A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • Магадлан итгэмжлэгдэх хуулийн этгээдийн үзүүлэх хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний түвшин, зорилтот бүлэг, үйлчилгээний төрөл
Бүлэг: 1979

 

 

 

 

                                                                   Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх

                                                                   хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх 

                                                                   журмын нэгдүгээр хавсралт

 

Магадлан итгэмжлэгдэх хуулийн этгээдийн үзүүлэх

хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний түвшин,

зорилтот бүлэг, үйлчилгээний төрөл

 

Түвшин

Зорилтот бүлэг

Үйлчилгээний төрөл

I.Хүүхэд хамгаалах шуурхай тусламжийн түвшний үйлчилгээ

Хүчирхийлэлд өртсөн, өртөх өндөр эрсдэлтэй хүүхэд

1.1.Нийгмийн ажлын үйлчилгээ.

-эрсдлийн үнэлгээ,

өхцөл байдлын үнэлгээ

-Хүүхдийг хамгаалах аюулгүйн төлөвлөгөөг эцэг, эх асран хамгаалагчтай хамтран боловсруулах, хэрэгжүүлэх

1.2.Холбон зуучлах үйлчилгээ

    -Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

    үүх, хуулийн байгууллагын  үйлчилгээ

    үр байрлуулан  асрамжлах үйлчилгээ

    -Сэтгэл зүйн цочрол,  засал, нийгмийн ажлын үйлчилгээ

II.Хүүхэд хамгаалах, нөхөн сэргээх түвшний үйлчилгээ

Хүчирхийлэлд  өртсөн ба өртөх эрсдэлтэй хүүхэд

2.1.Хүүхдийн бие махбодийн гэмтэл, сэтгэцийн өөрчлөлтийг эмчлэх, нөхөн сэргээх эрүүл мэндийн үйлчилгээ

2.2.Сэтгэл зүйн цочрол, хямрал, гэмтлээ даван туулахад туслах сэтгэл зүйн зөвлөх үйлчилгээ

2.3.Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлэх нийгэм сэтгэл зүйн зөвлөгөө, нийгмийн ажлын үйлчилгээ

2.4.Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс улбаатай хүүхдийн зан авирын өөрчлөлтөнд чиглэсэн нийгэм сэтгэл зүйн зөвлөгөө, засал, нийгмийн ажлын үйлчилгээ

2.5.Хүчирхийлэлд өртсөн, гэмт хэргийн золиос болсон  хүүхдэд үзүүлэх  өмгөөлөл, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ

2.6.Хохирогч хүүхдийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ

2.7.Хүчирхийлэл өртсөн ба өртөх эрсдэлтэй хүүхдэд зориулсан асрамжийн хувилбарт үйлчилгээ 

Хүчирхийлэлд өртсөн ба өртөх эрсдэлтэй хүүхдийн гэр бүлийн гишүүд

2.8.Түр хамгаалах байр болон халамж, асрамжийн төвөөс хүүхдийг эргэн нэгтгэх үйлчилгээ

2.9.Эцэг эхчүүдэд зориулсан хүүхдийн хөгжил, хүмүүжлийн  эерэг аргуудын тухай зөвлөгөө, сургалт

2.10.Гэр бүлийн зөрчил, хямрал, хүчирхийллээс сэргийлэх, гэр бүлийн хамгаалах хүчин зүйлсийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн  нийгмийн ажлын үйлчилгээ

2.11.Гэр бүлийн эерэг, эрүүл харилцаа, үнэт зүйлсийг бий болгох, гэр бүлд туслах тогтолцоог өргөжүүлэх зэрэг гэр бүлийг дэмжих нийгмийн ажлын үйлчилгээ 

2.12.Эцэг эххүүхдийн харилцаа холбоог бэхжүүлэх гэр бүлийн зөвлөгөө засал, сургалт,

2.13.Архи болон мансууруулах бодисоос хамааралтай эцэг эх, асран хамгаалагчтай ажиллах тусгай хөтөлбөр ба үйлчилгээ

2.14.Бэлгийн болон бусад хүчирхийлэлд өртөж  байсан түүхтэй эцэг эх, асран хамгаалагчдад зориулсан зөвлөгөө засал,  нөхөн сэргээх үйлчилгээ

Асран халамжлагчид

2.15.Асралт эцэг эх болон хүүхэд  асрамжилсан, үрчлэн авсан асран халамжлагчид зориулсан хөтөлбөр, үйлчилгээ

III.Урьдчилан сэргийлэх түвшний үйлчилгээ

 

 

 

 

 

 

 

 

Цэцэрлэгийн багш, ажилтан, эцэг эх

3.1.Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс сэргийлэх чиглэлээр сургуулийн өмнөх насны хүүхэд, тэдний эцэг эх, багш удирдах ажилтнуудад зориулсан тусгай хөтөлбөр

Багш сурагчид

3.2.Сургууль болон түүний орчинд  хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс хамгаалах ба сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай  хөтөлбөр

Өсвөр үеийнхэн, сургуулийн сурагчид

3.3.Үе тэнгийнхний дарамт, хүчирхийллээс сэргийлэх хөтөлбөр

Эцэг эх, асран хамгаалагчид

3.4.Хүүхэдтэй зүй бус харьцах явдлаас сэргийлэх, хүмүүжлийн эерэг арга түгээх хөтөлбөр

Олон нийт

3.5.Хүүхэдтэй зүй бус харьцах явдалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хэвлэл мэдээллийн аян

3.6.Хүүхэдтэй зүй бус харьцах явдалтай тэмцэх,  урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр түншлэлийг хөгжүүлэх хөтөлбөр

 

 

                                                                               Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх

                                                                         хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх 

                                                                         журмын хоёрдугаар хавсралт

 

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн

үндсэн үнэлгээний хүснэгт

 

 

 

Шалгуур үзүүлэлт

Авбал зохих дээд оноо

Авсан оноо

Тайл-бар

 

БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАДАВХ

 

1

 

 

Байгууллагын  ерөнхий мэдээлэл

 

 

1.1.Байгууллагын дүрэм

2

 

 

 

1.2.Байгууллагын дотоод журам

2

 

 

 

1.3.Байгууллагын стратеги, бизнес төлөвлөгөө

2

 

 

 

1.4.Жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан

2

 

 

 

1.5.Эрсдэлийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэн ажилладаг эсэх /онцгой байдал, цар тахлын үеийн, галын аюулаас сэргийлэх г.м/

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Хүний нөөц

2.1.Үндсэн ба гэрээт ажилтныг ажилд томилсон тушаал, хөдөлмөрийн гэрээний хуулбар,

2

 

 

 

2.2.Ажлын байрны тодорхойлолт

2

 

 

 

2.3.Ажилтнуудын ёс зүйн дүрэм

2

 

 

 

2.4.Үндсэн ажилтны 30 хувь нь мэргэжлийн нийгмийн ажилтан эсэх, ажилтны хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мэргэшсэн диплом, лиценз, мэргэжил дээшлүүлсэн гэрчилгээний хуулбар

2

 

 

 

2.5.Ажилтанд хүүхэд хамгааллын дүрмийг мөрдөж ажиллах заавар өгч, гарын үсэг зуруулан хөдөлмөрийн гэрээнд хавсаргасан байдал

2

 

 

 

2.6.Ажилтныг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангадаг эсэх

3

 

 

 

2.7. Ажилтны сургалт, чадавхи бэхжүүлэлт

3

 

 

 

 

3

 

 

 

Үйл ажиллагааны тогтворжилт

3.1.Хүүхэд хамгааллын холбогдох стандарт, журам, маягтын хөтлөлт,  хяналт

3

 

 

 

3.2.Хүүхэд хамгааллын дүрмийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр гаргасан шийдвэр, биелэлт

5

 

 

 

3.3.Хамгааллын үйлчилгээний бүртгэл, тайлан

5

 

 

 

3.4.Үйлчлүүлэгчийн хувийн хэргийн хөтлөлт, эрүүл мэндийн карт, архивлалт, хадгалалт

3

 

 

 

3.5.Үйлчлүүлэгчийн гомдол саналын бүртгэл, авсан арга хэмжээний тайлан

3

 

 

 

 

Дэд хэсгийн оноо

45

 

 

 

ХӨРӨНГӨ, САНХҮҮГИЙН ЧАДАВХ

 

10

Тоног төхөөрөмжийн хангамж

12.1.Үйлчилгээнд ашиглаж буй тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, ашиглалт чанарын шаардлага хангасан эсэх

 

5

 

 

 

12.2.Үйлчилгээнд ашиглаж буй оношлогоо, тестийн баталгаат чанар

 

5

 

 

 

Хүүхдэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, ганцаарчилсан уулзалт хийх өрөө танхимтай эсэх

5

 

 

 

 

11

 

Санхүүгийн байдал

12.3.Хоёроос цөөнгүй санхүүжилтийн эх үүсвэртэй эсэх

5

 

 

 

12.4.Санхүүгийн тайлан балансаа ил тод, нээлттэй тайлагнадаг эсэх

5

 

 

 

12.5.Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний төсөв

5

 

 

 

12.6.Хандив тусламжийн бүртгэл, зарлага

5

 

 

 

 

Дэд хэсгийн оноо

35

 

 

 

 

НИЙТ ОНОО

80оноо

 

 

 
             

 

 

 

 

                                                                                Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх 

                                                                         журмын гуравдугаар хавсралт

 

Хуулийн этгээдийн үзүүлэх хүүхэд хамгааллын

үйлчилгээний төрлөөр магадлан итгэмжлэл олгох нэмэлт онооны хүснэгт

 

 

 

Шалгуур үзүүлэлт

Авбал зохих дээд оноо

Авсан оноо

Тайл-бар

Нэг. Хүүхэд хамгаалах шуурхай тусламжийн түвшний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх үнэлгээний нэмэлт онооны хүснэгт

1

Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээний хөтөлбөртэй эсэх

2

 

 

2

Үйлчилгээний болон сургалтын материал, бусад хэрэглэгдэхүүн, тараах материалтай эсэх

2

 

 

3

Үйлчилгээний үр дүн, үйлчлүүлэгчид гарсан ахиц өөрчлөлтийг үнэлдэг эсэх

2

 

 

4

Үнэлэх, тайлагнадаг эсэх

2

 

 

5

Нийгмийн ажлын үйлчилгээний маягтуудыг бүрэн хөтөлдөг эсэх

2

 

 

6

Холбон зуучлах үйлчилгээ үзүүлдэг эсэх

2

 

 

7

Хүүхэд, түүний гэр бүлийн нөхцөл байдлын үнэлгээг холбогдох журмын дагуу хийх

2

 

 

8

Хүүхдийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөөтэй эсэх

      2

 

 

9

Холбон зуучлах журмыг   мөрдөж, эргэн мэдээлэх хуудас бөглөдөг эсэх

2

 

 

10

Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ үзүүлэх тохиолдолд Хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний MNS 6040-2019 стандартын 12-15 дугаар  заалтуудыг хангасан эсэх

2

 

 

 Нийт

20 оноо

 

 

НИЙТ ОНОО

/Хавсралт 1-ээр авсан нийт оноо дээр энэ хэсгийн оноог нэмж нийт оноог гаргана./

 

100

 

 

II.Хүүхэд хамгаалах, нөхөн сэргээх түвшний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх үнэлгээний нэмэлт онооны хүснэгт

1

Кейс менежментийн хамтарсан төлөвлөгөө, тайлан

2

 

 

2

Хамтарсан багийн холбогдох журмын дагуу үйлчилгээг төлөвлөх

2

 

 

3

Хүүхдийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ үзүүлэх тохиолдолд Хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний MNS 6040-2019 стандартын 12-15 дугаар  заалтуудыг хангах

2

 

 

4

Сэтгэл зүйн цочрол, хямрал, гэмтлээ даван туулахад туслах сэтгэл зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг эсэх

2

 

 

5

Хүүхдийн бие махбодийн гэмтэл, сэтгэцийн өөрчлөлтийг эмчлэх, нөхөн сэргээх эрүүл мэндийн үйлчилгээнд холбон зуучилдаг эсэх

2

 

 

 6

Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлэх нийгэм сэтгэл зүйн зөвлөгөө, нийгмийн ажлын үйлчилгээ

2

 

 

7

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс улбаатай хүүхдийн зан авирын өөрчлөлтөнд чиглэсэн нийгэм сэтгэл зүйн зөвлөгөө, засал, нийгмийн ажлын үйлчилгээ

2

 

 

8

Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээний хөтөлбөртэй эсэх

2

 

 

 9

Эцэг эххүүхдийн харилцаа холбоог бэхжүүлэх гэр бүлийн зөвлөгөө засал, сургалтын хөтөлбөртэй эсэх

2

 

 

10

Үйлчилгээний үр дүн, үйлчлүүлэгчид гарсан ахиц өөрчлөлтийг үнэлэх арга хэрэглэдэг эсэх

2

 

 

 Нийт

20 оноо

 

 

НИЙТ ОНОО

/Хавсралт 1-ээр авсан нийт оноо дээр энэ хэсгийн оноог нэмж нийт оноог гаргана./

100 оноо

 

 

lll.Урьдчилан сэргийлэх түвшний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг

магадлан итгэмжлэх үнэлгээний нэмэлт онооны хүснэгт

1

Хүүхэд хамгааллын нөлөөллийн ажлын төлөвлөгөөтэй эсэх

2

 

 

2

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөртэй эсэх

2

 

 

3

Урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн гарын авлага, сурталчилгааны материал

2

 

 

4

Сэтгэл ханамжийн судалгаа

2

 

 

5

Судалгааны зөвлөмжийн дагуу үйлчилгээ, хөтөлбөрийн сайжруулалт хийдэг эсэх

2

 

 

6

Гэр бүлд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөртэй эсэх

2

 

 

7

Хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөртэй эсэх

2

 

 

8

Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх цахим контонт хийдэг эсэх

2

 

 

9

Хүүхэд, гэр бүлд зөвлөгөө өгөх нийгмийн ажил үйлчилгээ үзүүлдэг эсэх

2

 

 

10

Мэдээллийг олон нийтэд түгээх цахим хуудастай эсэх

2

 

 

Дэд хэсгийн оноо

20

 

 

НИЙТ ОНОО

/Хавсралт 1-ээр авсан нийт оноо дээр энэ хэсгийн оноог нэмж нийт оноог гаргана./

 

100

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх

                                                                                хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх 

                                                                                журмын дөрөвдүгээр хавсралт

 

Төвлөрсөн халамж, асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг

магадлан итгэмжлэх үнэлгээний нэмэлт онооны хүснэгт

 

 

 

Шалгуур үзүүлэлт

Авбал зохих дээд оноо

Авсан оноо

Тайлбар

 

1

 

 

Төөвлөрсөн халамж, асрамжийн үйлчилгээний нэмэлт шалгуур үзүүлэлт

1.1.Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээнд тавигдах нийтлэг шаардлага MNS5852:2017 стандарт хангасан эсэх

5

 

 

 

1.2.Байр, зай талбайн хэмжээ, орчин эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангасан эсэх

4

 

 

1.3.Гэр бүлийн орчин бүрдүүлэлт /Нэг өрөөнд 5 хүртэл хүүхэд/

5

 

 

1.4.Хүүхдийн асуудлыг мэдээлэх журамтай эсэх

3

 

 

1.5.Гэр бүлд нь эргэн нэгтгэсэн болон чөлөөгөөр гарсан хүүхдийн бүртгэл судалгаа

3

 

 

 

 

Дэд хэсгийн оноо

20

 

 

 

НИЙТ ОНОО

/Хавсралт 1-ээр авсан нийт оноо дээр энэ хэсгийн оноог нэмж нийт оноог гаргана./

 

100

 

 

 

 

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх

хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх 

журмын тавдугаар хавсралт

 

Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг

магадлан итгэмжлэх үнэлгээний нэмэлт онооны хүснэгт

 

 

 

 

Шалгуур үзүүлэлт

Авбал зохих дээд оноо

Авсан оноо

Тайлбар

 

1

 

 

Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний нэмэлт шалгуур үзүүлэлт

1.1.Хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд тавигдах нийтлэг шаардлага  MNS 6040-2019 стандартыг хангасан эсэх

4

 

 

1.2.Харуул хамгаалалт, ажлын байрны орчин, тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагааны журам

3

 

 

1.3.Цахилгаан, сантехник, шугам сүлжээний засвар үйлчилгээ, хог хаягдлын үйлчилгээний нууцлалын гэрээ

2

 

 

1.4.Аюулгүйн дохиолол, гадаад, дотоод орчны хяналтын сүлжээ, хамгааллын үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий байгууллагатай байгуулсан гэрээ

2

 

 

1.5.Цахим орчинд хувь хүн, байгууллагын нууцлалыг хамгаалах журам

2

 

 

1.6.Үйлчлүүлэгчийн хувийн нууцлал хадгалах, үйлчлүүлэгчтэй харилцах ёс зүйн дүрэм, түүнийг хүлээн зөвшөөрсөн ажилтнуудын гарын үсэг бүхий баримт бичиг/гэрээ

3

 

 

 

1.8.Жендерт суурилсан хүчирхийллийн хохирогчтой ажиллахад баримтлах ёс зүйн  дүрэм

2

 

 

1.9.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үзүүлэх үйлчилгээнд баримтлах  тусгай бодлого буй эсэх

2

 

 

 

Дэд хэсгийн оноо

20

 

 

 

НИЙТ ОНОО

/Хавсралт 1-ээр авах нийт оноо дээр энэ хэсгийн оноог нэмж нийт оноог гаргана./

100