A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2013 оны 10 дүгээр сарын 3-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн нийтлэг баталгааг тогтоох, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, татварын орчныг тогтворжуулах, хөрөнгө оруулалтын талаар төрийн байгууллагын эрх хэмжээ, хөрөнгө оруулагчийн эрх, үүргийг тодорхойлох болон хөрөнгө оруулалттай холбоотой бусад харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."хөрөнгө оруулалт" гэж Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулах этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулсан, санхүүгийн тайланд туссан биет болон биет бус хөрөнгийг;

3.1.2."хөрөнгө оруулагч" гэж Монгол Улсад хөрөнгө оруулалт хийсэн гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчийг;

3.1.3."гадаадын хөрөнгө оруулагч" гэж Монгол Улсад хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гадаадын хуулийн этгээд, хувь хүн /Монгол Улсад байнга оршин суудаггүй гадаадын иргэн болон харьяалалгүй хүн, түүнчлэн гадаад улсад байнга оршин суудаг Монгол Улсын иргэн/-ийг;

3.1.4."дотоодын хөрөнгө оруулагч" гэж хөрөнгө оруулалт хийж байгаа Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд, хувь хүн /Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсад байнга оршин суудаг гадаадын иргэн болон харьяалалгүй хүн/-ийг;

3.1.5."гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж" гэж Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан, хуулийн этгээдийн нийт гаргасан хувьцааны 25 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч эзэмшиж байгаа бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 100 мянган америк доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх аж ахуйн нэгжийг;

3.1.6."гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар" гэж итгэмжлэлийн үндсэн дээр төлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах зорилготойгоор гадаадын хуулийн этгээдийн Монгол Улсад байгуулсан хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээдийг;

3.1.7."татварын орчин" гэж хуульд заасан татварын төрөл, тэдгээрийн хэмжээг тодорхойлох, ногдуулах, төлөх эрх зүйн зохицуулалтын бүрдлийг;

3.1.8."татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулах" гэж энэ хуульд заасан татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулах гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаанд энэ хуулийн 13.4-т заасны дагуу нэмэхгүйгээр хэвээр хадгалах, эсхүл бууруулахыг;

3.1.9."татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулах гэрчилгээ" гэж энэ хуулийн 16.1-д заасан шалгуурыг хангасан хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээдэд энэ хуульд заасан албан татвар, төлбөрийн хувь, хэмжээг тогтворжуулах зорилгоор эрх бүхий байгууллагаас олгох гэрчилгээг /цаашид "тогтворжуулах гэрчилгээ" гэх/;

3.1.10."тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч" гэж энэ хуульд заасны дагуу тогтворжуулах гэрчилгээ авсан, Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийг;

3.1.11."гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд" гэж нийт гаргасан хувьцааных нь 50, түүнээс дээш хувийг гадаад улсын төр шууд болон шууд бусаар эзэмшиж байгаа хуулийн этгээдийг;

3.1.12."нэгдмэл сонирхолтой этгээд" гэж Компанийн тухай хуулийн 99.1-д заасан этгээдийг.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

4.1.Энэ хууль нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчаас хийж байгаа хөрөнгө оруулалтад хамаарна.

4.2.Хөрөнгө оруулагч нь Монгол Улсын хууль тогтоомжоор хориглосноос бусад салбар, үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд хөрөнгө оруулалт хийж болно.

4.3.Гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд энэ хуулийн 21.1-д заасны дагуу зөвшөөрөл авсан тохиолдолд хөрөнгө оруулалт хийж болно.

4.4.Гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулагч нь Компанийн тухай, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

4.5.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасны дагуу төрийн байгууллага, албан газарт улсын болон орон нутгийн төсвөөс хийх хөрөнгө оруулалтад энэ хууль хамаарахгүй.

4.6.Олон улсын болон төрийн бус байгууллага, хувийн өмчит аж ахуйн нэгж, иргэний арилжааны нөхцөлгүйгээр олгох хандив, буцалтгүй тусламжид энэ хууль хамаарахгүй.

4.7.Цөмийн энергийн салбарт хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахад энэ хуулийн 20 дугаар зүйл хамаарахгүй бөгөөд уг харилцааг Цөмийн энергийн тухай хуулиар зохицуулна.

5 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр

Хэвлэх

5.1.Хөрөнгө оруулалтыг Монгол Улсад дараах хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ:

5.1.1.хөрөнгө оруулагч дангаараа болон бусад хөрөнгө оруулагчтай хамтран аж ахуйн нэгж байгуулах;

5.1.2.хөрөнгө оруулагч хувьцаа, өрийн бичиг, бусад төрлийн үнэт цаасыг худалдан авах;

5.1.3.компанийг нэгтгэх, нийлүүлэх замаар хөрөнгө оруулалт хийх;

5.1.4.төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн төсөл хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн хуваах, маркетинг, менежментийн болон бусад гэрээ байгуулах;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.1.5.санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн болон франчайзийн хэлбэрийн хөрөнгө оруулалт хийх;

5.1.6.хуулиар хориглоогүй бусад хөрөнгө оруулалтын хэлбэр.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН НИЙТЛЭГ БАТАЛГАА

6 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн нийтлэг баталгаа

Хэвлэх

6.1.Хөрөнгө оруулагч нь хөрөнгө оруулалтыг дэмжих татварын болон татварын бус дэмжлэгийг эдлэх эрхтэй.

6.2.Төр нь энэ хуульд заасны дагуу хөрөнгө оруулагчид тогтворжуулах гэрчилгээ олгох замаар татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулах, эсхүл түүнтэй хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах замаар татварын орчныг тогтвортой байлгах баталгаа олгоно.

6.3.Хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хууль бусаар хураан авахыг хориглоно.

6.4.Хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгийг гагцхүү нийтийн ашиг сонирхлын үүднээс зөвхөн хуульд заасан журмын дагуу бүрэн хэмжээгээр нөхөн төлөх нөхцөлөөр дайчлан авч болно.

6.5.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 6.4-т заасны дагуу дайчлан авсан хөрөнгийн нөхөн олговрыг тухайн хөрөнгийг дайчлан авсан үеийн буюу энэ тухай хөрөнгө оруулагчид, эсхүл нийтэд мэдэгдэх үеийн зах зээлийн үнэлгээгээр тооцож, үнийн хамт төлнө.

6.6.Монгол Улс хөрөнгө оруулагчийн өмчлөл дэх оюуны өмчийн эрхийг хуульд заасны дагуу хамгаална.

6.7.Хөрөнгө оруулагч нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт татвар төлөх үүргээ бүрэн биелүүлсний үндсэн дээр доор дурдсан өөрт ногдох хөрөнгө, орлогыг гадаад улсад саадгүй гаргах эрхтэй:

6.7.1.үйл ажиллагаанаас олсон ашиг, ногдол ашиг;

6.7.2.оюуны өмчийг бусдад ашиглуулсан эрхийн шимтгэл, ажил гүйцэтгэсэн, үйлчилгээ үзүүлсний төлбөр;

6.7.3.гадаад улсаас олгосон зээлийн үндсэн төлбөр болон хүү;

6.7.4.аж ахуйн нэгжийг татан буулгасны дараа өөрт ногдох хөрөнгө;

6.7.5.хуулийн хүрээнд олсон буюу өмчилж байгаа бусад хөрөнгө.

6.8.Хөрөнгө оруулагч нь энэ хуулийн 6.7-д заасан хөрөнгө, орлогыг мөнгөн хөрөнгө хэлбэрээр гадаад улсад гаргахдаа өөрийн сонгосон, олон улсад чөлөөтэй хөрвөх гадаад валютад хөрвүүлж, шилжүүлэх эрхтэй.

6.9.Хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол хөрөнгө оруулагч нь төрийн байгууллагатай байгуулсан гэрээний харилцаанаас үүсэх маргааныг талууд харилцан тохиролцсоны дагуу гадаадын, эсхүл дотоодын арбитрыг томилон шийдвэрлүүлэх эрхтэй.

6.10.Энэ хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг Улсын Их Хурлын нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүйн саналаар шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

7 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулагчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

7.1.Хөрөнгө оруулагч нь дараах нийтлэг эрхтэй:

7.1.1.хөрөнгө оруулалт хийх, хөрөнгө оруулалт хийх хэлбэр, хэмжээ, хөрөнгө оруулалт хийх газар, бүс нутаг зэргийг хараат бусаар сонгох, холбогдох шийдвэрийг бие даан дангаар гаргах;

7.1.2.нэг болон түүнээс дээш салбар, төсөл, үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт хийх;

7.1.3.хөрөнгө оруулах төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд гадаад улсаас бараа, ажил, үйлчилгээ импортлох, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээг экспортлох;

7.1.4.Монгол Улсад бүртгэлтэй банк, банк бус санхүүгийн байгууллагаар дамжуулан гадаадын мөнгөн тэмдэгт худалдан авах, худалдах зэргээр өөрийн гадаад валютын хэрэгцээг хангах;

7.1.5.хөрөнгөө захиран зарцуулах, хууль ёсны орлого, ашгийг гадаадад шилжүүлэх, гадаадаас шилжүүлж авах;

7.1.6.хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийг удирдах буюу удирдахад оролцох, бусад этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрх, үүргээ шилжүүлэх;

7.1.7.санхүүжилт, зээл, тусламж, газар, байгалийн баялгийг ашиглах хүсэлт гаргах, хүсэлтээ шийдвэрлүүлэх;

7.1.8.төрийн үйлчилгээг эрх тэгш хүлээн авах;

7.1.9.хууль тогтоомжид заасан бусад эрх.

7.2.Хөрөнгө оруулагч нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах үндсэн үүргээс гадна дараах нийтлэг үүрэгтэй:

7.2.1.үйлдвэрлэж байгаа бараа, үзүүлж байгаа ажил, үйлчилгээ нь үндэсний болон олон улсын стандартад нийцэж байх;

7.2.2.нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын стандартын дагуу хөтлөх;

7.2.3.татварын байгууллага, мэдээлэл шаардсан бусад төрийн байгууллагад бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр заасан хугацаанд хангах;

7.2.4.хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа нь хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдэлж, байгаль орчинд ээлтэй байж, хүний хөгжлийг дэмжих;

7.2.5.хууль тогтоомжид заасны дагуу ажилтны эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөх;

7.2.6.ажилтны мэдлэг, туршлага, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, удирдлага, менежментийн арга барилыг сайжруулахад анхаарч, компанийн удирдлагын сайн засаглалын зарчмыг нэвтрүүлэх;

7.2.7.Монголын ард түмний үндэсний өв уламжлал, ёс заншлыг хүндэтгэх;

7.2.8.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд нь энэ хуулийн 16.2-т заасныг баримтлан хөрөнгө оруулалтаа хийх;

7.2.9.хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТАЛААРХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

8 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

8.1.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.1.1.хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, хяналт тавих;

8.1.2.хөрөнгө оруулалтын бодлого, хөрөнгө оруулалтад үзүүлэх дэмжлэг, арга хэмжээний талаар санал боловсруулан Засгийн газарт танилцуулж, шийдвэрлүүлэх;

8.1.3. энэ хуулийн 21.1-д заасан зөвшөөрлийг олгох;

8.1.4.Төв банк, хөдөлмөр эрхлэлт, татвар, гааль, нийгмийн даатгал, бүртгэл, иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагуудаас хөрөнгө оруулалттай холбоотой дараах мэдээллийг хагас, бүтэн жилээр гаргуулж, хөрөнгө оруулалтын статистик мэдээллийг гаргах:

8.1.4.а.хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, хэмжээ;

8.1.4.б.татвар төлөлт;

8.1.4.в.ажлын байрны тоо;

8.1.4.г.гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрөл;

8.1.4.д.гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн тоо;

8.1.4.е.бараа, үйлчилгээний импортоор хийсэн хөрөнгийн оруулалтын хэмжээ.

8.1.5.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

9 дүгээр зүйл.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын эрх, үүрэг

/Энэ зүйлийн гарчигт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

Хэвлэх

9.1.Хөрөнгө оруулалтыг татах, хөрөнгө оруулалтын орчныг сурталчлах, хөрөнгө оруулагчид үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг чиг үүргийг хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

9.2.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь дараах эрх, үүрэгтэй:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.2.1.хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, хяналт тавих;

9.2.2.хөрөнгө оруулалтын бодлого, хөрөнгө оруулалтад үзүүлэх дэмжлэг, арга хэмжээний талаар санал боловсруулан Засгийн газарт танилцуулж, шийдвэрлүүлэх;

9.2.3.энэ хуулийн 21.1-д заасан зөвшөөрлийг олгох;

9.2.4.Төв банк, хөдөлмөр эрхлэлт, татвар, гааль, нийгмийн даатгал, бүртгэл, гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагуудаас хөрөнгө оруулалттай холбоотой дараах мэдээллийг хагас, бүтэн жилээр гаргуулж, хөрөнгө оруулалтын статистик мэдээллийг гаргах:

/Энэ заалтад 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.2.4.а.хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, хэмжээ;

9.2.4.б.татвар төлөлт;

9.2.4.в.ажлын байрын тоо;

9.2.4.г.гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрөл;

9.2.4.д.гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн тоо;

9.2.4.е.бараа, үйлчилгээний импортоор хийсэн хөрөнгийн оруулалтын хэмжээ.

9.2.5.хөрөнгө оруулалтыг татах цогц үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх;

9.2.6.хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах чиглэлээр дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэх;

9.2.7.хөрөнгө оруулалтын талаарх эрх зүйн орчин, дотоод зах зээлийн таатай нөхцөлийг хөрөнгө оруулагчид сурталчлах;

9.2.8.хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх;

9.2.9.хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор төрийн бусад үйлчилгээний талаар зөвлөх болон цахим нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх;

9.2.10.энэ хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангасан хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээдэд тогтворжуулах гэрчилгээ олгох;

9.2.11.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа нь төслийн бизнес төлөвлөгөө, техник, эдийн засгийн үндэслэл болон энэ хуулийн 16.2-т заасан хөрөнгө оруулалтаа хийж дуусах хугацааны дагуу явагдаж байгаа байдалд хяналт тавих;

9.2.12.энэ хуулийн 9.2.11-д заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайланг татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас, шаардлагатай тохиолдолд тухайн хуулийн этгээдээс тус тус гаргуулан авах;

9.2.13.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигчийн улсын бүртгэл хөтлөх;

9.2.14.хөрөнгө оруулалтыг тогтвортой үргэлжлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

9.3.Энэ хуулийн 9.2.6-д заасан асуудлаар дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийг хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр байгуулж ажиллуулна.

9.4.Энэ хуулийн 9.3-т заасан зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.

9.5.Энэ хуулийн 9.3-т заасан зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах төлөөллийг оруулсан байна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДЭМЖЛЭГ

10 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгийн хэлбэр

Хэвлэх

10.1.Хөрөнгө оруулагчид олгох хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг нь татварын болон татварын бус дэмжлэгээс бүрдэнэ.

11 дүгээр зүйл.Татварын хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг

Хэвлэх

11.1.Хөрөнгө оруулагчид дараах хэлбэрээр татварын дэмжлэг үзүүлнэ:

11.1.1.албан татвараас чөлөөлөх;

11.1.2.албан татварын хөнгөлөлт үзүүлэх;

11.1.3.албан татвар ногдох орлогоос хасагдах элэгдлийн зардлыг түргэвчилсэн аргаар тооцох;

11.1.4.албан татвар ногдох орлогоос хасагдах алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох;

11.1.5.ажилтны сургалтын зардлыг татвар ногдуулах орлогоос хасч тооцох.

11.2.Доор дурдсан тохиолдолд импортолсон техник, тоног төхөөрөмжийг барилга угсралтын ажлын хугацаанд гаалийн албан татвараас чөлөөлж, нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг "0" хүртэлх хувь, хэмжээгээр ногдуулж болно:

11.2.1.барилгын материал, газрын тос, хөдөө аж ахуйн боловсруулах болон экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэр барих;

11.2.2.нано, био болон инновацийн технологи агуулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэр барих;

11.2.3.эрчим хүчний үйлдвэр болон төмөр зам барих.

11.3.Хөрөнгө оруулагчид үзүүлэх энэ хуулийн 11.1, 11.2-т заасан дэмжлэгийг татварын тухай хууль тогтоомжоор зохицуулна.

12 дугаар зүйл.Татварын бус хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг

Хэвлэх

12.1.Хөрөнгө оруулагчид татварын бус хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгийг дараах хэлбэрээр үзүүлж болно:

12.1.1.газрыг 60 хүртэл жилээр гэрээний үндсэн дээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах, уг хугацааг гэрээний анхны нөхцөлөөр нэг удаа 40 хүртэл жилээр сунгах;

/Энэ заалтыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

12.1.2.чөлөөт бүс, үйлдвэрлэл, технологийн паркт үйл ажиллагаа явуулах хөрөнгө оруулагчид дэмжлэг үзүүлэх, бүртгэлийн болон шалган нэвтрүүлэх хөнгөвчилсөн горимоор үйлчлэх;

12.1.3.дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, шинжлэх ухаан, боловсролын салбарын бүтээн байгуулалтын төслийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, гадаадаас авах ажиллах хүч, мэргэжилтний тоо, хэмжээг нэмэгдүүлэх, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх, холбогдох зөвшөөрлийг хөнгөвчилсөн горимоор олгох;

12.1.4.инновацийн төслийг санхүүжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, экспортод чиглэсэн инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн санхүүжилтэд батлан даалт гаргах;

12.1.5.Монгол Улсад хөрөнгө оруулалт хийсэн гадаадын хөрөнгө оруулагч, түүний гэр бүлд Монгол Улсад зорчих олон удаагийн орж гарах виз болон байнга оршин суух зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгох;

12.1.6.хуульд заасан бусад дэмжлэг.

12.2.Татварын бус хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгийг Чөлөөт бүсийн тухай, Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай, Инновацийн тухай, Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ОРЧНЫГ ТОГТВОРЖУУЛАХ

13 дугаар зүйл.Татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулах

Хэвлэх

13.1.Энэ хуулийн 13.5-д заасан этгээдэд тогтворжуулах гэрчилгээ олгох замаар хөрөнгө оруулалтын төсөл хэрэгжүүлэх хуулийн этгээдийн төлөх татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулна.

13.2.Тогтворжуулах гэрчилгээ нь олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болох бөгөөд уг гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаанд татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулна.

13.3.Энэ хуулийн 4.7-д зааснаас бусад тохиолдолд татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулах асуудлыг зөвхөн энэ хууль болон энэ хуульд заасан хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр зохицуулна.

13.4.Тогтворжуулах гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаанд татварын хууль тогтоомжид энэ хуулийн 14.1-д заасан албан татвар, төлбөрийн хувь, хэмжээг бууруулах өөрчлөлт орсон тохиолдолд тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд уг өөрчлөлтөд хамаарах ба харин нэмэгдүүлэх өөрчлөлт орсон тохиолдолд уг өөрчлөлтөд хамаарахгүй.

13.5.Хөрөнгө оруулалтын төслийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын хэлбэрээс нь хамааран тогтворжуулах гэрчилгээг дараах этгээдэд олгоно:

13.5.1.хөрөнгө оруулалтын төслийг нэг хуулийн этгээд дангаар хэрэгжүүлэх бол тогтворжуулах гэрчилгээг тухайн хуулийн этгээдэд;

13.5.2.хөрөнгө оруулалтын төслийг харилцан хамаарал бүхий хоёр ба түүнээс дээш тооны хуулийн этгээд хэрэгжүүлэх бол тэдгээрийн толгой компанид.

13.6.Тамхи, согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах үйл ажиллагаанд татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулахгүй.

14 дүгээр зүйл.Тогтворжуулах татварын төрөл

Хэвлэх

14.1.Тогтворжуулах гэрчилгээгээр доор дурдсан албан татвар, төлбөрийн хувь, хэмжээг гэрчилгээ хүчинтэй байх хугацаанд тогтворжуулна:

14.1.1.аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар;

14.1.2.гаалийн албан татвар;

14.1.3.нэмэгдсэн өртгийн албан татвар;

14.1.4.ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр.

14.2.Ашигт малтмалын үндсэн ордыг ашиглах зорилгоор олгосон энэ хуулийн 14.1.4-т заасан татварын тогтворжуулалтад үүсмэл ордоос олборлосон ашигт малтмалын бүтээгдэхүүнд ногдох ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр хамаарахгүй.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15 дугаар зүйл.Тогтворжуулах гэрчилгээ

Хэвлэх

15.1.Тогтворжуулах гэрчилгээний загварыг хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.2.Тогтворжуулах гэрчилгээнд дараах мэдээллийг тусгана:

15.2.1.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг;

15.2.2.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар;

15.2.3.энэ хуулийн 13.5.2-т заасан хуулийн этгээдийн оноосон нэр, улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар;

15.2.4.хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төслийн нэр;

15.2.5.тогтворжуулах гэрчилгээ олгосон он, сар, өдөр, хүчинтэй байх хугацаа;

15.2.6.энэ хуулийн 14.1-д заасан албан татвар, төлбөрийн хувь, хэмжээ.

15.3.Тогтворжуулах гэрчилгээг бусдад худалдах, барьцаалах, бэлэглэхийг хориглоно.

15.4.Тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд нь нэгтгэх, нийлүүлэх, өөрчлөх хэлбэрээр өөрчлөн зохион байгуулагдахад тогтворжуулах гэрчилгээ нь шинээр бий болсон буюу эрх залгамжлан авсан хуулийн этгээдэд дараах шаардлагыг хангасан тохиолдолд шилжинэ:

15.4.1.хуулийн этгээд нь хөрөнгө оруулалтын төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх;

15.4.2.хөрөнгө оруулалтын төсөл нь энэ хуулийн 16.1-д заасан шалгуурыг хангаж байх.

16 дугаар зүйл.Тогтворжуулах гэрчилгээ олгох шалгуур, хугацаа

Хэвлэх

16.1.Хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээдийн Монгол Улсад хэрэгжүүлэх төсөл нь доор дурдсан шалгуурыг бүрэн хангасан тохиолдолд тогтворжуулах гэрчилгээ олгоно:

16.1.1.бизнес төлөвлөгөө, техник, эдийн засгийн үндэслэлд заасан хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ нь энэ хуулийн 16.2, 16.3-т заасан хэмжээнд хүрэх;

16.1.2.хуульд заасан бол байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэсэн байх;

16.1.3.тогтвортой ажлын байр бий болгох;

16.1.4.дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх.

16.2.Тогтворжуулах гэрчилгээг доор дурдсан салбарт дараах хугацаагаар олгоно:

16.2.1.уул уурхайн олборлолт, хүнд үйлдвэр, дэд бүтцийн салбарт:

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ /тэрбум төгрөгөөр/

Тогтворжуулах гэрчилгээ олгох хугацаа /жилээр/

Хөрөнгө оруулалтаа

хийж дуусах хугацаа

/жилээр/

Улаанбаатарын

бүс

Төвийн бүс

/Говьсүмбэр,

Дорноговь, Дундговь,

Дархан-Уул,

Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв/

Хангайн бүс

/Архангай, Баянхонгор,

Булган, Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл/

Зүүн бүс

/Дорнод, Сүхбаатар,Хэнтий/

Баруун бүс

/Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд/

30-100 хүртэл

5

6

6

7

8

2

100-300 хүртэл

8

9

9

10

11

3

300-500 хүртэл

10

11

11

12

13

4

500-аас дээш

15

16

16

17

18

5

16.2.2.энэ хуулийн 16.2.1-д зааснаас бусад салбарт:

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ/тэрбум төгрөгөөр/

Тогтворжуулах гэрчилгээ олгох хугацаа

/жилээр/

Хөрөнгө оруулалтаа хийж дуусах хугацаа /жилээр/

Улаанбаатарын

бүс

Төвийн бүс

/Говьсүмбэр,

Дорноговь, Дундговь,

Дархан-Уул,

Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв/

Хангайн бүс

/Архангай, Баянхонгор, Булган,

Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл/

Зүүн бүс

/Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий/

Баруун бүс

/Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан Увс,Ховд/

10-30 хүртэл

5-15

4-12

3-10

2-8

5

2

30-100 хүртэл

15 -50

12-40

10-30

8-25

8

3

100-200 хүртэл

50 -100

40-80

30-60

25-50

10

4

200-аас дээш

100-аас дээш

80-аас дээш

60-аас дээш

50-аас дээш

15

5

16.3.Дараах төслийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулагчид тогтворжуулах гэрчилгээний хугацааг энэ хуулийн 16.2-т заасан хугацааг 1.5 дахин уртасган тооцож олгоно:

16.3.1.улс орны нийгэм, эдийн засгийн урт хугацааны тогтвортой хөгжилд онцгой ач холбогдол бүхий импортыг орлох болон экспортлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, техник, эдийн засгийн үндэслэл батлагдсан өдрийн Төв банкны албан ханшаар 500 тэрбум төгрөгөөс дээш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх тооцоотой, бүтээн байгуулалтын ажилд гурваас дээш жил шаардагдах төслийг байршил, салбар харгалзахгүйгээр;

16.3.2.энэ хуулийн 16.1-д заасан шалгуурыг хангасан хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээд нэмүү өртөг шингэсэн боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэн, үндсэн бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргаж байгаа.

16.4.Хөрөнгө оруулалтаа хийж дуусах хугацааг тогтворжуулах гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн тооцно.

16.5.Тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд нь энэ хуулийн 16.2-т заасан хөрөнгө оруулалтаа хийж дуусах хугацааг сунгах хүсэлтээ хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргаж болох бөгөөд уг хүсэлтийг үндэслэлтэй гэж үзвэл энэ хугацааг 2 хүртэл жилээр сунгаж болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17 дугаар зүйл.Тогтворжуулах гэрчилгээ авах тухай хүсэлт гаргах

Хэвлэх

17.1.Энэ хуулийн 16.1-д заасан шалгуурыг хангасан хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээд нь тогтворжуулах гэрчилгээ авах хүсэлтээ хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргана.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17.2.Тогтворжуулах гэрчилгээ авах хүсэлтэд доор дурдсан бичиг баримтыг хавсаргана:

17.2.1.энэ хуулийн 16.1-д заасан шалгуурыг хангасан тухай хүсэлт гаргагч хуулийн этгээдийн мэдэгдэл;

17.2.2.хүсэлт гаргагч хуулийн этгээдийн танилцуулга, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хуульд заасан тохиолдолд эрх бүхий байгууллагаас олгосон зөвшөөрлийн баримт бичгийн хуулбар;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17.2.3.дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж байгаа талаарх танилцуулга;

17.2.4.хуульд заасан бол байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ;

17.2.5.төслийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 10 хүртэл тэрбум төгрөг бол бизнес төлөвлөгөө, 10 тэрбум төгрөгөөс дээш бол техник, эдийн засгийн үндэслэл.

18 дугаар зүйл.Тогтворжуулах гэрчилгээ олгох

Хэвлэх

18.1.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь тогтворжуулах гэрчилгээ авах хүсэлт, холбогдох бичиг баримтыг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор хуульд заасан шалгуурыг үндэслэн тогтворжуулах гэрчилгээ олгох эсэхийг энэ хуулийн 9.3-т заасан зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн шийдвэрлэнэ. Хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл хугацааг 15 хоногоор сунгаж болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.2.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтворжуулах гэрчилгээг олгохоор шийдвэрлэсэн бол тогтворжуулах гэрчилгээнд холбогдох бичилтийг хийж, гэрчилгээг төсөл хэрэгжүүлэгч Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээдэд олгоно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.3.Хөрөнгө оруулалтын төсөл нь энэ хуулийн 16.1-д заасан шалгуурыг хангаагүй буюу бичиг баримтын бүрдэл дутуу тохиолдолд хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь холбогдох үндэслэл бүхий гэрчилгээ олгохоос татгалзсан хариуг энэ хуулийн 18.1-д заасан хугацаанд бичгээр, эсхүл Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 18.2-т заасан систем, албаны цахим шуудангаар дамжуулан цахим хэлбэрээр хөрөнгө оруулагчид хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

18.4.Энэ хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тухай бүр тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээдийн хүсэлтийг үндэслэн хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтворжуулах гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

19 дүгээр зүйл.Тогтворжуулах гэрчилгээг хүчингүй болгох

Хэвлэх

19.1.Тогтворжуулах гэрчилгээг доор дурдсан үндэслэлээр хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрээр хүчингүй болгоно:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

19.1.1.тогтворжуулах гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа дууссан;

19.1.2.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд хүсэлт гаргасан, эсхүл татан буугдсан;

19.1.3.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд Монгол Улсад оруулсан хөрөнгөө Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс бүрэн татаж, шилжүүлсэн;

19.1.4.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд нь хууль бус бичиг баримт бүрдүүлэн тогтворжуулах гэрчилгээг авсан болох нь тогтоогдсон;

19.1.5.эрх залгамжлагч нь энэ хуулийн 15.4-т заасан шаардлагыг хангаагүй;

19.1.6.энэ хуулийн 15.3-т заасныг зөрчсөн;

19.1.7.гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд нь энэ хуулийн 21.1-д заасан зөвшөөрөл аваагүй болох нь тогтоогдсон;

19.1.8.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ хуулийн 16.2-т заасан хугацаанд хөрөнгө оруулалтаа хийгээгүй;

19.1.9.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч нь хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулсан.

19.2.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 19.1-д заасан үндэслэлээр тогтворжуулах гэрчилгээг хүчингүй болгосон шийдвэрээ ажлын таван өдөрт багтаан тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээдэд болон татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

Хэвлэх

20.1.Засгийн газар 500 тэрбум төгрөгөөс дээш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгө оруулагчтай түүний гаргасан хүсэлтийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах орчныг нь тогтвортой байлгах зорилгоор хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулна.

20.2.Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжаар эрх олгосон Засгийн газрын гишүүн хөрөнгө оруулагчтай хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20.3.Хөрөнгө оруулалтын гэрээг энэ хуулийн 16.2, 16.3-т заасан хугацаанаас доошгүй хугацаагаар байгуулж болно.

20.4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хөрөнгө оруулалтын гэрээнд энэ хуулиар тогтоосон хөрөнгө оруулагчид үзүүлэх эрх зүйн баталгааг олгож, татварын орчныг тогтворжуулах, зохицуулалтын болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлийг тусгаж болно.

20.5.500 тэрбум төгрөгөөс дээш хөрөнгө оруулалт бүхий тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд нь өөрөө хүсэлт гаргавал түүнтэй хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулж болно.

20.6.Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах журмыг Засгийн газар батална.

20.7.Энэ хуулийн 20.4-т заасан тогтворжуулах татварын төрөлд энэ хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасныг ойлгоно.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

ГАДААДЫН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХ

21 дүгээр зүйл.Гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд хөрөнгө оруулалт хийх

Хэвлэх

21.1.Дараах салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсын хуулийн этгээдийн нийт гаргасан хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмших тохиолдолд зөвшөөрөл авна:

21.1.1.уул уурхай;

21.1.2.банк, санхүү;

21.1.3.хэвлэл, мэдээлэл, харилцаа холбоо.

22 дугаар зүйл.Зөвшөөрөл хүсэх, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх

Хэвлэх

22.1.Энэ хуулийн 21.1-д заасан хуулийн этгээд нь зөвшөөрөл хүсэх тухай хүсэлтээ шууд болон Монгол Улс дахь төлөөлөгчийн газар болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргах бөгөөд хүсэлтэд дараах бичиг баримтыг хавсаргана:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.1.1.зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн эрх бүхий бүртгэлийн байгууллагаас олгосон хуулийн этгээдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрчилгээний хуулбар;

22.1.2.зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд, түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд, энэ хуулийн 22.1-д заасан этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын талаарх бүртгэлийн байгууллагын сүүлийн хоёр жилийн лавлагаа;

22.1.3.гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээдийн монголын талын аж ахуйн нэгжтэй урьдчилан тохиролцсон хэлцэл, түүний төрөл, нөхцөл, хэлцэлд оролцогч талууд, худалдах хувьцааны тоо болон хувь эзэмшлийн хэмжээ, гэрээний үнэ болон хуулийн этгээдийн дүрэм, хуулийн этгээдийн удирдлагад өөрчлөлт оруулахаар тохиролцсон бол энэ талаарх мэдээлэл;

22.1.4.гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээдийн болон хэлцэлд оролцогч монголын талын аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлан, санхүүгийн тайлангийн тодруулга;

22.1.5.зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн Монгол Улсад хийх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, бизнес төсөл.

22.2.Энэ хуулийн 22.1-д заасан бичиг баримт нь монгол хэлээр байна.

22.3.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь хүсэлтийг нягтлах явцад зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдээс энэ хуулийн 22.1-д зааснаас бусад шаардлагатай бичиг баримтыг шаардаж болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.4.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 22.1-д заасан шаардлага хангасан хүсэлтийг хүлээн авч, дараах нөхцөл байдал үүсэх эсэхийг нягтална:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.4.1.хөрөнгө оруулагчийн аливаа үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын шинж чанар нь Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд харшилсан эсэх;

22.4.2.хүсэлт гаргагч нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, бизнесийн тогтсон хэм хэмжээг сахин биелүүлэх нөхцөл, боломжийг хангасан эсэх;

22.4.3.хөрөнгө оруулалт нь тухайн салбар дахь өрсөлдөөнийг хязгаарлах, давамгай байдал тогтоох шинжийг агуулсан эсэх;

22.4.4.хөрөнгө оруулалт нь Монгол Улсын төсвийн орлого, бусад бодлого, үйл ажиллагаанд ноцтой нөлөөлөл үзүүлэх эсэх.

22.5.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 22.4-т заасан нөхцөл байдал үүссэн эсэхийг нягтлахдаа холбогдох байгууллагаас санал, дүгнэлт авч болно. Энэ тохиолдолд тухайн байгууллага нь асуудлыг 30 хоногийн дотор судлан үзэж, санал, дүгнэлтээ ирүүлэх бөгөөд уг хугацаанд ирүүлээгүй бол тусгайлан өгөх саналгүйд тооцно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

22.6.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 22.1-д заасан хүсэлтийг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.2, 5.3 дугаар зүйлд заасан хугацаанд шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт болон хэсгийн дугаарт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.7.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 22.6-д заасан шийдвэр гарснаас хойш ажлын таван өдрийн дотор хүсэлт гаргагчид шийдвэрийн талаар мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

/Энэ хэсэгт болон хэсгийн дугаарт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

23 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

23.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

23.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

24 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

24.1.Энэ хуулийг 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.11.29-ний өдрийн орчуулга)                                  Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

October 3, 2013                                                                                        Ulaanbaatar city

 

ON INVESTMENT

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISION

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of this Law is to protect the legal rights and interests of investors in the territory of Mongolia, to establish a general legal guarantee for investment, to promote investment, to stabilize the tax structure, to determine the power of state agency related to investment, rights, and duties of investors and to regulate other relations pertaining to investment.

Article 2.Legislation on Investment

2.1.The legislation on investment shall consist of the Constitution of Mongolia, the General Law on Taxation, this Law, and other legislative acts enacted in conformity with these.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, provides otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of terms of the law

3.1.The terms used in this Law shall have meanings as follows:

3.1.1."investment" means the tangible and intangible asset that is invested into  the share capital and reflected in the financial statement of a for-profit entity operating in the territory of Mongolia;

3.1.2."investor" means a foreign and domestic investor that invests in Mongolia;

3.1.3."foreign investor" means a foreign legal entity or individual /a foreign citizen or stateless person who is a non-resident in Mongolia and a Mongolian citizen residing permanently in a foreign country/ that invests in Mongolia;

3.1.4."domestic investor" means a legal entity or individual registered in Mongolia /a Mongolian citizen and a foreign citizen or stateless person who resides permanently in Mongolia/ that makes an investment in Mongolia;

3.1.5."business entity with foreign investment" means a business entity incorporated according to the legislation of Mongolia and not less than 25 percent of the total share capital is held by a foreign investor, and the investment amount by each foreign investor equals or more than USD 100,000 or its equivalent in Mongolian tugriks;

3.1.6."representative office of a foreign business entity" means a person that has no legal entity status and was established in Mongolia by a foreign legal entity for the purpose of having representation based on a power of attorney;

3.1.7."tax structure" means a set of legal regulations on determining the types, rating of taxes specified in the applicable laws and their imposition and payment;

3.1.8."stabilization of tax rate and amount" means maintaining the tax rate and amount without increasing it as provided in Article 13.4 of this Law, or decreasing it during the effective period of tax rate and amount stabilization certification;

3.1.9."tax rate and amount stabilization certification" means a certification /hereinafter referred to as a "Stabilization Certification"/ issued by an authorized body for the purpose of stabilizing the rate and amount of tax and fee specified in this law, to an investor legal entity that fulfills the requirements specified in Article 16.1 of this law;

3.1.10."stabilization certification holder" means a legal entity registered in Mongolia, which was issued a stabilization certification as specified in this law;

3.1.11."foreign state-owned legal entity" means a legal entity which 50 and more percent of its issued shares are directly or indirectly owned by the state of a foreign country;

3.1.12."common interested person" means the party specified in Article 99.1 of the Company Law.

Article 4.Scope of the application of the law

4.1.This law shall apply to the investments which are made by foreign and domestic investors in the territory of Mongolia.

4.2.Investors may invest into the sectors, industries and services except as otherwise prohibited by legislation of Mongolia.

4.3.A foreign state-owned legal entity may invest upon obtaining permit pursuant to Article 21.1 of this Law.

4.4.Foreign and domestic investors shall conduct activities in Mongolia upon registration to state registration in accordance with the Company Law, Law on State Registration of Legal Entities and other relevant legislation.

4.5.This law shall not apply to the investments from state and local budgets into the state agencies and offices, as specified in the Law on Procurement of Goods, Works and Services with State and Local Funds.

4.6.This law shall not apply to donations or free aid by international or non-governmental organizations, private business entities, or individuals without commercial conditions.

4.7.Article 20 of this law shall not apply to entering into an investment agreement in the nuclear energy sector, and the relations shall be regulated under the Law on Nuclear Energy.

Article 5.Forms of investment

5.1.Investments in Mongolia shall be implemented in the following forms:

5.1.1.an investor may establish a new business entity solely or jointly with other               investors;

5.1.2.an investor may purchase shares, bonds, and other types of securities;

5.1.3.to invest by consolidating or merging companies;

5.1.4.to enter into a concession, production sharing, marketing and management and other contract;

5.1.5.to invest in forms of financial leasing or franchise;

5.1.6.any other investment forms which are not prohibited by other laws.

CHAPTER TWO

GENERAL LEGAL GUARANTEE FOR INVESTMENT

Article 6.General legal guarantee for investment

6.1.An investor shall have a right to receive tax and non-tax incentives related to support investment promotion.

6.2.The State shall provide an investor with a guarantee of ensuring the stability of the tax rate by issuing a stabilization certification to the investor or by entering into an investment agreement with the investor as specified in this law.

6.3.It is prohibited to illegally confiscate an investor's asset in the territory of Mongolia.

6.4.Properties of the investors may be mobilized only for the public interest and on the condition of full compensation of the mobilized properties in accordance with the procedures specified in the law.

6.5.Unless otherwise provided in the international treaties which Mongolia is a party, compensation for the mobilized assets as specified in Article 6.4 of this Law shall be evaluated at the market rate of the assets when it was mobilized or notified to the investor or to the public, and shall be paid together with the price.

6.6.Mongolia shall protect intellectual properties owned by the investors as specified in the applicable laws.

6.7.On the basis of fully fulfilling the obligation to pay taxes in the territory of Mongolia, an investor shall have the right to transfer the following assets and income to foreign countries without being obstructed:             

6.7.1.profits from business activities and dividends;

6.7.2.royalty for the use of their intellectual property, work and service charges;

6.7.3.payment of principal amounts and interests of a loan granted from overseas;

6.7.4.distributed assets after the liquidation of a business entity;

6.7.5.other properties gained or owned within the legal framework.

6.8.When an investor is transferring its assets out of Mongolia as specified in Article 6.7 of this law as a monetary asset, the investor shall be entitled to convert into any international freely convertible currency.

6.9.Unless it is provided by law or in the international treaties which Mongolia is a party, an investor is entitled to select an international or domestic arbitration to settle any dispute which may arise regarding the contract which entered into with the state agency.

6.10.The amendments to this law shall be decided by above two-thirds votes of the members of the State Great Khural.

/This paragraph was annulled according to the law as of April 9, 2022/

Article 7.Rights and duties of an investor

7.1.Investors shall have the following general rights:

7.1.1.to select whether to invest, investment forms, amounts, and areas or regions of investment and to make relevant decisions independently;

7.1.2.to invest into one or more sectors, projects, industries and operations;

7.1.3.to import goods, works, and services from abroad within the framework of implementation of the investment project and to export produced products, works and services;

7.1.4.to satisfy their own foreign currency needs by purchasing or selling foreign currencies through the banks and non-banking financial institutions registered in Mongolia;

7.1.5.to dispose of their assets and to transfer to and receive from abroad its lawful revenue and income;

7.1.6.to manage or participate in the management of business entity with investment or to transfer their rights and duties to other persons according to the relevant legislation;

7.1.7.to request for their rights to use financing, loans, assistance, land and natural resources and to have their requests resolved;

7.1.8.to receive state services equally;

7.1.9.other rights specified in legislation.

7.2.Investors shall have the following general duties besides to their basic duties to conduct their business operations as provided by legislation of Mongolia:

7.2.1.to ensure that the products produced and works and services provided by them comply with national and international standards;

7.2.2.to carry out the bookkeeping in accordance with international accounting standards;

7.2.3.to provide the tax authorities and other state agencies with the required information upon their request within the specified time to enable them to implement their functions;

7.2.4.to conduct investment activities that respect the interests of consumers, are friendly to the environment, and support human development;

7.2.5.to pay the social and health insurance premiums of their employees in accordance with the relevant legislation;

7.2.6.to improve the knowledge, experience, professional skills of their employees, to focus on the improvement of the management methodology and to introduce the good governance principles;

7.2.7.to respect the national heritage and traditions of the Mongolian;

7.2.8.as a legal entity holding the stabilization certification, to invest as specified in Article 16.2 of this law;

7.2.9.other duties specified in the applicable laws.

CHAPTER THREE

POWER OF THE STATE AGENCIES ON INVESTMENT

Article 8.Power of state central administrative body in charge of investment

8.1.The state central administrative body in charge of investment shall exercise the following power:

8.1.1.to ensure and monitor implementation of the investment legislation;

8.1.2.to prepare proposals concerning the investment policy and the sectors and areas, where investments need to be promoted and delivered to the Government for decision;

8.1.3.to issue the authorization specified in Article 21.1 of this Law;

8.1.4.to collect the following investment-related data from the Central Bank and the state administrative bodies in charge of employment, taxation, customs, social insurance and foreign citizen affairs semi-annually and annually, and to issue investment statistics accordingly:

8.1.4.a.investment sources and amounts;

8.1.4.b.payment of taxes;

8.1.4.c.number of jobs/ workplaces;

8.1.4.d.residence permits of foreign citizens;

8.1.4.e.number of foreign-invested entities;

8.1.4.f.goods and services imported by direct investments

8.1.4.g.other rights provided for by the laws.

/This article was annulled according to the law as of May 14, 2015/

Article 9.Rights and duties of the state central administrative body in charge of investment

/This title of this article was amended according to the law as of November 12, 2021/

9.1.The state central administrative body in charge of investment shall implement functions to attract investment, promote the investment environment and provide services to investors.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

/The modification to this paragraph was made according to the law as of July 21, 2016/

9.2.The state central administrative body in charge of investment  shall have the following rights and duties:

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

9.2.1.to ensure and monitor the implementation of legislation on investment;

9.2.2.to develop proposals on investment policy, investment promotions and measures, and to present them to the Government for the approval;

9.2.3.to issue a permit specified in 21.1 of this Law;

9.2.4.to obtain the following information from the central bank, state administrative bodies in charge of employment, tax, customs, social insurance, registration, and immigration related to investment on a semi-annual and annual basis and produce investment statistical report:

/The amendment to this sub-paragraph was made according to the law as of July 21, 2016/

9.2.4.a.source and amount of investment;

9.2.4.b.tax payment;

9.2.4.c.number of jobs;

9.2.4.d.residence permit of a foreign citizen;

9.2.4.e.number of business entities with foreign investment;

9.2.4.f.the amount of investment made by importing goods and services.

9.2.5.to implement comprehensive activities to attract investment;

9.2.6.to provide support and services for the protection of the legal interest of investors;

9.2.7.to promote the legal environment of investment and favorable conditions of the domestic market to investors;

9.2.8.to support the investment planning of investors;

9.2.9.to provide consulting and one-stop online services regarding other state services related to investment;

9.2.10.to issue a stabilization certification to the investors meeting the requirements specified in Article 16 of this law;

9.2.11.to monitor the stabilization certification holder's investment activities in conformity with the business plan, technical and economic feasibility study and the investment completion term provided in Article 16.2 of this Law;

9.2.12.to obtain the financial statement of a stabilization certification holder from the state administrative body in charge of tax, or from the legal entity if required, to implement its duties specified in Article 9.2.11 of this law;

9.2.13.to carry out the state registration of the stabilization certification holders;

9.2.14.to support continued stable investment.

/This section was amended by the law as of May 14, 2015/

9.3.A non-staff council shall be set up to issue a conclusion on the matters specified in Article 9.2.6 of this law under the decision by the Government member in charge of investment.

9.4.The Government member in charge of investment shall determine the and activity regulation of the council specified in Article 9.3 of this law.

9.5.A representative to protect interests of the investors shall be appointed to the council specified in Article 9.3 of this law.

CHAPTER FOUR

INVESTMENT PROMOTIONS

Article 10.Types of investment promotions

10.1.The investment promotions for investors shall consist of tax and non-tax incentives.

Article 11.Tax incentive for investment

11.1.Tax incentives shall be provided to investors in the following types:

11.1.1.to exempt from taxes;

11.1.2.to discount tax;

11.1.3.to calculate the depreciation expense to be deducted from the taxable income under the accelerated method;

11.1.4.to calculate the loss to be deducted from the taxable income by a loss carryforward;

11.1.5.to deduct the employee training expense from the taxable income.

11.2.In the following cases, imported technical equipment may be exempted from the customs duty and value added tax rate may set to zero-rate during the construction works:

11.2.1.to build a factory for construction materials, petroleum and agricultural plant and products for exporting;

11.2.2.to build a factory for products that contained nano, bio and innovation technologies;

11.2.3.to build a power plant and railway.

11.3.The incentives for investors specified in Articles 11.1 and 11.2 of this law shall be regulated by legislation on taxation.

Article 12.Non-tax incentive for investment

12.1.The non-tax incentives may be provided to investors in the following forms:

12.1.1.to put land possession or use for up to 60 years on the basis of a contract and to renew the contract duration once for up to 40 years with the contract's primary conditions;

12.1.2.to promote the investors who are to invest into the activities in free zones, industrial and technology park and to serve with a simplified regime of registration and checkpoint;

12.1.3.to support the implementation of development projects in the infrastructure, industry, science and educational sectors, to increase the number of foreign workforces and specialists, to exempt them from employment fees and to issue the required permits at a simplified regime;

12.1.4.to support the financing of the innovation projects and to guarantee the financing to produce export-oriented innovation products;

12.1.5.to grant foreign investors, who have made investment in Mongolia, and their family members with multiple visas and residential permits under the applicable legislation;

12.1.6.other promotions specified in the applicable laws.

12.2.Non-tax investment incentives shall be regulated in accordance with the Law and Land, the Law on Free Zones, the Law on Legal Status of Industrial and Technology  Parks, the Law on Innovation and the Law on Labor Force Migration and other relevant legislation.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of December 24, 2021/

CHAPTER FIVE

STABILIZING THE INVESTMENT ENVIRONMENT

Article 13.Tax rate and amount stabilization

13.1.The rate and amount of taxes to be paid by the legal entity, who is to implement an investment project, shall be stabilized by issuing stabilization certifications to the person specified in Article 13.5 of this law.

13.2.The stabilization certifications shall become effective from the date of their issuance and the tax rate and amount shall be stabilized during the entire period of validity of the stabilization certifications.

13.3.Stabilization of the tax rate and amount shall be regulated only as specified in this law and the investment contract specified in this law except specified otherwise in Article 4.7 of this law.

13.4.If there is an amendment made in the tax legislation to reduce the rate or amount of taxes and payments specified in Article 14.1 of this Law during the validity period of the stabilization certification, the legal entity holding the stabilization certification shall be subject to the amendment, however if there is a change to increase it, it shall not be subject to the amendment.

13.5.The stabilization certification shall be issued to the following investors depending on the organization form of the implementation of investment project:

13.5.1.if the investment project is to be implemented solely by one legal entity, the stabilization certification shall be issued to that legal entity;

13.5.2.if the investment project is to be implemented by two or more related legal entities, to their parent company.

13.6.Tax rates and amount for the production, import and sale of tobacco and alcohol shall not be stabilized.

Article 14.Types of the taxes to be stabilized

14.1.The following tax, its percentage and amounts shall be stabilized under the stabilization certifications during their validity period:

14.1.1.corporate income tax;

14.1.2.customs duty;

14.1.3.value-added tax;

14.1.4.mineral resource royalty.

14.2.The tax stabilization provided for in Article 14.1.4 of this Law issued for the purpose of using the main mineral deposit shall not include royalties for mineral products extracted from derivative deposits.

/This paragraph was added according to the law as of November 10, 2016/

Article 15.Stabilization certification

15.1.The template of the stabilization certification shall be approved by the government member in charge of investment.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of May 14, 2015/

15.2.The following information shall be reflected in the stabilization certification:

15.2.1.name and address of the stabilization certification holder legal entity;

15.2.2.state registration and registration number of the stabilization certification holder legal entity;

15.2.3.name, state registration number and registration number of the legal entity specified in Article 13.5.2 of this law;

15.2.4.name of the investment projects to be implemented;

15.2.5.date of issuance and validity term of the stabilization certification;

15.2.6.tax, its rates and amounts specified in Article 14.1 of this law.

15.3.It is prohibited to sell, pledge or gift a stabilization certification.

15.4.When the legal entity holding the stabilization certification is reorganized in the form of consolidation, merger, or conversion, the stabilization certification shall be transferred to the newly established or successor legal entity if the following requirements are met:

15.4.1.if the legal entity continues the investment project;

15.4.2.if the investment project meets the criteria specified in Article 16.1 of this law.

Article 16.Criteria and duration for period of a certification of stabilization

16.1.A certification of stabilization shall be issued to the investor whose project is to be carried out in Mongolia meets the following criteria:

16.1.1.the total investment amount specified in the business plan and the technical and economic feasibility study reached the amount specified in Articles 16.2 and 16.3 of this law;

16.1.2.to get done the environmental impact assessment if required by law;

16.1.3.to create stable workplaces;

16.1.4.to introduce high technology.

16.2.A certification of stabilization shall be issued to the following sectors with the period stated below:

16.2.1.to the mining extraction, heavy industry, and infrastructure sector:

 

 

Investment amount /billion tugriks/

Certification of stabilization period /years/

 

 

Investment competion period /years/

 

 

Ulaanbaatar region

Central region /Govisumber, Dornogobi, Dundgobi, Darkhan-Uul, Umnugobi, Selenge, Tuv/

Khangai region

/Arkhangai, Bayankhongor, Bulgan, Orkhon, Ovorkhangai, Khuvsgul/

Eastern region

/Dornod, Sukhbaatar, Khentii/

Western region

/Bayan-Olgii, Govi-Altai, Zavkhan Uvs, Hovd/

30-100

5

6

6

7

8

2

100-300

8

9

9

10

11

3

300-500

10

11

11

12

13

4

Above 500

15

16

16

17

18

5

 

16.2.2.to other sectors except the sectors specified in Article 16.2.1 of this Law:

 

Investment amount /billion tugriks/

 

 

 

Certification of stabilization period /years/

 

 

Investment competion period /years/

 

 

Ulaanbaatar region

Central region /Govisumber, Dornogobi, Dundgobi, Darkhan-Uul, Umnugobi, Selenge, Tuv/

Khangai region

/Arkhangai, Bayankhongor, Bulgan, Orkhon, Ovorkhangai, Khuvsgul/

Eastern region

/Dornod, Sukhbaatar, Khentii/

Western region

/Bayan-Olgii, Govi-Altai, Zavkhan Uvs, Hovd/

10-30

5-15

4-12

3-10

2-8

5

2

30-100

15-50

12-40

10-30

8-25

8

3

100-200

50-100

40-80

30-60

25-50

10

4

Above 200

Above 100

Above 80

Above 60

Above 50

15

5

 

16.3.The validity period for certification of stabilization specified in Article 16.2 of this law shall be issued 1.5 times longer for the investors who are to implement the following projects:

16.3.1.to produce import substitute and export-oriented products, which are significant to long term sustainable development of the socio-economic sector of Mongolia, estimated to invest more than MNT 500 billion according to the Central Bank official rate as of the date of approval of the technical and economic feasibility study and requires more than three years of construction works, regardless of any location and sector;

16.3.2.the investor legal entity in conformity with the criteria specified in Article 16.1 of this law conducts value added processing industry and exports its basic products.

16.4.The investment completion period shall be considered commencing from the issuance date of the certification of stabilization.

16.5.The legal entity that holds a certification of stabilization may request the state central administrative body in charge of investment to extend investment completion period specified in Article 16.2 of this law; and if the request is deemed well-grounded, the period may be extended for two years.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

Article 17.Applying for certification of stabilization

17.1.An investor legal entity in conformity with the criteria specified in Article 16.1 of this law may apply for a certification of stabilization  to the state central administrative body in charge of investment.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

17.2.The following documents shall be enclosed with the request for a certification of stabilization :

17.2.1.a statement by the applicant regarding its satisfaction of the criteria specified in the Article 16.1 of this law;

17.2.2.introduction of the applicant legal entity, the state registration certification, if specified in the law, a copy of the documents of a permit issued by a competent authority;

/In this sub-paragraph, the part "license and other certification" was amended as "the documents of a permit" according to the law as of  June 17, 2022, and it shall enter into force on January 1, 2023/

17.2.3.information on the introduction of new high technology;

17.2.4.if provided by law, the general environmental impact assessment;

17.2.5.if the investment amount is up to MNT 10 billion, the business plan; and if the investment amount is MNT 10 billion and above the technical and economic feasibility study.

Article 18.Issuing  a certification of stabilization

18.1.The state central administrative body in charge of investment shall decide whether to issue a certification of stabilization based on the criteria provided by law within 30 days after receipt the request for a certification of stabilization on the basis of the conclusion by the council specified in Article 9.3 of this law. This period may be extended for 15 days if required.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

18.2.If the state central administrative body in charge of investment decides to issue the certification of stabilization , it shall write the related information on the certification of stabilization and issue the certification to the project-implementing legal entity registered in Mongolia.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

18.3.In case if the investment project does not meet the criteria specified in Article 16.1 of this law or the submitted documents are incomplete, the state central administrative body in charge of investment shall deliver a written response on rejection of issuance of the certification of stabilization with the relevant reasons within the term specified in Article 18.1 of this law to the investor.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

18.4.The state central administrative body in charge of investment shall amend the certification of stabilization at the request of the legal entity holding the stabilization certification for each amendment in the information specified in Article 15.2 of this law.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

Article 19.Revoking a certification of stabilization

19.1.The state central administrative body in charge of investment shall revoke the certifications of stabilization with the following grounds:

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

19.1.1.the validity period of the certification of stabilization has expired;

19.1.2.if the stabilization certification holder has requested or is liquidated;

19.1.3.if the stabilization certification holder has completely withdrew and transferred its investment in Mongolia out of the territory of Mongolia;

19.1.4.if it is established that the stabilization certification holder obtained the certification of stabilization by submitting illegal documents;

19.1.5.if the right successor does not meet the requirements specified in Article 15.4 of this law;

19.1.6.if violated Article 15.3 of this Law;

19.1.7.if it is established that a foreign state owned entity was not issued with the permit specified in Article 21.1 of this law;

19.1.8.the stabilization certification holder did not invest withing the term specified in Article 16.2 of this law;

19.1.9.the stabilization certification holder has entered into an investment contract.

19.2.The state central administrative body in charge of investment shall inform its decision to revoke the certification of stabilization specified in Article 19.2 of this law within five business days to the stabilization certification holding legal entity and to the state administrative body in charge of taxation.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

Article 20.Investment contract

20.1.The Government may enter into an investment contract with the investor who is to invest more than MNT 500 billion at the investor's request for stabilizing the environment of activities.

20.2.The Government member who was authorized by the Order of Prime Minister of Mongolia shall enter into investment contracts with investors.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of May 14, 2015/

20.3.An investment contract may be made for the term not less than specified in Articles 16.2 and 16.3 of this law.

20.4.Unless otherwise provided by laws, an investment contract may include the conditions for providing a legal guarantee specified in this Law to the investor, stabilizing the tax structure and regulative and financial supports.

20.5.If the legal entity holding the stabilization certification with an investment of more than MNT 500 billion made a request, an investment contract may be concluded with the relevant investor.

20.6.The Government shall approve the regulation on entering into investment contracts.

20.7.Types of stabilization tax specified in Article 20.4 of this law shall mean as specified in Article 14 of this law.

/This paragraph was added according to the law as of November 10, 2016/

CHAPTER SIX

INVESTMENT BY A FOREIGN STATE OWNED LEGAL ENTITY

Article 21.Investment by a foreign state-owned legal entities

21.1.Permit shall be obtained if foreign state-owned legal entities holds 33 or more of the total issued shares of Mongolian legal entities operating in the following fields:

21.1.1.mining;

21.1.2.bank and finance;

21.1.3.the media and communications.

Article 22.Requesting for a permit and deciding the request

22.1.A legal entity specified in Article 21.1 of this law shall request for a permit to the state central administrative body in charge of investment directly or through a representative office and authorized representative in Mongolia and shall enclose the following documents to the request:

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of May 14, 2015/

22.1.1.a notarized copy of the certification of incorporation of the applicant issued by a competent authority of the applicant's country;

22.1.2.references from the registration authority concerning the applicant, its common interested persons, the executive management of the entity specified in Article 21.1 of this Law, that covers the last two years;

22.1.3.the preliminary transaction between a foreign state-owned entity and a Mongolian entity, its type and conditions, the parties to the transaction, shares to be sold percentage of shareholding, contract price, the charter of the legal entity, and if the is an agreement on changing the management, the information concerning to it;

22.1.4.financial statements and clarifications to financial statements of the foreign state-owned legal entity and the Mongolian business entity;

22.1.5.the investment plan and business project to be implemented by the applicant in Mongolia.

22.2.The documents specified in Article 22.1 of this law shall be in Mongolian language.

22.3.The state central administrative body in charge of investment may demand required documents other than those specified in Article 22.1 of this law from the applicant while reviewing the submitted application documents.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of May 14, 2015/

22.4.The state central administrative body in charge of investment shall receive the application that meets the requirements specified in Article 22.1 of this law and review whether the following situations may occur:

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of May 14, 2015/

22.4.1.whether any of the investor's activities or investment natures are contrary to the concept of National Security of Mongolia;

22.4.2.whether the applicant meets the conditions to adhere to legislation and the established business norms of Mongolia;

22.4.3.whether the investment has a nature to restrict competition in the relevant sector or create dominance in the sector;

22.4.4.whether the investment has a serious and adverse impact on the budget revenue and other policies and activities of Mongolia.

22.5.The state central administrative body in charge of investment may obtain opinions and conclusions from relevant organizations when verifying whether the circumstances specified in Article 22.4 of this Law have occurred. In this case, the organization shall study the issue within 30 days and submit its opinion and conclusion, and if it is not submitted within that period, it shall be deemed as not having a special opinion.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

/This paragraph was added according to the law as of May 14, 2015/

22.6.The state central administrative body in charge of investment shall decide within 45 days after receipt of the application specified in Article 22.1 of this law.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

/The amendment to this paragraph and the number was made according to the law as of May 14, 2015/

22.7.The state central administrative body in charge of investment shall notify the applicant of the decision specified in Article 22.6 of this law within five business days after its decision.

/The amendment to this paragraph was made according to the law as of November 12, 2021/

/The amendment to this paragraph and the number was made according to the law as of May 14, 2015/

CHAPTER SEVEN

MISCELLANEOUS

Article 23.Liability for the violators of the law

23.1.In case the actions of a civil servant violating this Law does not constitute a criminal nature, they shall be subject to liability specified in the Law on Civil Service.

23.2.Any person or legal entity violating this Law shall be subject to liability specified in the Criminal Law or the Law on Violations.

/This article was modified according to the law as of May 14, 2015/

Article 24.Entry into force of the law

24.1.This Law shall enter into force on November 1, 2013.

 

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA Z.EHKNBOLD