A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-12-04 09:34:35

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 2871

Эрүүлжүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, үйлчилгээний хөлс төлөх журам

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-12-30

Танилцуулга:

    Журмын төсөл татаж авах