A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-11-06 15:14:26

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 1
  • 0
  • 588

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-12-01

Танилцуулга:

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь Есөн бүлэг 73 зүйлтэй бөгөөд Нэгдүгээр бүлэгт Нийтлэг үндэслэл, Хоёрдугаар бүлэгт Төрийн болон орон нутгийн өмч, түүний ангилал, Гуравдугаар бүлэгт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн удирдлага, өмчийн удирдах этгээд, Дөвөвдүгээр бүлэгт Төрийн болон орон нутгийн өмч олж авах, захиран зарцуулах, Тавдугаар бүлэгт Төрийн болон орон нутгийн өмчийг ашиглуулах, шилжүүлэх арга, Зургадугаар бүлэгт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүртгэл, тооллого, тайлан, Долоодугаар бүлэгт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хяналт, Наймдугаар бүлэгт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн мэдээллийн нэгдсэн сан, Есдүгээр бүлэгт бусад зүйлийг тус тус тусгасан болно.

    Журмын төсөл татаж авах

Төслийн хавсралтууд

Төслийн саналууд
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн төсөлд санал өгөх
  • ДОРЖДУЛАМ АЛТАНСҮХ
  • 2023-11-13 16:50:37
  • ID: LABA-PMGI-LGB82
  • Хариу илгээсэн эсэх :