A

A

A

Төрөл:

Төлөв:

Огноогоор шүүх:

 • Идэвхитэй
 • Үлдсэн: 20 хоног
 • Нийтэлсэн: 2023-05-24
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ

Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь хэсэгт “Цагдаагийн байгууллага гэмт хэрэг, зөрчлийн улмаас алдагдсан эд зүйлсийн талаарх мэдээллийг агуулсан цахим мэдээллийн сантай байх бөгөөд мэдээллийн санг ажиллуулахтай холбогдсон журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.” гэж заасны дагуу боловсруулсан “Гэмт хэрэг, зөрчлийн улмаас алдагдсан эд зүйлсийг бүртгэх мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам”-ын төсөлд олон нийтээс санал авахаар байршуулав.

ДЭМЖИНЭ80
ДЭМЖИХГҮЙ20
МЭДЭХГҮЙ0
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 158 )
 • санал ( 0 )

 • Идэвхитэй
 • Үлдсэн: 8 хоног
 • Нийтэлсэн: 2023-05-24
ЗАГВАР ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
“Монгол Улсын жолоочийн үнэмлэхийн загвар”, “Монгол Улсын олон улсын жолоочийн үнэмлэхийн загвар” шинэчлэн батлахад олон нийтээс санал авахаар байршууллаа.
ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 28 )
 • санал ( 0 )

 • Санал авч дууссан
 • Дууссан
 • Нийтэлсэн: 2023-04-24
ОЛОН НИЙТИЙН БАЙЦААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
Олон нийтийн байцаагчийн ажиллах нийтлэг журам тушаалын төсөлд санал авах
ДЭМЖИНЭ100
ДЭМЖИХГҮЙ0
МЭДЭХГҮЙ0
 • дагасан ( 1 )
 • үзсэн ( 748 )
 • санал ( 0 )

 • Идэвхитэй
 • Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 • Дууссан
 • Нийтэлсэн: 2023-04-11
НИЙСЛЭЛИЙН ГУДАМЖ, ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНД АЧААНЫ АВТОМАШИНЫГ ХЯЗГААРТАЙГААР ОРОЛЦУУЛАХ ЖУРАМ
 1. Журам шинэчлэн батлагдсанаар холбогдох хууль, дүрэм, стандартын хэрэгжилт хангагдана;
 2. Ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг замын хөдөлгөөний ачаалал багатай цагуудаар оновчтой зохион байгуулж, хөдөлгөөний урсгалыг тэнцвэржүүлнэ.
 3. Хориглосон, хязгаарласан гудамж, зам руу нэвтрэх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хүсэлтийг цахимаар хүлээн авах, зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг цахимд шилжүүлэх;
 4. Зөвшөөрөл авсан тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг цахимаар шалгах, хяналт тавих боломжтой болсон;
 5. Трактор, өөрөө явдаг машин механизм замын хөдөлгөөнд хяналтгүй оролцдог байсныг бүртгэж, хяналт тавих боломж бүрдэнэ;
 6. Холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын саналыг харгалзан гудамж замд, цагийн хязгаарлалттайгаар оролцуулах замуудыг тодорхойлж зам, замын байгууламжийг эвдрэл гэмтлээс хамгаална;

 

Дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор “Нийслэлийн гудамж, замын  хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг хязгаартайгаар оролцуулах журам”-ын төслийг боловсруулаад байна.

ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 689 )
 • санал ( 0 )

 • 1/3
 • 1
 • 2
 • 3
 • Нийт: 11