A

A

A
Үндсэн хуулийн /Үндсэн хуульт/ байгуулал

Төрийн удирдлагын үндэс

Хөдөлмөр ба хөдөлмөр эрхлэлт

Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж

Боловсрол. Шинжлэх ухаан. Соёл

Мэдээлэл ба мэдээлэлжүүлэлт

Гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагаа ба гааль

Иргэний эрх зүй

Гэр бүл

Орон сууц

Санхүү

Аж ахуйн үйл ажиллагаа

Батлан хамгаалал

Шүүх эрх мэдэл

Байгалийн эх нөөц ба байгаль орчныг хамгаалах

Эрүүл мэнд. Биеийн тамир, спорт. Аялал жуулчлал

Аюулгүй байдал ба эрх зүйн дэг журмыг сахиулах

Эрүүгийн эрх зүй

Прокурор. Өмгөөлөл. Хууль зүйн алба. Нотариат

Олон улсын харилцаа. Олон улсын эрх зүй

Хүний нөөц, шагнал, уучлал үзүүлэх болон иргэний харьяалал, хүндэт болон бусад цол олгохтой холбогдсон эрх зүйн акт

АКТЫН ДУГААР
АКТЫН НЭР
БАТЛАГДСАН ОГНОО
ДАГАЖ МӨРДӨХ ОГНОО
БҮРТГЭЛИЙН ДУГААР
ХҮЧИНТЭЙ ЭСЭХ
Хоосон байна.
  • 0/0
  • 1
  • Нийт: 0