A

A

A

"Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл" 2021 оны 33 дахь дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 28 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

НИЙТЭЛСЭН: 2021-12-07 09:08:54

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн А-295 дугаар тушаал. “Улсын шилдэг хоршоог шалгаруулах, шагнах журам”-ыг хавсралтаар. Энэ тушаалыг улсын нэгдсэн сангийн 5511 дүгээрт бүртгэсэн.

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 457 дугаар тогтоол. Төв аймгийн Зуунмод сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5512 дугаарт бүртгэсэн.

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 458 дугаар тогтоол. Төв аймгийн Зуунмод сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5513 дугаарт бүртгэсэн.

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 459 дүгээр тогтоол. Булган аймгийн Булган сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5514 дүгээрт бүртгэсэн.

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 460 дугаар тогтоол. Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5515 дугаарт бүртгэсэн.        

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 461 дүгээр тогтоол. Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5516 дугаарт бүртгэсэн.        

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 462 дугаар тогтоол. Ховд аймгийн “Ховд дулааны станц” ТӨХК-ийн эзэмшлийн дулаан түгээх сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5517 дугаарт бүртгэсэн.

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 463 дугаар тогтоол. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5518 дугаарт бүртгэсэн.

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 464 дүгээр тогтоол. Увс аймгийн “Улаангомын дулааны хоёрдугаар станц” ТӨХК-ийн эзэмшлийн дулаан түгээх сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5519 дүгээрт бүртгэсэн.

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 465 дугаар тогтоол. Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5520 дугаарт бүртгэсэн.        

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 466 дугаар тогтоол. Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5521 дүгээрт бүртгэсэн.        

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 467 дугаар тогтоол. Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5522 дугаарт бүртгэсэн.        

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 468 дугаар тогтоол. Дундговь аймгийн Сайнцагаан, Гурвансайхан, Говь-Угтаал, Өлзийт, Цагаандэлгэр, Дэлгэрцогт, Сайхан-Овоо сумдын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5523 дугаарт бүртгэсэн.

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 469 дүгээр тогтоол. Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5524 дүгээрт бүртгэсэн.

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 470 дугаар тогтоол. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5525 дугаарт бүртгэсэн.

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Төв аймгийн Бүрэн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 2021 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол. Хөдөө аж ахуйн газрын буюу бэлчээр,тариалангийн болон хадлангийн талбайн 1 га газрын төлбөрийн хэмжээ, сумын төв, суурингийн газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-ийн 1 га газрын төлбөрийн хэмжээ, зам шугам сүлжээний 1 км-ийн газрын төлбөрийн хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5526 дугаарт бүртгэсэн.    

ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Ховд аймгийн Алтай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2021 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдрийн 3/05 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5527 дугаарт бүртгэсэн.

           

5528   АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС, БҮСЭД МӨРДӨХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд улаанбаатар хотын захирагчийн хамтарсан 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/322, A/780 дугаар тушаал, захирамж. Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг 1 дүгээр, бүсэд мөрдөх журмыг 2 дугаар хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5528 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Төв аймгийн Лүн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2021 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5529 дугаарт бүртгэсэн.

           

ЖУРАМ, ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Булган аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2021 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн IV/08 дугаар тогтоол. Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах зорилго бүхий “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах устгах булшлах журам”-ыг 1 дүгээр, нийтийн эдэлбэр газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, энгийн хог хаягдлыг булшлах зардлын нэгж тарифыг 2 дугаар хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5530 дугаарт бүртгэсэн.

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЛЭХ МЭДҮҮЛЭГ, МАЯГТЫН ЗАГВАРЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн А/429 дүгээр тушаал. “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдүүлэг /ЭУБ-01 маягт/-ийн загварыг 1 дүгээр, “Цахим хэлбэрээр гаргасан мэдүүлгийг хүлээн авах эсэх тухай мэдэгдэл /ЭУБ-02 маягт/”-ийн загварыг 2 дугаар, ”Улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзсан тухай мэдэгдэл /ЭУБ-03 маягт/”-ийн загварыг 3 дугаар, ”Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн маягт /ЭУБ-04/”-ын загварыг 4 дүгээр, ”Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн маягт /ЭУБ-05/”-ын загварыг 5 дугаар, ”Барьцааны гэрээ /ипотек/-г эрхийн улсын бүртгэлд цахимаар бүртгүүлэх хүсэлт /ЭУБ-06 маягт/”-ийн загварыг 6 дугаар, ”Газар эзэмших, ашиглах эрхийн улсын бүртгэлийн маягт /ЭУБ-07/”-ын загварыг 7 дугаар, ”Үл хөдлөх эд хөрөнгийн захиалагчийн нэрсийн жагсаалт /ЭУБ-08 маягт/”-ын загварыг 8 дугаар, ”Хэд хэдэн үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалсан гэрээ /ипотек/-ний эрхийн бүртгэлийн маягт /ЭУБ-09/”-ын загварыг 9 дүгээр, “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хөрөнгийн багцыг тусгай тэмдэглэл хийж бүртгэх маягт /ЭУБ-10/”-ын загварыг 10 дугаар, ”Архиваас хувийн хэрэг захиалах хуудас /ЭУБ-11 маягт/”-ын загварыг 11 дүгээр, ”Бүртгэсэн гэрээ, гэрчилгээ, лавлагаа болон бүртгэхээс татгалзсан мэдэгдэл, түүнд хавсаргасан нотлох баримтын олголтын бүртгэл /ЭУБ-12 маягт/”-ийн загварыг 12 дугаар хавсралтаар. Энэ тушаалыг улсын нэгдсэн сангийн 5531 дүгээрт бүртгэсэн.

ТАРИФТ ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 487 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5532 дугаарт бүртгэсэн.           

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Баянхонгор аймгийн Хүрээмарал сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2021 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн 3/04 дүгээр тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5533 дугаарт бүртгэсэн.

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Баянхонгор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 5/18 дугаар тогтоол. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 35.1.4-35.1.22 дахь заалт, 35.2-35.5 дахь хэсэгт заасан тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5534 дүгээрт бүртгэсэн.

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Баянхонгор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 5/17 дугаар тогтоол. Аймгийн нутаг дэвсгэрт мөрдөгдөх Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5535 дугаарт бүртгэсэн.

АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЭЛД НОГДУУЛАХ АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Баянхонгор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 5/19 дүгээр тогтоол. Аймагт бүртгэлтэй автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд жилд ногдуулах албан татварын хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5536 дугаарт бүртгэсэн.

ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол.        

ЖУРАМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Гадаадын иргэн, харьяатын газар даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/184 дүгээр тушаал.        

Шинэ мэдээ