A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-11-06 15:50:29

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 1524

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-12-03

Танилцуулга:

Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь 11 бүлэг, 94 зүйлтэй байна. Нэгдүгээр бүлэг Нийтлэг үндэслэл; Хоёрдугаар бүлэг Гэрлэх нөхцөл, журам, гэрлэлт дуусгавар болох; Гуравдугаар бүлэг Гэрлэлтийн гэрээ; Дөрөвдүгээр бүлэг Хүүхдэд нэр, эцэг /эх/-ийн нэр, овог өгөх, эцэг /эх/-ийг тогтоох; Тавдугаар бүлэг Хүүхдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, эцэг, эхийн эрх, үүрэг, хариуцлага; Зургадугаар бүлэг Тэжээн тэтгэх, тэтгүүлэх; Долдугаар бүлэг Асран хамгаалах, харгалзан дэмжих; Наймдугаар бүлэг Үрчлэлт; Есдүгээр бүлэг Олон улсын шинжтэй гэр бүлийн харилцаанд хэрэглэх хууль тогтоомж; Аравдугаар бүлэг Төрийн байгууллагын чиг үүрэг; Арван нэгдүгээр бүлэг Бусад зүйлийг тус тус тусгасан болно.

    Журмын төсөл татаж авах

Төслийн хавсралтууд