A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2024-02-07 09:10:09

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 2165

Эрхийг хязгаарлах, эрх бүхий албан тушаалтан, шүүх болон эрх бүхий байгууллага хооронд мэдээлэл солилцох журам

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2024-03-01

Танилцуулга:

Улсын ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан тушаалын төсөл

Журам батлах тухай

“Эрхийг хязгаарлах, эрх бүхий албан тушаалтан, шүүх болон эрх бүхий байгууллага хооронд мэдээлэл солилцох журам”-ыг хавсралтаар

    Журмын төсөл татаж авах