A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-09-18 09:28:35

Төслийн төлөв

Идэвхитэй

  • 1
  • 0
  • 141

ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА:

Танилцуулга:

Нотариатч нь төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг нийтийн албан тушаалтан болохын хувьд улсын төсвөөс санхүүжилт, цалин хөлс авахгүйгээр нотариатын үйлчилгээний орлогоосоо зардлаа хариуцаж, өөрийгөө санхүүжүүлэн ажилладаг.
Нотариатын үйлдлийн тоо, улс орны эдийн засгийн байдал зэргийг үндэслэж үйлчилгээний хөлсийг бодитой тогтоох үүднээс Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 123 тоот тушаалаар батлагдсан “Нотариатын үйлчилгээний хөлс, зардлын хэмжээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тушаалын төслийг танилцуулж байна.

    Журмын төсөл татаж авах

Төслийн саналууд
Нотариатын үйлчилгээ
  • Мөнхцэцэг НАЦАГДОРЖ
  • 2023-09-20 16:13:45
  • ID: KZER-LEFZ-OLG59
  • Хариу илгээсэн эсэх :
Санал өгөх