A

A

A

Төрөл:

Төлөв:

Огноогоор шүүх:

 • Идэвхитэй
 • Үлдсэн: 23 хоног
 • Нийтэлсэн: 2023-12-04
Ургамлын эрүүл мэнд, ургамал хамгааллын тухай
ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 11 )
 • санал ( 0 )

 • Идэвхитэй
 • Үлдсэн: 21 хоног
 • Нийтэлсэн: 2023-12-04
Тусгаар тогтнол Үндэсний баялгийн сангийн тухай
ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 13 )
 • санал ( 0 )

 • Идэвхитэй
 • Үлдсэн: 15 хоног
 • Нийтэлсэн: 2023-11-27
ШҮҮХ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
Хуулийн төслийн зорилго нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлж шүүхийн шатлалын үндсэн тогтолцоог хөндөхгүйгээр шүүхийн харьяалал, байрших газар, зохион байгуулалтыг өөрчлөх замаар иргэний шүүхэд хандах эрхийн баталгааг хангах, иргэнд үзүүлэх шүүхийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бүтээмжтэй, үр нөлөөтэй анхан болон давж заалдах шатны шүүх байгуулахад оршино.
ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 42 )
 • санал ( 0 )

 • Идэвхитэй
 • Үлдсэн: 1 хоног
 • Нийтэлсэн: 2023-11-08
Цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1994 оны конвенц, Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1997 оны конвенц, Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай 1980 оны конвенцын 2005 оны нэмэлт, өөрчлөлт, Бага хэмжээний цөмийн материалын шинэчилсэн протоколыг зөвшилцөх
Асуудал зөвшилцөх тухай албан бичиг; Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлээс; Танилцуулга (Цөмийн аюулгүй ажиллагааны талаар); Цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай конвенц (монгол, англи хэлээр); Танилцуулга (Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай конвенцын талаар); Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай нэгдсэн конвенц (монгол, англи хэлээр); Танилцуулга (Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах 1980 оны конвенцын 205 оны нэмэлт, өөрчлөлтийн тухай); Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай конвенцын нэмэлт, өөрчлөлт (монгол, англи хэлээр); Танилцуулга (Бага хэмжээний цөмийн материалын шинэчилсэн протоколын тухай); Цөмийн зэвсэг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээтэй холбогдуулан байгуулах баталгааны тухай хэлэлцээрийн стандарт текст (монгол, англи хэлээр) гэсэн материалууд байршиж байна.
ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 72 )
 • санал ( 0 )