A

A

A

Бүлэг: 1979

 

Архивын ерөнхий газрын даргын

2023 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн

А/68 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

 

ТӨРИЙН АРХИВААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

 

1.УНШЛАГЫН ТАНХИМЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

 

1.1.Уншлагын танхимаар үйлчлүүлэх:

д/д

Үйлчилгээний төрөл

Хугацаа

(ажлын өдөр)

Үйлчилгээний хөлс

(төгрөгөөр)

1

2

3

4

1

Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, эрдэмтэн судлаач нар

14 хоног хүртэл

5 000

15 хоногоос 1 сар хүртэл

10 000

2-3 сар

30 000

4-6 сар

60 000

7-12 сар

120 000

 

1.2. Уншлагын танхимаар үйлчлүүлэгчдэд архивын баримтын хуулбар олгох үйлчилгээ:

д/д

Баримтын төрөл, оны хязгаар

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний

Хэлбэр

Хөлс (төгрөгөөр)

1

2

3

4

5

6

Манжийн үе

1674-1910 он

А-4 (нэг тал)

Хувилах

5 000

А-3 (нэг тал)

Хувилах

6 000

Скайнердаж файлаар олгох

10 000

 

7

Богд хаант Монгол Улсын үе

1911-1920 он

А-4 (нэг тал)

Хувилах

4 000

А-3 (нэг тал)

Хувилах

5 000

Скайнердаж файлаар олгох

8 000

 

8

 

Ардын засгийн үе

 

 

1921-1940 он

А-4 (нэг тал)

Хувилах

3 500

А-3 (нэг тал)

Хувилах

4 500

Скайнердаж файлаар олгох

7 000

 

9

1941-1960 он

А-4 (нэг тал)

Хувилах

3 000

А-3 (нэг тал)

Хувилах

4 000

Скайнердаж файлаар олгох

6 000

 

10

1961-1992 он

А-4 (нэг тал)

Хувилах

2 500

А-3 (нэг тал)

Хувилах

3 500

Скайнердаж файлаар олгох

5 000

11

Ардчиллын үе

1992 оноос хойших үе

А-4 (нэг тал)

Хувилах

2 000

А-3 (нэг тал)

Хувилах

3 000

Скайнердаж файлаар олгох

4 000

12

Газрын зураг

Хосгүй үнэт

Нэг нүүр

Хуулбар

200 000

13

Нэн үнэт

Нэг нүүр

Хуулбар

150 000

14

Үнэт

Нэг нүүр

Хуулбар

100 000

15

Гэрийн үеийн бичиг

Хосгүй үнэт

Нэг нүүр

Хуулбар

200 000

16

 

Нэн үнэт

Нэг нүүр

Хуулбар

150 000

             

1.3. Эрдэм шинжилгээний лавлах сангаас баримт хуулбарлах:

 

 

д/д

Баримтын төрөл, оны хязгаар

 

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний

 

Тайлбар

Хэлбэр

хөлс (төгрөгөөр)

1

2

3

4

5

6

1

Ном, сонин, сэтгүүл

Нэг нүүр

А-4

1 000

 

А-3

1 500

 

2. ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

 

д/д

Баримтын төрөл

Хэмжих нэгж

Хэлбэр

Үйлчилгээний хөлс

1

2

3

4

5

1

Техник эдийн засгийн үндэслэл, тайлбар бичиг, техникийн баримт бичиг, ажлын болон улсын комиссын акт, холбогдох баримт

А-4 (нэг тал)

Хуулбар

1 500

2

Барилга байгууламжийн инженер-геологийн судалгааны дүгнэлт

А-4 (нэг тал)

Хуулбар

2 000

3

Барилга байгууламжийн инженер-геологийн судалгааны дүгнэлтээс тэмдэглэгээ хийж авах

А-4 (нэг тал)

Хуулбар

 

2 000

4

Зураг төслийн баримтаас хуулбар олгох

А-1 (нэг тал)

Хуулбар

4 000

А-2 (нэг тал)

Хуулбар

3 000

А-3 (нэг тал)

Хуулбар

2 000

5

Зураг төслийн баримтыг сканердаж файлаар олгох

А-1 (нэг тал)

Хуулбар

6 000

А-2 (нэг тал)

Хуулбар

5 000

А-3 (нэг тал)

Хуулбар

4 000

 

3.КИНО, ГЭРЭЛ ЗУРАГ, ДУУ АВИАНЫ БАРИМТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

3.1. Уран сайхны кино баримтын хуулбар олгох үйлчилгээ: 

д/д

Үйлдвэрлэсэн он

Үйлчилгээний хөлс

(төгрөгөөр)

Тайлбар

Киноноос хэсэгчлэн хуулбарлах

(нэг минут хүртэл)

HD төхөөрөмж

1

2

3

4

5

1

1990 оноос өмнөх

5 000

1-10 минут 10 000

 

2

1990 оноос хойш

3 000

10 минутаас дээш 20 000

 

 

 

3.2. Баримтат кино баримтын хуулбар олгох үйлчилгээ:

д/д

Үйлдвэрлэсэн он

Үйлчилгээний хөлс

(төгрөгөөр)

Кино баримт

(нэг бүлэг)

Киноноос хэсэгчлэн хуулбарлах (нэг минут хүртэл)

HD төхөөрөмж

 

1

2

3

4

5

1

1990 оноос өмнө

50 000

7 000

1-10 минут-10 000

10 минутаас дээш-

20 000

2

1990 оноос хойш

40 000

5 000

Тайлбар: Хэсэгчлэн хуулбарлахад нэг минутаас илүү гарсан секундийг дараагийн минутад оруулан тооцно.

 

3.3. Гэрэл зургийн баримтыг сканердаж олгох үйлчилгээ:

д/д

Оны хязгаар

Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр)

1

2

3

1

1900-1959 он

10 000

2

1960-1980 он

7 000

3

1981 оноос хойш

5 000

 

 

3.4. Дуу, авианы баримтыг хуулбарлаж олгох үйлчилгээ:

д/д

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр)

1

2

3

1

Нэг минут хүртэл

3 000

 

3.5. Кино баримтаас гэрээний үндсэн дээр өмчлөгчийн зөвшөөрлөөр хуулбарлан олгох тохиолдолд тоон системд хөрвүүлэх техникийн үйлчилгээний хөлсийг нэг бүлгийг 20 000 (хорин мянга) төгрөгөөр тооцно.

 

 

4. АРХИВЫН БАРИМТЫН ЛАВЛАГАА, ХУУЛБАР ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

 

д/д

Лавлагааны төрөл

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр)

1

2

3

4

1

Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа

Нэг баримт бичиг

2 000 

 

2

Цалингийн тодорхойлолт

Нэг он

3 000

3

Хүн амын тооллогын бүртгэл

Нэг он

3 500  

4

Мал тооллогын бүртгэл /А данс/

А4 нэг нүүр

500

А3 нэг нүүр

1 000

5

Дайн байлдаанд оролцсон ахмад дайчдын лавлагаа

Нэг лавлагаа

5 000

6

Төрийн архивд баримт шилжиж ирээгүй тухай тодорхойлолт

Нэг тодорхойлолт

1000

7

Төрийн архивын баримтыг судалж үзэхэд холбогдох баримт байхгүй тухай тодорхойлолт

Нэг тодорхойлолт

1 500

8

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэн шийтгэгдсэн хүмүүсийн талаарх лавлагаа, баримтын хуулбар

Нэг лавлагаа

2500

9

Боловсролын гэрчилгээний лавлагаа

Нэг лавлагаа

500

10

Нотариатын баримтын хуулбар

А4 нэг нүүр

500

11

Ял шийтгэлийн тухай лавлагаа

Нэг лавлагаа

1000

 

 

5. ЗАХИАЛГАТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

 

д/д

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр)

Тайлбар

1

2

4

5

6

1

Монгол бичгээс хөрвүүлэх

А-4

(нэг тал)

10 000

Бичвэр нь баримт бичгийн стандартын шаардлагад нийцсэн байна.

 

Тайлбар: Монгол бичгээс хөрвүүлэх нь зөвхөн үйлчилгээний хөлс бөгөөд холбогдох эх баримтыг хуулбарлаж авах бол энэ жагсаалтын 1.2-т заасан үйлчилгээний хөлс төлнө.

6.АРХИВЫН БАРИМТААС А ЗЭРГИЙН ХУУЛБАР  

 ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

 

д/д

 

Үйлчилгээний төрөл

 

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр)

Тайлбар

Баримтын үнэ

Бусад зардал

1

2

3

4

5

6

1

Гэрийн үеийн бичиг

(Тайж нарын гэрийн үеийн бичиг)

А-4

 

200 000

 

 

 

 

 

 

А-3

 

 

 

 

Хэвлэх болон дагалдах материалын үнийг тухайн үеийн зах зээлийн ханшаар тооцно

 

 

2

Тамганы дардастай хуйлмал

50х80 (см)

100 000

50х80 (см)

80 000

50х80 (см)

50 000

3

Зарлиг, тогтоол, тушаал, захидал

1920 оноос өмнө

А-4

1 нүүр

 

50 000

1921 оноос хойш

А-4

1 нүүр

30 000

4

1945 оны 10 дугаар сарын 20-ний өдрийн БНМАУ-ын Тусгаар тогтнолын төлөө бүх ард түмний санал хураалтын баримт (Санал өгсөн хүний хурууны хээ болон гарын үсгийн хуулбар)

А-4

1 нүүр

 

30 000

 

 

7. БАРИМТЫГ СЭЛБЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

 

7.1. Баримтыг сэлбэн засах үйлчилгээ:

д/д

Баримтын төрөл

Хэмжих нэгж

(хуудсаар)

Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр)

1

2

3

4

1

Нугалбар бичиг

90x30 (см)

35 000

2

Данс бичиг

70х30 (см)

18 000

3

Цагаан бичиг

А-3

7 000

А-4

5 000

4

Гэрэл зураг

13х18 (см)

10 000

5

Зураг төслийн баримт

А-1

50 000

А-2

35 000

А-3

15 000

 

7.2. Бусад үйлчилгээ:

д/д

Ажил үйлчилгээ

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр)

1

2

3

4

1

Хадгаламжийн нэгж үдэж хавтаслах

А-3

7 000

А-4

3 500

2

Гэрэл зургийн цомог хийх

(25 хуудастай)

А-3

58 000

А-4

35 000

3

Хайрцаг хийх

А-3

20 000

А4

15 000

4

Дэлгэмэл хавтас

А-3

25 000

А-4

18 000

 

 

8. БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ

ГЭРЭЭГЭЭР ЦЭГЦЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

 

д/д

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр)

1

2

3

4

1

Баримт бичиг цэгцлэх  /байнга, 70 жил, түр хадгалах, устгах баримт бичиг/

1 кг

10 000

2

1 хн

20 000

3

Зураг төслийн баримтыг эмхлэн цэгцлэх

1 хавтаст баримт

20 000

 

 

9. ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС ХЭВЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

 

д/д

Үйлчилгээний төрөл

Тоо ширхэг

Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр)

Тайлбар

1

2

3

4

5

1

Хэвлэмэл хуудас  А-4

100-499 ш

210

 

500-аас дээш

180

2

Хэвлэмэл хуудас  А-5

100-499 ш

190

 

500-аас дээш

160

3

Хэвлэмэл хуудасны эх бэлтгэл

1

8 000

 

 

 

 

 

 

 

  

-----оОо----