A

A

A

Төрөл:

Төлөв:

Огноогоор шүүх:

 • Идэвхитэй
 • Дууссан
 • Нийтэлсэн: 2023-09-18
ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Нотариатч нь төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг нийтийн албан тушаалтан болохын хувьд улсын төсвөөс санхүүжилт, цалин хөлс авахгүйгээр нотариатын үйлчилгээний орлогоосоо зардлаа хариуцаж, өөрийгөө санхүүжүүлэн ажилладаг.
Нотариатын үйлдлийн тоо, улс орны эдийн засгийн байдал зэргийг үндэслэж үйлчилгээний хөлсийг бодитой тогтоох үүднээс Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 123 тоот тушаалаар батлагдсан “Нотариатын үйлчилгээний хөлс, зардлын хэмжээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тушаалын төслийг танилцуулж байна.
ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 462 )
 • санал ( 0 )

 • Санал авч дууссан
 • Дууссан
 • Нийтэлсэн: 2023-06-15
Журам батлах тухай /Сэтгэцийн шинжилгээ хийх журам/

Сэтгэцийн шинжилгээ хийх эрх зүйн орчныг нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд тус журмын төсөлд шинэ төрлийн шинжилгээний шаардлагыг харгалзан шинжилгээ хийх нийтлэг үндэслэл, баримтлах хууль тогтоомж, зарчим; шинжилгээ хийхэд тавигдах нийтлэг шаардлага; сэтгэцийн шинжилгээ хийх шинжээч эмчийн эрх, үүрэг; сэтгэцийн шинжилгээний хэлбэр; иргэний хэрэгт сэтгэцийн шинжилгээ хийх; сэтгэцийн шинжилгээний зардал болон хариуцлага зэрэг зохицуулалтыг найруулан тусгасан байна.

ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 1195 )
 • санал ( 0 )

 • Санал авч дууссан
 • Дууссан
 • Нийтэлсэн: 2023-06-15
Журам батлах тухай /Гэмт хэргийн улмаас хүний сэтгэцэд учирсан хор уршгийн зэрэглэлийг тогтоож, дүгнэлт гаргах журам/
Эрүүгийн хуулийн 14 бүлгийн 85 гэмт хэргийн улмаас хүний сэтгэцэд учирсан хор уршгийн зэрэглэлийг тогтоох, дүгнэлт гаргах журмыг Шүүх шинжилгээний тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хянан шийдвэрлэх тухай, Иргэний хууль болон холбогдох журмуудтай уялдуулан боловсруулсан байна.
ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 380 )
 • санал ( 0 )

 • Санал авч дууссан
 • Дууссан
 • Нийтэлсэн: 2023-06-15
Журам батлах тухай /Яллагдагч, шүүгдэгчийг эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулах журам/
Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулага батлагдсантай холбогдуулан хуулийн шинэ нэр томьёо үзэл баримтлалыг журамд тусгасан.
ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 264 )
 • санал ( 0 )