A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-06-15 16:58:26

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 960

Журам батлах тухай /Гэмт хэргийн улмаас хүний сэтгэцэд учирсан хор уршгийн зэрэглэлийг тогтоож, дүгнэлт гаргах журам/

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-06-25

Танилцуулга:

Эрүүгийн хуулийн 14 бүлгийн 85 гэмт хэргийн улмаас хүний сэтгэцэд учирсан хор уршгийн зэрэглэлийг тогтоох, дүгнэлт гаргах журмыг Шүүх шинжилгээний тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хянан шийдвэрлэх тухай, Иргэний хууль болон холбогдох журмуудтай уялдуулан боловсруулсан байна.

    Журмын төсөл татаж авах