A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-11-08 15:31:02

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 369

Цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1994 оны конвенц, Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1997 оны конвенц, Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай 1980 оны конвенцын 2005 оны нэмэлт, өөрчлөлт, Бага хэмжээний цөмийн материалын шинэчилсэн протоколыг зөвшилцөх

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-12-08

Танилцуулга:

Асуудал зөвшилцөх тухай албан бичиг; Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлээс; Танилцуулга (Цөмийн аюулгүй ажиллагааны талаар); Цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай конвенц (монгол, англи хэлээр); Танилцуулга (Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай конвенцын талаар); Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай нэгдсэн конвенц (монгол, англи хэлээр); Танилцуулга (Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах 1980 оны конвенцын 205 оны нэмэлт, өөрчлөлтийн тухай); Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай конвенцын нэмэлт, өөрчлөлт (монгол, англи хэлээр); Танилцуулга (Бага хэмжээний цөмийн материалын шинэчилсэн протоколын тухай); Цөмийн зэвсэг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээтэй холбогдуулан байгуулах баталгааны тухай хэлэлцээрийн стандарт текст (монгол, англи хэлээр) гэсэн материалууд байршиж байна.

    Журмын төсөл татаж авах