сануулга өгөх, хугацаатай үүрэг, даалгавар өгөх;

23.2.2.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтыг сайжруулж, бэхжүүлэх арга хэмжээ авахыг даалгах;

23.2.3.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, эсхүл хэсэгчлэн болон бүхэлд нь хязгаарлах, зогсоох, түдгэлзүүлэх, зөвшөөрлийг хүчингүй болгох санал гаргах;

/Энэ заалтад "үйл ажиллагааны зөвшөөрөл, тусгай" гэснийг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

23.2.4.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтныг албан тушаалаас чөлөөлөх, түдгэлзүүлэх, өөрчлөхийг үүрэг болгох.

23.3.Эрх бүхий албан тушаалтнаас энэ хуулийн 23.2-т заасны дагуу өгсөн хугацаатай үүрэг, даалгавар, сануулга, шаардлагыг биелүүлээгүй бол Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

24 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

24.1.Энэ хуулийг 2013 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial translation

LAW ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING

 

 

31 May, 2013.                                                                                                  Ulaanbaatar city.                                                                                                               

 

 

CHAPTER ONE. GENERAL PROVISIONS

 

Article 1. Purpose of this law

1.1.      The purpose of this law is to combat and define the legal basis of organizing preventative measures against money laundering and the financing of terrorism.

 

Article 2. Legislation on Combating Money Laundering and Terrorism Financing

2.1.      The law on combating money laundering and terrorism financing shall consist of the Constitution of Mongolia, the Criminal Code, this law and other legal acts adopted in conformity with these laws.

2.2.      If an international treaty to which Mongolia is a party is inconsistent with this law then the provisions of the international treaty shall prevail.

 

Article 21. Scope of this law

21.1.     Measures to prevent and combat money laundering and the financing of terrorism in this law should be applicable to proliferation financing to the same extent.

 

Article 3. Definitions

3.1.      The following terms used in this law shall be understood as follows in the application of this law:

3.1.1.   ‘money laundering’ shall mean the acquisition, possession or use of income, money and assets knowing that they are proceeds of crime or transfer or conversion of such proceeds to conceal their illicit origins and to assist entities involved in committing crimes to avoid legal liabilities, or disguise their true natures, origins, locations, administration, ownership, and property rights.

3.1.2.   ‘terrorism financing’ shall mean the direct or indirect accumulation, alteration, transfer, expenditure of assets by a terrorist knowing that they will be used to carry out a terrorist act and activities;

3.1.3.   ‘cash transaction’ shall mean a transaction involving local and foreign banknotes as well as cheques, bills and securities widely used in international settlements.

3.1.4.   ‘non-cash transactions’ shall mean transactions involving internationally accepted payment orders, invoices, letters of credit, collection services, payment cards, electronic settlements, leverage, loans and other non-cash payments;

3.1.5.   ‘politically exposed person’ shall mean an individual defined in Paragraph 20.2 of the Law on the Regulation of Public and Private Interests and Prevention of Conflict of Interest in Public Service, or an individual who is or has been entrusted with similar posts by a foreign country and an individual who is or has been entrusted with similar posts by an international organization.

3.1.6.   ‘beneficial owner’ shall mean:

3.1.6.a.            if a customer is legal entity then a person who has a significant or controlling ownership interest solely or jointly with others or holds a management function of the legal entity or is represented by other persons or ultimately owns the legal entity earning benefit and profit by exercising control of the legal entity and its arrangement;

3.1.6.b.            if a customer is an individual then a person who controls customers’ actions activity or represented by the persons benefiting from it;

3.1.6.c.            as for a legal arrangement, a person who earns benefit or profit by exercising ultimate effective control over the legal arrangement.

3.1.7.   ‘shell bank’ shall mean a bank whose management and operations have no physical presence in a country in which it is registered and licensed, and which is unaffiliated with a regulated financial group that is subject to effective consolidated supervision.

3.1.8.   ‘customer’ shall mean a person who is using services provided by the entities described in Paragraph 4.1;

3.1.9.   ‘asset’ is defined as pursuant to Article 83 of the Civil Code of Mongolia.

3.1.10. ‘proceeds of crime’ is defined as pursuant to Paragraphs 7.5. Part 2 of the Criminal Code.

3.1.9.   ‘proliferation financing’ shall mean the acquisition, possession or use of an asset directly or indirectly, knowing that they are intended to be used in processing, producing, storing, acquiring and selling chemical and biological weapons or weapons of mass destruction or raw materials, parts, equipment, and technology of such weapons prohibited by international decree of Mongolia.

3.1.10. ‘assets and income earned from committing a crime’ shall mean specified in Paragraph 7.5.2 of the Criminal Code.

3.1.11. ‘financing the proliferation of weapons of mass destruction’ shall mean as stated in Section 3.1.20. of the Law on Combating and Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Terrorism.

3.1.12. ‘dealers of precious metals, precious stones and sellers of jewelry’ shall mean a person engaged in the commercial activity of selling and buying precious metals, precious stones, of jewelry.

3.1.13 ‘managing of client’s assets’ shall mean using, owning and administering client’s assets on behalf of a client.

3.1.14. ‘financial advisory services’ shall mean tax advisory services and audit certification services.

 

CHAPTER TWO. PREVENTATIVE MEASURES

 

Article 4. Reporting entities

4.1.      The following entities shall report to the Financial Information Unit described in Paragraph 16.1 on transactions specified in Article 7 of this law:

4.1.1.   banks;

4.1.2.   non-bank financial institutions;

4.1.3.   insurance companies and insurance licensed entities;

4.1.4.   investment funds; investment management companies;

4.1.5.   licensed securities market entities;

4.1.6.   saving and credit cooperatives;

4.1.7.   real estate brokers in cases where any activity involving purchase or sale of immovable property is undertaken;

4.1.8.   dealers of precious metals and precious stones, or traders engaged in sales of those manufactured items if they have engaged in cash money transactions specified in Section 5.1.2. of this law

4.1.9.   notaries, lawyers, accountants and other financial management counsellors – when they are involved in the following activities on behalf of a customer:

4.1.9.a.            buying and selling of real estate;

4.1.9.b.            managing of client’s assets;

4.1.9.c.            management of bank, savings or securities accounts;

4.1.9.d.            establishing a legal entity, conducting and managing its activities, or conducting and managing any specific activities on the basis of an agreement, or selling or purchasing a business entity;

4.1.9.e.            creation, operation or management of legal persons or arrangements, and buying and selling of business entities.

4.2.      Entities described in Paragraph 4.1 shall not open an anonymous, or numbered account, or an account in fictitious names, or make a transaction from or to such accounts, or use closed accounts.

4.3.      Entities described in Paragraph 4.1 shall assess risk of money laundering or terrorist financing in relation to the following types of risks, taking into consideration specifics of the own activity and framework:

4.3.1.   customer risk;

4.3.2.   product and services risk;

4.3.3.   product and services delivery channel risk;

4.3.4.   geographic risk;

4.4.      Documents and information used for assessing risks shall be retained according to Paragraph 8 of this law, in a way that they can be made available on a timely basis to a supervisor or a state inspector.

 

Article 41. Identifying the beneficial owner

41.1. The beneficial owners should be identified through the following steps:

41.1.1. the identity of the natural persons who ultimately has a controlling ownership interest in a legal person solely or jointly with others;

41.1.2. if Section 41.1.1 of this article cannot be identified then the identity of the natural persons exercising control of the legal person indirectly or represented own rights by others;

41.1.3. if Sections 41.1.1 and 41.1.2 of this article cannot be identified then the identity of the relevant natural person, who holds the position of senior managing officials.

41.2. All other specific requirement should be regulated by regulation specified in Paragraph 5.14 of this law.

 

Article 5. Customer due diligence

5.1.      Entities described in Paragraph 4.1 shall identify and verify customer information based on reliable official sources of information, documents and information sources in the following circumstances:

5.1.1.   prior to establishing a business relation;

5.1.2.   prior to conducting occasional transactions equal to or more than MNT20 million (or equivalent foreign currency) of the entity that has not established consistent business relations and has no permanent bank account;

5.1.3.   if the total sum of several inter-related transactions made within 24 hours is MNT20 million (equivalent foreign currency) or above even if the individual value of any of these transactions is less than the threshold specified in Section 5.1.2;

5.1.4.   if there are doubts about the authenticity and accuracy of previously obtained information on the customer;

5.1.5.   if there are grounds to suspect that the customer or the transaction is involved with money laundering or terrorism financing;

5.2.      For the purposes of identifying and verifying customer information pursuant to Paragraph 5.1 entities described in Paragraph 4.1 shall undertake the following procedures:

5.2.1.   if a customer is an individual, entities shall request the customer’s full name, date of birth, registration number, and a copy of identify card or passport (an officer who receives the information shall verify it with the original document and make a note about the authenticity free of charge), notarized copy of an identity card if delivered by post;

5.2.2.   if a customer is a legal entity, request its name, address, national registration and tax payer number, contact phone number, a copy of its national registration certificate (an officer who receives the information shall verify it with the original document and make a note about the authenticity free of charge), notarized copy of the document if delivered by post and detailed information on its management;

5.2.3.   For the purposes of understanding and knowing whether the account is opened and/or the transaction is conducted on behalf of a beneficial owner, entities shall clarify information on the nature of the business relationship, purpose and ultimate beneficiary of the transaction;

5.2.4.   if a customer is a legal entity, entities shall identify full name of a beneficial owner, and take reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner, and understand the ownership and control structure of that customer;

5.2.5.   if a customer is a legal person or acting on behalf of or for a customer, entities shall verify that any person purporting to act on behalf of or for a customer is authorized, and shall identify full name and shall verify it with the original document of that person;

5.2.6.   entities shall clarify full name, registration number, residential address, contact phone number and account number of a sender and a receiver of wire transfers between banks and other financial institutions.

5.3.      Entities described in Paragraph 4.1 should assess risks and take enhanced due diligence measures for high risk customers; such measures shall be regulated by regulations specified in Paragraph 5.14 of this law.

5.4.      Entities described in Paragraph 4.1 are obliged to refuse to provide service if a customer refuses to provide information as stipulated in Paragraph 5.2 and Paragraph 5.3.

5.5.      The person specified in 4.1 of this law may, within the limits of provisions specified in Sections 5.2.1 and 5.2.2 of this law identify the customer in a simplified manner based on the risk assessment in accordance with the procedure/regulation set forth in Paragraph 5.14 of this law.

5.5.1.   if the customer is a public and local administration; public company listed on the stock exchange and subject to disclosure requirements of shareholder and   beneficial owners;

5.5.2.   reporting entities with similar preventive measures requirements when dealing with each other.

5.6.      Entities described in Section 4.1.1 shall obtain the following information prior to opening a correspondent account in a foreign bank to make international remittances, wire transfers, or payments:

5.6.1.   information to understand fully the nature of the bank’s business;

5.6.2.   information about the reputation of the institution

5.6.3.   approval from senior management and communicate rights and responsibilities of the parties;

5.6.4.   information on the respondent's AML/CFT policies, internal monitoring programs;

5.6.5.   information whether the bank has been subject to or linked to money laundering and terrorism financing investigation or regulatory actions.

5.7.      Entities described in Sections 4.1.1. to 4.1.7 shall be prohibited from the following:

5.7.1.   entering into correspondent banking relationships with shell banks;

5.7.2.   entering into correspondent banking relationships with banks that have relationships with the shell banks;

5.7.3.   continue correspondent banking relationship with shell banks, if it had previously entered into a relationship.

5.8.      Entities described in Paragraph 4.1 shall regularly identify and assess the money laundering or terrorism financing risks in relation to the development of new products and new technology and undertake risk mitigation measures.

5.9.      The following customers shall be viewed as high risk:

5.9.1.   politically exposed persons;

5.9.2.   natural and legal persons from countries identified by international AML/CFT organizations as not having adequate AML/CFT systems.

5.9.3.   natural and legal persons conducting activities in sectors identified as high risk by the National Risk Assessment (NRA).

5.10.    Wire transfers received, intermediary processed, and transferred by the entities described in Paragraph 4.1 of this law shall contain originator and beneficiary information. The financial institution should not execute the wire transfer if it does not comply with the requirements specified above.

5.11.    Entities described in Paragraph 4.1 shall conduct ongoing due diligence as required by Article 5 and shall update the information on a timely basis.

5.12.    If entities described in Sections 4.1.1. to 4.1.7 rely upon a third party to conduct customer due diligence measures shall be regulated by the regulation specified in Paragraph 5.14 of this law.

5.13.    If entities described in Sections 4.1.1. to 4.1.7 rely upon a third party to conduct customer due diligence    measures shall not be exempt from legal liabilities.

5.14.    Preventive measures regulation shall be approved by the Governor of the Bank of Mongolia upon consulting with member of the Government in charge of finance, member of the Government in charge of legal affairs, Chair of the FRC, Chair of the Intelligence Agency. Preventive measures regulation shall contain the following measures:

5.14.1. measures to identify beneficial owners;

5.14.2. requirements for customer due diligence   measures;

5.14.3. requirements for enhanced due diligence measures;

5.14.4. requirements for when relying upon a third party to conduct customer due diligence   measures;

5.14.5. requirements for conducting risk assessment;

5.14.6. details of AML/CFT internal procedures;

5.14.7. measures to undertake in relation to sanctions listing;

5.14.8. other related measures.

 

Article 6. Enhanced monitoring of transactions

6.1.      Entities described in Paragraph 4.1 shall undertake enhanced monitoring of the following transactions:

6.1.1.   transactions of unusually large amount;

6.1.2.   transactions that have no apparent economic or lawful purpose;

6.1.3.   transactions conducted in the name of a politically exposed persons;

6.1.4.   transactions made via countries that are defined by AML/CFT international organizations as the strategically deficient in anti-money laundering and combating the financing of terrorism regimes;

6.2.      Entities described in Paragraph 4.1 shall undertake all possible measures to obtain additional information, explanations and examine purposes of transaction and business relationships of transactions specified in Paragraph 6.1 and findings shall be documented.

 

Article 61. Implementation of sanctions issued by the UNSCR and other relevant authorities

61.1.     The person specified in Paragraph 4.1 of this law shall be prohibited to provide services to persons, legal entities, any group or associations included in the list specified in Sections 3.1.17 and 3.1.18 of the Law on Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Combating Terrorism.

61.2.     Entities specified in Paragraph 4.1 of this law shall without delay and without prior notice freeze relevant accounts and movement of assets of a person, legal entity, group or association belonging to the sanctions list and without a decision/approval of relevant authorities prohibit him/her from making transactions. The Intelligence Agency and the Financial Intelligence Unit shall be notified immediately.

61.3.     Entities described in Paragraph 4.1 shall apply enhanced customer due diligence measures on customers from countries, regions with inadequate AML/CFT systems and if it necessary, shall apply appropriate countermeasures according to the law when called upon by international AML/CFT organizations.

61.4.     Procedures for informing the sanctions list to reporting entities, its implementation, reporting actions and other measures specified in the law shall be regulated by the regulation specified in Paragraph 5.14 of this law.

61.5.     Reporting entities shall report the information specified in Paragraph 61.2 of this law in accordance with the regulations/procedures set forth in Paragraphs 23.2 and 23.6 of the Law on Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Combating Terrorism.

 

Article 7. Reporting of transactions

7.1       Entities described in Paragraph 4.1 shall submit a report about cash and foreign settlement transactions above MNT20 million to the Financial Information Unit within five working days in accordance with approved procedures and formats.

7.2.      If entities described in Paragraph 4.1 suspects or knows that an asset, income or transaction, or attempted transaction is related to money laundering or terrorism financing, or is related to proceeds of crime it shall submit a Suspicious Transaction report to the Financial Information Unit within 24 hours in accordance with approved procedures and formats.

7.3.      Entities specified in Paragraph 4.1 of this law and in Articles 13 and 14 of the Law on Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Combating Terrorism shall submit information to the Financial Information Unit in electronic form in accordance with the information submission regulation and form. The Governor of the Bank of Mongolia shall approve the regulation on and form for submitting information to the Financial Intelligence Unit based on the proposal of the Cabinet member in charge of finance and budget, the Cabinet member in charge of legal affairs and the Chairman of the Financial Regulatory Commission.

7.4.      Entities described in Paragraph 4.1 shall provide information on specific transactions and their participants to competent law enforcement authorities and anti-terrorism authorities   in accordance with the dissemination regulation jointly adopted by the Governor of the Bank of Mongolia and the member of the Government in charge of legal affairs.

7.5.      Entities specified in Paragraph 4.1 of this law may, when necessary, submit in paper form with the authorization of the Head of the Financial Information Unit.

 

Article 8. Record keeping of information and documentation of customers

8.1.      Entities described in Paragraph 4.1 of this law shall retain information and records of transactions, accounts and information of customers obtained in accordance with Article 5 and 6 of this law for at least five years after the date of the transaction or the closure of the account.

8.2.      Entities described in Paragraph 4.1 of this law shall keep records and information specified in Paragraph 8.1 of this law in a way that they can be made available on a timely basis to competent authorities.

 

Article 9. Suspicious transactions information

9.1.      Suspicious transaction information sent to the Financial Information Unit shall contain following information:

9.1.1.   name and addresses of the entities described in Paragraph 4.1 of this law and the identity of the officials who submitted the information;

9.1.2.   information on customers and beneficiaries;

9.1.3.   information on purpose, value, form, date, account number, account holder and other participants of the transaction;

9.1.4.   brief explanation of grounds and circumstance to suspect the transaction;

9.1.5.   other related documents.

9.2.      The Financial Information Unit shall have the right to request additional information, such as the account statement of the entity associated with suspicious transactions, copy of the documents used to open an account, and risk assessment documents of the customer.

 

Article 10. Monitoring of accounts

10.1.    If there are grounds to suspect that an account of a customer or an entity described in Paragraph 4.1 of this law is used for money laundering and terrorism financing purposes the Financial Information Unit may monitor that particular account.

 

Article. 11. Asset suspension, freezing

11.1.    If there are grounds to suspect that a transaction is used for the purposes of money laundering or terrorism financing the Head of the Financial Information Unit may suspend the transaction for up to three working days and a court shall extend the period if required.

11.2.    The decision specified in Paragraph 11.1 of this law shall be forwarded to the reporting entity in writing but if this is impossible, the latter shall be notified by phone, to be followed by a written notice within 24 hours.

11.3.    During the suspension of a transactions initiated in accordance with Paragraph 11.1 of this law, the Financial Information Unit shall undertake the following measures;

11.3.1. obtain necessary information from related local and foreign institutions;

 

11.3.2. if the established facts are sufficient to suspect that the given transaction had the purpose of money laundering or terrorism financing, then it shall be reported to the competent authorities and the related documents shall be sent to those parties for investigation;

11.3.3. if it is established that the given transaction did not have the purpose of money laundering or terrorism financing, then the suspension decision shall be annulled and the entity described in Paragraph 4.1 of this law shall be immediately notified.

 

Article 12. Exemption from liability

12.1.    The submitting of reports by entities described in Paragraph 4.1 to the Financial Information Unit and competent authorities, in accordance with provision of this law, shall not be deemed as a breach of banking, professional, customer, business entity or organization, business or other secrecy confidentiality.

12.2.    If information submitted by entities described in Paragraph 4.1 has not been proven to be related to money laundering and terrorism financing it shall not serve as grounds to impose civil, criminal and other liability on the person and entity submitting such an information.

12.3.    Any harm, caused to a citizen or a legal person, whose specific transaction was suspended according to Article 11 of this law, shall not serve as grounds to impose civil, criminal and other liability on management and employees of entities described in Paragraph 4.1 of this law and on employees of the Financial Information Unit.

12.4.    A matter of eliminating any harm caused to a person or legal entity due to unlawful actions undertaken by entities described in Paragraph 4.1 and Financial Information Unit, should be settled according to the related laws.

 

Article 13. Confidentially of information

13.1.    Entities described in Paragraph 4.1. of this law, its management and employees shall not disclose any information related to the transaction reported to the Financial Information Unit to another entity other than those specified in Paragraph 7.4 of this law.

13.2     The head, supervisors, analysts and other officers of Financial Information Unit shall not disclose at any time confidential information related to customers’ transactions other than for purposes authorized by this law even after the end of his/her tenure.

 

Article 14. Internal monitoring of reporting entities

14.1.    The entities described in Paragraph 4.1 hereof shall have an Internal Monitoring and Risk Management Program aimed at combating money laundering and terrorism financing adopted by its Board of Directors or equivalent management body.

14.2.    The Internal Monitoring and Risk Management Program of the entity described in Paragraph 4.1 of this law shall comply with the scope of business, the specific features and structure of the entity and shall enable effective measures to reduce and prevent the risk of money laundering and terrorism financing.

14.3.    The Internal Monitoring Program shall be implemented in the same way as the financial entities, branches and subsidiaries of entities specified in Paragraph 4.1 of this law.

14.4.    The following shall be included in the Internal Monitoring Program:

14.4.1  methodology for evaluating risks of money laundering and terrorism financing related to customers, products, services and delivery channels;

14.4.2. procedures for high risk customers’ customer due diligence;

14.4.3. procedures for measures of mitigating risks of new technology and risks related to customers, products, services and delivery channels;

14.4.4  procedures for customer due diligence and enhanced customer due diligence;

14.4.5  procedures when relying upon a third party for customer due diligence;

14.4.6. procedures for implementation of the sanctions issued by the UNSCR and relevant authorities;

14.4.7. procedures for special monitoring;

14.4.8.       procedures for correspondent banking relations;

14.4.9. procedures for money wire transfers and electronic payments;

14.4.10. procedures for the detection of suspicious transactions, the confidentiality of information, reporting to the Financial Information Unit and other competent authorities, procedures for the transfer and retention of documents;

14.4.11 procedures on the appointment and dismissal of employees in charge   of implementation of the AML/CFT Law and the Internal Monitoring Program, its rights and obligations;

14.4.12. internal training program to ensure implementation of the AML/CFT Law and other relevant regulations.

14.4.13. other procedures and requirements necessary for implementation of this law and regulations issued in conformance with relevant laws.

14.5.    The entity specified in Paragraph 4.1 of this law shall submit for registration the Internal Monitoring Program to the relevant supervisory body to which it belongs.

14.6.    The entity specified in Paragraph 4.1 of this law shall monitor periodically the effectiveness of the Internal Monitoring Program through the board of directors and its committee or through the independent internal control unit.

 

Article 15. Transportation of cash across the borders of Mongolia

15.1.    Travelers carrying more than MNT15 million or equivalent amount of foreign currency, bearer negotiable instruments, e-money across the Mongolian border shall declare faithfully in the customs declaration forms.

15.2.    Mongolian Customs General Administration shall consolidate cash declarations made under Paragraph 15.1 of this law and transmit it to the Financial Information Unit every month according to the relevant regulations.

15.3.    The format of declaration forms for the purpose of Paragraph 15.2 shall be approved by the Head of the Mongolian Customs General Administration in consultation with the Head of the Financial Information Unit.

 

CHAPTER THREE. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT STATE AUTHORITIES

 

Article 16. Financial Information Unit

16.1.    The Financial Information Unit is the autonomous and independent agency whose functions are to receive information related to money laundering, related crimes and financing of terrorism, information specified in Article 7 of this law from entities described in Paragraph 4.1, analyze them, and disseminate to the competent law enforcement authorities if transactions and transaction attempts are suspected to be related to money laundering and terrorism financing.

16.2.    The Financial Information Unit shall be established alongside the Bank of Mongolia.

16.3.    The operation strategy and organizational structure of the Financial Information Unit shall be approved by the Head of the Financial Information Unit, budget of the Financial Information Unit shall be approved by the Governor of the Bank of Mongolia based on the proposals made by the Head of the Financial Information Unit.

16.4.    The Head of the Financial Information Unit shall be appointed and dismissed by the Governor of the Bank of the Mongolia in consultation with the head of the competent law enforcement authority.

16.5.    The Head of the Financial Information Unit shall meet the following requirements:

16.5.1. at least five years of relevant professional experience in banking, finance or legal sector;

16.5.2. have no outstanding liabilities according to loans and guarantee collateral agreements;

16.6.    The analysts and supervisors of the Financial Information Unit shall meet the following requirements:

16.6.1. at least two years of relevant professional experience in banking, financial or legal sector;

16.6.2. have no outstanding liabilities according to loan and guarantee collateral agreements;

16.7.    The Head of the Financial Information Unit shall be the senior state inspector, and supervisor and analyst shall be state inspectors of Financial Information Unit.

16.8.    The Governor of Bank of Mongolia shall appoint the senior state inspector and the senior state inspector shall appoint the state inspector.

16.9.    The Head, supervisors, and analysts of the Financial Information Unit shall have the power to conduct supervision, and obtain information from government agencies for the purposes of performing duties prescribed in law, when required.

16.10.  The Head of the Financial Information Unit shall approve the regulation and guidance related to the internal activities of the Financial Information Unit.

 

Article 17. Function of competent law enforcement authority

17.1.    The representatives of the competent law enforcement authority should be seconded in the Financial Information Unit.

17.2.    The representatives of the competent law enforcement authority shall have the right to conduct supervision and obtain information pursuant to Paragraph 16.9 of this law.

17.3.    The representatives under Paragraph 17.1 of this law shall be appointed and dismissed by the Head of the Financial Information Unit in consultation with the head of the competent law enforcement authority.

17.4.    Joint working groups of the Financial Information Unit and competent law enforcement authority can be established, when required.

 

Article 18. Functions of the Financial Information Unit

18.1.    The Financial Information Unit shall have the following functions, in addition to those provided in Articles 10 and 11 of this law:

18.1.1. to receive, collect, and analyze information reported from entities described in Paragraph 4.1 of this law as well as information in databases of relevant local and foreign institutions;

18.1.2. if there are sufficient grounds to suspect that the given transaction had the purpose of money laundering or terrorism financing, then it shall be disseminated to the competent law enforcement authorities and anti-terrorism agencies according to the regulations and to compile a database on reports of suspicious, cash and non-cash transactions submitted to the competent authorities;

18.1.3. to provide on a timely basis general information on due diligence conducted on suspicious transactions and on the general types and methods of those transactions in order to support the detection and reporting of suspicious transactions by reporting entities;

18.1.4. develop and provide a methodology to monitor and detect suspicious transactions and examine information related to money laundering and terrorism financing and monitor its implementation by the entities described in Paragraph 4.1;

18.1.5. to enhance public awareness to combat and prevent money laundering and terrorism financing;

18.1.6 to inform the reporting entities about the sanctions list and organize the implementation thereof;

18.1.7. to present consolidated statistics about supervision, to perform supervision and to request performance of supervision related to enforcement of the AML/CFT law;

18.1.8. To organize national risk assessments of AML/CFT, to draft national strategy based on risk assessment, and to present it for consideration to the Cooperation Council;

18.1.9. To organize measures to implement recommendations issued by international AML/CFT organizations.

18.2.    The supervisors of the Financial Information Unit shall have the power to examine the compliance of the laws to combat money laundering and terrorism financing and to require rectification of any breaches of this law by entities described in Paragraph 4.1, or to make recommendations to the competent authorities for further action including the cancellation of special licenses.

18.3.    Financial Information Unit shall monitor how entities described in Paragraph 4.1 and their officers fulfil their obligations imposed by this law.

18.4.    The Financial Information Unit shall submit an annual report of its activities on a yearly basis to the Financial Stability Council.

18.5.    The Financial Information Unit shall have the right to obtain information from state registration, property registration, social insurance registration, border crossing registration, investment registration, records of transactions between banks financial institutions, tax collection records from competent authorities for the purposes of performing duties prescribed in this law.

18.6.    The Financial Information Unit shall cooperate with the competent authorities in the field of preventing the proliferation of weapons of mass destruction and combating money laundering and terrorist financing, exchange information, and provide support and assistance in the investigation and prosecution of crimes.

 

Article 19. Monitoring and ensuring compliance of reporting entities

19.1.    The Bank of Mongolia shall ensure compliance with obligations of entities specified in Section 4.1.1 of this law, and ensure their implementation. The Financial Regulatory Commission shall ensure compliance with obligations of entities specified in Sections 4.1.1. to 4.1.8. of this law, and ensure their implementation.

19.2.    Competent authorities specified in Paragraph 19.1 of this law and the Financial Information Unit shall take the following actions in relation to monitoring compliance with this law:

19.2.1. perform on-site and off-site supervisions, to issue guidelines, regulations and recommendations and inspection directives for entities specified in Paragraph 4.1 of this law;

19.2.2. obtain the documents, reports, information and explanations for the purpose of ensuring the implementation of the obligations of this law from entities specified in Paragraph 4.1 of this law;

19.2.3. set requirements for significant shareholders, sources of share capital, executive management and staff;

19.2.4. if the participating financial company in the group is registered or located in another country, the agency responsible for the relevant inspection shall cooperate with the competent authorities of that country by signing a memorandum of understanding and agreement, for exchange information and joint supervision;

19.2.5. competent authorities in charge of the relevant supervision of entities specified in Paragraph 4.1 of this law shall cooperate with each other in and with the Financial Information Unit, to ensure unity of inspection activities;

19.2.6. publicize and maintain statistics concerning measures adopted and sanctions imposed in enforcing this law;

19.2.7. conduct joint supervision with the Band of Mongolia, the Financial Regulatory Commission and the member of the Government in charge of finance if they deem necessary to monitor the implementation of the law within the financial group;

19.3.    The entities specified in Paragraph 4.1 of this law and their competent officers and staff shall provide inspectors with the conditions to practice their powers and conduct the supervisory process independently and autonomously.

19.4.    If deemed necessary the Financial Information Unit can conduct joint supervision of entities described in Paragraph 4.1 with authority described in Paragraph 19.1 of this law.

 

Article 20. Database

20.1.    The Financial Information Unit shall have a unified database of information compiled in accordance with the provisions of this law.

20.2.    The regulation on storage and use of information in the database described in Paragraph 20.1 shall be approved by the Head of the Financial Information Unit.

 

Article 21. Cooperation with similar foreign institutions

21.1.    The Financial Information Unit should cooperate with foreign and international organizations with similar functions and of the same level of confidentiality requirements in accordance with respective legislation.

21.2.    The Financial Information Unit may provide required information at the request of the institutions described in Paragraph 20.1 and in accordance with the respective laws.

 

CHAPTER FOUR. MISCELLANEOUS

 

Article 22. Cooperation Council

22.1.    The Cooperation Council, with function to ensure the implementation of laws related to combating the money laundering and terrorism financing, exchange information, mitigate risk and prepare recommendations on preventative measures shall be established at the Financial Information Unit.

22.2.    The Cooperation Council shall consist of representatives of ministries in charge of foreign relations, finance, justice, prosecutor’s office, Bank of Mongolia, Financial Regulatory Commission, law enforcement authorities, organizations responsible of combating terrorism financing, taxation and custom authorities and the Financial Information Unit.

22.3.    The functions of secretariat of Cooperation Council shall be implemented by the Financial Information Unit.

22.4.    The regulation, composition and management of the Cooperation Council shall be approved by the Governor of the Bank of Mongolia.

 

Article 221. National Committee

221.1.  The National Committee shall be established with the function to develop a national AML/CFT programme to be approved by the Government and to take policy measures to implement it. The Government shall approve the governing person and the structure of the Committee based upon nominations by the Prime Minister. 

221.2. The National Council shall consist of representatives from the Prosecutor's Office, the Bank of Mongolia, the Financial Regulatory Commission, the State Central Administrative Body responsible for finance, legal and foreign affairs, law enforcement and anti-terrorist agencies, tax and customs authorities, and the Financial Information Unit.

 

Article 23. Liability for breach of this law

23.1.    Liabilities in accordance with respective laws shall be imposed on those who breach this law.

23.2.    If a violation of this law and regulations issued conform to this law; possible violation is discovered during supervision; non-compliance with the term of the license is not    a criminal offense public official of the competent authorities described in the Paragraph 19.1 of this law shall impose following rectification measures;

23.2.1. rectification warning notice, rectification orders with deadlines;

23.2.2. assign tasks to entities described in Paragraph 4.1 of this law to improve, strengthen structure, operations, risk management, and internal monitoring;

23.2.3. suspend or partially or completely restrict, terminate, suspend or revoke the license of entities specified in Paragraph 4.1 of this law;

23.2.4. issue orders to cancel, suspend and change of the high-level management officials of the entities described in Paragraph 4.1 of this law.

23.3.    If the officials do not comply with the rectification measures described in Paragraph 23.2 of this law, sanctions imposed under the Law on Infringement should be used.

 

Article 24. Coming into force

24.1.    This law shall come into force on 31 May, 2013.

 

 

Z. Enkhbold                                                                           Chairman, State Great Khural